Fond funciar

Sentinţă civilă 10440/2013 din 23.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

JUDEŢUL BIHOR

DOSAR NR. 18039/271/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 10440/2013

Şedinţa publică din data de 23 septembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE:  GREFIER:

S-a luat în examinare cauza civilă privind pe reclamantul … în contradictoriu cu pârâţii … şi intervenienţii …, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în cauză, în şedinţă publică, nu se prezintă nimeni.

Procedura este legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată că prin serviciul registratură, reclamantul şi intervenienţii au depus la dosar concluzii scrise.

Dezbaterile şi concluziile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 09.09.2013, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, pentru a da posibilitate părţilor să formuleze concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 16.09.2013, apoi pentru azi, 23.09.2013.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.09.2012, scutită de plata taxei de timbru, reclamantul …a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii …, pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate nulitatea parţială a titlului de proprietate nr. … cu privire la nr. top. …, să fie obligată pârâta de rd. 5 să facă propunere pârâtei de rd. 6 să elibereze un titlu de proprietate pe numele defunctei sale mame, … pentru nr. top. …Oradea.

În motivare, s-a arătat că reclamantul are calitatea de moştenitor după defuncţii săi părinţi …, care au cumpărat la data de 18.04.1967 de la antecesorii pârâţilor de rd. 1-4 imobilul situat în Oradea, str. Izvorului…, în natură o casă de locuit şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de aproximativ 3000 mp. După apariţia legii nr. 18/1991 mama reclamantului a depus mai multe cereri în vederea obţinerii titlului de proprietate pentru întreg terenul cumpărat, însă nu a primit niciun răspuns, doar în cursul anului 2008 reclamantul a aflat că terenul, pe care îl foloseşte de aproape 50 de ani a fost solicitat de moştenitorii vânzătorilor …..

În drept, au fost invocate prevederile legii nr. 18/1991.

La termenul de judecată din 17.01.2011 au fost introduşi în cauză pârâtele …, în calitate de moştenitoare ale pârâtului ….

Prin întâmpinare (f.24-25), pârâţii ….au solicitat respingerea cererii ca nefondată.

În motivare, s-a arătat că antecesorii reclamantului au cumpărat de la antecesorii pârâţilor casa de locuit şi curtea în suprafaţă de 800 mp, reclamantul nu a folosit mai mult decât a cumpărat nici pe vremea existenţei CAP-ului, nici ulterior desfiinţării acestuia. Tatăl pârâţilor a înfiinţat şi îngrijit livada de piersici situată pe terenul revendicat de reclamant, terenurile acestuia fiind clar delimitate de cel al tatălui pârâţilor.

S-a mai arătat că, după decesul tatălui pârâţilor, reclamantul şi-a permis să ocupe abuziv livada, motiv pentru care au intervenit discuţii aprinse între părţi, pârâţii apelând la un specialist topograf în vederea redelimitării terenului aflat în proprietatea pârâţilor. Cu toate că delimitarea prin ţăruşare s-a realizat în repetate rânduri, de fiecare dată reclamantul a scos ţăruşii, ocupând terenul şi ameninţându-i pe pârâţi cu moartea când îi reproşau acest lucru.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115 şi urm. C.pr.civ.

Prin întâmpinare (f.66-67), pârâta … a solicitat respingerea cererii ca nelegală şi netemeinică.

În motivare, s-a arătat că în evidenţa comisiei singura cerere formulată de antecesoarea reclamantului este cea cu nr. …, prin care aceasta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 494 mp, identificată prin nr. top. …b. Deoarece antecesorii reclamantului au fost proprietari doar asupra suprafeţei de 306 mp din nr. top. …, cu titlu de cumpărare, nu şi asupra nr. top. …, în suprafaţă de 494 mp, comisia a procedat la respingerea cererii acestuia. Imobilele cu nr. top. …şi …9, solicitate de reclamant prin acţiune, au constituit proprietatea antecesorilor pârâţilor, reclamantul nefăcând dovada dreptului de proprietate asupra imobilului din litigiu.

