Contestatie la executare

Sentinţă civilă 4218/2013 din 17.06.2013


JUDECĂTORIA …….

Secţia civilă

DOSAR NR. ………..

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ………..

Şedinţa publică din ….

Instanţa constituită din:

Preşedinte: …..

Grefier: ……..

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de către contestatoarea …… în contradictoriu cu intimata ……….., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică părţile nu se prezintă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică  din data de ….., fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de ………, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Constată că, prin contestaţia la executare înregistrată sub dosarul nr. …….., legal timbrată, contestatoarea ……… în contradictoriu cu intimata ….. a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea somaţiei de plată nr. ….. din dosarul execuţional nr. …. al Societăţii de Executori Judecătoreşti ……”, comunicată contestatoarei la data de ………; anularea tuturor formelor de executare pornite împotriva contestatoarei; restituirea tuturor sumelor poprite până la soluţionarea contestaţiei la executare; cu cheltuieli de judecată în sumă egală cu taxele de timbru şi celelalte costuri ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că titlul executoriu – Contractul de Vânzare-Cumpărare autentificat sub nr. ………, în temeiul căruia s-a demarat executarea silită nefiind un titlu executoriu din cele prevăzute de art. 67 din Legea nr. …….. actualizată – Legea notarilor publici, raportat la prevederile art. 372, 374, 376 şi 379 din Codul de Procedură Civilă, sens în care executarea silită este nulă de drept. S-a arătat că instanţa competentă pentru soluţionarea contestaţiei este Judecătoria ….. conform art. 400 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă. S-a arătat că, la data de ……, prin Somaţia de Plată nr. ….. emisă de ……. în dosarul de executare nr. ….., contestatoarea a fost somată să achite intimatei, în termen de 15 zile, suma de ………… lei cu titlu de debit, în baza titlului executoriu reprezentând Contractul de Vânzare-Cumpărare autentificat sub nr. …… de B.N.P. ……….. S-a arătat că, aşa cum se menţionează prin documentul „Comunicare Acte de Procedură”, contestatoarei i-a fost comunicată somaţia + anexele, şi anume: proces verbal de stabilire debit, titlu executoriu şi dovadă încuviinţare executare. Raportat la acest ultim document anexă, s-a arătat că i-a fost comunicat contestatoarei un extras de pe Portalul Judecătoriei ………, din care reiese că există dosarul nr. ……. având ca obiect încuviinţare executare silită, având părţi pe intimata din prezenta cauză, în calitate de creditor, şi contestatoarea din prezenta cauză, în calitate de debitor, cererea fiind înregistrată la data de …... S-a arătat că, tot din acest extras reiese că, la data de ……., a fost admisă cererea. S-a apreciat că acest document nu reprezintă Încheierea de Încuviinţare la care face referire Codul de Procedură Civilă ori executorul judecătoresc. S-a arătat că executarea silită demarată de ……. la cererea creditoarei este întemeiată pe Contractul de ……. autentificat sub nr. ………... S-a arătat că, potrivit menţiunilor şi clauzelor din acest contract, părţile, în speţă creditoarea ….., Vânzătoare, şi debitoarea ……, cumpărătoare, au convenit vânzarea, respectiv cumpărarea unui imobil situat în .. str. …. – spaţiu comercial, jud. Bihor, părţile stabilind ca preţ de vânzare – cumpărare suma de ……. euro. S-a arătat că tot părţile au convenit că, la data încheierii contractului, s-a plătit avans suma de 1………. euro, urmând ca diferenţa de …… euro să se achite astfel: suma de …… euro s-a achitat până la ……., iar diferenţa de …………. se va achita în tranşe lunare de câte 1….. euro pe lună, cu începere din …. şi până la achitarea integrală a preţului. S-a arătat că astfel, exigibilitatea contractului de vânzare-cumpărare, aşa cum părţile au stabilit-o, respectiv cum rezultă din interpretarea clauzelor contractuale, intervine la data limită rezultată, şi anume ….., aceasta fiind data până la care cumpărătorul s-a obligat la achitarea restului de preţ, acea dată fiind şi data la