Furtul (art.208 C.p.) - art. 208 - 209 alin. 1 C.p.

Decizie 178 din 09.09.2010


Dosar nr. 1700/216/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIA PENAL? NR. 178

?edin?a public? de la 09 Septembrie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Judec?tor

Grefier

Parchetul  de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin procuror

E. C.

S-au luat în examinare, pentru solu?ionare, apelurile declarate de

PARCHETUL DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA CURTEA DE ARGE? ?i

inculpa?ii A.A., ..., CNP ...; ?. V., ... CNP ..., ambii de?inu?i în Penitenciarul Coliba?i

?i B. C., ... CNP 1..., împotriva sentin?ei penale nr. 216 din data de 29.07.2010,

pronun?at? de Judec?toria Curtea de Arge? în dosarul nr. 1700/216/2010, intimat –

parte v?t?mat? fiind N. B. F., domiciliat în ...

La apelul nominal f?cut în ?edin public? au r?spuns: apelan?ii – inculpa?i A.A.

?i ?. V., în stare de arest, asista?i de avocat O. M., în baza împuternicirii avoca?iale din

oficiu nr. 3583 din data de  01.09.2010, acela?i avocat pentru apelantul – inculpat B.C.

?i intimatul – parte v?t?mat? N. B. F., lipsind apelantul – inculpat B.C..

Apelan?ii – inculpa?i A.A. ?i ?. V., solicit? termen pentru a-?i angaja ap?r?tori.

Reprezentanta Parchetului arat? c?  nu se opune cererilor formulate de apelan?ii

– inculpa?i în sensul amân?rii judec?rii cauzei pentru a-?i angaja ap?r?tori.

Intimatul – parte v?t?mat? N. B. F. arat? c? ?i-a recuperat paguba ?i pentru a nu

se tergiversa solu?ionarea cauzei solicit? respingerea cererilor pentru lips? de ap?rare

formulate de apelan?ii – inculpa?i A.A. ?i ?. V..

Apelan?ii – inculpa?i precizeaz? c? nu ?i-au angajat ap?r?tori la acest termen

întrucât nu au avut timp.

 Având în vedere faptul  c? hot?rârea instan?ei de fond este pronun?at? în data

de 29 iulie, iar apelurile  formulate de inculpa?i sunt datate cu 6 august 2010, instan?a

apreciaz? c? pân? la acest termen ace?tia au avut posibilitatea din punct de vedere al

perioadei de timp s?-?i angajeze ap?r?tori, motiv pentru care respinge cererile pentru

lips? de ap?rare formulate de c?tre cei doi inculpa?i.

Ap?r?torul apelan?ilor – inculpa?i, intimatul – parte v?t?mat? ?i reprezentanta

Parchetului, precizeaz? pe rând c? nu mai au alte cereri de formulat în cauz? ?i solicit?

cuvântul asupra apelurilor.

Tribunalul în raport de aceast? împrejurare, constat? apelurile în stare de

judecat? ?i acord? cuvântul asupra acestora.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, solicit? admiterea apelului formulat

de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Curtea de Arge? a?a cum a fost formulat în scris,

desfiin?area sentin?ei atacate ?i pronun?area unei solu?ii în concordan cu motivele de

apel

Solicit? desfiin?area  în parte a sentin?ei penale nr. 216/29.07.2010, în sensul

deducerii din pedeapsa total? de 6 ani  închisoare aplicat? inculpatului ?. V. a

perioadei în care acesta a fost re?inut, respectiv 29.06.2007 – 30.06.2007 ?i a arestului

preventiv, respectiv  04.07.2007 – 06.07.2007.

De asemenea, arat? c? hot?rârea atacat? este netemeinic? ?i datorit? faptului c?

instan?a de fond, în cazul inculpatului B.C., la stabilirea cuantumului pedepsei ?i a

modalitii de executare a pedepsei nu a f?cut  aplicarea prevederilor art. 72 din Codul

penal.

Solicit? înl?turarea aplic?rii fa de inculpatul B.C. a dispozi?iilor art. 81 Cod

penal cu toate consecin?ele, iar în temeiul dispozi?iilor art. 86/1 Cod penal, solicit? s?

se dispun? suspendarea sub supraveghere a execut?rii pedepsei în ceea ce-l prive?te 

pe acest inculpat ?i s? se fixeze un termen de încercare, potrivit dispozi?iilor art. 86/2

Cod penal.

