Litigiu cu profesioniştii. Cerere ce are ca obiect „ ordonanţă preşedinţială- autorizare convocare aga”. Neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 195 şi 119 din Legea nr. 91/1990 privind societăţile comerciale.

Sentinţă civilă 1093 din 15.11.2013


Potrivit art. 119 alin. 1  din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, consiliul de administraţie, respectiv  directoratul, convoacă de îndată adunarea generală la cererea acţionarilor reprezentând – individual sau împreună – cel puţin 5%  din capitalul social,  sau o cotă  mai mică  dacă în actul constitutiv se prevede astfel, şi dacă cererea cuprinde dispoziţii  ce intră  în atribuţiile adunării.

În conformitate cu alin. 2  adunarea generală  va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile  şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii.

Conform art. 119 alin. 3  din acelaşi act normativ în cazul în care  consiliul de administraţie , respectiv  directoratul nu convoacă  adunarea generală,  instanţa de la sediul societăţii, cu citarea consiliului  de administraţie,  respectiv a directoratului , va putea autoriza convocarea adunării generale  de către acţionarii care au formulat  cererea. Prin aceeaşi încheiere instanţa  aprobă ordinea de zi, stabileşte data de referinţă  prevăzută  la art. 123  alin. 2 , data ţinerii adunării generale, precum şi cheltuielile  de judecată dacă instanţa aprobă  cererea  conform alin. 3 să fie suportate  de societate. Condiţiile în care  poate fi convocată adunarea generală a asociaţilor, într-o societate comercială cu răspundere limitată, sunt cele expres stipulate  de dispoziţiile  art. 195  din Legea 31/1990 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 195 alin. 2 , adunarea  asociaţilor  poate fi convocată  şi de un asociat  sau un număr  de asociaţi, ce reprezintă  cel puţin o pătrime  din capitalul social,  arătând scopul acestei convocări.

În speţă reclamantul  deţine 50% din capitalul social al SC R. S. SRL Galaţi.

Aşa fiind, în condiţiile art. 195 alin. 2  din Legea nr. 31/1990 republicată, reclamantul, asociat  ce reprezintă  mai mult  de o pătrime  din capitalul social  sunt îndreptăţiţi  să convoace  adunarea generală, fără a avea  nevoie de autorizarea  prealabilă acordată de instanţă.

În acest context, convocarea adunării generale  a asociaţilor constituie, în cadrul societăţilor  cu răspundere limitată, prerogativa  exclusivă a administratorilor, a asociaţilor reprezentând  mai mult de 20% din capitalul  social sau a cenzorilor, după caz, iar  a cere instanţei  să autorizeze  o atare adunare, de un asociat  ce deţin 50% din capitalul social, reprezintă a cere instanţei  să îşi depăşească  competenţa  în această materie.

Pe cale de consecinţă, Tribunalul respinge cererea de autorizare a convocării adunării generale  a asociaţilor, ca inadmisibilă.