Revocarea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.)

Decizie 530/R din 06.07.2010


Dosar nr. 2591/109/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIA PENAL? NR. 530/R

?edin?a public? de la 06 Iulie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Judec?tor

Judec?tor

Grefier

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin procuror

E. C.

S-a luat în examinare, pentru solu?I.are, recursul declarat de PARCHETUL

DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA PITE?TI, împotriva încheierii de ?edin din

data de 02.07.2010, pronun?at? de Judec?toria Pite?ti, în dosarul penal

nr.7131/280/2010, intima?i – inculpa?i fiind M.G.D. , ... ?i S.M.  ..., în prezent

afla?i în Penitenciarul Coliba?i.

La apelul nominal f?cut în ?edin public? au r?spuns: intimatul – inculpat

M.G.D. , în stare de arest, asistat de avocat T.I.  ?i intimatul – inculpat S.M., în stare

de arest, asistat de avocat M.T.  , în baza împuternicirilor avoca?iale aflate la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice audio, potrivit

dispozi?iilor art. 304 Cod procedur? penal?.

Ap?r?torii intima?ilor – inculpa?i ?i reprezentanta Parchetului, precizeaz? pe

rând c? nu mai au alte cereri de formulat în cauz? ?i solicit? cuvântul asupra

recursului.

Tribunalul în raport de aceast? împrejurare, constat? recursul în stare de

judecat? ?i acord? cuvântul asupra acestuia.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, pune concluzii de admitere a

recursului declarat de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pite?ti pentru motivele

invocate în scris,  desfiin?area încheierii de ?edin  din data de 02.07.2010 ?i pe

fond men?inerea st?rii de arest a celor doi inculpa?i  deoarece temeiurile avute în

vedere la luarea acestei m?suri de preven?ie continu? s? subziste , iar l?sarea

inculpa?ilor în libertate prezint? un pericol concret pentru ordinea public?.

Totodat?, solicit? s? se aib? în vedere  natura ?i gravitatea faptelor comise.

Ap?r?torul intimatului – inculpat M.G.D. avocat I. T., având cuvântul,

solicit? respingerea recursului declarat de procuror împotriva încheierii prin care

instan?a de fond nu a mai men?inut m?sura arest?rii preventive  ?i a dispus

revocarea acesteia.

Apreciaz? c? solu?ia instan?ei de fond este temeinic? ?i legal?. Desigur c? au

fost avute în vedere prevederile art. 160b alin. 2 Cod procedur? penal? ?i s-a motivat

de c?tre instan c? nu mai subzist? motivele care au fost avute în vedere la luarea

m?surii arest?rii preventive, iar alte temeiuri noi nu au mai ap?rut.

Temeiul pentru care s-a luat m?sura  arest?rii preventive fa de inculpat  a 

fost 148 litera f  Cod procedur? penal?, cu cele dou? teze, pedeaps? mai mare de 4

ani ?i  l?sarea în libertate a inculpatului a prezentat la momentul arest?rii  preventive

pericol concret pentru ordinea public?.

Într-adev?r, a?a cum rezult? ?i din motivarea instan?ei de fond ?i din probele

administrate direct, nemijlocit în fa?a instan?ei, în cursul cercet?rii judec?tore?ti nu

mai subzist? aceste temeiuri, iar acest aspect este dovedit cu audierea principalelor

personaje, persoane care au fost în acea loca?ie în seara de 21 martie 2010 unde se

presupune c? au fost s?vâr?ite infrac?iunile.

Au fost audia?i cei doi inculpa?i ale c?ror declara?ii sunt aproape identice, a

fost audiat? partea v?t?mat? care are o variant? a ei oarecum contradictorie fa de

cea sus?inut? în faza de urm?rire penal? ?i mai ales au fost audia?i principalii martori

si martori oculari,  singurii de altfel, martori care au sus?inut întocmai declara?iile

inculpa?ilor.

