Contestatie la executare fiscala.

Hotărâre 9586 din 24.08.2010


DOSAR NR. 31948/301/2009

SENTINTA CIVILA NR.9586

CONTESTATIE LA EXECUTARE FISCALA.

Prin cererea inregistrata pe rolui instantei contestatoarea  ILD in contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI contesta decizia referitoare la obligaţiile de plata si calcul accesorii data de CNPAS - Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti Sector 3, Serviciul Evidenta Contribuabili inregistrata sub numărul ….

In fapt contestatoarea arata ca: in data de 17 decembrie 2009 a primit de la CNPAS - Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, Serviciul Evidenta Contribuabili adresa anexata, prin care e somata in calitate de persoana fizica, la plata unei sume de 1034,2379 RON din care dobânzi si majorări intarziere de 102,5811 RON. Contestatoarea este si asociat unic in cadrul S.C. X S.R.L. ca medic specialist stomatolog iar toate datoriile către CNPAS au fost virate de către serviciul sau de contabilitate, la CNPAS sector 6 unde in trecut a avut domiciliul.Lucrand in dispretul cetateanului si având in vedere ca cele doua angajate nu au verificat veridicitatea posibilelor intarzieri la plata sau neplata, cele doua functionare fiind in acelasi birou  si neefectuând verificarile au emis decizie referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii,motiv pentru care contestatoarea solicita 1/. anularea Deciziei referitoare la obligatiile de plata si calcul acesorii emisă de catre CNPAS sector 3-Serviciul Evidenta Contribuabili si inregistrata sub nr.8973/14.12.2009 precum si 2/obligarea intimatei in a-si corela activitatea serviciilor privind platile si inacasarile contribuabililor, rezolvarea acestor probleme la nivelul administratiei pentru a nu mai fi necesara interventia instantelor de judecată.

In drept,  cererea pe dispoziţiile art. 172/173 OG 92/2003.

S-au depus la dosar in cadrul probei cu inscrisuri decizia referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii nr.8973/2009 , documente asigurat si fisa financiara.

Analizand actele si lucrările de la dosar instanta a retinut ca prin cererea de chemare in judecata contestatoarea a formulat in contradictoriu cu intimata contestataie la executare impotriva actului adm.fiscal intitulat decizie  referitoare la obligatiile de plata si calcul accesorii nr.8973/14.12.2009 emisa de catre intimata CNPAS sector 3 Serviciul Evidenta Contribuabili.Contestataorea si-a intemeiat contestataia pe disp. art.172-173 c.p.f. care reglementeaza contestataia la executare silita  fara a dovedi imprejurarea ca a fost inceputa executarea silita impotriva  titlului de creanta devenit titlu executoriu prin ajungerea la scadenta a obligatiei fiscale si fara a arata actele de executare nelegale, in opinia contestataorei, prin urmare,instanta retine ca prezenta contestatatie este o veritabila contestataie la titlu si nu la executare,  contestatoarea nedovedind vatamarea prin vreunul din actele de executare considerate nelegale care ar fi fost savarsite de organul fiscal.

Astfel , potrivit art. 172 c.p.c., persoanele interesate pot face contestataie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare ,precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.Potrivit alin.3, contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prev de lege. Iar potrivit alin.4, al art.,172 c.p.f contestatia la executare cat si cea la titlu - cu exceptia prev de lege, la alin.3 - , se introduce la instanta judecatoreasca competentă si se judeca cu precadere si de urgenta.

Instanta retine ca potrivit art.205 din Codul de procedura fiscala ,impotriva titlului de creanta,  precum si impotriva altor acte adm.fiscale, in speta, a deciziei de calcul emisa de CNAS sector 3, se poate formula contestatie potrivit legii.Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat printr-un act administrativ sau prin lipsa acestuia in conditiile legii.Prin urmare, judecatoria este competenta sa judece doar contestatia la executare silita nu si contestataia la titlu impotrivit actului adm.fiscal, contestatoarea având la dispozitie o procedura administrativa precum si dreptul la un recurs efectiv la instantele de contencios adm.fiscal.Aceasta rezida din disp,.art.206 alin.3 din codul de procedura fiscala potrivit cu care, contestatia la titlu/impotriva actului adm.fiscal/ se depune la organul fiscal al carui act adm.este atacat si nu este supusa taxelor de timbru.De asemenea, potrivit art.205 alin.4 din c.p.f pot fi contestate in conditiile alin.3 al art.205 si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite taxe, impozite,contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.Potrivit legii,este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr*-un act administrativ  fiscal sau prin lipsa acestuia. Instanta judeca cererea in limitele obiectului  material si juridic cu care a fost investita .

In raport de aceste motive instanta  respins contestatia la executare conform art.172-173 c.p.f ca neintemeiata.