Lămurirea sau completarea dispozitivului hotărârii judecătoreşti

Decizie 527/R din 06.07.2011


Potrivit art. 281 indice 1 Cod procedura civila, în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotarârii, ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotarârea sa lamureasca dispozitivul sau sa înlature dispozitiile potrivnice (alin. 1) instanta va rezolva cererea de urgenta, prin încheiere data în camera de consiliu, cu citarea partilor (alin. 2).

Nu se face confuzie între lamurirea întelesului dispozitivului, prevazuta de art. 281 indice 1 si completarea dispozitivului, prevazuta de art. 281 indice 2 Cod procedura civila, care prevede ca se poate formula cererea de completare a dispozitivului în acelasi termen în care se poate declara dupa caz, apel sau recurs împotriva acelei hotarâri. În cazul lamuririi cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotarârii, art. 281 indice 1 Cod procedura civila nu prevede un astfel de termen.

Decizia civila nr. 527R din 06.07.2011

Prin Încheierea civila pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei în dosarul nr. 1469/307/2008, la data de 15 martie 2011, a fost respinsa exceptia tardivitatii introducerii cererii. A fost admisa cererea privind lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2940/17.11.2009 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei. S-a dispus repunerea în situatia anterioara a partilor cu privire la suprafata terenului obiect al contractului de vânzare-cumparare de 1219 mp.

În motivarea acestei încheieri, prima instanta a aratat urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2940 din 17 noiembrie 2009a Judecatoriei Sighetu Marmatiei s-a admis în parte actiunea si s-a constatat nulitatea absoluta a înscrisului intitulat „contract de vânzare-cumparare” încheiat la data de 7 februarie 2007, dispunându-se totodata restabilirea situatiei anterioare.

 Actul  intitulat „contract de vânzare-cumparare” încheiat la data de 7.02.2007 are ca obiect  terenul în suprafata de 8 ari, suprafata apreciata de partile contractante, motiv pentru care în cauza s-a efectuat un raport de expertiza care a constatat ca obiectul contractului îl face terenul în suprafata de 1219 mp, facându-se precizarea ca suprafata de 8 ari a fost apreciata gresit, amplasamentul fiind identic cu terenul obiect al contractului de vânzare-cumparare .

Fata de concluziile raportului de expertiza si tinând cont de  principiul restabilirii situatiei anterioare, instanta apreciaza ca aceasta este posibil doar prin repunerea partilor în situatia anterioara cu privire la imobilul efectiv înstrainat si care a fost identificat la suprafata reala de 1219 mp, indicarea suprafetei ca fiind de 8 ari fiind aproximativa si facuta de partile contractante, fara ca terenul sa fie masurat la data încheierii contractului.

Nici nu poate avea în vedere o alta solutie, întrucât s-ar ajunge la situatia ca  terenul respectiv sa revina în folosinta reclamantei doar în limita a 8 ari, restul suprafetei de 419 mp, fiind în continuare în folosinta pârâtilor, ceea ce contravine principiului repunerii în situatia anterioara.

Pentru aceste motive s-a si dispus efectuarea unui raport de expertiza în cauza cu obiectivul de a identifica terenul obiect al contractului de vânzare-cumparare .

Fata de cele de mai sus, în temeiul disp. art. 281 indice 1 C.pr.civ. instanta va admite cererea lamurind întelesul sentintei civile  nr. 2940 din 17 noiembrie 2009 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, în sensul ca dispune repunerea în situatia anterioara a partilor cu privire la suprafata terenului obiect al contractul de vânzare-cumparare de 1219 mp.

Cu privire la exceptia invocata, instanta apreciaza ca nu este întemeiata, potrivit disp. art. 281 indice 1 C.pr.civ., cererea putând fi facuta oricând neexistând un termen în acest sens.

Împotriva încheierii civile din 15 martie 2011, a Judecatoriei Sighetu Marmatiei a formulat recurs recurenta O. M., solicitând admiterea recursului si respingerea cererii formulate de catre reclamanta T. M. în întregime, în principal, iar în subsidiar, sa se dispuna repunerea în situatia anterioara a partilor în limita suprafetei de 8 ari, cât a constituit obiect al contractului de vânzare-cumparare intervenit între parti, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea recursului, recurenta a aratat ca, prin aceasta modalitate de lamurire a dispozitivului sentintei, se tinde a se eluda dispozitiile irevocabile ale sentintei civile nr. 2940/17.11.2009, ale deciziei civile nr. 114/R pronuntata la data de 10.02.2010 de Tribunalul Maramures, care a respins recursul recurentei T. M. tocmai cu motivarea ca suprafata de teren care a constituit obiect al contractului de vânzare-cumparare avea doar 8 ari, ca acordul de vointa al partilor materializat prin contractul de vânzare-cumparare a fost pentru înstrainarea unei suprafete de 8 ari, iar acest acord de vointa nu poate fi modificat prin lucrarea de expertiza.

În drept, recurenta a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7, 8, 9 si art. 274 Cod procedura civila.

