Ordonanţă Preşedinţială - Condiţii - Calitate procesuală activă

Hotărâre 962 din 03.02.2012


DOSAR NR.28669/4/2011

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI - SECŢIA a II-a CIVILĂ

INCHEIERE

Şedinţa publică de la data de 02.02.2012

Instanţa constituită din:

Preşedinte – EGR

Grefier – VZC

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii BD, BV, BAC şi pe pârâta SC R A SRL, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut in şedinţă publica au răspuns reclamanţii, prin apărător N N, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsa fiind parata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care efectueaza apelul si referatul cauzei in dosarul nr. 24233/302/2011 avand acelasi obiect, cauza si parti.

Instanta pune in discutie exceptia de litispendenta referitor la dosarul nr.24233/302/2011.

Apărătorul reclamanţilor solicita admiterea excepţiei insa, din punctul sau de vedere, s-ar impune ataşarea dosarului Judecatoriei Sector 4 Bucuresti la dosarul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti deoarece Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti nu a fost legal sesizata intrucat nu s-a pronuntat pe fondul cauzei.

Instanta apreciaza ca sunt indeplinite in cauza conditiile impuse de art.163 C.p.c., motiv pentru care admite exceptia de litispendenta si, in consecinta, dispune atasarea dosarului nr.24233/302/2011 la dosarul nr. 28669/4/2011, avand in vedere ca dosarul nr. 28669/4/2011 este prima cauza inregistrata.

Apărătorul reclamantilor depune la dosarul cauzei inscrisuri.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul cu privire la excepţia lipsa calităţii procesual active, excepţia lipsei interesului în formularea cererii principale, precum şi excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale si pe fond – atat pe cererea principala, cat si cu privire la cererea reconventionala.

Apărătorul reclamantilor arata ca, in ceea ce priveste exceptiile, isi mentine concluziile formulate la termenul anterior de judecata. Cu privire la cererea reconventionala, invoca exceptia de netimbrare, admiterea acesteia si, pe cale de consecinta, anularea cererii reconventionale ca netimbrata. Pe fondul cererii principale, solicita admiterea cererii , cu cheltuieli de judecata pe cale separata.

După reţinerea cauzei in pronunţare, se prezintă parata, prin apărător Paun Alexandru, cu împuternicire avocaţială la dosar care solicita amanarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.

I N S T A N Ţ A ,

Pentru a da posibilitate paratei sa depuna la dosar concluzii scrise, 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Amână pronunţarea la data de 03.02.2012.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.02.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

DOSAR NR.28669/4/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI - SECŢIA a II-a CIVILĂ

Sentinţa civilă nr.962

Şedinţa publică de la data de 03.02.2012

Instanţa constituită din:

