Partaj succesoral

Sentinţă civilă 2824 din 12.10.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1721/ 270/2009

ÎNREG. 02.04.2009 Partaj succesoral

SENTINTA CIVILA NR. 2824

Sedinta  publica din data de 12.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte  – LUMINITA ANGHEL

Grefier –  MIHAELA ANDREI

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru partaj succesoral formulata de reclamanta ….. împotriva pârâtilor …, …., …., …, ….., …. si …...

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat …., pentru reclamanta si avocat …. pentru pârâtii …. si ……., lipsind celelalte parti.

Procedura îndeplinita.

S-a facut referatul oral  al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca  s-a depus prin Serviciul Registratura cerere de lasare la sfârsitul sedintei de judecata de catre avocat …, dupa care:

Avocat  …., pentru reclamanta depune la dosar chitanta C.E.C. nr.  3306421/1/05.10.2010 – cu care face dovada achitarii suplimentului de onorariu de expert în suma de 300 lei si ziarul Adevarul cu care face dovada citarii prin publicitate a pârâtilor ….., …. si ... 

Instanta  dispune plata catre expert a onorariului în suma de 300 lei achitat de …, cu chitanta CEC nr. 3306421/1/05.10.2010, emisa de CEC Bank SA Onesti. Pune în discutie rapoartele de expertize efectuate în cauza .

Avocat  …., pentru reclamanta  precizeaza ca nu are obiectiuni de formulat la rapoartele de expertize efectuate în cauza. Solicita ca la lotizarea finala, sa se atribuie loturile în natura, a se atribui loturile în prima varianta propusa, în sensul de a se atribui reclamantei imobilul casa, care este în întretinerea reclamantei.

Avocat …. pentru pârâtii …. si … solicita a se proceda la atribuirea loturilor în natura, astfel încât sa se atribuie pârâtului … atât constructii cât si teren.

Avocat …. precizeaza ca valoarea casei este mica întrucât încaperile imobilului sunt mici. În a doua varianta, au fost atribuite bunurile în natura, dar corect ar fi ca bunurile sa fie atribuite în prima varianta , fata de si faptul ca pârâtul ….. a fost de fata la efectuarea rapoartelor de expertize si a fost de acord a se atribui imobilul în lotul reclamantei. Solicita refacerea raportului de expertiza tehnica cu privire la lotizarea finala.

Instanta respinge cererea formulata de aparatorul reclamantei privind refacerea raportului de expertiza ca nefiind utila cauzei.

Avocat …. precizeaza ca nu mai insista asupra efectuarii lotizarii finale.

Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptia prescrierii pretentiilor ce constituie pasivul succesoral si pe fond.

Avocat …… pentru reclamanta, având cuvântul pe exceptie si pe fond, solicita admiterea actiunii conform raportului de expertiza si a încheierii, a se retine varianta I din expertiza, în sensul de a se atribui reclamantei imobilul casa. Pe exceptie, considera ca reclamanta este în termen de a cere pretentii cu privire  pasivul succesoral, cerere ce este accesorie cererii de partaj. Solicita obligarea pârâtilor la pasiv, la onorariu de expert si compensarea onorariilor de avocat.

Avocat …. pentru pârâtii … si …., având cuvântul pe exceptie si pe fond, solicita admiterea exceptiei, respingerea cererii privind pasivul succesoral, iar pe fond, atribuirea loturilor în natura, în sensul de a se atribui pârâtului …. constructii si teren, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

- deliberând -

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea promovata pe rolul Judecatoriei Bacau, la data de 8.12.2008 sub nr. 17827/180/2008, reclamanta ….. – domiciliata în comuna ….. a chemat în judecata pe pârâtii …., …., ….., …., ….. si …. – PATRICIA – domiciliati în …….., …. – domiciliata în ….., solicitând dezbaterea succesorala de pe urma defunctului ……….

În motivare se arata ca partile vor sa lichideze starea de indiviziune.

În drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 650 si urmatoarele, art.659,664, 669, 728  si urmatoarele cod civil, art. 274 cod procedura civila.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 19 lei si timbru judiciar în suma de 0,15 lei.

