Tardivitate apel. Momentul curgerii termenului pentru moştenitorul pârâtului decedat la data introducerii acţiunii. Cerere de eliberare a unei copii a hotărârii atacate

Sentinţă civilă 49/A/2009 din 03.08.2010


Procedură civilă

Decizie civilă

Tardivitate apel. Momentul curgerii termenului pentru moştenitorul pârâtului decedat la data introducerii acţiunii. Cerere de eliberare a unei copii a hotărârii atacate.

Faptul că apelantul a solicitat eliberarea unei noi copii a sentinţei şi care i-a fost expediată poştal, de către Judecătoria Bistriţa, la 28.07.2008, nu determină calcularea termenului de apel de la această dată, în condiţiile în care anterior la data de 14.02.2007 sentinţa atacată i-a fost comunicată, această ultimă  trimitere a copiei sentinţei reprezentând eliberarea unei copii, la cerere, potrivit art. 128 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, fără relevanţă asupra curgerii termenului de apel.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., dec. nr. 49/A/2009, nepublicată)

 Prin sentinţa civilă nr. 1659/1999 pronunţată de Judecătoria Bistriţa a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanta Universitatea „B.B” Cluj Napoca împotriva pârâţilor Statul Român, prin Consiliul Local al comunei Şieu -Măgheruş şi B. B. şi s-a constatat că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate, prin efectul Legii nr. 84/1995 asupra imobilelor castel, anexe, parc, arător, livadă în suprafaţă totală de 16 ha şi 4700 m.p., înscris în c.f. nr.230 Arcalia, nr. top.2159, 53/2 Arcalia şi s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al reclamantei în cartea funciară asupra imobilelor identificate anterior conform raportului de expertiză şi tabelului de mişcare parcelară întocmite de expertul B.N., acte ce fac parte integrantă din sentinţă.

Împotriva acestei sentinţe, la  06.08.2008, a declarat apel numitul A.F., moştenitorul  pârâtului B.B.

 Prin decizia civilă nr. 98A/2008 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a respins ca fiind tardiv apelul declarat.

 Prin decizia civilă 536/R/2009 pronunţata de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2142/112/2008 s-a admis recursul declarat de pârâtul A. F. şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe.

Tribunalul examinând în prealabil cererea de repunere în termenul de apel, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 103 Cod procedură civilă, urmează a o respinge întrucât nu s-a dovedit existenta împrejurărilor impuse de textul legal evocat, în sensul că apelantul A.F. nu a făcut dovada că a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinţa acestuia să introducă în termen legal apelul împotriva  sentinţei atacate şi nici nu a dovedit că a îndeplinit în termenul de 15 zile de la încetarea cazului obiectiv care l-a împiedicat să exercite actul de procedură, respectiv să depună cererea de apel, de altfel acesta nici nu a arătat în concret motivele împiedicării.

În ce priveşte excepţia tardivităţii apelului, tribunalul constată că este întemeiată şi în consecinţă, în temeiul art. 296 raportat la art. 284 Cod procedură civilă, apelul declarat va fi respins ca fiind tardiv, pentru considerentele ce urmează a fi arătate în cele ce urmează.

 Atât la data promovării acţiunii obiect al dosarului nr. 14/1999 al Judecătoriei Bistriţa, cât şi la data pronunţării sentinţei civile nr. 1659/1999, atacată cu prezentul apel, proprietarul tabular al imobilelor ce au făcut obiectul litigiului, ce a avut calitatea de pârât, numitul B. B., era decedat, aspect ce rezultă cu certitudine din conţinutul certificatului de moştenitor nr. 13/2003, potrivit căruia  numitul B.B. („Blaziu” în  limba română), a decedat la data de 21 decembrie 1946, iar  moştenitorul acestuia este apelantul A.F.

 În consecinţă, în cauză, nu sunt incidente dispoziţiile art. 285 alin. 1 Cod procedură civilă potrivit cărora termenul de apel se întrerupe prin moartea  părţii care are interes să facă apel, astfel că susţinerile apelantului privind incidenţa acestor dispoziţii sunt neîntemeiate.