La data de 15.01.2013 s-a depus cerere de intervenţie în interes propriu de către numiţii … (f.183-184), prin care au invocat excepţia lipsei de interes a reclamanţilor cu privire la suprafaţa de 1667 mp, iar, pe fond, respingerea cererii ca nefondată.

În motivare, s-a arătat că imobilele cu nr. top. 5970/2b şi 5970/9, în urma unor înstrăinări succesive, dezmembrări şi alipiri, au ajuns în proprietatea intervenienţilor, în prezent fiind identificat prin nr. cad. 18205, aceştia intenţionând să edifice o casă familială pe acest teren, procedând în acest sens la contractarea unui credit bancar ipotecar. La data achiziţionării imobilului, 15.03.2007, acesta era în posesia vânzătorilor …, nefiind folosit de reclamant, acesta nu avea nicio împrejmuire la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, reclamantul efectuând împrejmuirea pro causa în timpul derulării proceselor civile referitoare la imobil. O eventuală invalidare a titlului de proprietate atacat nu ar prezenta nicio finalitate pentru reclamant, din moment ce intervenienţii sunt dobânditori de bună-credinţă ai imobilului.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 49 şi urm. C.pr.civ.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Titlul de Proprietate nr. … s-a reconstituit în favoarea pârâtului … şi a numiţilor …, antecesorii celorlalţi pârâţi, dreptul de proprietate cu privire la o suprafaţă totală de 5000 mp teren intravilan, din care suprafaţa de 2152/2333 mp aferentă nr. top. … Oradea, 1219 mp identificată prin nr. top. … şi suprafaţa de 1629 mp din nr. top. … Oradea (f.6). Ulterior, acest titlu de proprietate a fost întabulat  în CF … Oradea, sub B.23-25 (f.57-59), apoi cota de 1/3 părţi care i-a revenit numitului …, a fost transmisă, cu titlu de vânzare, către numitul …, care la rândul său, a înstrăinat această cotă împreună cu cota sa iniţială de 1/3 parte din imobile către pârâţii …, aceştia din urmă dobândind astfel o cotă de 2/3 părţi din aceste imobile. La rândul său, pârâtul … a înstrăinat cota sa de 1/3 parte din aceste imobile către numitul …dru, care şi-a constituit nr. cad 5249 înscris în CF …). De asemenea, pârâtul … a înstrăinat cota sa 1/3 din imobile către SC Raymond …SRL, iar ulterior această societate împreună cu pârâta … şi-au constituit nr. cad. …, înscris în CF … Oradea (f.62). Ulterior, acest nr. cad. s-a alipit cu nr. cad. … Oradea, formând nr. cad. … înscris în CF … Oradea, după care s-a sistat CF 90068 Oradea. De asemenea, intervenienţii … au dobândit prin cumpărare imobilul cu nr. cad. 5249 Oradea, dreptul de proprietate al acestora fiind înscris în CF …Oradea sub B.4-5, după care acest nr. cad. s-a alipit cu nr. cad. …din CF 90068 Oradea, formând nr. cad. …, care s-a transcris în CF …Oradea (f.60-61), după care s-a sistat CF NDF … Oradea. Apoi, imobilul cu nr. cad. … s-a dezmembrat în nr. cad. …, în suprafaţă de 1377 mp, care s-a transcris în CF …Oradea în favoarea intervenienţilor …i, în nr. cad. …, în suprafaţă de 1365 mp, care s-a transcris în CF …Oradea în favoarea pârâtei …, în nr. cad. 18207, în suprafaţă de 1366 mp, care s-a transcris în CF … Oradea în favoarea … SRL şi în nr. cad. …8, în suprafaţă de 871 mp, care s-a transcris în CF …Oradea, după cum urmează: - cota de 290/871 mp în favoarea lui …, cota de 290/871 mp în favoarea SC Raymond Impex SRL şi cota de 291/871 mp în favoarea pârâtei …, după care CF …Oradea s-a sistat.

