Fond Funciar- Obligaţia de a face- art 36 Lg 18/1991

Hotărâre 1280 din 25.02.2010


Dosar nr.20892/3/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA a II-a CIVILĂ

Sentinţa civilă nr.1280

Şedinţa publica de la 25.02.2010

Instanta constituita din:

PREŞEDINTE – LUCIA ANAMARIA ZAHARIA

GREFIER – PAULA BOBOC

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanţii SL, S G-F, şi pe pârâte Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar nr.18/1991, Primăria Sector 5 Bucureşti prin Primar, având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul din data de 18.02.2010, când  instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la data de 25.02.2010, hotărând următoarele:

 

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 18.05.2009, sub nr. 20892/3/2009, reclamanţii S L, SG-F au chemat în judecată pe pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legii nr.18/1991 şi Primăria Sector 5 Bucureşti prin Primar, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va  pronunţa să se oblige pârâta să soluţioneze cererile formulate de autoarea lor, A A, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului situat în Bucureşti, str.P, nr…, sector 5, să fixeze un termen de 30 de zile pentru soluţionarea cererii şi să oblige pârâta la plata daunelor cominatorii de  100 lei pe zi de întârziere în executarea obligaţiei stabilite  de  instanţă.

În motivarea acţiunii lor, reclamanţii arată că solicitările formulate de autoarea lor şi antecesorul A I în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată nu au fost soluţionate de pârâtă deşi reclamanţii au depus toate documentele prevăzute de lege.

Reclamanţii s-au  prevalat de dispoziţiile art.2 alin.1 lit.h, art.8, art.18 alin.1 şi 6, art.24 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.554/2004.

Prin sentinţa civilă nr.2785/19.10.2009, Tribunalul Bucureşti a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului  5 Bucureşti, apreciind ca litigiul se circumscrie procedurii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate prevăzute de legea nr. 18/1991, refuzul desolutionare a cererilor fiind cenzurabil tot pe calea procesuală reglementată de acest act normativ.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5, la data de 17.12.2009, sub nr. 20892/3/2009.

Pârâta Comisia pentru Aplicarea Legii  18/1991 de pe lângă Primăria Sectorului 5  a formulat întâmpinare, la data de 11.01.2010, prin care solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că, în urma verificărilor de la Serviciul Fond Funciar, s-a constatat lipsa actelor doveditoare privind suprafaţa de teren de 250 mp, din care să rezulte dreptul de proprietate  al numiţilor A A şi A I,  aspect comunicat acestuia din urmă cu adresa nr. 1349/30.03.1999, prin care s-a solicitat să se prezinte un plan topografic la scara 1:500 cu situaţia actuală şi cea de dinainte de demolare. De asemenea, se mai învederează că, prin adresa nr. 1349/23.02.2000, s-a solicitat autorului reclamanţilor sa depună un răspuns de la Direcţia Generală de Investire din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, din care sa rezulte dacă sunt prevăzute investiţii în zonă, precum şi un plan de reţele edilitare la scara 1:500.

In drept, se invoca art. 115 Cod Pr. Civ., legea nr. 18/1991.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri.

Instanţa a emis adresa către Primăria Sector 5, pentru a se ataşa documentaţia ce însoţeşte cererea reclamanţilor, relaţiile fiind comunicate la filele 40-49.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin contractul de vânzare autentificat sub nr. 2330/29.10.1979 de către  Notariatul de Stat Local Sector 5 ( f 47), numiţii  A A şi A I au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului compus din  2 camere,  bucatarie si WC exterior,  terenul in suprafaţă de  250 mp situat in str. P  nr. .., sector 5 trecând in proprietatea statului, conform art. 30 alin 2 din legea nr. 58/1974.

Prin decizia nr. 1163/15.11.1979 ( f 19) emisa de Consiliul Popular al Sectorului 5, s-a dispus trecerea in proprietatea  in proprietatea statului, pe  data de 29.10.1979, a suprafeţei de 250 mp aferentă construcţiei din str. P nr. .., sector 5,  iar cu aceeaşi dată  suprafaţa de 100 mp se atribuie în folosinţa dobânditorilor construcţiei, AA şi A I şi suprafaţa de 150 mp se va închiria către aceştia.

La data de 01.02.1999, a decedat A I, iar, la 27.07.2006, a decedat şi numita  A A, moştenitorii săi fiind S L şi S G-F ( reclamanţii din prezenta cauză - a se vedea certificat de calitate moştenitor nr. 57/10.08.2007 emis de BNP Lexus-f 34).

Prin cererea înregistrată sub nr 1349/30.03.1998 ( astfel cum rezultă din raspunsul Primăriei Sectorului 5- adresa nr. 1349/30.03.1999- f 41), A I s-a adresat Primăriei Sectorului 5, solicitând eliberarea titlului de proprietate asupra suprafeţei de 250 mp, in conformitate cu legea nr. 18/1991 republicată.

Din această perspectivă, cererea formulată se circumscrie dispoziţiilor art. 36 alin 3 din legea nr. 18/1991, cu modificări, potrivit cărora „terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor”.

Potrivit alineatului 6 din acelaşi articol, atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

Totodată, instanţa mai constată că dispoziţiile art. 54 coroborat cu art. 53 alin 2  din  Legea 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, prevăd căile de atac in cazul  procedurii de constituire a dreptului de proprietate, în baza art. 36 alin 3. Astfel,  soluţia Primăriei sau a Instituţiei Prefectului poate fi atacată cu  plângere de persoana nemulţumită, la Judecătoria în a cărei rază se afla imobilul.

Insa, pana la momentul promovării prezentei acţiuni, pârâta nu a soluţionat cererea reclamanţilor de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului mai sus menţionat, fie in sens favorabil, fie in sensul respingerii acestora, deşi s-a ataşat la dosarul administrativ schiţe la scara 1:500 şi 1:2000, precum şi răspunsul P M B- DI.Eventual, dacă e necesar o expertiza extrajudiciară pentru a se lămuri pârâta cu privire la situaţia terenului ( respectiv dacă este liber) va putea solicita acest lucru părţilor, însă acest aspect nu justifică refuzul autorităţii de a soluţiona cererea de mai bine de 10 ani

Având in vedere aceste considerente, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta  C L de A a Legii nr. 18/1991 din cadrul Primăriei Sectorului 5 să soluţioneze cererea reclamanţilor de atribuire in proprietate a terenului din str. P nr. .., sector 5, in temeiul art. 36 alin 3 din legea nr. 18/1998, in termenul apreciat ca rezonabil de 60 de zile de la rămânerea irevocabila a prezentei hotărâri.

Având in vedere soluţia de mai sus, precum şi dispoziţiile art. 274 Cod Pr. Civ, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial ( f 50).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii S L, S G-F, împotriva pârâtelor COMISIA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR NR.18/1991, PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREŞTI PRIN PRIMAR.

Obligă pârâtele să soluţioneze cererea de atribuire în proprietate a terenului din Bucureşti, str.P, nr…, sector 5, în baza art.36 din  Legea nr.18/1991, în termen de 60  de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei, sub sanctiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei pe zi.

Obligă pârâtele la plata sumei de 200 lei, cu  titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.02.2010.

PRESEDINTE,GREFIER,

RED ZAL 15.03.2010-4 ex