Prin sentinta civila nr. 1469/10.02.2009 a JUDECATORIEI BACAU, cauza a fost declinata în favoarea JUDECATORIEI ONESTI, cu motivarea ca ultimul domiciliu al defunctului ….. a fost în comuna …., localitate aflata în circumscriptia JUDECATORIEI ONESTI.

La JUDECATORIA ONESTI, cauza a fost înregistrata sub nr. 1721/270/2009.

Pârâtii ……. si ….. au depus întâmpinare prin care au recunoscut numarul si calitatea de mostenitori ai partilor din dosar si activul masei succesorale, contestând  pasivul succesoral. 

Reclamanta a depus la dosar: acte de stare civila, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 155754/27.11.1995, schite ale constructiilor si a solicitat probele cu martorii ….., …….. si cu expertize tehnice.

Pârâtii ….. si ….. au solicitat probele cu interogatorii, înscrisuri si cu martora …..

Pârâtii ….., ….. si …. au fost citati prin publicitate.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a încuviintat probele cu interogatorii, înscrisuri, martori, expertize tehnice, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 13.02.2002 a decedat …... Defunctul a fost casatorit cu reclamanta .. si din casatoria acestora au rezultat pârâtii ….., …, …. si ….. , decedata la data de 25.03.2007. Acestia sunt mostenitorii legali ai defunctului: reclamanta, în calitate de sotie supravietuitoare, iar pârâtii …., ….. si ….., în calitate de descendenti gr. I. În locul fiicei decedate ….., vin prin reprezentare, pârâtii ….., ….., ……, …., în calitate de nepoti de fiica.

Activul masei succesorale nu a fost contestat, motiv pentru care aceasta va cuprinde:

- ½ dintr-o casa construita din bârne, acoperita cu tabla;

- ½ din grajd si din bucatarie de vara, constructii situate în ….., cealalta jumatate fiind bunuri proprii ale sotiei supravietuitoare;

- terenurile inserate în titlul de proprietate nr.  155754/27.11.1995:

- suprafata de 6.000 mp T – 5, P – 198/17;

- suprafata de 1.500 mp T – 11, 9 – 371/13;

- suprafata de 2.400 mp T – 15, P – 516/1;

- suprafata de 606 mp T – 131/4, P – 1.

- certificat de actionar nr. 371236; BC 81859 înregistrat în Registrul Actionarilor, cu un numar de 975 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Cotele de partajat vor fi de ¼ pentru sotia supravietuitoare si câte ¼ din restul de ¾ pentru pârâtii …, …, …. si tulpina ….

În conformitate cu dispozitiile art. 6731 si urmatoarele cod procedura civila, instanta a dat o încheiere care a cuprins comostenitorii, masa succesorala si cotele ce li se cuvin.

Pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare, evaluare si altele asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, drept pentru care, în temeiul art. 6736 cod procedura civila, a dispus efectuarea de expertize tehnice (constructii, topo cadastru).

Rapoartele de expertiza vor arata  evaluarea si criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, va indica daca bunurile pot fi comod partajabile în natura si în ce mod anume, propunând loturile ce urmeaza a fi atribuite.

Nu au fost aduse obiectiuni rapoartelor de expertize tehnice.

Constatând ca masa succesorala se compune din: constructii = 18932 lei, terenuri = 11.077 lei, certificat de actionar =97,5 lei, iar cotele valorice sunt de 14.626,125 lei pentru reclamanta (5.160,125 lei din masa succesorala + 9.466 lei bunuri proprii) si de câte 3.870 lei pentru fiecare pârât si tulpina …..si vazând si dispozitiile art. 728 si urmatoarele Cod civil, instanta va admite în parte actiunea de partaj succesoral si va dispune iesirea din indiviziune, prin atribuire de loturi, pentru a caror egalizare se vor plati sulte.

Instanta va alege varianta de lotizare în care constructiile se vor atribui reclamantei motivat de: calitatea de sotie supravietuitoare, dreptul de abitatie al sotului supravietuitor, cota ce-i revine din masa succesorala; împrejurarea ca nu are o alta locuinta si ca, împreuna cu defunctul, au locuit în imobilul ce se partajeaza, dar si faptul ca locuinta este modesta ca suprafata locuibila, materialele din care este construita, ca stare de întretinere. Toate aceste consideratii nu fac posibila si nici nu impun o restrângere a dreptului de abitatie al sotului supravietuitor si nu s-ar putea afirma ca locuinta nu-i este necesara în întregime.