De men?ionata c? martorul M.I. a avut tot timpul ?i la urm?rire penal?

aceea?i declara?ie, deci o declara?ie constant?, iar martora E.C. a revenit asupra

declara?iei asumându-?i un mare risc, ar?tând c? de fapt declara?iile inculpa?ilor sunt

cele reale, iar declara?ia ei de asemenea confirm? declara?iile inculpa?ilor.

Aceste aspecte, foarte importante, pentru c? celelalte probe sunt indirecte,

sunt martorii care au auzit fie din declara?iile altor martori, fie din declara?iile p?r?ii

v?t?mate, aceste probe nemijlocit administrate în fa?a instan?ei au condus la

concluzia c? nu se mai men?in motivele care au fost avute  în vedere la luarea

m?surii arest?rii preventive.

Chiar dac? ne afl?m în fa?a unor fapte care constituie obiectul acestui dosar ?i

care prezint? un pericol social ridicat totu?i suntem în cadrul judec?rii unei cauze în

care probele sunt cele pe care instan?a de fond le-a cuprins în cadrul motiv?rii ?i pe

care le-a reluat ?i dânsul pe scurt, acestea sunt probele ?i în aceast? situa?ie planeaz?

o mare suspiciune, un dubiu foarte mare în ceea ce prive?te s?vâr?irea infrac?iunilor

pentru care  inculpa?ii au fost trimi?i în judecat?. Sigur acest dubiu în cadrul

prezum?iei de nevinovie.

Ori, fiind administrate principalele probe în aceast? cauz? suntem în situa?ia

în care punerea în libertate a inculpatului M.G.D.  nu mai poate prezenta un pericol

public concret. Au fost administrate principalele probe ?i ca urmare, persoanele

audiate nu mai pot fi influen?ate în vreun fel în declara?iile pe care acestea le-au dat

deja  în fa?a instan?ei. Mijloacele materiale de prob? nu pot fi alterate pentru c? ele

nu exist? în aceast? situa?ie.

Consider? c? instan?a de fond a manifestat rol activ deosebit, procedând la

audierea principalilor martorilor ?i procedând la verificarea declara?iei p?r?ii

v?t?mate care a ar?tat c? în timpul agresiunii sexuale pe care inculpatul M. le-a avut

în prezen?a celuilalt inculpat  ar fi f?cut înregistr?ri cu telefonul.

Instan?a de fond a dispus verificarea ?i perchezi?ia informatic? a tuturor

telefoanelor care deja erau re?inute ?i sunt în continuare re?inute,  iar de pe nici un

telefon ?i în special de pe telefonul inculpatului nu s-a g?sit la aceasta perchezi?ie

informatic? vreo imagine  în care s? fie vreun inculpat sau parte v?t?mat?.

Aceasta importanta prob? administrata în cadrul cercet?rii judec?tore?ti a

format  concluzia instan?ei c? procesul trebuie s? se desfoare cu inculpa?ii în stare

de libertate. Evident c? urmeaz? s? se continue cercetarea  judec?toreasc? ?i exist?

posibilitatea ca inculpa?ii s? fie dovedi?i vinova?i sau nevinova?i.

Este foarte important de scos în eviden faptul c? decizia instan?ei de fond

se bazeaz? pe declara?ia martorei E.C. . Aceasta este martora ocular?, martor? care a

fost audiat? la urm?rirea penal?, la cercetarea judec?toreasc? care a revenit  asupra

declara?iei ?i confirm? ap?r?rile inculpatului.

În ceea ce prive?te valorificarea probelor, aprecierea probelor, dac? parchetul

ar fi studiat în am?nun?ime probele ar fi v?zut de exemplu c? aceast? martor? chiar

la urm?rire penal?  a revenit în totul cu privire cel pu?in la inculpatul S.M.  .

La fila 40 urm?rire penal? exist? ultima declara?ie a martorei E.C. dat? în fa?a

procurorului ?i acolo aceasta este audiat? succint, sunt vreo trei paragrafe, dar într-

unul spune clar c? revin ?i ar?t c? S.M. nu a avut rela?ii sexuale sub nicio form? cu

partea v?t?mat?, întrucât a r?mas cu mine într-o înc?pere.