care contractul este considerat deplin îndeplinit prin prisma tuturor obligaţiilor şi a drepturilor ce decurg în persoanele părţilor contractante. S-a considerat că executarea silită începută în temeiul contractului de vânzare cumpărare numit anterior este o executare nulă, ea începând în baza unui act autentic care însă nu este un titlu executoriu din cele reglementate de art. 67 din Legea nr. 36/1995, actualizată, raportat la prevederile art. 372, 374, 376 şi 379 din Codul de Procedură Civilă. S-a arătat astfel că, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 36/1995, înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acestuia. S-a arătat că, potrivit prevederilor art. 372 din Codul de Procedură Civilă, executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. S-a arătat că, potrivit prevederilor art. 374 din Codul de Procedură Civilă, hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este investit cu formulă executorie (…) afară de (…) alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege care se execută fără formulă executorie. S-a arătat că, potrivit prevederilor art. 379 din Codul de Procedură Civilă, nicio urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. S-a apreciat că, în contextul prevederilor citate şi în raport cu conţinutul contractului de vânzare cumpărare, se poate observa fără tăgadă că nu suntem în situaţia reglementată de procedura executării silite, titlul pus în executare nefiind un titlu executoriu ca urmare a neîndeplinirii unei condiţii şi anume exigibilitatea. S-a arătat că, aşa cum s-a menţionat cu referire la prevederile contractului în materie de termen, data la care acest contract devine exigibil pentru suma solicitată prin executarea silită, şi implicit contractul devine titlu executoriu în sensul art. 67 din Legea nr. 36/1995, actualizată, este data de ……., atunci de fapt şi de drept împlinindu-se ultima lună de plată a sumei de 1.000 euro pe lună, calculat la valoarea de 50.000 euro, cu începere din 01.01.2011. În continuare, s-a invocat netemeinicia executării silite şi prin prisma sumei stabilite ca debit de către executorul judecătoresc la cererea creditoarei, contestatoarea achitând până în prezent suma de 62.000 euro din valoarea contractului, afară de suma de 20.000 euro, pe care tot la data încheierii contractului de vânzare cumpărare autentic (…………….) contestatoarea a plătit-o creditoarei pentru ca aceasta să stingă ipoteca de rangul I instituită în favoarea Băncii Româneşti asupra imobilului vândut, pentru a-l elibera de această sarcină şi pentru ca vânzarea să fie făcută deplin şi fără sarcini. S-a menţionat că, pentru această sumă, contestatoarea a convenit cu intimata a nu o trece în contract, din raţiuni economice, asupra acestei sume urmând ca părţile să se soluţioneze până la data achitării integrale a preţului, conform celor convenite şi stipulate în contract. S-a arătat astfel că contestatoarea nu înţelege raţiunile intimatei ce au determinat-o la demararea procedurii de executare silită în contra contestatoarei, aceasta în condiţiile în care contestatoarea nu are niciun fel de culpă contractuală care să determine aplicarea procedurii de executare silită întemeiată pe acest contract. S-a arătat că, din punctul de vedere al contestatoarei, datoria pe care o mai are faţă de creditoare este în sumă de 13.000 euro, această sumă reprezentând diferenţa dintre preţul prevăzut contractual şi sumele achitate până în prezent creditoarei, sens în care suma solicitată în prezenta executare nu reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, deci titlul pus în executare nu este titlu executoriu, ceea ce atrage constatarea nulităţii executării silite şi implicit admiterea contestaţiei formulate de contestatoare. S-a mai menţionat că, de la data primirii somaţiei şi până la zi contestatoarea a achitat în continuare ratele, conform prevederilor contractuale. În concluzie, s-a considerat că, pentru toate aspectele precizate şi indicate mai sus, contestaţia la executare este admisibilă, legală, temeinică şi fondată, executarea silită fiind nelegală, netemeinică şi nefundat demarată împotriva contestatoarei.