Cu privire la exceptia prescrierii dreptului de a solicita obligarea la a suporta cota – parte din pasivul succesoral suportat de reclamanta invocata din oficiu, instanta reaminteste dispozitiile Deciziei nr. 6/2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, conform careia cererile privind lichidarea pretentiilor referitoare la cheltuielile de înmormântare si respectarea traditiilor religioase ce compun pasivul sunt prescriptibile în termenul general de prescriptie atât în situatiile în care sunt formulate în cadrul actiunii de iesire din indiviziune, cât si atunci când sunt formulate pe cale separata.

În speta, cererea referitoare la pasivul succesoral solicitat dupa defunctul ……., decedat la data de 13.02.2002, depaseste termenul general de prescriptie stabilit prin art. 3 Decret 167/1958, astfel ca va fi respinsa ca prescrisa.

În ceea ce privesc cheltuielile de judecata, instanta va compensa onorariile de avocat, conform art. 276 cod procedura civila si va constata ca reclamanta a avansat 507,12 lei sub forma taxelor judiciare de timbru, timbru judiciar, anunturi presa, partial onorariu expert, iar pârâtul ……. a avansat 1.203, 6 lei, reprezentând onorarii experti.

Drept urmare, ceilalti coindivizari, vor fi obligati a suporta cheltuielile de judecata mentionate mai sus, potrivit cotelor ce le revin, asa cum cer dispozitiile art. 274 cod procedura civila.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E :

Admite  în parte actiunea formulata de reclamanta ….. , domiciliata în ……, împotriva pârâtilor ……., …., …., cu acelasi domiciliu, ….., domiciliata în ……., …., …., …. , cu domiciliul necunoscut.

Respinge, ca prescris, capatul de cerere privind pasivul succesoral.

Dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuire de loturi, conform Rapoartelor de Expertiza Tehnica ing. Chitroceanu N. si ing. Socaci St. Dupa cum urmeaza:

Lotul nr.1 se atribuie reclamantei …. si se compune din:

- casa construita în 1972, din valatuci, fundatie din beton, acoperita cu tabla, compusa din 3 camere si hol, bucatarie din valatuci, fundatii din beton, acoperita cu azbociment, grajd din valatuci, fundatii din piatra, acoperita cu azbociment, situata în ..……., megiesit cu ………, ……, .., drum satesc, în valoare de 18.932 lei;

- suprafata de 629 mp teren curti – constructii, pe care se afla constructiile de mai sus, T – 131/4, P – 1, conform schitei 1/1, culoare rosie, anexata Raportului de Expertiza Tehnica Socaci St., în valoare de 3.593 lei;

- certificat  de actionar nr. 371.236; BC 81859, în valoare de 97,5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 22.622,5 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 14.626,125 lei (5.160,125 lei din masa succesorala si 9.466 lei bunuri proprii).

Plateste sulta 7.996,375 lei, astfel: 1.999 lei Lotului nr. 2 ….., 1.999 lei Lotului nr. 3 ……., 1.999 lei Lotului nr. 4 ……. si 1.999 lei Lotului nr. 5 tulpina …….

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului …… si se compune din:

- suprafata de 375 mp teren arabil extravilan , situat ……. T – 11, P – 371/13, megiesit cu : N – D.E., S – izlaz, E – Lotul nr. 3 ….., V – ……, conform schitei 2/1, culoare galbena, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 283,5 lei;

- suprafata de 1.500 mp teren arabil extravilan , situata în sat …..T – 5, P – 198/17, megiesit cu: N – Lotul nr. 3 ….., S – … E – canal, V – AGROZOO (fânat), conform schitei 3/1, culoare galbena, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 1.134 lei;

- suprafata de 600 mp teren arabil , situata în extravilanul satului ……. T – 15, P – 516/1, megiesit cu: N – izlaz comunal, S – ….., E – Lotul nr. 3 ……, V – ….., conform schitei 4/1 , culoare galbena, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 453, 5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 1871 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 3870 lei.

