Fond funciar

Sentinţă civilă 2925 din 07.11.2013


Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată la nr.2894/292 din 31 iulie 2013 reclamanta R.C. a chemat în judecată pe pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia judeţeană Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor solicitând instanţei, prin hotărârea ce va fi pronunţată, să dispună obligarea acestora la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,9800 ha, teren situat în extravilanul comunei X, în T 76, P 60.

În motivarea cererii, în fapt, reclamanta a arătat că este singura moştenitoare a autorului său C. T. şi are în posesie suprafaţa de 1,9800 ha, teren pentru care i-a fost eliberat procesul verbal de punere în posesie nr.275 din 03.10.2012, însă nu şi titlul de proprietate, deşi s-au făcut demersuri în acest sens.

În drept, au fost invocate disp. art.1528 din noul Cod de procedură civilă.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri care au fost depuse la dosar .

La data de 22.08.2013 pârâta Comisia locală a depus întâmpinare prin care a susţinut că este de acord cu cererea formulată de reclamantă şi, deşi au fost făcute demersuri pentru eliberarea titlului de proprietate, procedura a fost suspendată ca urmare a apariţiei Legii nr.165/20013.

Prin întâmpinarea formulată la 29.08.2013 pârâta Comisia judeţeană Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat respingerea acţiunii intentată de reclamantă.

În motivarea în fapt, pârâta a susţinut următoarele: comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor emite titluri de proprietate numai pentru suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate, conform prevederilor legilor proprietăţii. A invocat dispoz. art.11 alin.1 din HG nr.890/2005, respectiv că în acţiunea dedusă judecăţii reclamanta solicită obligarea comisiei judeţene la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,9800 ha fără a preciza dacă are cerere depusă în termenul prevăzut de lege pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. A mai susţinut că din adresa înaintată cu nr.2078 din 20.08.2013 de către comisia locală de fond funciar nu rezultă că această suprafaţă, de 1,9800 ha, pentru care reclamanta solicită eliberarea titlului de proprietate, este validată de comisia judeţeană, termenul pentru formularea cererii privind reconstituirea dreptului de proprietate fiind calificat în doctrină şi jurisprudenţă ca termen de decădere.

În drept, au fost invocate disp. art.205 Cod procedură civilă, prevederile Legii nr.18/1991.

Analizând actele şi lucrările de la dosar instanţa a constatat şi reţinut următoarele:

Cum rezultă din relaţiile comunicate de Comisia locală cu adresa nr.2712/01.11.2013, potrivit înscrisurilor anexate, autorul reclamantei, numitul C.T., decedat la data de 06 august 1994, de pe urma căruia a rămas unică moştenitoare legală, în calitate de fiică, reclamanta, în temeiul Legii nr.18/1991, a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 3,6400 ha, situat pe raza comunei x, judeţul Teleorman, din care: teren extravilan – în suprafaţă de 3,5600 ha şi teren intravilan – cu destinaţia curţi construcţii şi teren arabil, în suprafaţă de 0,0800 ha, cerere înregistrată în registrul Comisiei locale de fond funciar la nr.1194 /14.03.1991.

În raport de cererea formulată, Comisia locală a înaintat Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor propunerea în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de teren de 3,5600 ha, propunere validată de această din urmă comisie şi în baza căreia autorului reclamantei i-a fost eliberat titlul de proprietate nr. 23 01011 din 10.04.1995, din care: în extravilan 3,4501 ha şi în intravilan 0,1099 ha, cu structura, amplasamentul şi vecinătăţile consemnate în titlul de proprietate.

Până la decesul autorul reclamantei nu a înţeles să formuleze cerere în temeiul Legii nr.18/1991, în termenul prevăzut în vederea reconstituirii dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de teren de 1,9800 ha, cu care reclamanta susţine că a figurat în evidenţele registrului agricol aferent anului 1959.

Conform extrasului din registrul agricol privind anii 1959-1960, referitor la autorul reclamantei, C. T. rezultă că, într-adevăr, acesta, în anul 1959, a figurat înscris cu terenul în suprafaţă totală de 5,6400 ha pe raza comunei x, din care cu destinaţia teren curţi, construcţii – în suprafaţă de 0,0800 ha. În anul 1960 C. T.  figurează cu teren în suprafaţă totală de 3,5600 ha pe raza aceleiaşi  comune, din care cu destinaţia curţi, construcţii  0,0800 ha.

Deşi primăria acestei comune, prin adeverinţa nr.70 din 29.01.1992 menţionează că, faţă de suprafaţa de 5,6400 ha înscrisă în anul 1959 este consemnată în anul următor – 1960, suprafaţa redusă cu 2 ha ca urmare a operaţiunii de scădere în baza cererii 881, la partida Rolea Tudor din satul y, conform filelor extras aflate în dosarul cauzei, aferente anilor agricoli 1959-1960, nu rezultă nici o consemnare în acest sens.

Mai mult, Primăria comunei W, cu adresa nr.2034 din 30.07.2012 învederează că R. T. este socrul reclamantei în cauză, iar în perioada anilor 1959-1960, în registrul agricol al localităţii nu a fost consemnată nici o menţiune privind transferul la rolul acestuia a suprafeţei de 2,0000 ha de la rolul autorului reclamantei, CT, existând posibilitatea să fi fost şi înstrăinat acest teren.

Faţă de disp. Legii nr.18/1991®, modificată ulterior, după decesul tatălui său reclamanta a înţeles să formuleze cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,9800 ha tocmai la data de 01 august 2012, cerere ce a fost înregistrată la nr.1735, apoi a mai formulat o altă cerere la data de 20 mai 2013 care a fost înregistrată la nr.1400, cu mult peste termenul prevăzut de Legea nr.18/1991, modificată şi completată ulterior.

Cum legiuitorul, prin dispoziţiile prev. de art.9 din Legea nr.18/1991®, condiţionează reconstituirea dreptului de proprietate în funcţie de cererea depusă în acest sens la comisia  locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în raza căreia se află suprafaţa de teren solicitată, în prevederile art.13 din legea, în ce-i priveşte pe moştenitori, dispunându-se dovedirea calităţii în baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive, iar în lipsă, prin orice probă din care să rezulte acceptarea moştenirii, dat fiind că nu este condiţionată de data formulării cererii numai în ce priveşte suprafaţa de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, respectiv curtea şi grădina din jurul acestora, conform art.23 din aceeaşi lege, întrucât atât legiuitorul, prin disp. art.9, cât şi doctrina şi jurisprudenţa în materie, au statuat că termenul pentru formularea cererii în vederea reconstituirii dreptului de proprietate este un termen de decădere, cererea formulată de reclamantă în cauză a fost respinsă, prin sentinţa civilă nr. 2925 pronunţată la data de 07 noiembrie 2013.

De altfel, obiectul cererii formulate de reclamantă în cauză îl reprezintă obligarea celor două comisii să-i elibereze titlul de proprietate pentru suprafaţa de teren extravilan de 1,9800 ha, situată pe raza comunei X, judeţul Teleorman, în condiţiile în care nu rezultă că propunerea comisiei locale înaintată comisiei judeţene prin referatul nr.1402 din 20.05.2013, în care solicită modificarea titlului de proprietate, a fost validată printr-o hotărâre a comisiei judeţene.

În drept s-au avut în vedere şi prevederile art.64 din Legea nr.18/1991

Domenii speta