Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare

Sentinţă civilă 212 din 19.01.2012


Cod Operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 212/2012

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de sancţionare formulată de către petentul E C  în contradictoriu cu S J A..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru petent avocat D D  cu împuternicire avocaţială nr. 004226 emisă în baza contractului de asistenţă juridică din data de 06.10.2011 depusă la fila 9 din dosar, lipsă fiind unitatea intimată.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  care învederează instanţei faptul că s-a depus la dosar de către unitatea intimată prin Serviciul Registratură, la data de 17.01.2012, întâmpinare în dublu exemplar.

Instanţa comunică apărătoarei petentului un exemplar de pe întâmpinare spre observare.

Avocat D D  pentru petent, nu solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a observa întâmpinarea formulată de către unitatea intimată, întrucât a luat la cunoştinţă de conţinutul acesteia.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat D D , pentru petent, a solicitat constatarea nulităţii absolute a dispoziţiei nr. 305 din data de 11.08.2011, iar pe fondul cauzei admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Gorj-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr.11495/95/2011, petentul E C a formulat contestaţie impotriva Dispoziţiei nr.305/11.08.2011 emisă de intimatul S J A, precizând că motivele de fapt şi de drept vor fi depuse până la primul termen de judecată.

Ulterior, prin motivele depuse la dosarul cauzei in şedinţa publică din 08.12.2011, petentul a solicitat instanţei, in contradictoriu cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, ca prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună admiterea contestaţiei şi constatarea nulităţii absolute a deciziei nr. 305/11.08.2011 emisă de către intimată,cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, petentul  a arătat că în data  de 30.06.2011, lucrând în echipaj cu doamna P A asistentă medicală la staţia centrală Târgu-Jiu, au plecat la o urgenţă la Spitalul Judeţean Timişoara, cu un pacient din secţia ortopedie, iar pe parcursul drumului a pornit aparatul de radio al ambulanţei şi a ascultat muzică, însă sonorul 1-a fixat aşa încât să nu deranjeze nici colega şi nici pacientul.  Învederează petentul că pacientul nu a făcut ulterior o sesizare privind disconfortul creat prin volumul tare al muzicii, fapt ce dovedeşte că afirmaţia colegei Preda Adriana, din referatul înregistrat la Registratura SAJ Gorj sub nr.5057/14.07.2011, este exagerată şi tendenţioasă. Mai mult, pacientul D R M , printr-o declaraţie din data de 20.07.2011 susţine că a avut o bună colaborare cu petentul pe timpul cât a fost transportat de la Târgu-Jiu la Timişoara.

Cu privire la dansul la volan, menţionat în Referatul nr.5057/14.07.2011 precizează că ceea ce a perceput colega sa ca fiind dans, nu a fost decât încercarea de a-şi  dezmorţi mâinile şi picioarele, evident nu în acelaşi timp, după cele câteva sute de kilometri parcurşi la volanul ambulanţei şi cu privire la faptul că ar fi greşit traseul, precizează că în Municipiul Lugoj se efectuau lucrări de canalizare şi traseul obişnuit către Timişoara fusese deviat pe un alt traseu pe care petentul nu îl cunoştea, motiv pentru care a pornit aparatul GPS şi a urmat instrucţiunile acestuia, spre Reşiţa, parcurgând în jur de 30-35 km., după care a revenit la traseul iniţial.

Faţă de acest aspect, Comisia de cercetare din cadrul SAJ Gorj a solicitat Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara să comunice dacă în ziua de 30.06.2011 s-au efectuat lucrări la partea carosabilă, pe tronsonul Caransebeş-Lugoj, eventualele rute ocolitoare şi km. pentru acestea, lucrări care să ducă la modificarea justificată a traseului spre Timişoara, iar în urma răspunsului primit de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara,  comisia de cercetare din cadrul SAJ Gorj a concluzionat că a săvârşit o abatere disciplinară şi a propus sancţionarea cu "avertisment scris" pentru încălcarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj, cap.III art. 14 alin. 4 şi art. 15 alin. 9, fără a se arăta în concret fapta care constituie abatere disciplinară.

