Furtul calificat

Hotărâre 9 din 23.05.2013


furtul calificat (art. 209 C.p.)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. …….

SENTINŢA PENALĂ NR. ..

Şedinţa publică de la …… 2013

Preşedinte: ……..

Grefier: …….

Parchetul de pe lângă Judecătoria … este reprezentat de procuror …..

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 304 C.p.p.

 Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat …., ns. ……., inculpat ….şi pe parte civilă SC …., prin administrator …, având ca obiect furtul calificat (art. 209 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţă, nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-a comunicat la dosar fişa condamnaţilor.

Se constată că  dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la data de … dată la care părţile prezente au pus concluzii pentru dezbaterea cauzei în fond, concluzii consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, amânând pronunţarea pentru data de …… dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

DELIBERÂND:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria . nr. …….. din data de 09…, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- ….., pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 208 al.1- 209 al.1 lit. a, g, i, cu aplic. art 37 lit. b C.pen.;

- .. pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 al.1- 209 al.1 lit. a, g, i, cu aplic. art 37 lit. b C.pen.;

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor că, în noaptea de 09 spre ….., în jurul orelor 05.00, după o înţelegere prealabilă au forţat uşa de acces a magazinului SC …SRL situat pe str. ….. din …., de unde au sustras mai multe cartuşe de ţigări.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto, declaraţiile martorului ….., declaraţiile martorilor asistenti ….., declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile inculpaţilor, proces verbal de vizionare imagini şi prezentare pentru vizionare imagini precum şi capturi foto, liste diferenţe inventar şi facturi SC ….. SRL, dovezi de ridicare/predare.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii, care au recunoscut şi regretat faptele reţinute în sarcina lor prin rechizitoriu, fiind de acord cu toate probele administrate în faza de urmărire penală.

Din fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor rezultă că aceştia au săvârşit faptele în stare de recidivă postexecutorie.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Partea vătămată …… a sesizat organele de poliţie, în data de ………, întrucât în noaptea de …., persoane necunoscute au pătruns prin efracţie - forţarea uşii de acces - în incinta magazinului SC ….. SRL, situat pe str. ………., de unde au sustras mai multe cartuşe de ţigări de diferite sortimente, cauzându-i un prejudiciu apreciat la suma de 8371 lei.

În urma cercetărilor efectuate în cauză de organele de urmărire penală a rezultat că autorii infracţiunii sunt inculpaţii ……, care au recunoscut săvârşirea faptei, declarând cu lux de amânunte modalitatea de comitere a faptei atât la momentul audierii, cât şi la momentul reconstituirii efectuate la faţa locului.

Fiind audiaţi în faţa instanţei de judecată, inculpaţii au recunoscut şi regretat faptele reţinute în sarcina lor, declarând că sunt de acord cu probele administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, cei doi inculpaţi au declarat că în data de ….. s-au hotărât să sustragă bunuri dintr-un magazin aflat în cartierul Ioşia, sens în care au vizitat acel magazin pentru a-l studia. În noaptea de 09/10.09.201… în jurul orelor 05.00 au ajuns la magazinul respectiv situat pe strada …., inculpatul …. rămânând afară la colţul blocului pentru a asigura paza, timp în care inculpatul …… a pătruns în magazin prin forţarea uşii de acces cu ajutorul unei şurubelniţe, de unde a sustras mai multe pachete de ţigări pe care le-a pus într-un cearşaf de culoare albastră cu imprimeuri de culoare galbenă.

Întrucât în momentul în care au mers cu o zi înainte la magazin au constatat că acesta este prevăzut cu camere de supraveghere, inculpatul ……. în momentul în care a pătruns în magazin, avea legat pe cap un batic cu imprimeuri, în culori alb, albastru şi negru.

În momentul în care au ajuns la domiciliul numitului .. au numărat pachetele de ţigări şi au constatat că este vorba de 775 de diferite sortimente, ţigări pe care a doua zi le-au vândut cu suma de 5200 lei, sumă împărţită în mod egal.

Atât inculpatul ….. cât şi inculpatul …., au declarat că iniţiativa săvârşirii acestei fapte a aparţinut inculpatului .. fiind însă de acord cu acesta.

Cu privire la pretenţiile formulate pe latură civilă de SC …… SRL în cuantum de 8371 lei, inculpaţii au declarat că sunt de acord cu achitarea acestor pretenţii.

Această stare de fapt a fost confirmată şi de martorii audiaţi în cauză în faza de urmărire penală, respectiv martorul .. şi martorii asistenţi ……..

Martorul …….. a confirmat faptul că la începutul lunii septembrie 2011 a fost contactat telefonic de inculpatul ……… care i-a propus să îi vândă o cantitate de ţigări. În acest sens în cursul aceleaşi zile, inculpatul i-a adus acasă 775 pachete de ţigări, de diferite mărci, cu timbru românesc pentru care i-a achitat suma de 5200 lei, fără ca inculpatul să-i precizeze provenienţa acestora.

