Emitere ordin de protecţie

Sentinţă civilă 6012 din 17.12.2012


SC 6012/17.12.2012

- emitere ordin de protecţie -

La ordine a venit spre soluţionare cauzei civile, în domeniul minori şi familie, privind pe petenta  XX,  cu domiciliul în Săvineşti, formulată împotriva intimaţilor YY,  cu domiciliul în Piatra Neamţ, ZZ, cu domiciliul în Săvineşti, AA,  cu domiciliul în Săvineşti, BB, cu domiciliul  în Săvineşti, jud. Neamţ, prin ocrotitori legali, ZZ şi AA, CC, cu domiciliul  în Săvineşti, jud. Neamţ, prin ocrotitori legali, ZZ şi AA, YY, cu domiciliul în Săvineşti, jud. Neamţ şi DD, jud. Neamţ.

Dezbaterile fondului au fost consemnate  în încheierea de şedinţă din data de 14.12.2012, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanţa a dispus amânarea pronunţării soluţiei în considerarea dispoziţiilor art. 260 alin. 1 Cod procedură civilă şi pentru a se da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise.

După deliberare,

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată:

I. Prin acţiunea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ, sub nr. de dosar xxx, (filele 4-6 din dosar) petenta XX a solicitat instanţei să dispună următoarele:

a) evacuarea temporară a pârâtului YY din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) obligarea agresorului-pârât la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă,  faţă de reşedinţa, locul de muncă al persoanei protejate;

c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

d)obligarea pârâtului YY la plata cheltuielilor ocazionate de şederile temporare din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială, fiind schimbat sistemul de închidere la data de 14.09.2012.

e) obligarea pârâtului YY de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau alte măsuri de control datorită tulburărilor psihice ale acestuia.

II. Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 06.11.2012, în dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. xxx, (filele 1-3 din dosar) în temeiul art. 165 Cod procedură civilă s-a dispus disjungerea acţiunii având ca obiect următoarele capete de cerere:

a) evacuarea temporară a pârâtului YY din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b)reintegrarea reclamantei în locuinţa proprietate personală din xxx, jud. Neamţ;

c) obligarea agresorului-pârât la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă,  faţă de reşedinţa, locul de muncă al persoanei protejate;

d) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

e)obligarea pârâtului YY la plata cheltuielilor ocazionate de şederile temporare din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială, fiind schimbat sistemul de închidere la data de 14.09.2012.

f) obligarea pârâtului YY de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau alte măsuri de control datorită tulburărilor psihice ale acestuia.

III. Prin cererea depusă la data de 12.11.2012 (filele 16-17), petenta XX a modificat cerere introductivă, solicitând instanţei, ca în temeiul Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie să dispună următoarele:

1.evacuarea temporară a pârâtului violent YY din locuinţa situată în comuna xxx, jud. Neamţ;

2.evacuarea temporară a intimatului ZZ, care locuieşte în spaţiul proprietatea sa, respectiv apartamentele 35-40;

3.evacuarea intimatei AA cu fii ge şi gs, care locuieşte în spaţiul proprietatea sa, respectiv apartamentele 35-40;

4.evacuarea intimatului YY Ionuţ, cu domiciliul în comuna xx;

5.evacurarea intimatei G M, care în prezent locuieşte în xxx;

6.reintegrarea sa în locuinţa familiei deoarece la data de 13.09.2012 a fost alungată, bătută şi agresată verbal şi fizic de către pârâtul YY;

7.limitarea dreptului de folosinţă a agresorului YY cu trimitere la păstrarea unei distanţe minime faţă de victimă, faţă de reşedinţă cât şi faţă de locul de muncă al victimei;

8.interzicerea lui YY a oricărui contact telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu victima, XX, faţă de fiul său EE, FF şi BM.

9.obligarea agresorului la plata cheltuielilor ocazionate de şederile temporare din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familiei;

10.obligarea agresorului YY de a urma consiliere psihologică, psihoterapie şi alte măsuri de control.

IV. În şedinţa din camera de consiliu din data de 16.11.2012, având în vedere contradicţiile dintre cuprinsul cererii depuse de către petentă şi declaraţiile orale ale acesteia, în vederea stabilirii cadrului procesual, atât sub aspectul părţilor cât şi a obiectului cauzei, s-a procedat la luarea unei declaraţii, răspunsurile fiind consemnate la dosarul cauzei (fila 18 din dosar).