În ceea ce prive?te apelul inculpatului ?. V., pune concluzii de admiterea

acestuia pentru motivele invocate în declara?ia de apel a Parchetului de pe lâng?

Judec?toria Curtea de Arge?.

Având cuvântul pe apelurile inculpa?ilor A.A. ?i B.C., pune concluzii de

respingerea acestora ca nefondate.

Ap?r?torul apelan?ilor – inculpa?i  A.A., ?. V. ?i B.C., avocat O. M., având

cuvântul, arat? c?  primul motiv de apel formulat de Parchetul de pe lâng? Judec?toria

Curtea de Arge? îl vizeaz? pe inculpatul ?. V. este în favoarea acestuia,  motiv pentru

care solicit? s? fie admis.

În ceea ce prive?te cel de-al doilea motiv de apel invocat de Parchetul de pe

lâng? Judec?toria Curtea de Arge? care îl vizeaz? pe inculpatul  B.C., apreciaz? c? se

impune respingerea acestui motiv de apel, întrucât scopul pedepsei este atins prin

modalitatea de executare ce a fost stabilit? de c?tre prima instan.

Cu privire la apelul inculpatului ?. V., solicit? admiterea acestuia, urmând a se

avea în vedere motivele formulate în scris de c?tre inculpat, iar în ceea ce îl prive?te pe

cel?lalt inculpat, urmeaz? ca instan?a s? aprecieze cu privire la apelul formulat de

acesta.

Apelantul – inculpat A.A., având cuvântul, solicit? desfiin?area sentin?ei primei

instan?e, în sensul schimb?rii încadr?rii juridice din infrac?iunea de furt calificat în

infrac?iunea de tentativ? la furt calificat ?i pe cale de consecin reducerea pedepsei

aplicate.

Apelantul – inculpat ?. V., având ultimul cuvânt,  solicit? desfiin?area sentin?ei

primei instan?e, în sensul schimb?rii încadr?rii juridice din infrac?iunea de furt calificat

în infrac?iunea de tentativ? la furt calificat ?i pe cale de consecin reducerea pedepsei.

Intimatul – parte v?t?mat? N. B. F., având cuvântul, las? la aprecierea instan?ei

modul de solu?ionare a apelurilor declarate de inculpa?i, precizând c? ?i-a recuperat

prejudiciul.

Tribunalul acord? cuvântul pe starea de arest a  apelan?ilor – inculpa?i A.A. ?i ?.

V..

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul pe starea de arest a celor doi

inculpa?i,  apreciaz? c? nu s-au modificat cu nimic temeiurile avute în vedere la luarea

acestei m?suri de preven?ie, motiv pentru care solicit? men?inerea st?rii de arest ?i

deducerea în continuare a deten?iei.

Ap?r?torul apelan?ilor – inculpa?i, având cuvântul pe starea de arest,  las? la

aprecierea instan?ei modul de solu?ionare a cererii privind aceast? m?sur?.

Apelan?ii – inculpa?i A.A. ?i ?. V., având pe rând cuvântul, solicit? judecarea lor

în stare de libertate.

T R I B U N A L U L

Asupra apelurilor penale de fa, deliberând, constat? :

Prin sentin?a  penal? nr. 216 din data de 29.07.2010, pronun?at? de Judec?toria

Curtea de Arge? în dosarul nr. 1700/216/2010, în baza art. 334 Cod procedur? penal?,

s-a respins cererea inculpa?ilor A.A. ?i ?. V. de schimbare a încadr?rii juridice a

faptelor pentru care au fost trimi?i în judecat? prin rechizitoriu din infrac?iunile prev.

de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g ?i i Cod penal cu aplic. art. 37 lit.

a Cod penal, în infrac?iunile prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod

penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g ?i i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g ?i i Cod penal cu

aplic. art. 37 lit. a Cod penal, a condamnat  pe inculpatul A.A., ..., CNP ..., în prezent

de?inut în Penitenciarul Coliba?i, la trei ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, a  revocat  suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepsei de zece luni închisoare aplicat? acestui inculpat prin sentin?a

penal? num?rul 389/19 noiembrie 2009 a Judec?toriei Mangalia, pedeaps? care nu se

contope?te cu pedeapsa stabilit? pentru infrac?iunea dedus? judecii de fa. Pedeapsa

total? de trei ani ?i zece luni închisoare se va executa în condi?iile art. 57 Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g ?i i Cod penal cu

aplic. art. 37 lit. a Cod penal, a  condamnat  pe inculpatul ?. V., ..., CNP ..., în prezent

de?inut în Penitenciarul Coliba?i, la trei ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal,  a revocat  suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepsei de trei ani închisoare aplicat? acestui inculpat prin sentin?a penal?