Dac? ar fi fost analizat? aceast? declara?ie poate alta ar fi fost solu?ia

procurorului cu privire la trimiterea sau netrimiterea inculpatului în judecat?.

Martora E.C. l-a disculpat  total pe inculpatul S.M.  .

Adaug? faptul c? inculpatul pe care îl asist? este c?s?torit, are o familie unit?,

a depus la dosar fotografii ale acestei familii, are un copil de 1 an care  îl a?teapt? pe

inculpat acas? pentru c? acesta nu este f?r? ocupa?ie, este un întreprinz?tor, el fiind

cel care administra acea sal? de for care îi aducea venituri. Acesta a avut o

comportare corespunz?toare.

Pentru toate aceste motive, solicit? respingerea recursului declarat de

Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pite?ti, men?inerea solu?iei instan?ei de fond ca

legal? ?i temeinic?.

Ap?r?torul intimatului – inculpat S.M., avocat T.M. , având cuvântul, solicit?

respingerea recursului declarat de Parchetul de pe lâng?  Judec?toria Pite?ti,

men?inerea solu?iei instan?ei de fond ca legal? ?i temeinic?.

Arat? c? nu mai subzist? temeiurile avute în vedere la luarea m?surii arest?rii

preventive, acestea au încetat ?i nu au ap?rut temeiuri noi care s? justifice

men?inerea m?surii arest?rii preventive, iar probele au fost administrate în faza de

urm?rire penal?.

Martorii care au fost de fa la s?vâr?irea faptei îl disculp? pe inculpat.

Magistratul fondului a administrat probe directe si obiective.

Arat? c? temeiurile care au stat la baza lu?rii m?surii arest?rii preventive  au

încetat ?i nu exist? pericolul concret pentru c? inculpa?ii nu sunt  ni?te infractori

periculo?i.

Arat? c? exist? acea perchezi?ie informatic? în care se concluzioneaz? c? nu

sunt imagini  în leg?tur? cu faptele s?vâr?ite de inculpat.

Apreciaz? c? aceste temeiuri au încetat, nu mai sunt temeiuri noi ?i în aceste

condi?ii inculpatul poate fi cercetat în stare de libertate.

Curtea European? a Drepturilor Omului a apreciat  c? in asemenea procese 

trebuie s? se aib? în vedere circumstan?ele personale ale fiec?rui inculpat. A depus

la dosar acte din care rezulta ca inculpatul pe care îl asista a avut un comportament

foarte bun înainte de s?vâr?irea faptelor, a fost încadrat în munc?, a fost angajat, nu

a mai fost sanc?ionat.

Pentru toate aceste motive, solicit? respingerea recursului declarat de

Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pite?ti ca nefondat, men?inerea încheierii

pronun?at? de Judec?toria Pite?ti ca legal? ?i temeinic?.

Intimatul – inculpat M.G.D., având ultimul cuvânt, las? la aprecierea

instan?ei modul de solu?ionare a recursului declarat de Parchetul de pe lâng?

Judec?toria Pite?ti.

Intimatul –inculpat S.M., având ultimul cuvânt, las? la aprecierea instan?ei

modul de solu?ionare a recursului declarat de Parchetul de pe lâng? Judec?toria

Pite?ti.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului penal de fa, deliberând, constat? :

Prin încheierea de ?edin din data de 02.07.2010, pronun?at? de Judec?toria

Pite?ti, în dosarul penal nr.7131/280/2010 în baza art. 300 indice 2 Cpp ?i art. 160

ind. b  alin 2 Cpp s-a dispus  revocarea m?surii arestului preventiv luat? fa de

inculpa?ii  M.G.D., ?i S.M. , afla?i în PNT Coliba?i, întrucât temeiurile care au

determinat arestarea preventiv? au încetat.

S-a dispus punerea de îndat? în libertate a inculpa?ilor M.G.D. ?i S.M. dac?

nu sunt aresta?i sau de?inu?i în alt? cauz?.