Mai mult arată petentul că faţă de conţinutul dispoziţiei atacate şi cerinţele prevăzute de art. 268 alin. 2 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că decizia atacată nu cuprinde descrierea  faptei care constituie abatere disciplinară, conform lit. a din art.268 alin.2, nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul cercetării disciplinare prealabile, conform lit e

din art. 268 alin.2, nu cuprinde ca temei de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică, art.247 alin. l din Codul Muncii, însă la data emiterii deciziei, acest articol era abrogat, şi art. 248 alin. l lit a, însă la data emiterii deciziei art. 248 avea un alt cuprins, nu cel avut în vedere de către intimată, ori indicarea greşită a temeiului de drept echivalează cu lipsa lui.

De asemenea, menţionează că lucrările de canalizare se efectuau de către un serviciu din cadrul Primăriei Lugoj şi acestei entităţi trebuia să i se adreseze SAJ Gorj, nicidecum Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara care nu avea competenţa în realizarea acelor lucrări, motiv pentru care răspunsul acestei direcţii nu este concludent în a stabili dacă a săvârşit sau nu o abatere disciplinară, şi în mod greşit, comisia de cercetare şi-a întemeiat concluzia privind sancţionarea pe acest răspuns.

În drept îşi întemeiază contestaţia pe dispoziţiile art. 268 alin. 2 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedire a depus în fotocopie cartea de identitate, dispoziţia nr. 305 din data de 11.08.2011 şi declaraţia numitului DRM din data de 20.07.2011.

Intimata Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente:

Ca  urmare a referatului nr.5057/14.07.2011 înaintat de PA, asistent medical pe autosanitara GJ 10 ATI în data de 30.06.2011 şi a notei de analiză nr.550/28.01.2011 depusă de ing. Cosor Cătălin, dir. tehnic în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj petentul a fost sancţionat cu avertisment scris întrucât asistenta medicală PA sesiza conducerii intimatei faptul că în data de 30.06.2011 a lucrat în echipaj cu ambulanţierul EC şi în jurul orei 14.00 au plecat la o urgenţă la Spitalul Judeţean Timişoara cu un pacient din secţia ortopedie şi pe timpul transportului petentul EC a avut un comportament neadecvat, dând sonorul la muzică-maxim, dansa la volan când avea viteză mare şi a greşit traseul spre Timişoara din Lugoj, deviind spre Reşita şi apoi spre Timişoara.

Se arată că având în vedere art. 250 din Legea nr.53/2003(R) a propus ca ambulanţierul ECsă fie sancţionat cu sancţiunea cea mai uşoara, respectiv ,,avertisment scris" de către Comisia de cercetare.

Se învederează că decizia nr.305/11.08.2011 cuprinde atât descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, cât şi motivul pentru care au fost înlăturate apărările formulate de către petent, respectiv „ adresa nr. 10/621/27.07.2011 primită de la DRDP iar în ceea ce priveşte temeiul de drept  precizează  că Legea nr.53/2003, republicată, este în vigoare începând cu data de 18.05.201l, de unde rezultă că la data de 11.08.2011, legea nr.53/2OO3( R) era în vigoare, iar noua numerotare în temeiul de drept corespunde legii nr.53/2003 republicată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Petentul este salariat la SJA, având funcţia de ambulanţier, iar prin decizia nr.305/11.08.2011 emisă de către intimată, petentul a fost sancţionat cu ,,avertisment scris,, in baza dispoziţiilor art. 247 alin 1 şi art.248 alin 1 lit a din Codul Muncii.

Cu privire la excepţia nulităţii absolute a deciziei de sancţionare, instanţa apreciază că susţinerile petentului sunt neintemeiate, pentru sancţiunea  dispusă, respectiv ,,avertisment scris,, nefiind necesară efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile aşa cum reiese din dispoziţiile art.251 alin 1din Codul Muncii.