Astfel, prin cererea precizată la data de 16.11.2012, petenta a arătat că solicită instanţei să emită un ordin de protecţie având următoarele capete de cerere:

1.evacuare temporară, pe perioada maximă admisă de lege, a intimatului YY din locuinţa familiei situată în comuna xxx, jud. Neamţ;

2.evacuarea temporară a intimaţilor ZZ, AA, GE şi GS din imobilul situat în xxx;

3.evacuarea temporară a intimaţilor YY şi YY din imobilul situat în xxx;

4.reintegrarea sa în calitate de victimă deoarece la data de 13.09.2012 a fost alungată, bătută şi agresată verbal şi fizic de către pârâtul YY;

5.obligarea intimaţilor YY, ZZ şi YY Ionuţ la păstrarea unei distanţe minime, maximă admisă de lege, faţă de petenta G D, faţă de B C, Bulai A şi B M M;

6.obligarea intimaţilor YY, ZZ şi YY la păstrarea unei distanţe minime, maximă admisă de lege, faţă de locul său de muncă, situat în Piatra Neamţ, punct de lucru ce aparţine SC;

7.interzicererea intimaţilor YY, ZZ şi YY  de a avea orice contact telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu petenta XX şi cu fiul său MM;

8.obligarea lui YY la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate cu transportul;

9.obligarea lui YY de a urma consiliere psihologică, psihoterapie ori măsuri de control, respectiv consult psihologic.

 În motivarea în fapt a cererii, petenta a arătat în esenţă că viaţa sa este pusă în pericol de către intimaţi, iar intimatul YY deţine mai multe spaţii de locuit în Piatra Neamţ.

Totodată, se mai arată că la data de 13.09.2012 a fost alungată, bătută agresată verbal şi fizic de către intimatul YY aşa cum rezultă din certificatele medico-legale nr. 992 din 14.09.2012 şi 918 din 31.08.2012 emise de IML Neamţ cât şi a biletului de ieşire din spital de la Clinica de neurologie Iaşi.

La data de 14.09.2012, plecând la serviciu a fost ameninţată din nou cu moartea de către intimatul YY, iar la întoarcere a constatat că sistemul de închidere al uşii de acces în spaţiul proprietatea sa a fost schimbat.

Petenta mai învederează instanţei că intimatul YY a adresat ameninţări şi rudelor sale, respectiv fiul său, II, nora sa JJ şi nepotul său KK.

Prin cererea depusă la dosarul cauzei, la data de 27.11.2012 (filele 127-130 din dosar), petenta a dezvoltat motivele invocate în susţinerea cererii de emitere a ordinului de protecţie arătând că imobilul din care solicită evacuarea acestora este proprietatea sa, iar acţiunile violente ale intimaţilor îi pun în pericol viaţa.

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 27 ind. 3 din Legea nr. 217/2003, modificată prin Legea nr. 25/2012.

2. Întâmpinarile formulate de către intimaţi:

I. întâmpinarea formulată de către intimatul YY ( filele 147-150, 177-181, 209-214 din dosar).

Prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 28.11.2012, intimatul YY a depus la dosarul cauzei întâmpinare.

În motivarea în fapt a cererii, intimatul a arătat în esenţă că toate cererile formulate de către reclamantă au la bază un comportament josnic al acesteia, infidelitatea ce a persistat încă din anii 1990 şi până în prezent cât şi un orgoliu nejustificat.

Totodată, s-a mai arătat că este o persoană echilibrată din punct de vedere mintal, fără afecţiuni fizice, psihice, că imobilul din care se solicită evacuarea sa îi aparţine, reclamanta deţine şi alte imobile unde poate locui, că aşa cum rezultă din cererea având ca obiect desfacere căsătorie aceasta este plecată din locuinţa comună de aproximativ de 6 luni

II. întâmpinarea formulată de către intimatul ZZ (filele 103-104 din dosar).

Prin cererea depusă la data de 21.11.2012, intimatul ZZ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii petentei.

În motivarea în fapt a cererii, intimatul LL a arătat în esenţă că nu este adevărat că familia sa ar fi jignit-o, agresat-o şi alungat-o pe petentă din imobil, ci reclamanta, a premeditat obţinerea unor certificate medico-legale pentru înscenarea unor agresiuni.