Preşedinte – EGR

Grefier – VZC

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 02.02.2012 şi au fost consemnate în  încheierea de şedinţă de la termenul respectiv, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 03.02.2012 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 07.11.2011 sub nr.28669/4/2011, reclamanţii BD, BV si BAC  au chemat în judecată pe pârâta SC R A SRL solicitând instanţei  ca prin hotărârea judecătorească  ce o va pronunţa pe calea ordonanţei preşedinţiale să dispună obligarea pârâtei  de a le permită  accesul la  facilităţile  de  care  beneficiază  imobilul,  respectiv alimentarea  cu  apă a apartamentului nr. 1  din  str. LV, nr. ..,  sector 4,  Bucureşti şi autorizarea reclamanţilor de a racorda  apartamentul în  care locuiesc  la  sistemul  de alimentare  cu  apă,  pe  cheltuiala  pârâtei, cu obligarea  pârâtei la plata  cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii  reclamanţii  au arătat că  sunt locatari ai apartamentului nr. 1 situat în Bucureşti, sector  4, strLV, nr. ,,, compus din 4 camere + dependinţe, încă  din anul  1983, ca urmare a contractelor de  închiriere încheiate cu DGAFI până la data de 08.04.2009, conform OUG nr. 8/2004. Proprietarul imobilului, IDL a menţinut termenul de închiriere, astfel cum  fusese el prelungit  de către  DGAFI, adică până la data de 08.09.2009. În data de 18.09.2007 IDL în calitate de unic proprietar al imobilului, a înstrăinat pârâtei SC R A SRL întregul  imobil situat în Bucureşti, sector 4, str. LV, nr. ... În data de 10.07.2008 a solicitat Judecătoriei sector 4 Bucureşti să constate nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1423/18.09.2007 încheiat cu încălcarea  dispoziţiilor legale, respectiv  art. 18 din  OUG 40/1999 privitor la dreptul de preemţiune al  chiriaşilor la  cumpărarea imobilului, referitor  la  apartamentul  nr. 1,  situat la parter, în  corpul A,  din  str. LV, nr. ..,  compus  dintr-un vestibul, 4 camere,  1  sas,  baie,  1  hol, 1  cameră, 1  bucătărie,  2 boxe, în suprafaţă utilă  de  103,24 mp.  În prezent,  dosarul  nr. 6299/4/2998 se află  pe  rolul Judecătoriei  sector  4  Bucureşti ca  urmare  a desfiinţării  sentinţei  civile nr. 2560/10.04.2009 de  către Tribunalul  Bucureşti  şi  trimisă  cauza  spre  rejudecare pentru ca  prima  instanţă să  se pronunţe cu privire la fondul litigiului.  În aprilie 2009,  societatea pârâtă  a solicitat  evacuarea reclamanţilor din  apartamentul 1  pentru lipsa  titlului locativ. Prin sentinţa civilă nr. 7257/26.10.2010 pronunţată în dosarul nr. 4072/4/2009 de  către  Judecătoria sector  4  Bucureşti s–a  admis în parte cererea  reconvenţională  formulată de  aceştia, în  sensul  că  s-a admis  evaluarea lor din imobil dar  a  fost  obligată societatea la achitarea în favoarea lor  a sumei de  7100 lei şi  a sumei  de 22.871,63 l4 lei  reprezentând  contravaloarea instalaţiei  de  gaze,  respectiv  a  îmbunătăţirilor aduse  imobilului,  a instituit  un  drept  de  retenţie  în  favoarea lor  până  la achitarea  integrală  a sumelor la care  a fost obligată societatea. Împotriva hotărârii instanţei  de  fond  au  declarat  apel ambele  părţi, dosarul aflându-se pe  rolul  Tribunalului Bucureşti -  secţia  a  III  a  civilă, cu termen  de  judecată la data de 30.01.2012.  În data  de  04.11.2011  pârâta  SC  R A SRL a  pătruns  cu forţa în  boxa  aferentă  apartamentului 1 încă  din anul 1983 şi distrugând  lacătul şi  uşa acesteia, a  întrerupt alimentarea  cu  apă şi a pus  un ’’robinet  cu  cap’’.

 Împotriva  societăţii pârâte,  precizează reclamanţii, au  depus  plângere penală la  Secţia  14  Poliţie, pentru violare  de  domiciliu şi distrugere.  Atâta  timp cât  pe rolul  instanţelor  de  judecată se  află  în  curs  de soluţionare atât cererea  de  nulitate  a  contractului de  vânzare cumpărare încheiat de societatea pârâtă  cu  IDL, cât şi  cererea  de evacuare  prin care  s-a instituit  în favoarea  lor un  drept  de retenţie asupra imobilului  până la achitarea integrală  a  sumelor  de  către societate, pârâta trebuie să le asigure  folosinţa normală  a imobilului şi  să se  abţină  de  la orice faptă ce  are  drept  consecinţă  tulburarea lor în  întrebuinţarea imobilului  conform  destinaţiei sale  şi anume, aceea  de locuinţă permanenţă. Pârâta,  în  mod  nejustificat şi  abuziv, le  împiedică accesul  la  facilităţile  normale  ale  imobilului,  respectiv  alimentarea  cu apă,  iar  lipsirea lor  de  apă îi pune în imposibilitate  de  a  avea o  viaţă  normală,  întrucât locuinţa  nu mai întruneşte cerinţele minime  de utilitate  şi confort.

În  drept,  reclamanţii au invocat  dispoziţiile  art. 581  Cod  de  procedură  civilă.

Cererea a  fost legal timbrată  cu 10 lei  taxă  judiciară  de timbru şi  0,3 lei timbru judiciar.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care  a  solicitat  respingerea  cererii formulată de reclamanţi, ca  neîntemeiată,  susţinând că, în ceea ce priveşte  contractul de  furnizare  a  apei  menajere în  imobil , acesta este încheiat între A N  B  şi SC  R  A  SRL,  iar familia  B are  restanţe  la  plata utilităţilor, precum şi  restanţe la plata chiriei,  încă din anul 2008, aşa încât oprirea apei  a fost necesară  din punct  de vedere  economic, deoarece  societatea  pârâtă a fost notificată  de  vecinii apartamentului  în  care locuiesc reclamanţii,  cu  privire la  faptul  că  prin  peretele  locuinţei se infiltrează  apa.  A  mai precizat  pârâta faptul  că reclamanţii nu îi permit  accesul  în  apartament  pentru efectuarea reparaţiilor.