Prima instan a re?inut  dup? audierea inculpa?ilor, a p?r?ii v?t?mate, a

martorilor  oculari  ?i dup? efectuarea unei perchezi?ii informatice  ce a avut ca

obiect identificarea imaginilor filmate cu telefonul mobil de c?tre inculpatul M.G.D. 

in data de 21.03.2010, orele 20,00-22,30  ?i care  relev? imagini cu rela?iile sexuale

comise la acea dat?  de c?tre numitul M.I.B. asupra p?r?ii v?t?mate I.C. a constatat

c? temeiurile care au determinat arestarea preventiv? a celor doi inculpa?i au încetat.

S-a ar?tat c? la acest moment al judecii probele  sau indiciile temeinice  care

s? constituie motivele prev. de art. 148 Cpp, cu referire la art. 143 Cpp privind 

arestarea  preventiv? a inculpa?ilor nu mai exist?.

Dispozi?iile legale mai sus  amintite prev?d c? m?sura arest?rii preventive a

unui inculpat  poate fi luat?  ?i implicit men?inut?  in procedura prev.de art. 300 ind.

2 Cpp ?i art. 160 ind. B Cpp dac? sunt întrunite condi?iile prev de art. 143 Cpp ?i

exist?  vreunul din cazurile prev. la art. 148 Cpp, în spe?a de fa  cel prev. de art.

148 lit f Cpp.

S-a apreciat c?, cu siguran una dintre condi?iile esen?iale prev. de art.143

Cpp la acest moment al judecii nu mai este îndeplinit?, în sensul c?  probele  sau

indiciile  temeinice  nu arat? c? inculpa?ii au s?vâr?it o fapt? prev?zut? de legea

penal?.

Partea v?t?mat? prin declara?ia sa a sus?inut o versiune asupra situa?iei de

fapt întâmplate la data de 21.03.2010 ar?tând c?  inculpa?ii M.G.D. ?i S.M. au

determinat-o pe martora E.C. E. care a ac?ionat f?r? vinovie s? o conving? pe

partea v?t?mat? I.C.  s? intre in autoturismul Dacia Logan  condus de  martorul P. 

G. L.  ?i s? se deplaseze împotriva voin?ei sale din Mun. Pite?ti în Ora?ul Mioveni 

la sala de for ce apar?inea inculpatului M.G.D.  unde a obligat-o prin acte de

violen ?i amenin?are s? întretin? rela?ii sexuale  orale ?i normale cu acesta ?i orale

cu inculpatul S.M. . De asemenea, aceasta a fost obligat? s? între?in? rela?ii sexuale

normale cu martorul M. I. B. timp în care  inculpatul  M.G.D. a filmat cu telefonul

s?u mobil rela?iile sexuale consumate între partea v?t?mat? ?i acesta.

Partea v?t?mat? a sus?inut  c?  cele afirmate de ea  în sensul ar?tat mai sus au

fost v?zute în mod direct de martorii M. I. B.  ?i E.C. E., iar  actele sexuale pe care

a fost obligat? s?  le  întretin? cu M. I. B. se afl? înregistrate pe memoria card  a

telefonului inculpatului M.G.D. .

Instana?a de fond a re?inut din depozi?iile  inculpa?ilor c? partea v?t?mat? 

f?cea parte  dintr-un grup  de prieteni care  î?i petreceau în comun timpul liber iar

inculpatul M.G.D.  a afirmat c? în urm? cu trei ani de zile a între?inut cu partea

v?t?mat?, fapt confirmat ?i de aceasta  rela?ii sexuale  când aceasta avea vârsta de 13

ani. În toat? aceast?  perioad? de timp partea v?t?mat? în mai multe rânduri a

încercat  s? între?in? rela?iile de prietenie cu inculpatul  M.G.D. , îns? în acest timp

acesta s-a c?s?torit, fiind în prezent tat?l unui copil minor .

Instan?a de fond a apreciat  c? este posibil  ca ac?iunea p?r?ii v?t?mate  s? fie

determinat? de un sentiment de ur?  al acesteia fa de  acest inculpat ce î?i are

r?d?cinile probabil  în trauma suferit? cu mai mult timp in urm?.

La fa?a locului la momentul comiterii infrac?iunii de viol  au fost ini?ial 4

persoane, respectiv inculpa?ii M.G.D.  ?i S.M. , martora E.C. E. ?i partea v?t?mat?