Totodată, se mai menţionează că între anii 1990-2012, reclamanta a părăsit domiciliul de bunăvoie aşa cum rezultă şi din acţiunea de divorţ, luând atât bunuri care îi aparţineau cât şi cele care nu îi aparţineau, precum şi faptul că întreaga familie a fost terorizată de către reclamantă, trăind numai expresii jignitoare şi un limbaj vulgar şi ameninţări.

În concluzie, intimatul solicită respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

III. întâmpinarea formulată de către intimatul YY I ( filele 100-101 din dosar).

Prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 23.11.2012, intimatul YY Ionuţ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

În susţinerea cererii, intimatul YY a solicitat în esenţă că reclamanta solicită evacuarea familiei pe nedrept, deşi aceasta nu a avut nicio contribuţie la dobândirea acestui imobil.

De asemenea, se mai arată că reclamanta urmăreşte hărţuirea acestora atât în dosare penale cât şi civile.

În concluzie, intimatul solicită respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

IV. întâmpinarea formulată de către intimata AA (filele 98-99 din dosar).

Prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 21.11.2012, intimata AA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate de către reclamantă.

În susţinerea cererii, intimata AA a arătat în esenţă că nu este adevărat că reclamanta a fost alungată din casa deoarece aceasta dorea să plece la sora sa în Izrael, luându-şi bunurile ce îi aparţineau fără ştirea soţului său YY şi ameninţând-o că dacă va povesti cele întâmplate o va alunga din casa şi o va despărţi de soţul său ZZ.

Totodată, se mai arată că reclamanta a avut o poziţie de ură şi revoltă împotriva familiei XX, iar minorii MM au trăit momente de groază din partea reclamantei.

În concluzie, intimata solicită respingerea acţiunii formulate de către reclamantă.

V. întâmpinarea formulată de către intimata DD (filele 97 din dosar).

Prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 21.11.2012, intimata DD a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate de către reclamantă.

În motivarea cererii, intimata arătat în esenţă că nu a exercitat acte de violenţă împotriva reclamantei şi că, de fapt, aceasta urmăreşte deposedarea familiei XX de imobilul situat în xxx, jud. Neamţ.

3. Probe:

I. Probele solicitate de părţi:

În susţinerea acţiunii petenta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv martorul NN, în dovedirea împrejurărilor de fapt.

În dovedirea cererii, intimatul YY a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv martorul N S S.

În dovedirea cererii, intimatul ZZ a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv martorul B F.

În dovedirea cererii, intimatul YY

a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv martorul PP.

II. Probe dispuse de instanţa din oficiu.

În şedinţa din data de 29.11.2012, instanţa a dispus din oficiu administrarea probei cu înscrisuri şi a probei cu interogatoriul părţilor.

II. Probele încuviinţate de instanţă ( filele 241-243 din dosar):

În şedinţa din data de 29.11.2012, instanţa, în temeiul art. 167 Cod procedură civilă a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisuri şi proba testimonială, respectiv martorul MM, în dovedirea împrejurărilor de fapt, iar pentru intimaţii a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba testimonială în dovedirea împrejurărilor de fapt.

III. Probele administrate:

1.petenta a depus la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea împrejurărilor de fapt- filele 21-42, 45-72, 131-146, 192-208, 215-234; 302-305, 306-322

2.intimatul YY a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri – filele 73-86, 151-176, 182-190, 323-325

3.intimatul ZZ a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri – filele 105-106, 108-110, 254-256;

4.intimatul YY Ionuţ a depus la dosarul cauzei înscrisuri: filele 252-253;

S-a depus la dosarul cauzei adresa nr. 265.000 din 07.12.2012 emisă de Poliţia Rurală Roznov –filele 247-261;

S-a depus la dosarul cauzei adresă nr. 484.941 din 07.12.2012 emisă de Poliţia Piatra Neamţ –fila 262;

S-au ataşat copii ale înscrisurile administrate în dosarul xx ce are ca obiect plângerea contravenţională formulată de către intimatul YY împotriva procesului-verbal prin care a fost sancţionat contravenţional-filele 333-342;

În şedinţa din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul petentei XX, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei – filele 236-237;

