Anulare ordin de plata

Sentinţă civilă 3906 din 16.12.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6190/2011

Înreg. 10.10.2011  – anulare ordonanta de plata –

SENTINTA CIVILA NR. 3906

Sedinta publica din data de 16.12.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte – …..

Grefier – …….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect anulare ordonanta de plata formulata de debitoarea …., împotriva creditoarei ……

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza ca s-au depus la dosar concluzii scrise, de catre debitoare, prin compartimentul registratura.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile aflate la dosar ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei si, nefiind alte cereri, constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.10.2011 sub nr. 6190/270/2011 debitoarea …..., cu sediul în ….., a chemat în judecata pe creditoarea ….., cu sediul în …….., solicitând instantei anularea sentintei  nr. 2446 pronuntata de Judecatoria Onesti în data de 5.12.2011 în dosarul nr.2658/270/2011. 

În motivarea cererii, debitoarea a aratat ca în mod gresit instanta a apreciat probele administrate în cauza, creanta nefiind una certa, lichida si exigibila. Creditoarea nu si-a executat obligatiile asumate prin contract, în sensul ca nu a predat proiectul întocmit corespunzator primei etape. Documentatia depusa de creditoare la dosar nu poarta nici semnatura si nici stampila societatii debitoare, de unde rezulta faptul ca aceasta nu a fost comunicata de catre creditoare, asa cum s-a obligat prin contract.

În drept, creditoarea a invocat dispozitiile O.U.G. nr. 119/2007.

În dovedirea cererii debitoarea nu a depus înscrisuri.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 20 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

Creditoarea, desi legal citata, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în instanta.

La termenul de judecata din data de 28.10.2011 instanta a dispus atasarea dosarului nr. 2658/270/2011.

Instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 din Codul de procedura civila, a încuviintat proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 21.04.2011 sub nr. 2658/270/2011 creditoarea …….., cu sediul în ……, a chemat-o în judecata pe debitoarea S……., cu sediul în ……., solicitând instantei sa emita o ordonanta prin care sa someze debitoarea sa plateasca suma de 3.148,74 lei reprezentând debit neachitat si 1.952,22 lei reprezentând penalitati de întârziere.

În motivarea cererii creditoarea a aratat ca, în baza relatiilor comerciale dintre parti, a prestat servicii de consultanta debitoarei în domeniul sistemului de management al calitatii, sistemului de management de mediu, respectiv sistemului de sanatate si securitate în munca, a emis factura pentru serviciile prestate, însa debitoarea nu a achitat suma facturata, în drept fiind invocate prevederile O.U.G. nr. 119/2007.

Debitoarea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii creditoarei motivat de faptul ca aceasta nu a efectuat niciuna din prestatiile la care s-a obligat.

Prin sentinta civila nr. 2446 din 05.09.2011, pronuntata în dosarul nr. 2658/270/2011 al Judecatoriei Onesti, a fost admisa cererea creditoarei si obligata debitoarea la plata sumelor solicitate. În solutionarea cauzei, instanta a retinut ca partile au încheiat un contract comercial, înregistrat la creditoare sub nr. 222 din 08.08.2009 si la debitoare sub nr. 80 din 08.08.2009, contract a carui valabilitate nu este contestata de parti, în baza caruia a fost emisa o factura fiscala, respectiv cea cu nr. 0000033 din 08.08.2009 în valoare de 3.148,74 lei, semnata de debitoare, dar neachitata de aceasta motivat de faptul ca nu i s-au oferit serviciile contractate, nu a primit certificatele vizate, iar valoarea din factura nu corespunde cu suma înscrisa din contract. Instanta a mai retinut ca suma solicitata la plata de catre creditoare este certa, lichida si exigibila, totodata creditoarea facând dovada îndeplinirii obligatiilor corespunzatoare primei etape prevazute în contract. De asemenea, instanta a aratat ca valoarea cuprinsa în factura este corecta.

Împotriva acestei sentinte debitoarea …….. a formulat prezenta cerere în anulare.

Din înscrisurile depuse în dosarul nr. 2658/270/2011, atasat în prezenta cauza, rezulta faptul ca între …….., în calitate de prestator, si ……., în calitate de beneficiar, s-a încheiat contractul înregistrat la prestator (creditoare) sub nr. 222 din 08.08.2009 si la beneficiar (debitoare) sub nr. 80 din 08.08.2009, contract care, conform art. 2, avea ca obiect prestarea serviciilor de consultanta în domeniul calitatii, mediului, siguranta alimentului si/sau sanatatii si securitatii în munca. Conform art. 5, valoarea totala a contractului a fost stabilita la suma de 2.100 euro, plus TVA si contravaloare transport, plata urmând a fi efectuata, conform art. 6 din contract, la termenele si procentele din valoarea initiala stabilite în anexa 1, care face parte integranta din contract. Conform art. 16 din contract, începutul unei etape este conditionata de plata etapei precedente.

Conform anexei 1 la contract (filele 28-30 dosar nr. 2658/270/2011), activitatea prestatorului urma sa se realizeze în trei etape. Pentru prima etapa prestatorul a întocmit la sediul beneficiarului ……. la data de 08.08.2009 planul de audit, respectiv raportul de audit (filele 31-36 dosar nr. 2658/270/2011). Pentru aceasta prima etapa prestatorul …... a emis catre beneficiar factura nr. 0000033 din 08.08.2009, factura emisa în baza contractului încheiat între parti si semnata de S……., în valoare totala de 3.148,74 lei, din cuprinsul careia rezulta ca termenul de plata este 23.08.2009. De altfel, în cuprinsul cererii în anulare, debitoarea ……. recunoaste faptul ca prestatoarea (creditoarea) s-a deplasat la sediul sau, ca s-a încheiat contractul si ca s-a emis factura corespunzatoare primei etape, factura necontestata de debitoare, dar care, în opinia acesteia, nu corespundea ca valoare cu procentul din anexa 1 la contract. Referitor la acest aspect, instanta constata ca procentul aferent primei etape este de 30% care, raportat la valoarea totala a contractului de 2.100 euro, are o valoare de 630 euro. Având în vedere cursul leu-euro înscris chiar pe factura, respectiv 4,2 lei pentru un euro, rezulta o valoare pentru prima etapa de 2.646 lei fara TVA, respectiv 3.148,74 cu TVA, care este exact suma facturata, suma a carei plata conditiona, conform art. 16 din contract, începutul etapei urmatoare.

De asemenea, conform art. 16 din contract, creditoarea a calculat penalitati de întârziere în cuantum de 1.952,22 lei, asa cum rezulta din situatia depusa de aceasta la fila 8 dosar nr. 2658/270/2011, suma certa, lichida si exigibila.

Astfel, având în vedere cele expuse anterior, în baza art. 13 din O.U.G. nr. 119/2007, urmeaza a fi respinsa cererea în anulare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Respinge cererea în anulare formulata de debitoarea ……., cu sediul în ….., împotriva creditoarei ….. cu sediul în ……

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16.12.2011. 

PRESEDINTE, GREFIER,