I.C.  la care se adaug?  începând cu orele 22,00  martorul M. I. B. .  Martora E.C. a

afirm? c? partea v?t?mat?  dorea s?  aib? în continuare  o rela?ie de prietenie cu

inculpatul M. G. iar în data respectiv?  de bun? voie  a  mers la sala de for a

acestuia  unde, dup? ce a consumat o cantitate de vin  a început s? îl s?rute ?i s? îl

mângâie pe inculpatul M.  .De asemenea, aceasta  nu a v?zut s? se fi întâmplat 

rela?ii sexuale precum cele expuse  de partea v?t?mat? în declara?ia sa, nici  cele

comise de M. ?i  nici cele comise  de S. , aceasta afirmând  c? S.  a  stat tot timpul

cu ea  ?i nu a între?inut rela?ii sexuale  orale cu I.C. .

De asemenea,  martorul M. I. B. , martor ocular afirm? c? în timpul  cât M. ,

S.  ?i E.C. s-au aflat în sala de for acesta nu a între?inut  rela?ii sexuale  cu partea

v?t?mat?  la îndemnul inculpatului M. , iar acesta nu a filmat aceste rela?ii sexuale 

pentru c? nu au existat. Ulterior  dup? plecarea celor trei acesta a r?mas împreun?

cu partea v?t?mat? în sala de for unde a între?inut cu aceasta rela?ii sexuale. Acest

martor confirm?  ?i versiunea  inculpatului M., aceea în care  acesta arat? c? 

împingerea p?r?ii v?t?mate în bazinul cu ap?  a fost  o glum?  ?i nu a  fost un mijloc

pentru constrângerea sa de a între?ine rela?ii sexuale.

Martora E.C. afirm? c?  partea v?t?mat? de bun? voie  s-a deplasat cu

autoturismul în care se aflau ?i inculpa?ii de la Pite?ti la Mioveni  cu toate c?  în acel

interval de timp  a avut  loc un incident violent  între partea v?t?mat? ?i inculpatul

S.M. , îns? lovitura aplicat? cu palma de acesta p?r?ii v?t?mate a avut ca motiv 

faptul c?  partea v?t?mat?  îl vorbea de r?u pe acest inculpat  la martor?  ?i acesta

aflase ?i prin urmare lovitura aplicat? nu a fost în scopul ca partea v?t?mat? s? fie 

lipsit? de libertate. De asemenea,  în toat? perioada de timp cât partea v?t?mat? s-a

aflat în sala de for  aceasta putea s? p?r?seasc? acel loc  f?r? a putea fi oprit? de

inculpa?i  pentru c? u?a de la intrare a fost deschis? în permanen, iar atunci când a

coborât din ma?in?  de fa erau  mai multe persoane  ce se aflau ocazional în acea

zon?, iar în apropiere se aflau agen?ii de paz? Quartz.

Având în vedere  afirma?iile p?r?ii v?t?mate în sensul c?  inculpatul M.  a

filmat rela?iile sexuale pe care le între?inea prin constrângere cu martorul M. I. fa

de care aceasta nu a depus plângere  penal?  ?i nici procurorul nu s-a sesizat din 

oficiu  instan?a a efectuat o perchezi?ie informatic?  pentru descoperirea acestor

imagini sau a urmelor de stocare  în situa?ia în care aceste imagini au fost ?terse din

memoria card a telefonului inculpatului. S-a constat c?  nu au fost efectuate astfel

de film?ri de c?tre inculpat iar astfel de imagini nu exist?  nici din punct de vedere

al imaginilor propriu zise, nici din punct de vedere al existen?ei unor urme de

stocare care ar fi ar?tat c? aceste imagini ar fi fost ?terse.

Pentru considerentele mai sus expuse s-a apreciat de c?tre prima instan c?

la acest moment al judecii versiunea p?r?ii v?t?mate nu mai este sus?inut? de nici o

prob?, decât de propria sa declara?ie .