În drept s-au invocat prevederile art. 399 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, art. 67 din Legea nr. 36/1995, actualizată, raportat la prevederile art. 372, 374, 376 şi 379 din Codul de Procedură Civilă.

Intimata a depus întâmpinare la dosarul cauzei, solicitând instanţei să respingă, ca nefondată şi neîntemeiată, contestaţia la executare, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că contestaţia la executare este complet nefondată şi neîntemeiată, reprezentând exact ce susţine contestatoarea că ar fi executarea silită: un abuz de drept. S-a arătat că, în primul rând, se poate observa că contestatoarea nu invocă niciun viciu a procedurii de executare silită, singura critică vizând probleme de fond, adică exigibilitatea creanţei urmărite. S-a arătat că contestatoarea contestă exigibilitatea creanţei, arătând că, în opinia ei, momentul de la care începe să curgă termenul la care se poate cere executarea silită este 01.04.2015. S-a apreciat că un astfel de punct de vedere este contrar contractului, care este legea părţilor. S-a arătat că, potrivit art. 1270 din Codul Civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. S-a arătat însă că contestatoarea recunoaşte valabilitatea contractului, iar în acest contract, devenit lege între părţi, se specifică clar că, „în situaţia neachitării restului de preţ de către cumpărătoare sau a întârzierii oricărei tranşe cu mai mult de 60 de zile, faţă de graficul de eşalonare a restului de preţ mai sus menţionat, vânzătoarea poate proceda la executarea silită în vederea încasării preţului, executarea silită făcându-se asupra imobilului ce formează obiectul prezentului act, în baza prezentului contract care constituie titlu executoriu precum şi a privilegiului vânzătoarei pentru restul de preţ rămas de achitat în sarcina cumpărătoarei”. S-a apreciat că textul contractului este cât se poate de clar. S-a arătat că, chiar contestatoarea recunoaşte că a încetat să mai achite ratele din preţ, dar că nu poate fi executată silit până în …………... S-a arătat că, în interpretarea contestatoarei, clauza prin care s-a obligat la plata diferenţei de preţ este o clauză pur potestativă: „mă oblig dacă vreau”. S-a apreciat că clauzele contractuale statuează foarte clar dreptul intimatei de a executa silit pe care i l-a vândut contestatoarei, în caz de neplată de către aceasta a ratelor rămase din preţ. S-a arătat că, nu numai că aceasta nu a achitat ratele din preţ, dar declară că nici nu are de gând s-o facă, şi că oricum intimata n-o poate executa silit până în ………..