Cu  caracter  de  cerere  reconvenţională, pârâta  a  solicitat instanţei  de judecată  ca în  contradictoriu cu reclamanţii să  dispună  obligarea  reclamanţilor la  plata  către  aceasta  a  sumei de 4049,98 lei  reprezentând  contravaloarea facturilor restante emise  de  SC  A  N  SA  pentru consumul în apartamentul  1 locuit  de reclamanţi, aferent perioadei 2007 – 15.08.2010.

Pârâta nu a precizat  temeiul juridic  al cererii  reconvenţionale şi nu  a timbrat  cererea.

În probaţiune, reclamanţii au  depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri:  informaţii publice privind  dosarul 6299/4/2008,  certificat  de grefă  emis  de  Judecătoria  sector  4  Bucureşti privind  dosarul 6299/4/2008,  informaţii  publice privind dosarul  4072/4/2009, sentinţa civilă nr. 7257/26.10.2010 pronunţată de  Judecătoria Sector  4  Bucureşti în  dosarul 4072/4/2009, dovezi de  retragere  numerar  din  cont, dovada  emisă  de  Secţia  14  Poliţie  privind  sesizarea depusă de  reclamanta  BD  la  data  de 04.11.2011,  adresele  transmise  de  GDF S E  R către  reclamanţi,  sub  nr. 603/26.01.2011 şi nr. 23514/05.03.2009,  adresa  transmisă  de  ENEL către  reclamanţi, sub  nr.  816/2011, plângere  penală depusă  de reclamanta  BD  la  data  de 30.03.2011 la Parchetul  de  pe lângă  Judecătoria  sector  4  Bucureşti,  adresa  de  furnizare informaţii  emisă de Oficiul Registrului Comerţului referitoare la  societatea pârâtă. 

Prin sentinta civila nr.9334/14.12.2011 pronuntata de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, cauza fiind inregistrata pe rolul acesteia la data de 20.01.2012.

Prin cererea conexa înregistrată pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti la data de 15.12.2011 sub numarul 24233/302/2011, reclamantii BD, B V, BAC au chemat în judecată pe pârâta SC RA SRL pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispuna obligarea acesteia la a le permite accesul la facilitatile de care beneficiaza imobilul, respectiv alimentarea cu apa a apartamentului nr.1 din str.LV nr... sector 4, Bucuresti si autorizarea acestora la a racorda apartamentul la sistemul de alimentare cu apa, pe cheltuiala paratei; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanţii au reluat descrierea situaţiei de fapt, astfel cum aceasta a fost descrisă mai-sus, în cadrul dosarul civil nr. 28669/4/2011.

În drept, au fost invocate prevederile art. 581 C.p.c.

În dovedirea actiunii, s-a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri, interogatoriu, declaratia martorului BCD, efectuarea unei cercetari la fata locului. 

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat partilor, proba cu inscrisuri in cadrul careia s-au depus la dosar, în copie, următoarele : sentinta civila nr.7257/26.10.2010 pronuntata de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti , intampinare-reconventionala formulata in dosarul nr.28669/4/2011 al Judecatoriei Sector 4 Bucuresti, adresa emisa de Sectia 14 Politie la data de 07.11.2011-fila 20, un set de chitante ( filele 21-26 ), adresa nr.603/26.01.2011 emisa de GDF S ER , adresa emisa la 28 08 2011 de E E Munteia SA, extras O.N.R.C., facturi emise de SC A N Bucuresti SA si chitante de plata ( filele 32-36 ), contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.10655-1/02.09.2009, notificarea nr.08/27.08.2009 emisa de parata, notificarea nr.09/16.08.2010 emisa de parata, copii ale unor certificate de grefa, in plus fiind incuviintata reclamantilor, proba cu interogatoriul paratei.

Prin intampinarea – reconvenţionala, depusa la dosar in sedinta de la 19.01.2012, parata a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila si, in subsidiar, ca neintemeiata iar pe calea cererii reconventionale, obligarea reclamantilor la a-i permite accesul in imobil impreuna cu un instalator pentru a remedia, schimba tevile de apa aflate intr o stare de degradare foarte mare ce afecteza si alte apartamente vecine.