Martorii oculari ?i proba mut? obiectiv?, perchezi?ie informatic? au l?sat f?r?

probe  acuza?iile de lipsire de libertate ?i viol comise asupra p?r?ii v?t?mate, în

condi?iile art. 197 alin 1 ?i alin 2 lit a Cp ?i art. 189 alin 1 ?i alin. 2 Cp.

Martorul M. I. a dat aceea?i declara?ie atât în cursul urm?rii penale cât ?i la

judecat?, men?inând în declara?ia sa aceea?i versiune a faptelor.

Martora E.C. a afirmat c? declara?ia dat? în fata instan?ei de judecat?  este

cuprinz?toare ?i reprezint? adev?rul.  A afirmat c? declara?iile date la poli?ie  au fost

date sub presiunea poli?iei, prin amenin?are ?i la îndemnul p?r?ii v?t?mate.

Instan?a a constat c? procurorul, de?i avea un martor ocular, pe E.C. a privit

cu  suficien aceast? prob? direct?, luându-i o singur? declara?ie de 10 rânduri-fila

40 d.u.p. ?i astfel a ratat administrarea în concret a acestei probe testimoniale . Este

posibil s? fi existat totu?i o în?elegere între martora E.C. ?i partea v?t?mat?  ini?ial? 

de sus?inere a versiunii p?r?ii v?t?mate pentru punerea în practic? a unor scopuri

bine definite precum cele pecuniare, ce ar fi rezultat ca urmare a plii

desp?gubirilor c?tre partea v?t?mat? îns? este posibil ca aceast? martor? s? fi

realizat gravitatea faptelor sale  . Aceast? martor?  justific? în declara?ia sa zelul pe

care îl aveau organele de poli?ie  în a efectua probe care nu relevau adev?rul prin

faptul c? „?i poli?ia avea nevoie de bani, parc?”.

În aceste condi?ii, s-a considerat c? la acest moment instan?a se afl? în situa?ia

în care dup? administrarea  majoritii probelor directe ?i unele obiective  s?

constate c?  temeiurile avute în vedere de instan?a de judecat?  atunci când a fost

luat? m?sura arestului preventiv ?i chiar ulterior men?inut? au încetat, în sensul c? 

condi?iile prev. de art. 143 Cpp  nu mai  sunt îndeplinite. Lipsa probelor la acest

moment privind s?vâr?irea celor dou? infrac?iuni , de viol ?i de lipsire de libertate 

nu poate fi trecut? cu vederea de c?tre instan?a de judecat?, deoarece acest lucru ar

însemna  ignorarea adev?rului stabilit pân? la acest moment care are leg?tur?  ?i sub

aspect procedural cu verificarea legalitii ?i temeinicie arestului preventiv .

În aceste condi?ii, în baza art. 300 indice 2 Cpp ?i art. 160 ind. b  alin 2 Cpp 

s-a dispus revocarea  m?sura arestului preventiv .

Împotriva încheierii de ?edin a declarat recurs Parchetul de pe lâng?

Judec?toria Pite?ti, solicitând casarea încheierii recurate iar pe fond, în baza

art.300/2 rap la art.160/b Cod pr pen, men?inerea st?rii de arest preventiv a

inculpa?ilor .

S-a motivat c? în mod gre?it prima instan a avut în vedere, atunci când a

dispus revocarea arestului preventiv, declara?ia martorei E.C. care nu a relatat

adev?rul cu privire la cele întâmplate în realitate, schimbându-?i în mod radical

declara?iile ini?iale. În continuare s-a ar?tat c? nu s-au schimbat temeiurile care au

determinat arestarea preventiv? a inculpa?ilor ?i acestea impun în continuare

privarea de libertate a acestora, din probele administrate în cauz? rezultând indicii

temeinice de s?vâr?ire a infrac?iunilor descrise în rechizitoriu, iar l?sarea în libeeratte

prezint? pericol concret pentru ordinea public?.