În drept s-au invocat prevederile art. 115 – 118, art. 274 din Codul de Procedură Civilă, art. 1270 din Codul Civil.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Contractul de Vânzare – Cumpărare autentificat prin Încheierea nr. ………. emisă de către B.N.P. ………. intimata ……… i-a vândut contestatoarei ……. imobilul situat în …………., jud. Bihor, pe parcela cu nr. cadastral ………, înscrisă în CF nr. ……. (provenită din conversia de pe hârtie a CF NDF nr. ……..), de sub B1 şi B2, dobândit de intimată ca bun propriu, cu titlu de cumpărare şi construire (anterior încheierii căsătoriei), imobil ce în fapt şi în natură reprezintă un spaţiu comercial constând din bar + plăcintărie, provenit din modificarea imobilului ce iniţial avea destinaţia de casă de locuit, şi schimbarea destinaţiei acestuia din imobil cu destinaţia de locuinţă în spaţiu comercial, având suprafaţa construită la sol de 105,66 mp., împreună cu terenul aferent imobilului în suprafaţă de 140 mp. Intimata a vândut contestatoarei imobilul descris mai sus (spaţiu comercial – bar şi plăcintărie – cu terenul de 140 mp.) pentru preţul de 95.000 euro (reprezentând echivalentul sumei de …….. lei, la cursul BNR din data de ……. de 1 euro/4,11 lei), menţionându-se prin contractul de vânzare – cumpărare că intimata a primit cu titlu de avans suma de 1.000 euro (reprezentând echivalentul în lei al sumei de 41.100 euro), restul preţului de 94.000 euro urmând a fi achitat în rate, eşalonat după cum urmează: suma de 44.00 euro se va achita până cel târziu …………. iar restul preţului rămas de achitat, respectiv suma de 50.000 euro se va achita în rate lunare de 1.000 euro, începând cu data de ……. până la achitarea integrală a preţului, intimata consimţind la întabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară pe numele cumpărătoarei ca bun propriu, solicitând înscrierea în Cartea Funciară, în baza art. 1737 pct. 1 din Codul Civil, a privilegiului vânzătoarei pentru restul de preţ rămas de achitat în sarcina cumpărătoarei, respectiv pentru suma de 94.000 euro, precum şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare cu sarcini a imobilului pe toată perioada, până la achitarea integrală a preţului. Prin Contractul de vânzare – cumpărare intimata a declarat, în legătură cu imobilul care se înstrăinează, că acesta este grevat cu ipoteca (de sub C1) de rang I pentru suma de 20.000 euro + dobânzi, precum şi interdicţia de înstrăinare şi grevare în favoarea Băncii Româneşti S.A., ipotecă ce se va radia de la Cartea Funciară concomitent cu întabularea contractului de vânzare – cumpărare, în baza adresei Băncii creditoare (Banca Românească S.A. Sucursala ………. nr. ……... Prin contract s-a menţionat că, în rest, imobilul este liber de sarcini şi procese, nu a fost scos din circuitul civil, nu sunt datorii faţă de Stat conform Certificatului de Atestare Fiscală nr. 92.055 din 26.04.2010 eliberat de Primăria ………….. Direcţia Economică, intimata garantând-o pe contestatoare împotriva oricăror evicţiuni totale sau parţiale ce s-ar ivi din cauze anterioare încheierii contractului, conform art. 1337 din Codul Civil. Prin contractul de vânzare – cumpărare părţile au mai adoptat clauza potrivit căreia, în situaţia neachitării restului de preţ de către cumpărătoare sau a întârzierii oricărei tranşe cu mai mult de 60 de zile faţă de graficul de eşalonare a restului de preţ mai sus menţionat, vânzătoarea poate proceda la executarea silită în vederea încasării preţului, executarea silită făcându-se asupra imobilului ce formează obiectul contractului de vânzare – cumpărare, în baza contractului de vânzare – cumpărare care constituie titlu executoriu, precum şi a privilegiului vânzătoarei pentru restul de preţ rămas de achitat în sarcina cumpărătoarei.

Ulterior, prin Convenţia Civilă încheiată la data de ……….. autentificată prin Încheierea nr. ………., părţile din prezenta cauză au arătat din nou că preţul vânzării a fost de 95.000 euro, din care s-a achitat la data încheierii contractului suma de 1.000 euro, restul de preţ în sumă de 94.000 euro urmând a fi achitat de către contestatoare în contul deschis pe numele intimatei la Banca Românească S.A., conform clauzelor menţionate în contractul de vânzare cumpărare menţionat mai sus (filele 58, 59 din dosarul execuţional ataşat la prezentul dosar).

Prin cererea înregistrată la Societatea de Executori Judecătoreşti „……….. intimata ………… a solicitat punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de vânzare – cumpărare sus arătat, în sensul ca debitoarea să fie obligată să îi achite creditoarei suma de 34.750 euro, reprezentând debit restant la cursul de schimb B.N.R. din data plăţii efective, precum şi a cheltuielilor ocazionate cu executarea silită, cererea intimatei fiind înregistrată sub dosarul execuţional nr. ………..

