Contopire pedepse

Sentinţă penală 62 din 25.01.2012


R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6612/270/2011

Din 01.11.2011 contopire pedepse

SENTINTA PENALA NR. 62

Camera de consiliu din data de 25.01.2012

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – ….

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – ….

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pentru contopirea pedepselor privind pe condamnatul …..

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 23.01.2012 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 6612/270/2011, petentul condamnat …..licitat contopirea pedepsei de aplicate prin sentinta penala nr. 885/2010 a Tribunalului Ravena – Italia cu pedeapsa de 2 ani si 4 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 190/2011 a Judecatoriei Onesti.

Oral, la termenul de judecata din data 28.11.2011, petentul si-a precizat cererea în sensul ca solicita si recunoasterea hotarârii de condamnare pronuntate în strainatate .

În motivarea cererii arata în esenta ca a executat partial din durata acestor pedepse si ca se impune deducerea perioadelor executate, din pedeapsa de 2 ani si 4 luni aplicata de Judecatoria Onesti.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, s-a atasat dosarul nr. 8063/2010 al Judecatoriei Onesti , din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

1. Prin sentinta penala nr. 1388/2010 a Tribunalului Ravena – Italia, …..ost condamnat la o pedeapsa de 1 an 4 luni si 20 zile închisoare pentru comiterea infractiunii de furt si fals privind identitatea asa cum rezulta din traducerile legalizate ale ordinului de încarcerare nr.885/2010 si extrasul sentintei penale nr.1388/2010(f.38-41).

Potrivit ordinului de încarcerare si certificatului de detentie de la fila 43 , ….s-a aflat în executarea acestei pedepse în perioada 28.07.2010-17.09.2011 când s-a dispus arestarea sa în baza mandatului european de arestare nr.4/2011 emis de judecatoria Onesti .

Se constata asadar, ca petentul a fost condamnat definitiv printr-o hotarâre penala straina, pronuntata de Tribunalul Ravena – Italia.

Condamnatul, a solicitat recunoasterea acestei hotarâri pe cale principala, astfel încât, potrivit dispozitiilor art. 133 al. 2 din Legea nr. 302/2004 competenta de solutionare a cererii apartine Judecatoriei Onesti, în a carei circumscriptie teritoriala se afla domiciliul condamnatului.

Conditiile pentru recunoasterea pe teritoriul României a unei hotarâri straine sunt reglementate în dispozitiile art. 131 din Legea nr. 302/2004.

Din examinarea sentintei penale rezulta ca, hotarârea de condamnare a fost pentru o infractiune de drept comun, cu respectarea dreptului la un proces echitabil în sensul disp. art. 6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale încheiata la Roma la 04.11.1950, ratificata de România prin Legea nr. 30/1994, hotarârea a carei recunoastere a fost solicitata nefiind pronuntata pentru infractiuni politice sau infractiuni militare care nu sunt infractiuni de drept comun cât si a celorlalte conditii prev. de art. 131 din legea nr. 302/2004.

Totodata din nota nr. VA 033 001.001 – 1123/LA a Ministerului de Justitie Italian – Departamentul Afaceri de Justitie (primita de instanta noastra în dosarul penal nr.4315/2009 ) rezulta ca recunoasterea unei sentinte penale pronuntate de autoritatea judiciara româna are loc numai în cazurile si potrivit modalitatilor prevazute în legislatia în materie, respectiv art. 730 si urm. Cod pr. pen. si art. 12 pc. 1, 2, 3 Cod penal.

Astfel, potrivit art. 12, pc. 1 din Codul penal italian, sentinta penala straina poate fi recunoscuta pentru a se stabili recidiva, sau un alt efect penal al condamnarii sau pentru a declara persistenta sau pericolul social în comiterea infractiunii sau tendinta de a comite un delict.

Se retine asadar, ca este îndeplinita conditia reciprocitatii asa cum cer dispozitiile art. 131 al. 2 din Legea 302/2004.

Fata de cele prezentate mai sus, instanta constata ca în cauza sunt îndeplinite conditiile legale si pe cale de consecinta, în temeiul art. 131 din Legea nr. 302/2004 cererea va fi admisa, urmând sa se recunoasca hotarârea penala straina.

Condamnatul ……… , în prezent, se afla în executarea unei pedepse rezultante de 2 ani si 5 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 190/31.03.2011 de catre Judecatoria Onesti ,  ramasa definitiva prin nerecurare la data de 11.04.2011. Aceasta rezultanta deriva din contopirea a sase pedepse de câte 417 zile închisoare si a unei pedepse de doi ani închisoare  aplicate pentru doua infractiuni comise în luna mai 2010 si 5 infractiuni comise în lunile octombrie , noiembrie 2009 .Au fost contopite în pedeapsa cea mai grea la care s-a adaugat un spor de 5 luni .

În baza acestei sentinte a fost emis MEPÎ nr. 228/14.04.2011 si MEA nr. 4/11.01.2011.

În executarea acestei pedepse, astfel cum rezulta din adresa nr. 51646/15.11.2011 a Penitenciarului Bacau, petentul se afla din data de 11.10.2011, dupa ce anterior a fost retinut si arestat provizoriu în Italia la data de 11.10.2011 .