num?rul 362/21 decembrie 2007 a Judec?toriei Coste?ti, pedeaps? care nu se

contope?te cu pedeapsa stabilit? pentru infrac?iunea dedus? judecii de fa. Pedeapsa

total? de ?ase ani închisoare se va executa în condi?iile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 ?i 2 Cod penal, pe durata execut?rii pedepselor principale,

a interzis  celor doi inculpa?i drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b

Cod penal, ca pedepse accesorii.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedur? penal? rap. la art. 88 Cod penal, a

dedus  din durata pedepselor totale stabilite pentru inculpa?ii A.A. ?i ?. V. durata

re?inerii ?i arest?rii preventive a acestora începând cu data de 10 aprilie 2010 pân? la zi

pentru A.A. ?i cu data de 17 aprilie 2010 pân? la zi pentru ?. V..

În baza art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedur? penal? rap. la art. 350 alin. 1 Cod

procedur? penal?, a men?inut  starea de arest preventiv a fiec?ruia dintre cei doi

inculpa?i.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a,

g ?i i Cod penal, a condamnat  pe inculpatul B.C., ..., CNP ..., la trei ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 ?i 2 Cod penal, pe durata execut?rii pedepsei principale, a

interzis  inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod

penal, ca pedeaps? accesorie.

În baza art. 81 Cod penal,s-a  suspendat  condi?ionat  executarea pedepsei

principale.

În baza art. 82 Cod penal,a  stabili  un termen de încercare de cinci ani pentru

inculpat.

În baza art. 359 Cod procedur? penal?, a pus  în vedere inculpatului dispozi?iile

art. 83 ?i 84 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, a suspendat  executarea  pedepsei accesorii pe

durata suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei principale.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedur? penal? rap. la art. 88 Cod penal, a

dedus  din durata pedepsei pentru inculpatul  B.C. durata re?inerii ?i arest?rii

preventive a acestuia pentru perioada 10 aprilie 2010 -13 aprilie 2010.

A constatat  c? partea v?t?mat? N. B.-F., domiciliat în ...,, nu s-a constituit

parte civil? în cauz?.

În baza art. 191 alin. 1 ?i 2 Cod procedur? penal?, a obligat  pe inculpatul B.C.

la plata sumei de 400 lei, iar pe fiecare dintre inculpa?ii A.A. ?i ?. V. la plata sumei de

câte 800 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, din care onorariile pentru ap?r?torii din

oficiu, avocat Ionela Ciolc? – 300 lei, avocat C. D. – 400 lei, avocat D. N. – 100 lei, se

vor avansa din fondurile speciale ale Ministerul Justi?iei.

Pentru a dispune astfel, s-a re?inut de prima instan c?, în ziua de 09 aprilie

2010, inculpa?ii A.A. ?i ?. V. s-au întâlnit într-un bar din Pite?ti ?i împreun? au hot?rât

s? mearg? seara s? sustrag? un cazan din cupru folosit la fabricarea alcoolului, cazan ce

se afla într-o povarn? situat? în comuna Mute?ti, jude?ul Arge? ?i apar?inând p?r?ii

v?t?mate N. B. F..

Dup? ce au luat hot?rârea respectiv?, inculpatul A.A. a luat leg?tura cu

inculpatul B.C., rugându-l pe acesta s?-i transporte cu un autoturism marca

MERCEDES ML 320 cu num?rul de înmatriculare ... la locul cu pricina.

Autoturismul respectiv era unul de teren ?i apar?inea altei persoane, în acesta putând fi

depozitat cazanul de cupru vizat, care avea o capacitate de 220 l.

Astfel, cei trei inculpa?i s-au deplasat în acea noapte, în  jurul orelor 2400, la

povarna din comuna Mute?ti, iar B.C. a oprit autoturismul în apropriere. A.A. ?i ?.

V. au coborât din ma?in?, au mers la povarn?, au for?at u?a de acces cu un levier ?i au

reu?it s? sparg? lac?tul. Au intrat în?untru, au dislocat cazanul ?i l-u scos din povarn?,

dup? care au plecat cu bunul furat c?tre autovehiculul în care îi a?tepta B.C., vehiculul

având motorul pornit.