Prin Încheierea nr. ……….. pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. ………., la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa a încuviinţat executarea silită în dosarul execuţional mai sus arătat (filele ………….).

La data de ……., prin proces verbal, executorul judecătoresc a stabilit valoarea creanţei urmărite ca fiind în cuantum de …………lei, din care suma de ……. lei cu titlu de diferenţă creanţă, reprezentând contravaloarea a 34.750 euro la cursul de schimb al BNR de 4,5026 din data de …., şi suma de …… lei cu titlu de total cheltuieli de urmărire, din care suma de …….. lei o reprezintă onorariul de executare (incluzând TVA) iar suma de ………. o reprezintă alte cheltuieli de executare (………).

Prin somaţia de plată nr. 1 din data de …… emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional nr. ………….., contestatoarea a fost somată ca, în termen de 15 zile de la primirea somaţiei, să îi achite intimatei suma de 165.243,71 lei cu titlu de debit şi cheltuieli de executare, arătându-se că, în caz contrar, se va trece la vânzarea silită a imobilului proprietatea contestatoarei, înscris în CF nr. ……. (provenit din conversia de pe hârtie a CF NDF ……, cu nr. cad. 4….– C2. la aceeaşi dată – …. – executorul judecătoresc a solicitat O.C.P.I. Bihor ca, în temeiul art. 497 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă, să înscrie în CF nr. …….. (provenită din conversia de pe hârtie a CF NDF ………. cu nr. cad. …….. C2, proprietatea contestatoarei, somaţia de plată mai sus arătată (fila ……..

Printr-o cerere nedatată depusă la dosarul execuţional (fila ………… execuţional), intimata din prezenta cauză a revenit asupra cererii de executare în sensul că suma de recuperat, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. …….. este de 33.000 euro şi nu de 34.750 euro, cum iniţial a fost menţionată suma în cererea de executare. Faţă de cele de mai sus, s-a solicitat continuarea executării faţă de contestatoare pentru suma de 33.000 euro (.

În urma cererii formulate de intimată, executorul judecătoresc a întocmit un nou proces verbal, la data de … (…..), prin care a stabilit că valoarea creanţei urmărite este în cuantum de 157.306,75 lei, sumă compusă din debitul în valoare de 148.585,80 lei (rezultat din scăderea sumei de 7.879,55 lei – echivalentul a 1.750 euro – din debitul iniţial de 156.465,35 lei), suma de 8.414,45 lei reprezentând onorariul de executare (sumă incluzând şi TVA) şi suma de 306,50 lei reprezentând alte cheltuieli de executare. potrivit prevederilor art. 3711 din Codul de Procedură Civilă, procesele verbale de cheltuieli constituie titluri executorii pentru cheltuielile de executare stabilite.

La aceeaşi dată, …….., executorul judecătoresc a emis somaţia de plată nr. …… în dosarul execuţional nr. ……., somaţie prin care i se punea în vedere contestatoarei ca, în termen de o zi de la primirea somaţiei, să achite intimatei creanţa în sumă de 157.307,75 lei, aducându-i-se la cunoştinţă contestatoarei că, întrucât executarea silită s-a început pentru recuperarea creanţei în sumă de 34.750 euro reprezentând diferenţa de debit, prin somaţia nr. 2/2012 se revine asupra sumei, în sensul că suma care rămâne de recuperat conform titlului executoriu mai sus menţionat este în cuantum de 33.000 euro şi nu în cuantum de 34.750 euro, cum s-a arătat în prima somaţie (fila 70 din dosarul execuţional).

Somaţia nr. 1/2012 mai sus arătată şi primul proces verbal de cheltuieli au fost comunicate prin afişare la domiciliul contestatoarei la data de 25.09.2012 (………. dosarul execuţional). Somaţia nr. 2/2012 mai sus arătată şi al doilea proces verbal de cheltuieli au fost comunicate prin afişare la domiciliul contestatoarei la data de 04.10.2012 (fila ……….).