Se constata asadar ca sentinta penala nr.190/2011 a ramas definitiva la data de 11.04.2011, faptele fiind comise înainte de ramânerea definitiva a sentintei penale pronuntate în Italia.

Judecatoria, analizând cererea formulata, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, apreciaza ca cererea pricind contopirea pedepselor este fondata pentru motivele ce se vor arata în continuare.

Astfel, art. 449 al.1 prevede ca pedeapsa pronuntata poate fi modificata daca la punerea în executare a hotarârii sau în cursul executarii pedepsei se constata, pe baza unei hotarâri definitive existenta vreuneia din urmatoarele situatii: a) concursul de infractiuni; … iar 36 alin.2 si 3 prevede ca dispozitiile art. 34 si 35 Cod penal se aplica si în cazul în care, dupa ce o hotarâre de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat suferise si o alta condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta si daca infractorul a executat în totul sau în parte pedeapsa aplicata prin hotarârea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.

Fata de textele de lege mai sus invocate se apreciaza ca nu are importanta daca vreuna dintre pedepsele concurente a fost executata partial  pentru ca instanta ulterior sa constate ca aceasta este concurenta cu alte pedepse în a caror executare se afla respectivul petitionar.

În consecinta, se va descontopi pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni închisoare aplicata petentului prin sentinta penala nr. 190/21.03.2011 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin nerecurare la data de 11.04.2011 si se vor repune în individualitate:

- cele 4 pedepse de câte 417 zile închisoare aplicate prin sent.penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti ;

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sent.penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti;

- cele 2 pedepse de câte 417 zile închisoare aplicate prin sent.penala nr. 190/2011 a Judecatoriei Onesti;

- se va înlatura sporul de 4 luni;

În baza art. 36 al. 1 Cod penal, 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, se vor contopi cele doua pedepse aplicate prin sentinta penala nr.190/2011 a Judecatoriei Onesti cu cele 5 pedepse aplicate prin sentinta penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti, cu pedeapsa de 1 an 4 luni si 20 de zile închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1388/2010 a Tribunalului Ravena –Italia si se va aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se va adauga acelasi spor de 4 luni.

În baza art. 71 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II - a si lit. b Cod penal.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal se va scade din durata pedepsei perioada executata 28.07.2010- 11.10.2011.

Se va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.228/11.04.2011 emis de Judecatoria Onesti si se va dispune emiterea unui nou mandat.

Se va dispune comunicarea prezentei hotarâri, la ramânerea definitiva, Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si Ministerului Justitiei.

În baza art. 189 Cod pr. pen. se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu pentru avocat …… desemnata din oficiu.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 131  din Legea nr. 302/2004, admite cererea formulata de condamnatul ….., fiul lui ….., nascut la data de …. în ….., domiciliat în … …, studii generale, fara ocupatie, recidivist, CNP-……, arestat , detinut în Penitenciarul …..

Constata îndeplinite conditiile legale si în temeiul art. 133 din Legea nr.302/2004, recunoaste sentinta penala nr. 1388/28.07.2010 a Tribunalului Ravena din Italia, prin care petentul …… a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an 4 luni si 20 de zile închisoare pentru comiterea infractiunii de furt .

Constata ca din durata pedepsei condamnatul a executat perioada 28.07.2010 -17.09.2011.

Constata ca petentul a fost arestat în baza mandatului european de arestare nr. 4/11.04.2011 emis de Judecatoria Onesti la date de 17.09.2011 fiind predat autoritatilor române la data de 11.10.2011 .

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni închisoare aplicata petentului prin sentinta penala nr. 190/21.03.2011 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva prin nerecurare la data de 11.04.2011 si repune în individualitate:

- cele 4 pedepse de câte 417 zile închisoare aplicate prin sentinta penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti;

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti;

- cele 2 pedepse de câte 417 zile închisoare aplicate prin sentinta penala nr. 190/2011 a Judecatoriei Onesti;

- înlatura sporul de 4 luni;

În baza art. 36 al. 1 Cod penal, 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeste cele doua pedepse aplicate prin sentinta penala nr. 190/2011 a Judecatoriei Onesti cu cele 5 pedepse aplicate prin sentinta penala nr. 544/2010 a Judecatoriei Onesti, cu pedeapsa de 1 an 4 luni si 20 de zile închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1388/2010 a Tribunalului Ravena – Italia si aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o sporeste cu 4 luni.

Executa pedeapsa de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni  închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II - a si lit. b Cod penal.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal scade din durata pedepsei perioada executata 28.07.2010- 11.10.2011.

Anuleaza mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.228/11.04.2011 emis de Judecatoria Onesti si dispune emiterea unui nou mandat.

Dispune comunicarea prezentei hotarâri, la ramânerea definitiva, Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si Ministerului Justitiei.

În baza art.189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de 100 lei, reprezentând onorariu pentru avocat …. desemnata din oficiu.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Data în camera de consiliu si pronuntata în sedinta publica, azi 25.01.2012.

PRESEDINTE GREFIER