În timp ce transportau cazanul spre ma?in?, inculpa?ii au fost v?zu?i de c?tre

martorul S. G.  A. (f. 108-111 dos. u.p.), motiv pentru care au abandonat bunul, s-au

îndreptat c?tre ma?in? ?i au fugit cu to?ii de la locul faptei. Martorul respectiv a reu?it

s?-i ajung? la autovehicul ?i s?-l identifice pe inculpatul ?. V., pe care l-a ?i recunoscut

în fa?a instan?ei (f. 52-53).

Vehiculul condus de B.C. a fost oprit dup? un timp de c?tre lucr?torii Postului

de poli?ie M?lureni pentru un control, moment în care ?. V. a reu?it s? fug? ?i s? fie

prins abia la 17 aprilie 2010, iar ceilal?i doi inculpa?i au fost identifica?i pe loc.

Valoarea cazanului de cupru sustras este de 13.200 lei, f?r? TVA (f. 65-79 dos.

u.p.).

Inculpa?ii A.A. ?i ?. V. au recunoscut s?vâr?irea faptei, îns? au sus?inut în fa?a

instan?ei c? au comis doar o tentativ? la infrac?iunea de furt calificat, deoarece nu au

reu?it s? care cazanul la ma?in? pentru a-l sustrage efectiv, fiind depista?i de c?tre

martorul S. G.  A. .

S-a mai sus?inut de c?tre inculpatul B.C. c? acesta nu ?tia c? ceilal?i doi inculpa?i

urmeaz? s? fure cazanul din cupru, atunci când i-a transportat cu autovehiculul.

Aceste sus?ineri sunt contrazise de primele declara?ii date de inculpa?ii A.A. ?i

?. V. în faza de urm?rire penal?, de unde rezult? c? ?i B.C. ?tia despre ce urma s? se

întâmple în acea sear? în comuna Mute?ti, jude?ul Arge?, cel din urm? inculpat

acceptând deci s? fie complice la comiterea infrac?iunii de furt calificat. Mai mult,

martorul S. G.  A. a precizat c? a v?zut la fa?a locului în a acea sear? un num?r de trei

persoane, care s-au îndreptat c?tre acel autovehicul ?i care au fugit împreun? (f. 52-53).

?i inculpatul ?. V. a declarat c? la s?vâr?irea faptei acesta a participat împreun? cu

A.A. ?i B.C. (f. 48-49).

În drept:

Faptele inculpa?ilor A.A. ?i ?. V., care, în noaptea de 09/10 aprilie 2010, cu

ajutorul inculpatului B.C., acesta transportându-i cu autovehiculul la locul faptei ?i

urmând s?-i ajute ?i s? se întoarc? cu bunul sustras, prin for?area lac?tului de u?a

povernei situate în comuna Mute?ti ?i apar?inând p?r?ii v?t?mate N. B. F. au p?truns

în interior ?i au sustras un cazan de cupru în valoare de 13.200 lei (f?r? TVA), folosit

la producerea b?uturilor alcoolice, constituie infrac?iunile de furt calificat prev. de art.

208 alin. 1 comb. cu art. 209 alin. 1 lit. a, g i Cod penal.

Fapta inculpatului B.C. de a conduce autoturismul cu care i-a transportat pe

inculpa?ii A.A. ?i ?. V. la locul s?vâr?irii infrac?iunii de furt calificat, to?i cei trei

inculpa?i ?tiind despre ce urma s? se întâmple în comuna Mute?ti, jude?ul Arge?,

B.C. urmând s? conduc? autoturismul ?i la întoarcerea  cu bunul sustras, constituie

infrac?iunea de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208

alin. 1 comb. cu art. 209 alin. 1 lit. a, g ?i i Cod penal.

Inculpa?ii A.A. ?i ?. V. se afl? în stare de recidiv? postcondamnatorie. Prin

sentin?a penal? num?rul 389/19 ianuarie 2009 a Judec?toriei Mangalia, A.A. a fost

condamnat pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni de furt calificat la o pedeaps? de zece

luni închisoare, cu executare în condi?iile art. 81 Cod penal, stabilindu-se un termen de

încercare de doi ani ?i zece luni închisoare (f. 160-161 dos. u.p.). Prin sentin?a penal?

num?rul 362/21 decembrie 2007 a Judec?toriei Coste?ti, ?. V. a fost condamnat

pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni de furt calificat la o pedeaps? de trei ani închisoare,

cu executare în condi?iile art. 81 Cod penal, stabilindu-se un termen de încercare de

patru ani 11 luni ?i 25 de zile închisoare (f. 162 dos. u.p.).

