Fara titlu

Hotărâre din 08.03.2010


2. competen?a teritorial? în materie de divor? când so?ii au re?edin?a în str?in?tate

Prin cererea înregistrat? la data de 21.09.2009, reclamanta M.M., din ora?ul Lupeni, str.Parângului, nr.2, bl.D5, sc.2, et.3, ap.18, jude?ul Hunedoara, a chemat în judecat? pe pârâtul M.A., din ora?ul B?lce?ti, str.Poporului(satul Cârlogani), jude?ul Vâlcea, pentru ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se dispun? desfacerea c?s?toriei încheiate, din vina exclusiv? a acestuia, ?i revenirea la numele anterior purtat.

S-a sus?inut de c?tre reclamant? în justificarea actului de procedur? efectuat c? s-a c?s?torit cu pârâtul în anul 2004, locuind împreun? o perioad? de aproximativ un an la p?rin?ii acestuia, în localitatea B?lce?ti, dup? care, pe rând, au plecat la munc? în Italia. S-au întors în ?ar? la pu?in? vreme, dup? ce pârâtul a terminat de executat o pedeaps? cu închisoarea, stabilindu-se în municipiul Craiova, într-un apartament pus la dispozi?ie de socrii s?i. Apoi acesta a plecat din nou în Anglia ?i nu s-a mai întors. A refuzat s?-l urmeze întrucât î?i g?sise un loc de munc?, iar când l-a pierdut, lipsit? fiind de orice sprijin material, a trebuit s? se mute la mama sa în ora?ul Lupeni, unde se afl? ?i în prezent. A conchis c?, determinat de intermiten?a convie?uirii, c?snicia lor este departe de a mai putea realiza scopul în vederea c?reia s-a încheiat.

În drept s-au invocat dispozi?iile art.38 C.fam.

Cererea s-a timbrat conform reglement?rilor în vigoare.

În dovedire s-a anexat certificatul de c?s?torie.

În ap?rare, pârâtul nu a formulat întâmpinare ?i nu s-a prezentat la niciunul din termenele de judecat? fixate, din cauza plec?rii în str?in?tate ?i necunoa?terii adresei procedura de citare realizându-se cu acesta prin publicitate, conform art.95 alin.2 C.proc.civ.

La termenul de judecat? din 05 martie 2010, fa de confirm?rile mandatarului reclamantei ?i prevederile art.607 C.proc.civ., instan?a a invocat din oficiu excep?ia necompeten?ei teritoriale.

Potrivit textului de lege enun?at, cererea de divor? este de competen?a judec?toriei în circumscrip?ia c?reia se afl? cel din urm? domiciliu comun al so?ilor. Dac? so?ii nu au avut un domiciliu comun sau dac? niciunul dintre ei nu mai locuie?te în circumscrip?ia judec?toriei în care se afl? cel din urm? domiciliu comun, judec?toria competent? este aceea în circumscrip?ia c?reia î?i are domiciliul pârâtul. Când pârâtul nu are domiciliul în ?ar?, competent? este îns? judec?toria în circumscrip?ia c?reia î?i are domiciliul reclamantul.

Dispozi?iile fiind de ordin imperativ, competen?a instituit? are caracter de obligativitate, ce se sanc?ioneaz? în caz de nerespectare cu nulitatea absolut? a hot?rârii pronun?ate.

Ca no?iune procedural?, ultimul domiciliul comun reprezint? acel loc unde so?ii au locuit în chip statornic, respectiv unde s-au consumat raporturile matrimoniale. În mod similar, domiciliul echivaleaz? cu adresa unde efectiv locuie?te o persoan? la momentul sesiz?rii, o eventual? schimbare ulterioar? a acestuia neavând nicio influen asupra competen?ei.

În spe, din con?inutul cererii de chemare în judecat? a rezultat c? so?ii au convie?uit pe parcursul c?sniciei mai întâi în localitatea B?lce?ti, apoi în str?in?tate iar ultima dat? în municipiul Craiova. La data declanrii procedurii de divor?, reclamanta locuia la mama sa în ora?ul Lupeni, deci în afara ariei de jurisdic?ie a Judec?toriei B?lce?ti, în timp ce pârâtul se afla în str?in?tate, cel mai probabil în Anglia.

Împrejurarea c? în actul de identitate aceasta figureaz? cu domiciliu în Craiova este lipsit? de orice relevan fa de explica?ia no?ional? mai sus evocat?.

Prin prisma considerentelor de fapt ?i de drept ce preced, instan?a a admis excep?ia invocat?, ?i, în concordan cu art.158 C.proc.civ., a declinat competen?a de rezolvare a cauzei în favoarea Judec?toriei Petro?ani, în a c?rei raz? teritorial? domicilia reclamanta la data introducerii cererii de divor?.

~ 1 ~