Examinând sentin?a recurat?, prin prisma motivelor invocate, cât ?i din

oficiu, tribunalul re?ine c? recursul este fondat, pentru urm?toarele considerente:

Procedând la verificarea legalitii ?i temeinicei arestului preventiv, conform

disp art.300/2 Cod pr pen prima instan a re?inut în mod gre?it c? nu mai exist?

vreun temei care justific? arestarea preventiv?, fundamentând aceast? concluzie în

principal  pe împrejurarea c? martora E.C. ?i-a schimbat declara?iile din faza de

urm?rire penal? iar rezultatul perchezi?iei informatice nu confirm? sus?inerile p?r?ii

v?t?mate în sensul c? inculpatul M. a filmat scenele în care aceasta  între?inea rela?ii

sexuale cu M. .

Potrivit disp art 160/b alin 2 Cod pr pen, dac? instan?a constat? c? arestarea

este nelegal? sau c? temeiurile care au determinat arestarea au încetat sau c? nu mai

exist? temeiuri noi care s? justifice privarea de libertate , dispune, prin încheiere

motivat?, revocarea arest?rii preventive ?i punerea de îndat? în libertate a

inculpatului.

Contrar celor re?inute de prima instan, apreciem c? în cauz? exist? indicii

temeinice în sensul c? inculpa?ii au s?vâr?it faptele pentru care sunt trimi?i în

judecat?, acestea reie?ind din declara?iile p?r?ii v?t?mate care se coroboreaz? cu cele

date în faza de urm?rire penal? de martora E.C. , declara?iile martorilor C. I. D.,

C.R., raportul de expertiz? medico legal? întocmit în urma examin?rii p?r?ii

v?t?mate.

Împrejurarea c? martora E.C. a prezentat o alt? situa?ie de fapt în fa?a primei

instan?e, în care îi disculp? pe cei doi inculpa?i, dup? ce în prealabil îi acuz? pe

ace?tia în fa?a organelor de poli?ie pentru faptele care fac obiectul cercet?rii -filele

31-35 dosar up ,36-38 dosar up- nu poate conduce la concluzia c? au disp?rut

temeiurile care au determinat ini?ial arestarea preventiv? a celor doi.

Astfel, se constat? c? în primele declara?ii date la poli?ie, martora E. 

precizeaz? c? partea v?t?mat? i-a înso?it la sala de sport din Mioveni, fiind

constrâns? în acest sens de cei doi inculpa?i  iar aici a fost obligat?  s? între?in?

raporturi sexuale orale cu ace?tia. Audiat? de c?tre procuror, martora revine doar

asupra unor aspecte din declara?iile anterioare, precizând c? nu a v?zut ca partea

v?t?mat? s?-i fi f?cut sex oral lui S.  ci doar lui M., care o ?inea de cap ?i îi spunea s?

continue.

Pozi?ia oscilant? ?i contradictorie a acestei martore rezult? din aceea c?, la

procuror a declarat c? i s-a pus în vedere de c?tre M. s? nu spun? nimic, în timp ce

în fa?a instan?ei afirm? c? organele de poli?ie ?i partea v?t?mat? au exercitat presiuni

asupra ei în scopul de a-i acuza pe cei doi inculpa?i .

De asemenea martora ofer?  explica?ii total neverosimile pentru a justifica

schimbarea declara?iilor sale, invocând faptul c? a fost supus? unor presiuni din

partea lucr?torilor de poli?ie ?i face totodat? afirma?ii tenden?ioase ?i nedovedite cu

privire la activitatea organelor de cercetare penal?. Apreciem c?, în contextul în

aceast? martor?  a manifestat inconsecven în cuprinsul declara?iilor date pe

parcursul procesului penal, declara?ia dat? de aceasta în cursul cercet?rii

judec?tore?ti  trebuia privit? cu rezerv? de c?tre prima instan.

Împrejurarea c? nu au fost descoperite pe cardul de memorie al telefonului

mobil apar?inând inculpatului M. imagini  filmate de c?tre acesta în timpul rela?iilor

sexuale pe care le-ar fi între?inut partea v?t?mat? cu M. I. nu are nicio relevan , de

vreme ce  obiectul judecii îl constituie s?vâr?irea infrac?iunilor de viol ?i lipsire de

libertate în mod ilegal de c?tre inculpa?ii S. ?i M. ?i nu de M.,  or, potrivit normelor

de procedur? penal?, judecata se m?rgine?te la faptele ?i persoanele indicate în actul

de sesizare a instan?ei.