Deoarece faptele deduse judecii de fa au fost comise de fiecare dintre ace?ti

inculpa?i în cursul termenelor de încercare, s-a re?inut pentru ei disp. art. 37 lit. a Cod

penal, iar în baza art. 83 Cod penal, ?i s-a dispus revocarea suspend?rii condi?ionate a

pedepselor anterioare, cei doi inculpa?i executând în întregime toate pedepsele, care se

vor cumula aritmetic.

În baza art. 334 Cod procedur? penal?, a fost respins? cererea inculpa?ilor A.A.

?i ?. V. de schimbare a încadr?rii juridice a faptelor pentru care ace?tia au fost trimi?i

în judecat? prin rechizitoriu, din infrac?iunea de furt calificat în cea de tentativ? la furt

calificat. Aceasta deoarece inculpa?ii respectivi au sustras cazanul din loca?ia

apar?inând p?r?ii v?t?mate N. B. F., bunul respectiv intrând în posesia lor în scopul de

a fi însu?it pe nedrept. Consumarea infrac?iunii de furt a avut loc chiar în momentul

ie?irii inculpa?ilor cu cazanul din povarn?, neavând relevan c? ei au fost v?zu?i pe

drum de c?tre un martor ?i au abandonat bunul, nemaiputând s? reintre în posesia lui

în mod nelegitim, pentru a-l valorifica.

În baza textelor de lege men?ionate mai sus, fiecare dintre inculpa?i urmeaz? s?

fie condamnat.

La stabilirea pedepselor ce li se vor aplica s-a ?inut  seama de criteriile de

individualizare prev. de art. 72 Cod penal.

Inculpa?ii A.A. ?i ?. V. sunt recidivi?ti, fiind condamna?i anterior pentru fapte

similare. Ei au recunoscut s?vâr?irea faptelor, îns? au încercat s?-?i atenueze

r?spunderea penal?, sus?inând c? ar fi comis doar o tentativ? de furt. Prejudiciul

cauzat, chiar dac? a fost recuperat, este unul ridicat, valoarea cazanului sustras fiind de

13.200 lei, f?r? TVA. Inculpatul B.C. nu a recunoscut s?vâr?irea faptei, nu are

antecedente penale, îns? acesta a fost nesincer pe întreg parcursul procesului penal de

fa, sus?inerile sale fiind contrazise de celelalte probe administrate în cauz?. Faptele

prezint? un pericol social destul de ridicat, prin s?vâr?irea acestora aducându-se

atingere unei valori sociale foarte importante pentru siguran?a ?i bun?starea persoanei

fizice, patrimoniul. Inculpatul ?. V. a ?i fugit în momentul când autoturismul în care

se aflau cei trei dup? comiterea faptelor era verificat de c?tre organele de poli?ie,

încercând deci s? scape de r?spunderea penal?.

Persoana ?i conduita f?ptuitorului este doar un criteriu singular de

individualizare a pedepsei, de care nu se poate ?ine seama exclusiv, f?cându-se total?

abstrac?ie de celelalte criterii esen?iale prev. de art. 72 Cod penal, ?i anume limitele de

pedeaps? prev?zute de lege, gradul de pericol social al faptei s?vâr?ite, împrejur?rile în

care aceasta a fost comis? ?i urm?rile produse sau care s-ar fi putut produce.

În raport de cele ce preced?, s-a apreciat  c? pedeapsa de trei ani închisoare

pentru fiecare dintre inculpa?i este în concordan cu toate criteriile analizate pe larg

mai sus.

Ca urmare a st?rii de recidiv? ?i a aplic?rii disp. art. 83 Cod penal, pentru fiecare

dintre inculpa?ii A.A. ?i ?. V., ace?tia urmeaz? s? execute  pedepsele în regim de

deten?ie, conform art. 57 Cod penal, ?. V. o pedeaps? total? de ?ase ani închisoare, iar

A.A. o pedeaps? total? de trei ani ?i zece luni închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 ?i 2 Cod penal, pe durata execut?rii pedepsei închisorii,

inculpa?ilor A.A. ?i ?. V. li s-a  interzis  ?i drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a ?i

lit. b Cod penal, ca pedepse accesorii. Nu se justific? ?i interzicea drepturilor prev. de

art. 64 lit. a teza I ?i lit. c-e Cod penal, având în vedere natura ?i gravitatea faptelor

comise ?i conduita ?i persoana inculpa?ilor, raportat ?i la jurispruden?a Cur?ii

Europene a Drepturilor Omului în materie.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedur? penal? rap. la art. 88 Cod penal, s-a 

dedus  din durata pedepselor totale stabilite pentru inculpa?ii A.A. ?i ?. V. durata

re?inerii ?i arest?rii preventive a acestora, începând cu data de 10 aprilie 2010 pân? la zi

pentru A.A. ?i cu data de 17 aprilie 2010 pân? la zi pentru ?. V..