 Aceste dispoziţii reglementează situaţia în care partea era în viaţă la data pronunţării hotărârii şi care a decedat până la data comunicării acesteia, caz în care, într-adevăr, se impune efectuarea unei noi comunicări pe numele moştenirii. Cum, în speţă, pârâtul era decedat la data pronunţării sentinţei atacate, partea interesată să facă apel era doar moştenitorul acestui „pârât”, adică apelantul, astfel că termenul de apel pentru acesta  începe de la data comunicării  hotărârii, potrivit art. 284 Cod procedură civilă .

 În conformitate cu art. 102 alin. 1 Cod procedură civilă, termenele încep să curgă de la comunicarea actelor de procedură, iar potrivit alin. 2 din acelaşi articol, termenele încep să curgă  şi împotriva părţii care a cerut comunicarea, de la data când a cerut-o.

 Este real faptul că prima instanţă nu a comunicat, din oficiu, moştenitorului pârâtului, respectiv apelantului, sentinţa atacată, întrucât aceasta nu se impunea în condiţiile în care  instanţa nu a fost sesizată asupra faptului că pârâtul nu era în viaţă, însă această sentinţă a fost comunicată, la cererea apelantului, la data de 22 februarie 2007, aşa cum rezultă din copia sentinţei legalizată depusă, chiar de către  apelant, la fila 9, în dosarul nr. 1761/190/2007 al Judecătoriei Bistriţa (ataşat), dosar în care A.F. a investit instanţa cu o contestaţie în anulare împotriva sentinţei ce face şi obiectul prezentului apel.  Că  apelantul a solicitat comunicarea unei copii legalizate a sentinţei şi că aceasta i-a fost comunicată la 22 februarie 2007, sunt susţinute chiar de către acesta, în motivarea contestaţiei în anulare.

 Aşa fiind, tribunalul constată că potrivit art. 102 alin. 2 Cod procedură civilă  începând cu data de 22 februarie 2007 a început să curgă termenul de apel pentru apelant, termen care s-a împlinit la data de  12 martie 2007 (data de 10 martie 2007 fiind o zi nelucrătoare). Cum apelul a fost depus de către apelant, la oficiul poştal, doar la data de 04.08.2008 şi înregistrat la prima instanţă la data de 07.08.2008, acesta este tardiv declarat, cu mult după împlinirea termenului de apel de 15 zile prevăzut de art. 284 Cod procedură civilă .

 Faptul că apelantul a solicitat eliberarea unei noi copii a sentinţei şi care i-a fost expediată poştal, de către Judecătoria Bistriţa, la 28.07.2008, nu determină calcularea termenului de apel de la această dată, în condiţiile în care anterior la data de 14.02.2007 sentinţa atacată i-a fost comunicată, această ultimă  trimitere a copiei sentinţei reprezentând eliberarea unei copii, la cerere, potrivit art. 128 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, fără relevanţă asupra curgerii termenului de apel.

 Susţinerile apelantului în sensul că apelul este în termen formulat, ca urmare a faptului că acesta ar fi fost declarat sub o denumire greşită, de „contestaţie în anulare”, în dosarul nr. 1761/190/2007, sunt de asemenea, neîntemeiate, în condiţiile în care, în acel dosar, cererea a fost întemeiată expres pe dispoziţiile art. 317 Cod procedură civilă de către avocatul ales al apelantului, iar aspectul greşitei  calificări a căii de atac formulată în acel dosar a fost invocat şi în acel cadru procesual, fiind examinat de Curtea de Apel Cluj care, prin decizia nr.931/R/2008, a soluţionat recursul împotriva hotărârilor pronunţate asupra unei „contestaţii în anulare”.

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, tribunalul va respinge cererea de repunere în termenul de apel, va admite excepţia tardivităţii apelului, excepţie invocată de intimată, şi în final apelul va fi respins ca fiind tardiv declarat.