Mai mult, instanţa constată că intimata a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă, iar  decizia atacată îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de dispoziţiile art. 252 alin 2, inclusiv pe cele prevăzute de lit. a, c şi d din cuprinsul articolului anterior menţionat, respectiv, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat, precum şi temeiul de drept in baza căruia s-a aplicat sancţiunea disciplinară.

După cum se poate observa din preambulul deciziei de sancţionare nr.305/11.08.2011, s-a avut in vedere referatul nr.5057/14.07.2011 intocmit de asistent medical Preda Adriana, referat prin care se aduce la cunoştinţă că la data de 30.06.2011, in timp ce transportau un pacient la Spitalul Judeţean Timişoara, petentul a avut un comportament neadecvat pentru funcţia sa, dând sonorul la muzica la maxim, dansând la volan, precum şi prin faptul că a greşit traseul spre Timişoara. De asemenea, in urma notei explicative a petentului, intimatul a inaintat adresă către DRPD, care să confirme susţinerile petentului, respectiv că in ziua respectivă s-au efectuat lucrări la partea carosabilă pe tronsonul Caransebeş-Timişoara, lucrări care au dus la modificareaa traseului către destinaţie, motivul pentru cara a fost inlăturată apărarea petentului fiind răspunsul primit şi  concretizat in adresa nr.10/621/27.07.2011, comisia de cercetare concluzionând că au fost incălcate prevederile Regulamentului de Ordine Interioară -cap III, art 14 alin 4 şi art.15 alin 9.

Toate aceste aspecte, precum şi temeiul de drept in baza căruia a fost aplicată sancţiunea (indicat conform legii nr.53/2003 republicată) au fost menţionate expres in cuprinsul deciziei de sancţionare.

Pe fondul cauzei, instanţa urmează să admită contestaţia pentru următoarele considerente:

Analizând referatul nr.5057 din 14.07.2011 intocmit de PA, asistent medical la staţia centrală Tg-Jiu prin care se aduce la cunoştinţă că in data de 30.06.2011 când a lucrat in echipaj cu petentul  şi au plecat către SJT cu un pacient din secţia ortopedie, acesta a avut un comportament neadecvat funcţiei sale, dând sonorul la muzică la maxim, dansând la volan şi greşind traseul spre Timişoara, s-a hotărât sancţionarea petentului cu ,,avertisment scris,,.

Aşa cum reiese din cuprinsul deciziei atacate, inregistrată sub nr.305 din 11.08.2011, sancţiunea survine incălcării prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al SJA, cap III, art.14 alin 4 şi respectiv,  art.15 alin9.

Urmare a lecturării declaraţiei pacientului DRM transportat cu ambulanţa la S J  la 30.06.2011(fila 16 la dosar), instanţa reţine că acesta nu a avut probleme cu deplasarea, că a avut o bună colaborare cu petentul, care a oprit atunci când i s-a solicitat şi a ajutat asistenta atunci când a administrat pacientului tratamentul. De asemenea mai specifică acesta că nu a fost deranjat de fondul muzical şi ca a fost mulţumit de comportamentul echipajului ce-l insoţea, pe intreaga perioadă a deplasării.

Prin urmare, in ceea ce priveşte săvârşirea abaterii disciplinare reţinută de către intimată in sarcina petentului şi anume incălcarea Regulamentului de Ordine Interioară al SJA, instanţa constată că intimata nu a dovedit in nici un fel vinovăţia acestuia.

Având in vedere considerentele expuse, instanţa urmează să admită contestaţia, iar pe cale de consecinţă va anula dispoziţia de sancţionare emisă de intimata serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia nulităţii absolute a dispoziţiei de sancţionare nr. 305/11.08.2011 invocată de petent.

Admite contestaţia formulată de petentul EC, cu domiciliul judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimata SJA, cu sediul în judeţul Gorj.

Anulează dispoziţia de sancţionare nr. 305/11.08.2011.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2012, la Tribunalul Gorj.