În baza art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedur? penal? rap. la art. 350 alin. 1 Cod

procedur? penal?, s-a  men?inut  starea de arest preventiv a fiec?ruia dintre cei doi

inculpa?i.

Cei doi inculpa?i prezint? în continuare un pericol concret pentru ordinea

public?, deoarece ace?tia sunt recidivi?ti, au s?vâr?it în trecut fapte de acela?i gen ?i au

încercat s? z?d?rniceasc? aflarea adev?rului, ?. V. sustr?gându-se chiar de la urm?rirea

penal?. L?sarea lor în libertate este apt? s? creeze o stare de insecuritate la nivelul

localitii de domiciliu ?i nu numai, ei putând ac?iona în mod identic ori de câte ori ar

aprecia de cuviin.

Inculpatul B.C. urmeaz? a executa pedeapsa în condi?iile art. 81 Cod penal,

fiind îndeplinite cerin?ele acestui text de lege ?i apreciindu-se c? modalitatea respectiv?

de executare a sanc?iunii este cea optim?, putând s?-?i ating? scopul ?i în acest fel.

Inculpatul respectiv trebuie s? în?eleag? c? a gre?it ?i c? pe viitor s?-?i schimbe

comportamentul, altfel urmând s? fie sanc?ionat cu o pedeaps? privativ? de libertate.

În baza art. 82 Cod penal, lui B.C. i s-a  stabilit un termen de încercare de cinci

ani, punându-i-se în vedere ?i dispozi?iile art. 83 ?i 84 Cod penal cu privire la cazurile

de revocare a suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei.

În baza art. 71 alin. 1 ?i 2 Cod penal, pe durata execut?rii pedepsei principale, i

s-a interzis  ?i acestui inculpat drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b

Cod penal, ca pedeaps? accesorie, pedeaps? ce va fi ?i ea suspendat? pe durata

suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei principale, conform art. 71 alin. 5 Cod

penal. Pentru ra?iunile ar?tate mai sus cu privire la ceilal?i doi inculpa?i, nu se justific?

nici pentru B.C. interzicerea ?i a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza I ?i lit. c-e Cod

penal.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedur? penal? rap. la art. 88 Cod penal, s-a

dedus  din durata pedepsei pentru inculpatul  B.C. durata re?inerii ?i arest?rii

preventive a acestuia pentru perioada 10 aprilie 2010 -13 aprilie 2010. Acest inculpat ?i

el re?inut ?i arestat preventiv începând cu data de 10 aprilie 2010, îns? a fost pus în

libertate de c?tre Tribunalul Arge? la data de 13 aprilie 2010, în urma recursului

declarat de acesta împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea sa preventiv?.

Pe latur? civil?, s-a  constatat c? partea v?t?mat? N. B.-F. nu s-a constituit parte

civil? în cauz? (f. 47).

În baza art. 191 alin. 1 ?i 2 Cod procedur? penal?, a fost  obligat inculpatul B.C.

la plata sumei de 400 lei, iar fiecare dintre inculpa?ii A.A. ?i ?. V. vor fi obliga?i la plata

sumei de câte 800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat cu acest proces, din care

onorariile pentru ap?r?torii din oficiu (f. 16, 17, 43, 45) se vor avansa din fondurile

speciale ale Ministerul Justi?iei.

Împotriva sentin?ei au declarat apel Parchetul de pe lâng? Judec?toria Curtea de

Arge? ?i cei trei inculpa?i.

Parchetul a criticat sentin?a pe motive de nelegalitate ?i netemeinicie ar?tând c?

în mod gre?it Judec?toria Curtea de Arge?, din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicat?

inculpatului ?. V., a dedus pentru inculpat numai durata re?inerii ?i arest?rii preventive

începând cu data de 10 aprilie 2010, deducând doar perioada în care inculpatul ?. V. a

fost re?inut ?i arestat preventiv în dosarul nr. 1700/216/2010. Instan?a de fond a omis

s? fac? aplicarea dispozi?iilor art. 88 cod penal ?i cu privire la durata re?inerii ?i arest?rii

preventive a inculpatului ?. V. în dosarul nr. 1171/214/2007 al Judec?toriei Coste?ti,

în dosarul respectiv inculpatul fiind re?inut pe perioada 29.06.2007 – 30.06.2007 ?i

arestat preventiv pe perioada 4.07.2007 – 6.07.2007.