Martorii asistenţi …….. prezenţi la momentul reconstituirii, confirmă starea de fapt expusă anterior, declarând că inculpaţii, în momentul efectuării reconstituirii au recunoscut fapta prezentând în detaliu modul de comitere a acesteia.

Situaţia de fapt prezentată anterior este susţinută şi de procesele verbale de vizionare imagini şi prezentare imagini, precum şi de capturile foto, aflate la filele ……dosar de urmărire penală.

Luând în considerare toate aceste probe, instanţa apreciază că, în privinţa faptelor inculpaţilor există probe certe de vinovăţie, prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 23 al.11 din Constituţie, art. 6 CEDO şi art. 52, art. 66 C.pr.pen. fiind răsturnată.

La stabilirea şi individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor, instanţa va avea în vedere, potrivit art. 72 C.pen., dispoziţiile părţii generale a Codului penal privitoare la condiţiile răspunderii penale, precum şi limitele de pedeapsă stabilite în partea specială a Codului penal pentru infracţiunile de furt calificat. Va ţine cont de asemenea de gradul de pericol social al faptelor şi de modalitatea în care au fost săvârşite – prin efracţie, pe timp de noapte- precum şi de circumstanţele personale ale inculpaţilor, care au mai fost condamnaţi tot pentru infracţiuni de furt calificat .

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că faptele săvârşite de inculpaţi sunt prevăzute de legea penală, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţi cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea acestora.

Având în vedere atitudinea sinceră a acestora, de recunoaştere şi de regret a faptelor reţinute în sarcina lor, de însuşire a probelor administrate în faza de urmărire penală, precum şi momentul în care a intervenit această recunoaştere, instanţa va admite cererea formulată şi face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C.pr.pen. 

În drept, fapta reţinută în sarcina inculpatului .., din noaptea de 09/10.09.2011, astfel cum a fost reţinută de instanţă în considerente, săvârşite în dauna părţii vătămate SC ……. SRL întruneşte elementele constitutive ale infr. prev. şi ped. de art. 208 alin. i - art.209 alin. 1 lit. a, g şi i Cod pen. cu aplic. art. 37 alin. 1, lit. b C.pen.

 Cu privire la încadrarea juridică reţinută în sarcina inculpatului prin rechizitoriu, instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 45/2008 a Judecătoriei …….. a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, fiind liberat condiţionat la data de 27……. cu un rest de 455 zile, această condamnare reprezentând primul termen al recidivei postexecutorii.

În consecinţă, în baza art. 208 al.1-209 alin. 1 lit”a,g,i” cod penal, cu aplic.art.37 al.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 3201 al.7 C.pr. pen. instanţa va condamna pe inculpatul …….. la o pedeapsa de 2 ani şi 2  luni închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 118/2012 a Judecătoriei ……. definitivă la data de …. prin nerecurare, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare (fapte săvârşite în noaptea de 15/…..).

Constatând că faptele din prezenta cauză se află în concurs real cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 118/2012 a Judecătoriei …., instanţa va descontopi pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 118/2012 în pedepsele componente de: 2 ani  ( aplicaţi în cauză), 4 ani închisoare, două pedepse de 3 ani închisoare ( aplicaţi prin s.p. 45/2008 a Judecătoriei …….) şi înlătură sporul de 6 luni închisoare.

Menţine revocarea  beneficiului liberării condiţionate a restului de 445 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 45/2008.

În baza art. 36 al.1 C.pen., rap. la art. 34 lit. b C.pen. contopeşte aceste pedepse, repuse în individualitatea lor, cu pedeapsa aplicată în cauză, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, la care aplică un spor de 8 luni închisoare, rezultând o pedeapsă de 4 ani şi 8 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin. 2 C. penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b C. penal pe durata executării pedepsei principale.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 36 alin. 3 C. penal se va deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la 03.06.2010-….. şi de la 23.11.2011 la zi.

Fapta reţinută în sarcina inculpatului ….., din noaptea de ………, astfel cum a fost reţinută de instanţă în considerente, săvârşite în dauna părţii vătămate SC ….. SRL întruneşte elementele constitutive ale infr. prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 al.1-209 alin. 1 lit”a,g,i” cod penal, săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, fapta fiind săvârşită după executarea pedepsei de 4 ani, 3 luni şi  455 zile închisoare, aplicate prin s.p. 1250/2004 a Judecătoriei …..

În consecinţă, în baza art. 26 rap. la art. 208 al.1-209 alin. 1 lit”a,g,i” cod penal, cu aplic.art.37 al.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 3201 al.7 C.pr. pen. instanţa va dispune condamnarea inculpatului ……. la o pedeapsa de 2 ani şi două luni închisoare.