În şedinţa din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului YY I, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei – fila 238;

În şedinţa din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului YY, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei – fila 239-240;

În şedinţa din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului ZZ, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei –fila 326;

În şedinţa din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei DD, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei –fila 327;

În şedinţa din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei AA declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei –fila 328;

În şedinţa din data de 14.12.2012 s-au administrat probele testimoniale încuviinţate părţilor, astfel:

-audierea martorului PP, propus de către petenta YY, declaraţia acestuia acesteia fiind consemnată la dosarul cauzei –fila 330;

-audierea martorului RR, propus de către intimatul YY, declaraţia acestuia acestuia fiind consemnată la dosarul cauzei –fila 329;

-audierea martorului RR, propus de către intimatul ZZ, declaraţia acestuia acesteia fiind consemnată la dosarul cauzei –fila 331;

-audierea martorului MM, propus de către intimatul YY Ionuţ, declaraţia acestuia acesteia fiind consemnată la dosarul cauzei –fila 332.

4. Analizând şi coroborând susţinerile părţilor şi probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, petenta XX s-a căsătorit cu intimatul YY la data de 30.08.2006 aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie seria CD nr. 506320 eliberat la data de 30.08.2006 de către Primăria comunei Săvineşti.

Petenta a formulat cerere având ca obiect desfacerea căsătoriei dintre părţi prin acordul părţilor sau din vina ambilor soţi, fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. de dosar nr. 6542/279/2012.

În timpul căsătoriei părţile au convieţuit în imobilul situat în comuna xxx, jud. Neamţ, împreună cu intimaţii ZZ, AA, LL şi CC, PP şi DD.

Relaţiile dintre părţi s-au deteriorat considerabil, pe fondul comportamentului agresiv al intimatului YY şi al neînţelegerilor privitoare la calitatea de proprietar al imobilului situat în comuna Săvineşti, str. Tineretului, Bl. T 2, ap. 35-46 şi 58, jud. Neamţ. Ca urmare, starea de tensiune s-a acutizat, afectând calitatea vieţii fiecăruia dintre părţi, apărând conflicte caracterizate, în primul rând, prin violenţe fizice şi verbale din partea pârâtului, culminând cu incidentul petrecut pe data de 05.09.2012, când petenta a solicitat intervenţia organelor de poliţie.

Ca urmare, petenta a dezvoltat un sentiment de temere faţă de soţ, comportamentul violent al acestuia fiind de natură să declanşeze un astfel de sentiment, precum şi convingerea că actele de agresiune, fizică şi psihică, se pot oricând repeta, cu consecinţe negative imprevizibile. 

 În drept, potrivit art. 26 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare ,,Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;

c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

(2) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

(3) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării”.

I. În conformitate cu dispoziţiile art. 137 Cod procedură civilă ,,instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor invocate:

1. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor ZZ, AA, MM şi CC, PP şi DD, invocată de instanţă din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Având în vedere că potrivit art. 5 lit. c din Legea nr. 217/2003, prin membru de familie se înţelege persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc, instanţa apreciază că soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, care este o excepţie de fond, peremtorie şi absolută întrucât normele care reglementează calitatea procesuală au caracter imperativ, face de prisos cercetarea pricinii în fond.

Din coroborarea interogatoriului petentei XX cu interogatoriile intimaţilor ZZ, AA, YY Ionuţ şi DD, instanţa reţine că părţile au dezvoltat relaţii asemănătoare acelora dintre părinţi şi copii în perioada în care au locuit împreună astfel încât se va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor ZZ, AA, MM şi CC, PP şi DD, invocată de instanţă din oficiu, ca neîntemeiată.

2. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei XX de a formula cererea având ca obiect interzicerea intimaţilor YY, ZZ şi PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 26 alin.1 lit. f) din Legea nr. 217/2003 persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima.

În raport de aceste dispoziţii legale, instanţa apreciază că petenta XX nu poate solicita interzicerea intimaţilor YY, ZZ şi PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM deoarece pe de o parte legea nu îi recunoaşte calitate procesuală activă, iar pe de altă parte, numitul MM a declarat că nu îşi însuşeşte cererea formulată de către petentă ( fila 135).