Prin cererea de recurs formulata de recurentii O. I. si O. M. s-a solicitat sa se constate ca instanta a pronuntat, prin încheierea civila din 15.03.2011, o hotarâre lipsita de temei legal, data cu aplicarea gresita a legii.

Conform art. 2812 „(1) Daca prin hotarârea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotarârii în acelasi termen în care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs împotriva acelei hotarâri, iar în cazul hotarârilor date în fond dupa casarea cu retinere, în termen de 15 zile de la pronuntare.

(2) Cererea se solutioneaza de urgenta, cu citarea partilor, prin hotarâre separata. Prevederile art. 281?1 alin. 3 se aplica în mod corespunzator.

(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si în cazul când instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.”

În cazul de fata instanta a trecut peste exceptia de tardivitate invocata de catre pârâti prin mandatarul desemnat si a trecut la judecarea fondului, hotarând atât peste instanta de fond cât si peste instanta de recurs care prin Decizia civila nr. 114/R din data de 10.02.2010 a constatat aplicând în mod gresit institutia juridica a lamuririi dispozitivului sentintei civile.

De asemenea instanta prin hotarârea pe care o emite ajunge sa hotarasca faptul ca pârâtii trebuie sa înapoieze suprafata de 1219 mp pe care conform expertizei existenta în cauza a fost solicitata de catre reclamanta, pe când prin repunerea partilor în situatia anterioara hotarâta de primele instante de judecata se arata foarte clar ca trebuie sa se înapoieze posesia terenului în suprafata de 8 ari.

În drept s-au invocat art. 281 si urmatoarele, art. 299 si urmatoarele Cod procedura civila, art. 242 Cod procedura civila.

Intimata T. M.a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului, cu motivarea ca încheierea atacata este corecta, deoarece suprafata de teren vânduta este de 1219 mp, asa cum s-a aratat în expertiza.

Intimata a aratat ca solicita sa nu fie obligata la cheltuieli de judecata, invocând art. 2813 Cod procedura civila.

Analizând încheierea civila pronuntata la data de 15 martie 2011, în dosarul nr. 1469/307/2008 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, prin prisma motivelor de recurs invocate, tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit art. 281 indice 1 Cod procedura civila, în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotarârii, ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotarârea sa lamureasca dispozitivul sau sa înlature dispozitiile potrivnice (alin. 1) instanta va rezolva cererea de urgenta, prin încheiere data în camera de consiliu, cu citarea partilor (alin. 2).

În cererea de recurs formulata de recurenti se face confuzie între lamurirea întelesului dispozitivului, prevazuta de art. 281 indice 1 si completarea dispozitivului, prevazuta de art. 281 indice 2 Cod procedura civila, care prevede ca se poate formula cererea de completare a dispozitivului în acelasi termen în care se poate declara dupa caz, apel sau recurs împotriva acelei hotarâri. În cazul lamuririi cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotarârii, art. 281 indice 1 Cod procedura civila nu prevede un astfel de termen. Asa fiind, în mod corect a fost respinsa exceptia tardivitatii introducerii cererii de lamurire a dispozitivului.

Cu privire la modalitatea în care a fost solutionata pe fond aceasta cerere, criticile formulate prin cererile de recurs sunt întemeiate în parte, deoarece, prin decizia civila nr. 114/R/10.02.2010, prin care s-au respins ca nefondate recursurile declarate împotriva sentintei civile nr. 2940/17.11.2009, Tribunalul Maramures a retinut cu putere de lucru judecat, urmatoarele considerente: nu se poate dispune restituirea terenului situat în ..., la locul numit „...”, în suprafata de 1219 mp, catre recurenta, în conditiile în care aceasta nu a dovedit existenta unui drept de proprietate asupra terenului, nu este parte în conventia de vânzare-cumparare a carei nulitate absoluta a fost constatata, iar suprafata înstrainata a fost de 8 ari, iar nu de 1219 mp, asa cum se mentioneaza în cuprinsul motivelor de recurs.

Acordul de vointa al partilor materializat prin contractul de vânzare-cumparare încheiat a fost pentru înstrainarea unui teren în suprafata de 8 ari, iar acest acord nu poate fi modificat prin lucrarea de expertiza efectuata în cauza.

Prin urmare, în mod gresit prima instanta s-a referit la suprafata de 1219 mp.

Având în vedere statuarea facuta de Tribunalul Maramures prin decizia civila nr. 114/R/10.02.2010, care a stabilit în mod irevocabil faptul ca acordul de vointa al partilor, materializat prin contractul de vânzare-cumparare încheiat a fost pentru înstrainarea unui teren în suprafata de 8 ari, cererea pentru lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2940/2009 nu poate fi admisa decât în parte, pentru suprafata de 8 ari si nu pentru o suprafata de 1219 mp.

Raportat la considerentele mai sus expuse, în baza art. 312 al. 1 Cod procedura civila, tribunalul a admis în parte recursurile declarate împotriva încheierii civile din 15.03.2011, pe care a modificat-o în parte, în sensul ca a dispus repunerea în situatia anterioara în limita suprafetei de 8 ari care a constituit obiect al contractului de vânzare-cumparare intervenit între parti.