Raportat la data de comunicare a actelor de executare mai sus arătate, instanţa constată că contestaţia la executare, înregistrată la instanţă la data de ………….. a fost formulată în termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 401 din Codul de Procedură Civilă.

Prin adresa de ……………..2012 înregistrată în dosarul execuţional la data de 10……….), Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea i-a răspuns executorului judecătoresc, arătând că contestatoarea figurează în baza de date a Direcţiei Economice cu următoarele bunuri: clădire proprietate privată situată în …….. în suprafaţă de 105,66 mp., înscrisă în CF nr. … cu nr. topo. …. cu valoarea impozabilă de 124.827 lei, contestatoarea având un procent de proprietate de 100% asupra acestui imobil; teren proprietate privată în suprafaţă de 140 mp., din care ocupat 105,66 mp., situată în ………, cu nr. topo. 4163, contestatoarea având un procent de proprietate de 100% asupra acestui imobil. Imobilul indicat de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului ……… este de fapt imobilul pe care contestatoarea l-a cumpărat de la intimată prin contractul de vânzare – cumpărare mai sus arătat, contract ce reprezintă titlul executoriu ce face obiectul dosarului execuţional nr. ……..

Executorul judecătoresc l-a delegat pe numitul ………. să efectueze expertiza privind evaluarea imobilului ce a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare sus menţionat, în scopul scoaterii acestui imobil la vânzare prin licitaţie publică (fila ………..).

În condiţiile în care instanţa a dispus suspendarea executării silite, în dosarul execuţional sus arătat nu au fost efectuate alte acte de executare silită.

Analizând susţinerile de fond ale contestaţiei la executare formulate de către contestatoare, instanţa reţine următoarele:

Conform prevederilor art. 101 din Legea nr. 36/1995, republicată – Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.

Instanţa constată că, aşa cum s-a reţinut de altfel şi mai sus, contestatoarea s-a obligat să îi achite intimatei, diferenţa de preţ de 94.000 euro, după cum urmează: suma de 44.00 euro se va achita până cel târziu ……., iar restul preţului rămas de achitat, respectiv suma de 50.000 euro se va achita în rate lunare de 1.000 euro, începând cu data de 01.01.2011 până la achitarea integrală a preţului. Astfel, ultima rată trebuia achitată de către contestatoare până în luna februarie ………..

Instanţa apreciază că actul de vânzare cumpărare sus menţionat are putere de titlu executoriu, pentru fiecare dintre ratele datorate de către contestatoare, abia după exigibilitatea acestei rate, deci după ce rata respectivă devine scadentă. Chiar dacă părţile au inserat în contractul de vânzare – cumpărare clauza potrivit căreia în situaţia neachitării restului de preţ de către cumpărătoare sau a întârzierii oricărei tranşe cu mai mult de 60 de zile faţă de graficul de eşalonare a restului de preţ mai sus menţionat, vânzătoarea poate proceda la executarea silită în vederea încasării preţului, executarea silită făcându-se asupra imobilului ce formează obiectul contractului de vânzare – cumpărare, în baza contractului de vânzare – cumpărare care constituie titlu executoriu, precum şi a privilegiului vânzătoarei pentru restul de preţ rămas de achitat în sarcina cumpărătoarei, instanţa apreciază că această clauză nu are putere executorie şi nu poate fi pusă în executare directă de către contestatoare, fără mijlocirea instanţei de judecată. Art. 101 din Legea nr. 36/1995, mai sus redat, dă posibilitatea executării silite a creanţelor certe şi lichide, la data exigibilităţii acestora. Prin urmare, textul legal mai sus arătat nu dă posibilitatea executării silite directe a unor creanţe care nu sunt încă exigibile, chiar dacă, prin contract, părţile au inserat o clauză care dă posibilitatea executării silite pentru întreaga creanţă.