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei XX de a formula cererea având ca obiect interzicerea intimaţilor YY, ZZ şi PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge cererea formulată de petenta XX împotriva intimaţilor YY, ZZ şi PPavând ca obiect interzicerea intimaţilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

II. Cu privirea la cererea având ca obiect emiterea unui ordin de protecţie, instanţa reţine următoarele:

1.În ceea ce priveşte cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în Săvineşti, str. Tineretului, Bl. T2, ap. 36-58, jud. Neamţ, instanţa apreciază că, în cadrul procedurii de emitere a unui ordin de protecţie este necesar să se stabilească dacă există indicii temeinice din care rezultă presupunerea rezonabilă că au existat acte de violenţă, aşa cum sunt definite de lege, exercitate de către intimat.

Aşa cum rezultă din declaraţiile petentei care sunt confirmate de declaraţia martorei LL, certificatul medico-legal nr. 992 din 14.09.2012, bilet de ieşire din spital (fila 23) de probele administrate în dosarul penal nr. 811.013/18.09.2012/5117/P-2012 al Secţiei de Poliţie rurală nr. 2 Săvineşti (filele 247-261), dosarul penal 717.168/30.08.2012 al Poliţiei Piatra Neamţ şi dosarul penal nr. 717.218/05.09.2012 al Poliţiei Piatra Neamţ (fila 262), intimatul a exercitat acte de violenţă în sensul dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003.

Instanţa mai apreciază că declaraţiile martorilor MM nu sunt concludente soluţionării cauzei deoarece, în cadrul acestei proceduri urgente, nu este necesar să se stabilească data fiecărei acţiuni de violenţă, ci doar dacă au existat acte de violenţă de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică a petentei.

Totodată, instanţa mai reţine că în aprecierea măsurilor de protecţie a victimei trebuie avut în vedere şi scopul acestora, respectiv înlăturarea stării de pericol.

În condiţiile în care între petentă şi intimaţi starea de tensiune s-a acutizat, instanţa apreciază că măsura evacuării intimatului nu este de natură să înlăture starea de pericol.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ,  ca neîntemeiată.

2. În ceea ce priveşte cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect reintegrarea sa în locuinţa familiei, în măsura în care se va dispune respingerea cererii având ca obiect evacuarea intimatului, reintegrarea acesteia în locuinţă nu este de natură a înlătura starea de pericol deoarece există premizele perpetuării şi chiar agravării stărilor conflictuale dintre părţi.

În consecinţă, se va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect reintegrarea sa în locuinţa familiei ca neîntemeiată.

3. Cu privire la cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor ZZ, AA, LLşi CC având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimaţilor (filele 236 şi 238) instanţa reţine că aceştia nu au exercitat acte de violenţă, în sensul dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, împotriva petentei de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea acesteia.

Prin urmare, instanţa va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor ZZ, AA, LLşi CC având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ  ca neîntemeiată.

4. Referitor la cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor PPşi DD având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxxx, jud. Neamţ, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimaţilor (filele 238 şi 329) instanţa reţine că aceştia nu au exercitat acte de violenţă, în sensul dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, împotriva petentei de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea acesteia.

Prin urmare, se va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor PPşi DD având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ,  ca neîntemeiată.

5.În ceea ce priveşte cererea formulată de către petenta XX având ca obiect obligarea intimatului YY la păstrarea unei distanţe minime faţă de ea şi faţă de  JJ, instanţa reţine următoarele:

5.1. Referitor la obligarea intimatului YY la păstrarea unei distanţe minime faţă de petentă, analizând situaţia de fapt în raport cu dispoziţiile legale enunţate anterior, instanţa constată că, în ceea ce priveşte urgenţa măsurilor de protecţie solicitate, acestea se justifică prin necesitatea înlăturării consecinţelor episoadelor de violenţă ale pârâtului, care sunt confirmate de declaraţia martorei LL, certificatul medico-legal nr. 992 din 14.09.2012, bilet de ieşire din spital (fila 23) de probele administrate în dosarul penal nr. 811.013/18.09.2012/5117/P-2012 al Secţiei de Poliţie rurală nr. 2 Săvineşti (filele 247-261), dosarul penal 717.168/30.08.2012 al Poliţiei Piatra Neamţ şi dosarul penal nr. 717.218/05.09.2012 al Poliţiei Piatra Neamţ (fila 262).