Din înscrierile din CF … Oradea (f.57-59) reiese că imobilele cu nr. top. …, ultimul provenit din nr. top. …, alături de nr. top. …, au aparţinut, anterior cooperativizării, antecesorilor pârâţilor. Ulterior, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. … de fostul Notariat de Stat Judeţean Bihor (f.30-31), antecesoarea pârâţilor, …, ns. …, a înstrăinat antecesorilor reclamantului, …, casa de locuit şi suprafaţa de 306 mp teren din parcela cu nr. top. … şi suprafaţa de 494 mp din parcela cu nr. top. … Oradea, dreptul de proprietate al dobânditorilor fiind transcris în CF … Oradea sub B.1-2, apoi aceste imobile au fost transmise prin moştenire reclamantului (f.47). Este adevărat că în această coală funciară antecesorii reclamantului apar întabulaţi doar cu suprafaţa de 306 mp teren din parcela cu nr. top. …, însă instanţa apreciază că acest fapt se datorează unei erori în transcrierea dreptului de proprietate al antecesorilor reclamantului din CF …Oradea, în care aceştia apar întabulaţi sub B.22 şi cu suprafaţa de 494 mp din parcela cu nr. top. … Oradea, în CF … Oradea.

Urmărind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor intrate în patrimoniul fostelor cooperative agricole de producţie, art. 8 din Legea fondului funciar prevede că de dispoziţiile sale beneficiază foştii cooperatori, persoanele care au avut teren in cooperativa precum şi moştenitorii acestora.

Recunoaşterea calităţii de proprietar presupune parcurgerea unei etape administrative (obligatorii) ce debutează cu depunerea cererii şi se finalizează cu eliberarea titlului de proprietate şi a uneia judiciare (facultative) în care este analizată legalitatea şi temeinicia actelor efectuate în prima etapă. În măsura în care persoana îndreptăţită nu-şi manifestă voinţa în sensul ca vocaţia conferită de lege să devină efectivă, nu există posibilitatea ca în faza jurisdicţională să se procedeze la recunoaşterea calităţii de proprietar.

Din această perspectivă, instanţa reţine că antecesoarea reclamantului, …, a depus la Primăria Municipiului Oradea cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra grădinii situată în Oradea, str. …p, identificată prin nr. top. … Oradea (f.68), fără a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi asupra celorlalte parcele din litigiu.

Având în vedere că reclamantul nu a dovedit că acesta sau antecesorii acestuia au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la parcele din litigiu, iar această cerere nu poate fi formulată direct în faţa instanţei judecătoreşti, cu încălcarea procedurii obligatorii de reconstituire a dreptului de proprietate, instanţa apreciază că cererea reclamantului este nefondată. De asemenea, raportat la suprafaţa solicitată de antecesoarea reclamantului prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, se prezumă că intenţia reală a părţilor din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …. de fostul Notariat de Stat Judeţean Bihor, a fost aceea de a vinde, respectiv de a cumpăra suprafaţa indicată în acest act juridic civil, şi nu o suprafaţă de teren mai mare.

Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamantului, invocată de intervenienţii …., instanţa o va respinge, deoarece reclamantul pretinde că antecesorii săi au cumpărat parcelele care au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea antecesorilor pârâţilor, astfel că justifică un interes legitim în cauză.

Având în vedere că cererea reclamantului a fost respinsă, iar pârâţii şi intervenienţii nu au dovedit cheltuielile ocazionate de prezentul litigiu, în baza art. 274 C.pr.civ. va respinge cererea părţilor privind acordarea cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei de interes a reclamantului, invocată de intervenienţii ….

Respinge ca nefondată cererea formulată de reclamantul …., în contradictoriu cu pârâţii ….

Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii …., ambii cu domiciliul procesual ales în Oradea, ….

Respinge cererea părţilor privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 septembrie 2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,