Uzucapiune

Sentinţă civilă 1046/2012 din 24.01.2012


Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de către reclamantele S M, S M I şi S G A în contradictoriu cu pârâtul S T A, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică părţile nu se prezintă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică  din data de ….2012, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de ….2012 respectiv ….2012, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile,  constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….2011, sub număr de dosar …, reclamanta S M, S M I şi S G A a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta S V ( născută B) ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF  sub nr. …top…. în suprafaţă de 238,68 mp,  şi să dispună întabularea dreptului de proprietate al reclamantelor în cartea funciară.

În motivare,  reclamantele au arătat că prin două contracte de vânzare cumpărare încheiate în formă autentică, reclamanta S M împreună cu defunctul său soţ S I au cumpărat apartamentul nr. 1 şi cota de 257/313 mp din terenul aferent imobilului înscris în CF …din CF … precum şi apartamentul nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă de 104 mp din imobilul înscris sub nr. top. … din CF …. Au mai arătat reclamantele, că din anul 1990 ele folosesc terenul în suprafaţă de 238,68 mp din imobilul înscris în CF … nr. top. … care a aparţinut defuncţilor B P şi D J.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 28 alin. 1 şi 45 din Legea 115/1938 şi art. 26 din Legea 7/1996.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus următoarele înscrisuri, în copie: copie coală C.F. nr. … (f. 5-9), încheieri de autentificare (f.10-11), extras din registrul de naştere (f.25), extras din registrul de deces (f.31,33), copie coală CF .. (f. 35-36), extras din registrul de decese (f. 40,41).

Ca urmare a decesului pârâtei S V reclamantele au solicitat introducerea în cauză a pârâtului S T A.

Deşi legal citat cu menţiunea depunerii întâmpinării, pârâtul nu au depus întâmpinare la dosar şi nici nu s-a prezentat la instanţă în vederea susţinerii poziţiei sale procesuale.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba testimonială fiind ascultaţi martorii N J (f. 37) şi TI (f. 38).

Analizând actele dosarul, instanţa reţine următoarele:

Reclamantele folosesc încă din anul 1990 imobilului înscris în CF …sub nr. top. … în suprafaţă de 238,68 mp avându-i ca proprietari tabulari pe defuncţii B P şi D I. Acest fapt rezultă din declaraţiile martorilor N J (f. 37) şi TI (f. 38) care au susţinut că terenul este folosit de reclamante încă din anul 1990. Defuncta B I ( fostă D) a decedat la data de …1981, astfel cum rezultă din extrasul din registrul de decese depus la dosar (f. 40) iar defunctul B P (P a decedat la data de ….1972, astfel cum rezultă din extrasul din registrul de decese (f. 41).

Potrivit art. 223 din Legea 71/2011, în prezenta speţă, având în vedere că acţiunea a fost introdusă înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, sunt aplicabile prevederile în vigoare la data introducerii acţiunii.

Conform Deciziei nr. 86/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

Având în vedere că imobilul asupra căruia reclamantele pretind că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune este situat într-o localitate pentru care au fost aplicabile dispoziţiile Decretului-lege nr. 115/1938 şi că reclamanţii pretind că posesia lor utilă asupra acestui imobil a început în anul 1990, reclamanţii puteau dobândi dreptul de proprietate asupra acestui imobil numai în condiţiile  Decretului-Lege nr. 115/1938 care reglementa două feluri de uzucapini, respectiv tabulară şi extratabulară, în funcţie de cum cel care pretinde dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului era înscris în CF sau nu.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Decretul Lege 115/1938, cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

Prin urmare, pentru a se putea constata uzucapiunea extratabulară în regim de carte funciară este necesar să fie îndeplinite în mod cumulativ două condiţii : existenţa unei posesii utile asupra unui bun imobil şi posesia să aibă o durată de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular.

În ceea ce priveşte prima condiţie, respectiv posesia utilă asupra bunului imobil înscris în CF … sub nr. top. … în suprafaţă de 238,68 mp, instanţa constată că aceasta este îndeplinită, având în vedere că din declaraţiile martorilor ascultaţi în cauză rezultă că reclamantele începând cu anul 1990 şi până în prezent au exercitat în mod continuu şi netulburat posesia asupra imobilului în litigiu, dovedind o manifestare neîndoielnică de a se comporta ca titulare ale dreptului de proprietate.

De asemenea, ţinând seama de aceleaşi probe testimoniale, instanţa constată că este îndeplinită şi cea de-a doua condiţie prevăzută de lege, respectiv ca posesia să fi durat 20 de ani de la moartea proprietarului tabular, având în vedere că din extrasele din registrul de deces, rezultă că ultimul proprietar tabular a decedat în data de ….1981, iar reclamantele şi-au început posesia în anul 1990.

Faţă de argumentele expuse mai sus, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale şi având în vedere şi faptul că se impune clarificarea unei situaţii juridice incerte şi care durează de foarte mulţi ani, instanţa va admite acţiunea şi va constata dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii asupra imobilului în suprafaţă de 238,68 mp înscris în CF … având nr. top. ….

În baza art.20 din Legea nr.7/1996 se va dispune întabularea în evidenţele cărţii funciare a dreptului de proprietate dobândit de reclamante asupra acestui imobil cu titlu de uzucapiune.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantele S M, S M I şi S G A cu domiciliul în …, în contradictoriu cu pârâtul S T A cu domiciliul în ….

Constată că reclamantele au dobândit cu titlu de uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 238,68 mp înscris în CF … având nr. top. ….

Dispune întabularea în evidenţele cărţii funciare a dreptului de proprietate dobândit de reclamante asupra acestui imobil cu titlu de uzucapiune.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pronunţată în şedinţa publică din ….

 Preşedinte Grefier