Totodată, deşi măsura de protecţie are caracter extrem, în cauza pendinte se impune luarea unei astfel de măsuri raportat la comportamentul agresiv al pârâtului, care este nejustificat şi inadecvat unei relaţii interumane civilizate.

 Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază că se impune luarea unor măsuri provizorii de protecţie a reclamantei, existând premizele perpetuării şi chiar agravării stărilor conflictuale dintre părţi, din iniţiativa intimatului.

În consecinţă, instanţa va obliga intimatul ZZ să păstreze faţă de petentă şi faţă de locul său de muncă, respectiv punctul de lucru al SC MEDASIMPEX S.R.L situat în Piaţa Agroalimentară Haralambie din Piatra Neamţ, jud. Neamţ o distanţă minimă de 100 m, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.

În ceea ce priveşte distanţa minimă pe care intimatul este obligat să o păstreze faţă de petentă, instanţa apreciază că 100 m sunt suficienţi pentru a se evita contactul fizic dintre părţi  şi a se atinge scopul vizat prin luarea măsurii de protecţie, precum şi pentru a nu se genera inconveniente majore în ceea ce priveşte desfăşurarea normală a activităţilor zilnice, curente de către intimat şi a se evita încălcarea involuntară a interdicţiei de către acesta, lucru posibil în cazul stabilirii unei distanţe mai mari, astfel cum a solicitat reclamanta. 

Măsurile ce se vor dispune au un caracter provizoriu, în considerarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 217/2003, potrivit cărora „durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului”.

5.2. Referitor la cererea având ca obiect obligarea intimatului YY la păstrarea unei distanţe minime faţă de BC D, B A R şi B M M, instanţa reţine că afirmaţiile petentei referitoare la exercitarea de către intimatul GV împotriva persoanelor indicate a unor acte de violenţă nu sunt confirmate de către probele administrate în cauză.

În consecinţă, având în vedere că măsurile de protecţie stabilite de către lege au ca scop înlăturarea unei stări de pericol a persoanelor vizate, în condiţiile în care nu au fost confirmate actele de violenţă în sensul dispoziţiilor legale, se va respinge cererea formulată de către petenta G D având ca obiect obligarea intimatului YY la păstrarea unei distanţe minime faţă de BCD, B A R şi B M M ca neîntemeiată.

6. Cu privire la cererea formulată de către petenta XX având ca obiect obligarea intimaţilor ZZ şi YY Ionuţ la păstrare unei distanţe minime faţă de petenta, faţă de locul său de muncă, respectiv punctul de lucru al SC situat în Piaţa Agroalimentară Haralambie din Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi faţă de JJ, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimaţilor (filele 236 şi 238) instanţa reţine că aceştia nu au exercitat acte de violenţă, în sensul dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, împotriva petentei de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea acesteia.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge cererea formulată de către petenta XX având ca obiect obligarea intimaţilor ZZ şi YY I la păstrare unei distanţe minime faţă de petenta, faţă de locul său de muncă, respectiv punctul de lucru al SC situat în Piaţa Agroalimentară Haralambie din Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi faţă de BC D, B A R şi B M M ca neîntemeiată.

7.În ceea ce priveşte cererea petentei având ca obiect interzicerea intimaţilor YY,  ZZ şi PP de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu petenta, instanţa reţine următoarele:

7.1 În ceea ce în priveşte pe intimatul YY, în condiţiile în care instanţa a reţinut că se impune luarea unor măsuri provizorii de protecţie a reclamantei, existând premizele perpetuării şi chiar agravării stărilor conflictuale dintre părţi, din iniţiativa intimatului, instanţa îi va interzice intimatului G V orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu petenta, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri”.

7.2.Referitor la interzicerea intimaţilor ZZ şi PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu petenta, în măsura în care instanţa a considerat că aceştia nu au exercitat acte de violenţă împotriva petentei, instanţa apreciază că nu se justifică prin necesitatea luării unor măsuri de protecţie a petentei faţă de intimaţii ZZ şi YY I.

Prin urmare se va respinge cererea  formulată de petenta XX împotriva intimaţilor ZZ şi PPavând ca obiect interzicerea intimaţilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu petenta, ca neîntemeiată.