A mai ar?tat parchetul c? , în ceea ce-l prive?te pe inculpatul B.C., se impunea

ca , dat? fiind atitudinea acestuia pe tot parcursul procesului penal, s? se dispun? fa

de acesta aplicarea art. 86 ind. 1 cod penal, prin aceast? modalitate de executare a

pedepsei realizându-se preven?ia special? ?i preven?ia general? ca scop al procesului

penal.

Inculpatul ?. V. a criticat sentin?a instan?ei de fond ar?tând c? se impunea

acordarea unor circumstan?e atenuante fa de el, iar în fa?a instan?ei de apel ?i-a

însu?it ?i primul motiv de apel invocat de parchet.

Ceilal?i inculpa?i ?i-au motivat oral apelurile depuse prin intermediul

ap?r?torilor.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, prin prisma motivelor invocate ?i a celor

ce pot fi luate în considerare din oficiu, tribunalul apreciaz? c? apelurile parchetului ?i

al inculpatului ?. V. sunt fondate.

Instan?a de fond a f?cut o just? apreciere asupra materialului probator care a

fost administrat în mod legal ?i din care a rezultat vinovia inculpa?ilor fa de faptele

pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecat?. În acest sens consider?m just?

respingerea cererii inculpa?ilor prin care solicitau schimbarea încadr?rii juridice a faptei

din infrac?iunea de furt calificat, cerere reiterat? în apel, în tentativa la aceast?

infrac?iune, având în vedere c?, a?a cum a constatat ?i prima instan, infrac?iunea de

furt s-a consumat atunci când inculpa?ii au ie?it cu cazanul de cupru sustras din incinta

povernei. Aceast? concluzie este în acord ?i cu teoria apropria?iunii adoptat? de

legiuitorul român conform c?reia infrac?iunea de furt se consum? în momentul

deposed?rii persoanei v?t?mate ?i al împosed?rii f?ptuitorului, moment care, în cauza

de fa corespunde cu cel când cei doi inculpa?i, a?a cum s-a re?inut, au p?r?sit incinta

povernei apar?inând p?r?ii v?t?mate cu bunul sustras. Pe cale de consecin, nu mai are

nici un fel de relevan faptul c? inculpa?ii, dup? ce au constatat c? au fost depista?i de

un martor, au abandonat bunul.

?i pedepsele aplicate celor doi inculpa?i autori la s?vâr?irea faptei au fost corect

individualizate atât în ceea ce prive?te cuantumul pedepsei, cât ?i în ceea ce prive?te

modalitatea de executare, având în vedere ?i faptul c? cei doi sunt recidivi?ti.

Cu toate acestea, consider?m c? primul motiv de apel invocat de parchet,

însu?it ?i de inculpatul ?. V., este întemeiat deoarece prima instan, dup? ce a revocat

suspendarea condi?ionat? a pedepsei la care a fost condamnat inculpatul ?. V., a omis

s? deduc? din durata pedepsei intervalul cât acesta a fost re?inut ?i arestat preventiv în

dosarul nr. 1171/214/2007 al Judec?toriei Coste?ti în care s-a pronun?at condamnarea

ce s-a constituit în primul termen al recidivei, de?i era obligat? la aceasta având în

vedere tratamentul sanc?ionatoriu al recidivei post condamnatorii a?a cum este

reglementat de dispozi?iile art. 39 alin. 1 cod penal coroborat cu dispozi?iile art. 83

alin. 1 cod penal.

?i al doilea motiv invocat de parchet este întemeiat deoarece consider?m c? ,

sub aspectul modalitii de executare, se impune ca pedeapsa închisorii la care a fost

condamnat inculpatul B.C. s? fie suspendat? sub supraveghere, aceast? modalitate

asigurând într-o mai mare m?sur? func?iile ?i scopul pedepsei.

A?a fiind, fa de cele de mai sus, în baza art. 379 pct. 2 lit. a cod procedur?

penal?, tribunalul va admite apelurile parchetului ?i al inculpatului ?. V., va desfiin?a în

parte sentin?a nr. 216/29.07.2010, în sensul c?, în temeiul dispozi?iilor art. 88 Cod

penal, va deduce pentru inculpatul ?. V. din pedeapsa aplicat? ?i perioada  re?inerii de

la 29.06.2007 – 30.06.2007 ?i a arestului preventiv cuprins între 04.07.2007 –

06.07.2007.