Parata a reiterat, de asemenea, apărările expuse şi în cadrul dosarului civil. 28669/4/2011.

Pe calea cererii reconventionale, parata, avand in vedere ca la momentul incheierii contractului de furnizare a apei cu SC A N SA, a aratat ca fost nevoita sa plateasca suma de 4049.98 lei reprezentand facturi restante aferente perioadei 2007-15.08.2010, neplatite de reclamanti, motiv pentru care a solicitat obligarea partilor adverse la restituirea sumei mentionate si obligarea reclamantilor la a i asigura accesul in apartamentul ocupat in mod abuziv, fara nici un titlu locativ pentru a efectua reparatii urgente la instalatia de apa.

In aparare, a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri si interogatoriu.

La termenul de judecata din data de 02.02.2012, instanta a admis exceptia de litispendenta, cele doua cauze fiind reunite sub nr. 28669/4/2011.

Analizând probatoriul administrat în prezenta cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 7257 pronunţată la data de 26.10.2010, de către Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în dosarul civil nr. 4072/4/2009, s-a dispus evacuarea reclamanţilor din imobilul situat în Bucureşti, strada LV nr. ..Corp A, parter, apartament 1, sector 4, instituindu-se, totodată, în favoarea reclamanţilor, un drept de retenţie asupra imobilului în litigiu până la achitarea de către pârâtă către reclamanţi, a sumei totale de 29.971,63 lei (filele 9-11).

Din considerente sentinţei civile enunţate, instanţa reţine că imobilul situat în strada LV nr. ..sector 4 Bucureşti şi ocupat de către reclamanţi, în calitate de chiriaşi, a format obiectul contractului de vânzare – cumpărare nr. 1423/18.09.2007,  prin care S.C. R A S.R.L. a dobândit dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Consecinţă a încetării efectului de prorogare legală operată de OUG nr. 40/1999 şi, întrucât între noul proprietar şi chiriaşi nu s-a încheiat niciun contract de închiriere, instanţa a constatat ocuparea imobilului în litigiu de către chiriaşi în absenţa unui titlu locativ care să le acorde dreptul de folosinţă asupra acestui imobil, motiv pentru care a dispus evacuarea chiriaşilor – reclamanţi din imobil.

Întrucât, în cauză, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor şi excepţia lipsei interesului, instanţa va da eficienţă disp. art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă şi se va pronunţa cu întâietate asupra acestora. Având în vedere că ambele excepţii sunt excepţii de fond, absolute şi dirimante, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesual active, deoarece interesul se analizează raportat la persoana reclamantului.

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesual active, instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesuală, condiţie a exercitării acţiunii civile, presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului in raportul juridic dedus judecatii (calitate procesual activă) si intre persoana paratului si cel obligat in acelasi raport juridic (calitate procesual pasivă).

În speţă, instanţa apreciază că reclamanţii au calitate procesual activă, având în vedere calitatea acestora de chiriaşi ai imobilului în litigiu; împrejurarea că, instanţa de fond a dispus evacuarea acestora din imobil (sentinţa nefiind irevocabilă), nu conduce la absenţa legitimării acestora de a formula pretenţii pe calea ordonanţei preşedinţiale în legătură cu acest imobil, astfel încât, instanţa urmează să respingă excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei interesului, instanţa apreciază că şi aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Deşi Codul de procedură civilă nu dă o definiţie în acest sens, instanţa reţine că prin  interes se înţelege folosul practic, imediat, urmărit de cel care a formulat cererea prin care se învesteşte instanţa cu soluţionarea unei cauze, interes care trebuie sa se mentina pe tot parcursul solutionarii cauzei.

Reclamanţii au un interes în formularea cererii de ordonanţă preşedinţială şi acesta rezidă în obligarea pârâtei de a le permite accesul la facilităţile de care beneficiază imobilul, respectiv alimentarea cu apă a apartamentului în litigiu.Analizand  cererea  din  perspectiva  conditiilor  de  admisibilitate reglementate  de  art.581  Cod  procedură  civila  in  opinia  instantei  aceste conditii nu sunt indeplinite cumulativ.