Primeste sulta 1.999 lei de la Lotul nr. 1 …..

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului …… si se compune din:

- suprafata de 375 mp teren arabil extravilan, situat în satul …… T – 11, P – 371/13, megiesit cu : N – D.E., S – Izlaz, E – Lotul nr. 4 …, V – Lotul nr. 2 ….., conform schitei 2/1, culoare albastra, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 283,5 lei;

- suprafata de 1.500 mp teren arabil, extravilan, situata în satul …. T – 5, P – 198/17, megiesit cu : N – Lotul nr. 4 ….., S – Lotul nr. 2 …., E – canal, V – Agrozoo (fânat), conform schitei 2/1, culoare albastra, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 1134 lei;

- suprafata de 600 mp teren arabil extravilan, situat în …., T – 15, P – 516/1, megiesit cu: N – izlaz comunal, S – ….., E – Lotul nr. 4 …., V – Lotul nr. 2 ……., conform schitei 4/1 culoare albastra, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci Stefan, în valoare de 453,5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 1871 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 3870 lei.

Primeste sulta 1.999 lei de la Lotul nr. 1 …….

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtei ……… si se compune din:

- suprafata de 375 mp teren arabil extravilan, situat în …. T – 11, P – 371/13, megiesit cu : N – D.E., S – Izlaz, E – Lotul nr. 5 tulpina ………, V – Lotul nr. 3 ……, conform schitei 2/1, culoare roz, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 283,5 lei;

- suprafata de 1.500 mp teren arabil, extravilan, situata în satul ….. T – 5, P – 198/17, megiesit cu : N – Lotul nr. 5 tulpina ….., S – Lotul nr. 3 ………., E – canal, V – Agrozoo (fânat), conform schitei 3/1, culoare roz, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 1.134 lei;

- suprafata de 600 mp teren arabil extravilan, situat în …., T – 15, P – 516/1, megiesit cu: N – izlaz comunal, S – …., E – Lotul nr. 5 tulpina ….., V – Lotul nr. 3 …., conform schitei 4/1 culoare roz, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci Stefan, în valoare de 453,5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 1871 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 3870 lei.

Primeste sulta 1.999 lei de la Lotul nr. 1 ……

Lotul nr. 5 se atribuie tulpinii ….. ( ……., .., ……, ………) si se compune din:

- suprafata de 375 mp teren arabil extravilan, situat în … T – 11, P – 371/13, megiesit cu : N – D.E., S – Izlaz, E – …., V – Lotul nr. 4 ….., conform schitei 2/1, culoare verde, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 283,5 lei;

- suprafata de 1.500 mp teren arabil, extravilan, situata în ….., T – 5, P – 198/17, megiesit cu : …, S – Lotul nr. 4 …., E – canal, V – Agrozoo (fânat), conform schitei 3/1, culoare verde, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci St., în valoare de 1.134 lei;

- suprafata de 600 mp teren arabil extravilan, situat în …., T – 15, P – 516/1, megiesit cu: N – izlaz comunal, S – .., E – rest proprietate defunct …., V – Lotul nr. 4 …, conform schitei 4/1 culoare verde, anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Socaci Stefan, în valoare de 453,5 lei.

Primeste bunuri în valoare de 1871 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 3870 lei.

Primeste sulta 1.999 lei de la Lotul nr. 1 …...

Conform art. 276 cod procedura civila compenseaza cheltuielile de judecata reprezentând onorariu de avocat.

Conform art. 274 cod procedura civila obliga pe pârâtii ….., …….., ….. si pe tulpina …. sa plateasca reclamantei câte 95 lei cheltuieli de judecata.

Conform art. 274 cod procedura civila obliga pe reclamanta sa plateasca pârâtului ….. suma de 300,9 lei cheltuieli de judecata.

Conform art. 274 cod procedura civila obliga pe pârâtii …, …..si pe tulpina ….. sa plateasca pârâtului …. câte 225,6 lei  cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  în sedinta publica azi, 12.10.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,