Instanţa apreciază că executarea silită se face potrivit legii, părţile neputând stabili, prin contract, alte norme aplicabile executării silite. Prin urmare, dacă doreşte să execute silit întreaga creanţă, intimata trebuie să obţină declararea scadenţei întregii creanţe, printr-o acţiune de drept comun, formulată în baza clauzei contractuale mai sus arătate, şi abia apoi, în situaţia în care va obţine o astfel de hotărâre judecătorească, să demareze executarea silită pentru întregul preţ al imobilului, rămas neachitat de către contestatoare. În caz contrar, intimata se poate limita doar la executarea silită directă a fiecărei rate datorate de către contestatoare, la data exigibilităţii ratei, respectiv a scadenţei acesteia.

Pentru motivele mai sus arătate, instanţa apreciază că este nelegală executarea silită directă, a întregului preţ al imobilului,  rămas neachitat de către contestatoare. În consecinţă, în baza prevederilor art. 399 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatoare şi va somaţia de plată nr………. emisă în dosarul execuţional nr. ……….. al Societăţii de Executori Judecătoreşti ………….”, precum şi toate formele de executare pornite împotriva contestatoarei în dosarul execuţional sus arătat. 

În ce priveşte solicitarea contestatoarei de a se dispune restituirea tuturor sumelor poprite până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa consideră că această cerere este neîntemeiată, în condiţiile în care, din dosarul execuţional comunicat instanţei, rezultă că nu au fost efectuate popriri împotriva contestatoarei. În consecinţă, instanţa va respinge această cerere formulată de contestatoare.

În ce priveşte solicitarea contestatoarei de a se constata că aceasta îi mai datorează intimatei doar 13.000 euro şi nu 33.000 euro, aşa cum a solicitat intimata prin actele de executare silită, instanţa apreciază că această cerere este lipsită de interes, în prezenta cauză, raportat la motivele pe care contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia. Astfel, contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia pe nelegalitatea actelor de executare silită, respectiv pe nelegalitatea executării silite directe a unor creanţe neexigibile, iar instanţa urmează să anuleze actele de executare silită pentru acest motiv. În consecinţă, cuantumul mai mare sau mai mic al diferenţei de preţ rămase de achitat, nu prezintă relevanţă şi interes în raport de motivele pe care contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia la executare şi în raport de considerentele pentru care instanţa va dispune anularea actelor de executare. Prin urmare, instanţa va respinge, ca fiind lipsită de interes, solicitarea contestatoarei de a se constata cuantumul rămas neachitat din preţul imobilului.

În ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de contestatoare în prezenta cauză, instanţa, în baza prevederilor art. 23 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru de ……….lei, achitată prin Chitanţa: ………. din 01.10.2012, după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Instanţa consideră că contestatoarea nu a probat efectuarea altor cheltuieli de judecată în prezenta cauză, astfel că nu o va obliga pe intimată la plata unor cheltuieli de judecată în favoarea contestatoarei. De asemenea, în măsura în care contestaţia la executare urmează să fie admisă în cea mai mare parte, instanţa consideră că nu se impune obligarea contestatoarei la plata unor cheltuieli de judecată în favoarea intimatei, conform prevederilor art. 274 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUZMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite, în parte, contestaţia la executare formulată de contestatoarea ………., cu domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat ………., în contradictoriu cu intimata ……………. şi, în consecinţă:

Anulează somaţia de plată nr. 1/19.09.2012 emisă în dosarul execuţional nr. …….. al Societăţii de Executori Judecătoreşti „……………, precum şi toate formele de executare pornite împotriva contestatoarei în dosarul execuţional sus arătat. 

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru de 194 lei, achitată prin Chitanţa: ….., după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Fără alte cheltuieli de judecată.

Respinge celelalte cereri formulate de contestatoare în prezenta cauză.

Definitivă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din …………………

 PREŞEDINTE GREFIER

………. …….

……..