8.Relativ la cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate cu transportul în perioada 14.09.2012-16.11.2012, se reţine că potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 instanţa poate dispune şi suportatea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima locuieşte sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

În condiţiile în care petenta a solicitat suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli ocazionate cu transportul, precizând că în perioada în care nu a locuit în imobilul situat în xxx, jud. Neamţ a locuit la rudele sale cu titlu gratuit, instanţa va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei ca neîntemeiată.

9.Cu privire la cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau alte măsuri de control, instanţa reţine că motivul indicat de către petentă în susţinerea cererii, respectiv comportamentul agresiv al intimatului, nu justifică luarea unei astfel de măsuri cu atât mai mult cu cât consilierea psihologică este o formă de intervenţie psihologică adresată persoanelor care se află în impas cu privire la rezolvarea unor situaţii de criză socială, profesională sau familială şi vizează prevenţia apariţiei unor tulburări.

În consecinţă, instanţa va respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau alte măsuri de control ca neîntemeiată.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, intimatul YY în calitate de parte căzută în pretenţii, va fi obligat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, constând în onorariul apărătorului din oficiu, de a cărei asistenţă a beneficiat.

Totodată, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă, având în vedere că cererea de emitere a unui ordin de protecţie formulată împotriva intimaţilor ZZ, AA, LLşi CC, PPşi DD, va fi respinsă, instanţa va obliga petenta XX la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, constând în onorariul apărătorului din oficiu, desemnat intimaţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea având ca obiect emiterea unui ordin de protecţie formulată de petenta XX, , cu domiciliul în Săvineşti, formulată împotriva intimaţilor YY, , ZZ, , AA, xxx, jud. Neamţ, prin ocrotitori legali, ZZ şi AA, CC, , prin ocrotitori legali, ZZ şi AA, YY I, şi DD, , jud. Neamţ.

1. Dispune emiterea următorului ORDIN DE PROTECŢIE, privind petenta XX:

„Obligă intimatul YY să păstreze faţă de petentă şi faţă de locul său de muncă, respectiv punctul de lucru al SC situat în Piaţa Agroalimentară Haralambie din Piatra Neamţ, jud. Neamţ o distanţă minimă de 100 m, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.

Interzice intimatului YY orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu petenta, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri”.

2. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor ZZ, AA, LLşi CC, PPşi DD, invocată de instanţă din oficiu, ca neîntemeiată.

3. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei XX de a formula cererea având ca obiect interzicerea intimaţilor YY, ZZ şi PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM.

Respinge cererea formulată de petenta XX împotriva intimaţilor YY, ZZ şi PPavând ca obiect interzicerea intimaţilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu MM, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

4. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ,  ca neîntemeiată.

5. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor ZZ, AA, LLşi CC având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ  ca neîntemeiată.

6. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimaţilor PPşi DD având ca obiect evacuare temporară din imobilul situat în xxx, jud. Neamţ,  ca neîntemeiată.

7. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect reintegrarea sa în locuinţa familiei ca neîntemeiată.

8. Respinge cererea formulată de către petenta ZZ având ca obiect obligarea intimatului YY la păstrarea unei distanţe minime faţă de MM ca neîntemeiată.

9. Respinge cererea formulată de către petenta XX având ca obiect obligarea intimaţilor ZZ şi YY Ionuţ la păstrare unei distanţe minime faţă de petenta, faţă de locul său de muncă, respectiv punctul de lucru al SC situat în Piaţa Agroalimentară Haralambie din Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi faţă de MM ca neîntemeiată.

10. Respinge cererea  formulată de petenta XX împotriva intimaţilor ZZ şi PPavând ca obiect interzicerea intimaţilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod cu petenta, ca neîntemeiată.

11. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei ca neîntemeiată.

12. Respinge cererea formulată de către petenta XX împotriva intimatului YY având ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau alte măsuri de control ca neîntemeiată.

Dispune avansarea onorariului apărătorilor din oficiu al intimaţilor, în sumă de 1400 lei (delegaţie nr. 695 din 16.11.2012 – 200 lei şi delegaţie nr. 9324 din 29.11.2012 – 1200 lei) din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Neamţ.

Obligă intimatul YY la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Obligă petenta XX la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitivă şi executorie fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.

Cu drept de recurs în termen de 3 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.12.2012.