Constatând că fapta din prezenta cauză  se află în concurs real cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 160/2010 a Judecătoriei …… definitivă prin  decizia penală nr. 1089/R/2011 a Curţii de Apel …), instanţa, în baza art. 36 al.1 C.pen., rap. la art. 34 lit. b C.pen. va contopi pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 160/2010 a Judecătoriei ….., cu pedeapsa aplicată în cauză, rezultând o pedeapsă 2 ani şi două luni închisoare,  la care aplică un spor de două luni, rezultând o pedeapsă de 2 ani şi patru luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin. 2 C. penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b C. penal pe durata executării pedepsei principale.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 36 alin. 3 C. penal se va deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la 19.06.2012 la zi.

În baza art. 118 lit. b C.penal. instanţa va confisca în favoarea statului, de la inculpatul ……, un cearşaf din material textil, de culoare bleumarin, aflat la Camera de Corpuri Delicte a IPJ …… ridicat pe bază de dovadă în data de …….. ( fila 58 d.u.p.) şi folosit de inculpaţi pentru transportarea bunurilor sustrase.

Cu privire la latura civilă, partea vătămată SC ………. SRL ……. s-a constituit parte civilă cu suma de 8.371 lei.

Având în vedere manifestarea de voinţă a inculpaţilor privind achitarea prejudiciilor cauzate părţilor civile, precum şi pretenţiile formulate de acestea pe latură civilă, instanţa, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în baza art. 14, 346 C.p.p. cu ref. la art. 998 şi 1003 C. civil, va obliga inculpaţii în solidar la  plata sumei de 8.371 lei cu titlu de despăgubiri civile în favoarea părţii civile SC ……. SRL.

In baza art. 189 C.p.p. se va dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi ….. a sumelor de câte 300 lei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, av. ………, conform delegaţiei …… din 20.09.2012 şi avocat ……, conform delegaţiei nr. ……….

În baza art. 191 alin. 2 va fi obligat fiecare inculpatul la plata a câte 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care câte 300 lei reprezintă onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 În baza art. 208 al.1-209 alin. 1 lit”a,g,i” cod penal, cu aplic.art.37 al.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 3201 al.7 C.pr. pen.  condamnă pe inculpatul …..jud. Bihor,  …, fără antecedente penale, în prezent deţinut în Penitenciarul ………  la o pedeapsa de:

-2 ani şi două luni închisoare

Descontopeşte pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 118/2012 în pedepsele componente de: 2 ani( aplicaţi în cauză), 4 ani închisoare, două pedepse de 3 ani închisoare ( aplicaţi prin s.p. 45/2008 a Judecătoriei …… şi înlătură sporul de 6 luni închisoare.

Menţine revocarea  beneficiului liberării condiţionate a restului de 445 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 45/2008.

În baza art. 36 al.1 C.pen., rap. la art. 34 lit. b C.pen. contopeşte aceste pedepse, repuse în individualitatea lor, cu pedeapsa aplicată în cauză, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, la care aplică un spor de 8 luni închisoare, rezultând o pedeapsă de 4 ani şi 8 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin. 2 C. penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b C. penal pe durata executării pedepsei principale.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 36 alin. 3 C. penal deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la 03.06.2010-19.11.2010 şi de la 23.11.2011 la zi.

În baza art. 26 rap. la art. 208 al.1-209 alin. 1 lit”a,g,i” cod penal, cu aplic.art.37 al.1 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 3201 al.7 C.pr. pen.  condamnă pe inculpatul ….., .. jud. ….., în prezent deţinut în penitenciarul Spital ………,  la o pedeapsa de:

-2 ani şi două luni închisoare

În baza art. 36 al.1 C.pen., rap. la art. 34 lit. b C.pen. contopeşte pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ……. a Judecătoriei …., definitivă prin decizia penală nr. …….cu pedeapsa aplicată în cauză, rezultând o pedeapsă 2 ani şi două luni închisoare,  la care aplică un spor de două luni, rezultând o pedeapsă de 2 ani şi patru luni închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin. 2 C. penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b C. penal pe durata executării pedepsei principale.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 36 alin. 3 C. penal deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la 19.06.2012 la zi.

Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii aplicate prin sentinţele penale nr. …..  a Judecătoriei .. a Judecătoriei …… şi dispune emiterea unor noi mandate de executare la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 14, 346 C.p.p. cu ref. la art. 998 şi 1003 C. civil obligă inculpaţii în solidar la  plata sumei de 8.371 lei cu titlu de despăgubiri civile în favoarea părţii civile SC …… SRL.

În baza art. 118 lit. b C.penal confiscă în favoarea statului, de la inculpatul ……, un cearşaf din material textil, de culoare bleumarin, aflat la Camera de .. …, ridicat pe bază de dovadă în data de ……….

In baza art. 189 C.p.p.  dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei in contul Baroului de Avocaţi … a sumelor de câte 300 lei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, av. ……, conform delegaţiei ………din ….. şi avocat ….., conform delegaţiei nr. ……..

În baza art. 191 alin. 2 obligă fiecare inculpatul la plata a câte 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului ( din care câte 300 lei reprezintă onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu) .

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpaţi şi partea civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din ………..

Preşedinte, Grefier,

……

.

Domenii speta