Prin urmare apreciem c? în momentul actual exist? indicii de s?vâr?ire de

c?tre inculpa?i a infrac?iunilor pentru care au fost trimi?i în judecat?, acestea

reie?ind din declara?iile date de partea v?t?mat?, coroborate cu relat?rile ini?iale ale

martorei E.C. , ale martorei C.R.  - care a relatat fila 43 dosar up c? în jurul orelor

21 a vorbit la telefon cu partea v?t?mat? iar aceasta era speriat?, plângea.

De asemenea, martorul C. D. relateaz? c? partea v?t?mat? a fost lovit? de S.,

în drum spre Mioveni, aspect confirmat ini?ial de martora E.C.  dar ?i de P. G. L. 

care a ar?tat c? a auzit un zgomot ca o plesnitur? .Totodat? ace?ti martori au

afirmat c? partea v?t?mat? era speriat? de cei doi inculpa?i.

În ceea ce prive?te temeiul prev de art 148 lit f Cod pr pen care a justificat

arestarea preventiv? a inculpa?ilor, constat?m c? acesta subzist? ?i impune în

continuare privarea de liberate acestora.

Pericolul concret pe care îl prezint? judecarea în stare de libertate a

inculpa?ilor reiese din gravitatea faptelor presupus a fi comise de cei doi inculpa?i,

precum ?i din modalitatea de s?vâr?ire, în condi?iile în care s-a re?inut în rechizitoriu

c? partea v?t?mat? a fost obligat? s? între?in? de mai multe ori raporturi sexuale

orale ?i normale cu trei persoane de sex masculin, dup? ce în prealabil inculpatul M. 

a scufundat-o cu capul în ap?, amenin?ând-o c? dac? nu se conformeaz? solicit?rilor

sale va proceda în acela?i mod.

Totodat? se va avea în vedere vârsta fraged? a p?r?ii v?t?mate, o astfel de

întâmplare având cu siguran un impact negativ asupra psihicului acesteia.

Pentru aceste considerente, în baza art 385/15 pct 2 lit d Cod pr pen ,

tribunalul va admite recursul declarat de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pite?ti,

împotriva încheierii de ?edin din data de 02.07.2010, pronun?at? de Judec?toria

Pite?ti, în dosarul penal nr.7131/280/2010.

Va casa în parte încheierea recurat? în ceea ce prive?te revocarea m?surii

arest?rii preventive a inculpa?ilor ?i rejudecând, în baza art. 300/2 raportat la art.

160/b alin. 3 Cod procedur? penal? va  men?ine starea de arest a celor doi inculpa?i.

Va men?ine în rest dispozi?iile încheierii recurate.

În baza art 192 alin 3 Cod pr pen, cheltuielile judiciare vor r?mâne în sarcina

statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNG?

JUDEC?TORIA PITE?TI, împotriva încheierii de ?edin din data de

02.07.2010, pronun?at? de Judec?toria Pite?ti, în dosarul penal nr.7131/280/2010.

Caseaz? în parte încheierea recurat? în ceea ce prive?te revocarea m?surii

arest?rii preventive a inculpa?ilor M.G.D. , ... ?i S.M., ..., în prezent afla?i în

Penitenciarul Coliba?i ?i rejudecând, în baza art. 300/2 raportat la art. 160/b alin. 3

Cod procedur? penal? men?ine starea de arest a celor doi inculpa?i.

Men?ine în rest dispozi?iile încheierii recurate. Cheltuielile judiciare r?mân în

sarcina statului. Definitiv?. Pronun?at? în ?edin public? azi, 06 Iulie 2010, la

Tribunalul Arge? - Sec?ia Penal?

 JUDEC?TOR JUDEC?TOR JUDEC?TOR

Valerica Vîrtopeanu Mihaela Neac?a Marius Dumitrescu

Grefier,

Ancu?a Cristescu

 

 

 

 

1