Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 3143 din 09.11.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 4233/270/2010 plângere contravenţională

Înreg. 22.06.2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3143

Şedinţa  publică din data de 9.11.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte  – ….

Grefier –  ………

 Pe rol a venit soluţionarea cauzei civile privind pe petenta SC …. SRL ONEŞTI, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ….., având ca obiect plângere contravenţională.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat … care substituie pe avocat ….. pentru petentă, şi martorele … şi ….

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la audierea, sub prestare de jurământ, a martorelor …. şi …., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond:

Avocat .., pentru petentă, solicită anularea procesului verbal, având în vedere contextul în care a fost încheiat. Contractele se depun la Direcţia de muncă, doar joia şi vinerea. Controlul a fost miercurea, iar în ziua controlului, cele două persoane erau în faza de instruire. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

 Deliberând,

 

 Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 22.06.2010, sub nr. 4233/270/2010, petenta SC ….. SRL, cu sediul în ……. jud. Bacău, a formulat plângere contravenţională în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, împotriva procesului-verbal de contravenţie seria BCA nr. 054607/3.06.2010, încheiat de intimat.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că numita …… nu a dorit să semneze contractul de muncă, deşi era redactat, deoarece nu ştia dacă poate să lucreze în acel mediu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 53/2003.

Conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997, art. 36 din O.G. 2/2001 şi art. 1 al. 2 din O.G. 32/1995, plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Intimatul I.T.M. Bacău nu a depus întâmpinare.

În cauză, instanţa a administrat, la solicitarea părţilor, proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei, în fotocopie, procesul verbal de control, procesul verbal contestat, măsurile dispuse ca urmare a neconformităţii şi notă de constatare. Totodată, au fost audiate, la solicitarea petentei, martorele ……. şi …….

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul verbal de contravenţie seria BCA nr. 054607/3.06.2010, petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 3000 lei pentru contravenţia prev. de art. 276 al. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Se reţine în sarcina petentei că în data de 02.06.2010, inspectorii de muncă ai I.T.M. Bacău au efectuat o verificare în incinta punctului de lucru şi a fost identificată numita …… care a declarat organelor de control din cadrul I.T.M. Bacău că desfăşoară activitate din data de 30.05.2010, se află în probă şi nu a semnat contract individual de muncă.

Făcând aplicarea dispoziţiilor legale în materie (art. 34 din O.G. 2/2001), instanţa constată că plângerea este depusă în termenul prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei (art. 31 din O.G. 2/2001).

La analiza din oficiu a legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal contestat, conform art. 34 al. 1 din O.G. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate expresă a acestuia, fiind respectate, la completarea sa, dispoziţiile art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, sancţiunea contravenţională fiind individualizată în concordanţă cu dispoziţiile art. 21 al. 3 din acelaşi act normativ.

Astfel, în drept, art. 276 al. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 prevede că primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 al. 1, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 4000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.

Asemenea unei infracţiuni, contravenţia este fapta tipică şi antijuridică, comisă cu vinovăţie şi care este prevăzută de lege. De asemenea, contravenţia are ca obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latură obiectivă şi o latură subiectivă. În ceea ce priveşte latura obiectivă, aceasta constă în acţiunea sau inacţiunea descrisă în norma de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, în urmarea pe care comportamentul ilicit îl produce şi în raportul de cauzalitate care trebuie să existe între cele două elemente. Textul legal desemnează exact fapta care constituie contravenţie.

În speţă, analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în sarcina contestatorului prin procesul-verbal de contravenţie corespunde realităţii.

În ce privesc declaraţiile celor două martore, acestea vor fi înlăturate ca nesincere.

Martora …. care lucrează la societatea petentă le-a lăsat în sala cu aparate de joc pe cele două persoane care veniseră să se angajeze, Georgiana şi Carmen, şi a plecat, pentru 20 de minute, la un chioşc să-şi ia ceva de mâncare, chioşcul aflându-se la cca. 20 m de societate. Această martoră lucrează la societatea petentă şi, privit prin prisma atribuţiilor de serviciu – este casieră – ridică semn de întrebare asupra credibilităţii şi aptitudinilor sale, dacă, fără a le cunoaşte, le-a lăsat nesupravegheate pe cele două persoane, într-un loc în care se lucrează cu aparate de joc şi cu bani.

Cealaltă martoră, …., a declarat că nu ştia nimic despre noul loc de muncă, dar că a fost lăsată, împreună cu Georgiana la noul loc de muncă, persoana care lucra acolo, respectiv … plecând fără să spună unde. Aceeaşi martoră a declarat că, în timpul controlului, nu şi-a dat seama că ar fi putut s-o cheme pe martora …..; întrebarea care se pune este de unde ar fi chemat-o pe martoră, dacă nu ştia unde s-a dus!! Începând cu luna august, martora ……. a fost angajată de către societatea petentă.

Ambele martore lucrează la societatea petentă, sunt interesate în proces, iar relatările lor sunt neverosimile, fiind lipsite de obiectivitate.

Având în vedere aceste aspecte, rezultă că fapta de săvârşirea căreia se face vinovată petenta a fost corect reţinută de agentul constatator, fiind îndeplinită condiţia tipicităţii, care reprezintă corespondenţa ce trebuie să existe între fapta concret comisă de către contravenient şi modul abstract descris prin norma de incriminare a contravenţiei.

În plus, sancţiunea este corect individualizată, având în vedere situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie, respectiv faptul că petenta a încălcat dispoziţiile legale referitoare  la primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă. În acest sens, sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 3000 lei a fost aplicată în limitele prevăzute de actul normativ şi este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. La stabilirea cuantumului amenzii contravenţionale, s-au respectat dispoziţiile legale de individualizare ale acesteia.

Faţă de considerentele expuse şi văzând şi dispoziţiile art. 34 din O.G. 2/2001, va respinge plângerea, menţinând procesul-verbal de mai sus.

 

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge plângerea formulată de petenta SC …. SRL, cu sediul în ….. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău.

Menţine procesul verbal de contravenţie seria BCA nr. 054607/3.06.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 9.11.2010.

 

 PREŞEDINTE, GREFIER,

 

 

1

Domenii speta