Va înl?tura aplicarea fa de inculpatul B.C. a dispozi?iilor art. 81 Cod penal cu

toate consecin?ele.

În temeiul dispozi?iilor art. 86/1 Cod penal, va dispune suspendarea sub

supraveghere a execut?rii pedepsei pentru inculpatul B.C..

În temeiul dispozi?iilor art. 86/2 Cod penal, va fixa termen de încercare de 5

ani.

În temeiul dispozi?iilor art. 86/3  alin. 1 lit. a Cod penal, va obliga pe inculpat s?

se prezinte la datele fixate la Serviciul de protec?ia victimelor ?i reintegrare social?  a

infractorilor ?i îl va obliga s? respecte  dispozi?iile art. 86/3 alin. 1 lit. b-d Cod penal.

În baza art. 379 pct.1 lit. b cod procedur? penal?, va respinge ca nefondate

apelurile formulate de inculpa?ii  B.C. ?i A.A..

În baza art. 381 ?i art. 350 alin. 1 cod procedur? penal?, va men?ine  starea de

arest a inculpa?ilor ?. V. ?i A.A., întrucât se men?in temeiurile avute în vedere la luarea

m?surii, dar ?i din ra?iuni ce ?in de buna desfurare a procesului penal, iar în baza art.

381 cod procedur? penal? ?i art. 88 cod penal, va deduce în continuare deten?ia

provizorie.

În temeiul art. 192 alin. 2 cod procedur? penal?, va obliga pe fiecare din 

inculpa?ii A.A. ?i B.C. la câte 350 lei cheltuieli judiciare c?tre stat stat, din care, câte

300 lei  onorariu de avocat din oficiu – O. M., conform împuternicirii nr.

3583/01.09.2010 se va avansa din fondurile MJLC.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Curtea de

Arge? ?i inculpatul ?. V. ..., CNP ...,, împotriva sentin?ei penale nr. 216 din 29 iulie

2010, pronun?at? de Judec?toria Curtea de Arge? în dosarul nr. 1700/216.

Desfiin?eaz? în parte sentin?a nr. 216/29.07.2010, în sensul c?, în temeiul

dispozi?iilor art. 88 Cod penal deduce pentru inculpatul ?. V. din pedeapsa aplicat? ?i

perioada  re?inerii de la 29.06.2007 – 30.06.2007 ?i a arestului preventiv cuprins între

04.07.2007 – 06.07.2007. Înl?tur? aplicarea fa de inculpatul B.C. a dispozi?iilor art.

81 Cod penal cu toate consecin?ele. În temeiul dispozi?iilor art. 86/1 Cod penal

dispune suspendarea sub supraveghere a execut?rii pedepsei pentru inculpatul B.C.. În

temeiul dispozi?iilor art. 86/2 Cod penal fixeaz? termen de încercare de 5 ani. În

temeiul dispozi?iilor art. 86/3  alin. 1 lit. a Cod penal oblig? pe inculpat s? se prezinte

la datele fixate la Serviciul de protec?ia victimelor ?i reintegrare social?  a infractorilor

?i îl oblig? s? respecte  dispozi?iile art. 86/3 alin. 1 lit. b-d Cod penal. Respinge ca

nefondate apelurile formulate de inculpa?ii A.A., ..., de?inut în Penitenciarul Coliba?i,

CNP ..., ?i B.C., f..., CNP ...,, intimat – parte v?t?mat? fiind N. B. F., domiciliat în

..., Men?ine  starea de arest a inculpatului ?. V. ?i A.A. ?i deduce în continuare

deten?ia. Oblig? pe fiecare din  inculpa?ii A.A. ?i B.C. la câte 350 lei cheltuieli

judiciare c?tre stat stat, din care, câte 300 lei  onorariu de avocat din oficiu – O. M.,

conform împuternicirii nr. 3583/01.09.2010 se va avansa din fondurile MJLC. Cu

recurs în 10 zile de la pronun?are pentru intimatul – parte v?t?mat? ?i de la

comunicare pentru apelan?ii – inculpa?i. Pronun?at? în ?edin public? azi, 09.09.2010

la Tribunalul Arge? – Sec?ia Penal?.

PRE?EDINTE, JUDEC?TOR,

GREFIER,

Ancu?a Cristescu

 

 

 

 

10

Domenii speta