Obligaţia de a face

Decizie 60 din 28.01.2009


Dosar nr. 1529/327/2006

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.60

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.  7189/2006 (nr. vechi 1529/327/2006), reclamanta S.C. FM S.R.L. Babadag a chemat în judecată pe pârâtele S.C. D.F.E.E. ED  S.A. – S.D.F.E.E. Tulcea şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, solicitând ca pârâtele să-i predea transformatorul electric de 400 KVA, achiziţionat cu suma de 2338,5 lei, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.1586/9 iunie 2008 Judecătoria Tulcea a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea, ca nefondată.

A admis acţiunea formulată de reclamanta  şi a obligat pârâtele să predea reclamantei transformatorul electric  - 400 KVA, adjudecat conform procesului verbal de adjudecare pentru bunuri mobile seria A/300, nr. 0057404  din 05.09.2005.

A obligat pârâtele să plătească reclamantei suma de 571 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Potrivit procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile seria A/2003 nr. 0057404 din 05 septembrie 2005 întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, reclamanta S.C. FM S.R.L. Babadag a dobândit prin adjudecare un transformator electric de 400 KV. La aceeaşi dată, potrivit facturii fiscale nr. 03497395/05.09.2005, reclamanta a achitat preţul acestui bun în sumă de 2338,35 lei.

Ulterior reclamanta a întreprins o serie de demersuri pentru a intra în posesia respectivului transformator, însă aceste demersuri nu au avut succesul scontat.

Cât priveşte raportul de expertiză merceologică întocmit în cauză - expert Coandă Maria  s-a procedat la identificarea unui transformator electric situat pe raza localităţii Chilia veche şi indicat de reclamantă, însă din capitolul „Desfăşurarea expertizei” a rezultat că acest transformator are alţi parametri tehnici decât cel care a fost înscris în sechestrul instituit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, instanţa a respins-o ca nefondată; pârâta a fost cea care a întocmit procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile prin care reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra respectivului transformator.

În raport de toate aceste considerente, cum pârâtele nu şi-au finalizat obligaţiile asumate, neîndeplinindu-le în totalitate, în sensul neidentificării bunului şi nepredării acestuia reclamantei, instanţa a admis acţiunea şi a obligat pârâtele să predea reclamantei transformatorul electric  - 400 KVA, adjudecat conform procesului - verbal de adjudecare pentru bunuri mobile seria A/300, nr. 0057404  din 05.09.2005.

De asemenea a obligat pârâtele să plătească reclamantei suma de 571 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe legale, în termen legal au formulat recurs Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurenta că, în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, că în realitate acţiunea reclamantei are ca obiect obligaţia de a face şi prin urmare, se impune obligarea D.F.E.E. ED  S.A. – S.D.F.E.E. să debranşeze transformatorul de la reţeaua electrică pentru ca reclamanta să-şi poată ridica bunul adjudecat.

A formulat recurs şi S.C. EDG S.A. (fost S.C. DFEE ED  S.A. – S.D.F.E.E.Tulcea), criticând hotărârea atacată sub aspectul obligării sale la predarea transformatorului, atâta timp cât raportul obligaţional este creat între D.G.F.P. în calitate de vânzător al transformatorului şi S.C.FM SRL în calitate de cumpărător.

Mai mult, arată recurenta că, transformatorul în cauză nu se află în posesia sa, aspect rezultat chiar prin expertiza efectuată în caută.

Reclamanta S.C.FM SRL Babadag jud. Tulcea, a formulat şi ea recurs, criticând hotărârea atacată sub aspectul modalităţii în care a fost efectuată expertiza dispusă în cauză.

Susţine în esenţă recurenta că, expertiza efectuată în cauză nu a reuşit să răspundă la obiectivele dispune de către instanţă, nu a putut identifica transformatorul şi de asemenea nu l-a putut evalua întrucât chiar expertul tehnic desemnat a răspuns în sensul că, pentru evaluarea bunului lucrarea trebuie efectuată de către un expert de specialitate electrotehnică.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursurile sunt întemeiate.

Astfel, instanţa de fond a dispus efectuarea unei expertize merceologice care să identifice şi să individualizeze transformatorul electric de 400 KVA adjudecat prin procesul verbal din 5.09.2005 şi evaluarea acestuia.

Experta Coandă Maria a concluzionat în sensul că, transformatorul electric expertizat are alţi parametri tehnici decât cel adjudecat la licitaţie de către recurenta reclamantă FM SRL Babadag, iar în ce priveşte valoarea actuală a acestui transformator, la obiecţiunea formulată de către reclamanta recurentă, a răspuns în sensul că, este necesară o lucrare efectuată de către un expert de specialitate electrotehnică.

În raport de concluziile aceste expertize merceologice, de faptul că, atât recurenta Enel Distribuţie Dobrogea S.A., cât şi recurenta S.C.FM SRL Babadag critică modalitatea de efectuare a expertizei, faptul că lucrarea nu a răspuns obiectivelor stabilite de către instanţă, mai mult, expertul desemnat a învederat faptul că este necesar un expert de specialitate electrotehnică, se reţine că recursurile sunt întemeiate, impunându-se completarea probatoriului şi efectuarea unei noi expertize de către un expert de specialitate electrotehnică, care să identifice bunul revendicat şi totodată să-l evalueze.

Pentru aceste considerente, văzând şi dispoz.312 C.proc.civ., urmează a admite recursurile, a casa hotărârea atacată şi a trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

1

Domenii speta