Ordonanta presedintiala se infatiseaza  ca  un  mijloc  procedural  ce intruneste  conditiile  unei  actiuni  civile.  O  atare  actiune  are  insa caracterul  specific,  determinat  de  insusi caracterul particular al masurilor ce pot fi luate pe aceasta cale. Asa fiind, cererea  de  ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca  atat  conditiile  generale  necesare pentru exercitarea oricarei actiuni, cat si unele cerinte particulare.

 Astfel,  neprejudecarea  fondului  cauzei reprezinta o conditie specifica de admisibilitate a ordonantei presedintiale fiind determinata  de insusi caracterul vremelnic, provizoriu, al masurilor ce pot fi ordonate  de instanta in conditiile art.581 Cod procedura  civila.

Desi intr-o asemenea cerere, judecatorul nu  are  de  cercetat  fondul litigiului dintre parti, i se recunoaste instantei dreptul de a  realiza  un examen sumar  al  cauzei,  spre  a  stabili  de  partea  cui  este  aparenta dreptului.

In opinia instantei, prin obligarea reclamanţilor de a părăsi imobilul în litigiu, consecinţă a inexistenţei unui titlu locativ, aceştia nu au în favoarea sa aparenţa de temeinicie a ordonanţei preşedinţiale, chiar dacă sentinţa civilă pronunţată în dosarul civil 4072/4/2009 nu a devenit irevocabilă.

În legătură cu această condiţie a neprejudecării fondului, instanţa apreciază că masura solicitata de  catre reclamanţi de ordonare a  furnizarii  cu potabila  ar  capata  caracter definitiv, stiut fiind faptul ca pe calea ordonantei presedintiale nu  i  se poate impune paratului o obligatie de  a  face,  reclamanta  avand  deschisa calea unei actiuni  de  drept  comun  care  sa  cerceteze  fondul  dreptului afirmat.

În acest sens, instanţa reţine că reclamanţii au invocat dreptul de reţenţie recunoscut în favoarea acestora în cadrul dosarului civil nr. 4072/4/2009, apărare ce nu poate fi primită. Astfel,  dreptul de retenţie se prezintă ca un adevărat drept real de garanţie imperfect, în virtutea căruia cel ce deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie să-l restituie, are dreptul să reţină lucrul respectiv, să refuze deci restituirea până ce creditorul titular al bunului îi va plăti sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, întreţinerea ori îmbunătăţirea acelui bun.

Recunoaşterea unui drept de retenţie nu conferă reclamanţilor dreptul de a pretinde şi obţine racordarea acestora la sistemul de alimentare cu apă, întrucât acest drept de retenţie le conferă acestora doar o detenţie precară, şi deci nu o posesie.

Urgenta  si  prejudicierea,  ca  si  elemente  conditii  nu  au fost analizate,  chiar  daca  s-a  apreciat  ca  sunt  indeplinite,  in absenta neprejudecarii fondului corelat cu aparenta dreptului.

Prin urmare, constatând că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 581 Cod procedură civilă, instanţa urmează să respingă cererea, ca neîntemeiată.

Asupra excepţiei netimbrării cererii reconvenţionale, instanţa are în vedere art. 20 alin.1 din Legea nr. 146/1997, potrivit cu care „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, verificarea timbrajului reprezentând o sarcina legală administrativă, care precede oricărui act procedural efectuat în cauză şi nu implică cercetări asupra drepturilor afirmate de părţi.

Instanţa observă că pârâta nu evaluat şi timbrate pretenţiile formulate pe calea cererii reconvenţionale, formulată atât în cadrul dosarul civil înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5, cât şi în cadrul dosarului civil înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4, motiv pentru care va admite excepţia netimbrării cererii reconvenţionale, cu consecinţa anulării acesteia, ca netimbrată.

În subsidiar, instanţa constată că cererea reconvenţională este inadmisibilă, pretenţiile proprii ale pârâtei neputând fi soluţionate pe calea specială a ordonanţei preşedinţiale.

Urmează să ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamanţilor, excepţie invocată de pârâtă.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei interesului reclamanţilor în formularea ordonanţei preşedinţiale, excepţie invocată de pârâtă.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale, formulata de reclamantii BD, BV, BAC, impotriva paratei SC R A SRL.

Admite excepţia netimbrării cererii reconvenţionale, excepţie invocată de reclamanţi.

Anulează, ca netimbrată, cererea reconvenţională.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cadrul prezentei cauze.

Cu drept de recurs, în termen de 5  zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,