Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3044 din 17.10.2011


Dosar nr.   contestaţie la executare

Operator de date cu caracter personal nr.5695

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR: 3044

Şedinţa publică din data de 17.10.2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei la executare privind pe contestatoarea/….., în contradictoriu cu intimatele …şi  …...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la prima strigare se constată lipsa părţilor.

Faţă de lipsa părţilor instanţa lasă cauza la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la doua strigare se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , care învederează instanţei că s-a depus la dosarul cauzei de către contestatoarea…., prin registratura instanţei la data de 14.10.2011, „ Note scrise”, într-un singur exemplar, după care:

Se constată că s-a răspuns  de către….., prin faxul instanţei la data de 14.10.2011, la adresa dispusă în cauză de către instanţă la termenul anterior de judecată.

Nefiind formulate alte cereri în probaţiune şi probe de administrat, instanţa, faţă de actele existente la dosar, reţine cauza spre soluţionare.

 

I N S T A N Ţ A

Prin cererea formulata la data de 04.02.2011 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani sub nr. …2009, contestatoarea a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimatele …si …împotriva titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal nr. 186E/09.11.2010, solicitand instantei sa anuleze somatia nr. 17/14.01.2011 precum si toate actele efectuate de …..in dosarul de executare nr. 2787/2010, precum şi suspendarea executarii silite pana la soluţionarea contestaţiei la executare.

In motivarea cererii, contestatoarea arata ca la data de 09.11.2010, in urma unui control efectuat de….., a fost intocmit procesul-verbal de contraventie nr. ….2010 (fila 12) prin care aceasta a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 5000 lei. Mai arata contestatoarea ca in procesul-verbal era prevazut ca plata amenzii contraventionale sa se faca in contul Craiova deschis la Trezoreria Statului, iar la data de 10.11.2010 contestatoarea a achitat prin ordinul de plata nr. 93 suma de 500 lei (fila 6), insa datorita unei erori de operare a ordinului de plata, suma de 500 lei a fost returnata in contul... Urmare a returnarii sumei, contestatoarea a achitat din nou suma de 500 lei in contul de Trezorerie al …conform chitantei seria B/2001 nr. 0693969/21.01.2011 anexata cererii de chemare in judecata (fila 13).

În drept, cererea a fost întemeiată pe art. 399 şi urmatoarele C.proc. Civ. si art. 172 si urm. C.proc.fiscala.

În dovedirea susţinerilor, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 25.03.2011, in temeiul art. 115 C.pr.civ., intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata, aratand faptul ca SC …SRL  nu a achitat amenda contraventionala in termenul legal si nici nu a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiei in termenul legal, drept pentru care executarea silita a fost pornita conform prevederilor legale.

Mai arata intimata si faptul ca neefectuarea tranzactiei aferente ordinului de plata nr. 93/10.11.2011 se datoreaza culpei contestatoarei care a completat in mod eronat codul de identificare fiscala al beneficiarului platii, introducand propriul sau cod de identificare fiscala, motiv pentru care plata sumei de 500 lei a ajuns in contul contestatoarei. Referitor la plata sumei de 500 lei conform chitantei seria B/2001 nr. 0693969/21.01.2011, intimata arata instantei ca aceasta plata nu poate fi considerata valabila intrucat a fost efectuata dupa patru luni de zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei.

Sub aspectul probatoriului instanţa a încuviinţat pentru ambele parti proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul-verbal de contraventie nr. ….2010 (fila 12) societatea petentă a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 5000 lei, reţinându-se că în data de 09.11.2010, la verificarea efectuată la depozitul societăţii s-a constatat că se comercializează băuturi alcoolice fără certificat de marcă, fiind încălcate prevederile art. 206 alin. 3 din Legea nr. 591/2003.

În conformitate cu preverile OG nr. 2/2001, în procesul-verbal menţionat s-a prevazut ca, contravenientul are posibilitatea de a plati pe loc, sau în termen de 48 de ore, minimul amenzii prevăzute în procesul-verbal, respectiv suma de 500 lei, fiind consemnat faptul că plata urma a se face în contul arătat în procesul verbal, iar o copie a chitanţei urma a se depuse sau transmite , prin poştă, recomandat, la sediul organului constatator din Craiova, str. H. Ford, nr. 16.

Instanţa reţine că la data de 10.11.2010 contestatoarea a achitat prin ordinul de plata nr. 93 suma de 500 lei (fila 6), insa datorita unei erori de operare a ordinului de plata, suma de 500 lei a fost returnata in contul contestatoarei. Urmare a returnarii sumei, contestatoarea a achitat din nou suma de 500 lei in contul de Trezorerie al ….conform chitantei seria B/2001 nr. 0693969/21.01.2011 anexata cererii de chemare in judecata (fila 13).

Potrivit art. 172 (1) din OG nr. 92/2003, Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte actele întocmite în dosarul de executare nr. 2787/2010, în baza rolului activ instanţa a solicitat intimatei să înainteze la dosarul cauzei copii conforme cu originalul de pe actele de executare întocmite în dosarul menţionat, acte care au fost înaintate la dosarul cauzei conform adresei nr. 33211/13.10.2011, constând în procesul-verbal de contravenţie nr. 186E/09.11.2010, adresă nr. 1649/2011, adresa nr. 2800/2011, somaţia nr. 17/14.01.2011, adresa nr. 28/2011, extrasul de cont din data de 25.01.2011, adresa nr. 7864/2011.

Instanţa reţine astfel că, contestatoarea şi-a îndeplinit obligaţia care subzista în sracina sa, aceea de a achita minimul amenzii în intervalul de timp de 48 de ore de care face vorbire art. 28 (1) din OG nr. 2/2001, potrivit căruia Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres.

La data de 14.01.2011 prin Somaţia nr. 17/14.01.2011, s-a adus la cunoştiinţă contestatoarei ca figurează în evidenţa fiscală cu suma datorată de 5000 lei, în baza titlului executoriu reprezentat de pvc nr. 186E/09.11.2010, amenda contravenţională urmând a fi achitată în acelaşi cont, întocmai ca cel menţionat anterior în procesul verbal, urmând ca în situaţia neachitării debitului în termen de 15 zile de la primirea somaţiei, a se trece la executare silită, în baza prevederilor art. 145 alin. 1 din OG nr. 92/2003.

Mai mult decât atât instanţa reţine că buna-credinţă a contestatoarei reiese şi din faptul că imediat după primirea Somaţiei, prin adresa nr. 05/18.01.2011, contestatoarea a solicitat Trezoreriei Mun. Craiova confirmarea efectuării plăţii sumei de 500 lei în data de 10.11.2011. Prin adresa nr. 1115725.01.2011, AFP Craiova, Trezoreria mun. Craiova a comunicat contestatoarei faptul că suma de 500 lei, virată cu OP nr. 93/10.11.2010 de contestatoare a fost înregistrată, însă având în vedere că la beneficiar a fost menţionat bugetul de stat iar la cod de identificare fiscală a fost menţionat codul contribuabilului, respectiv al contestatoarei, suma a fost returnată în data de 12.11.2010. Ca atare, instanţa reţine că suma de 500 lei reprezentând jumătate din minimul amenzii a fost achitată de către contestatoare, suma fiind înregistrată în contul Trezoreriei mun. Craiova, în termenul de 48 de ore menţionat de art. 28 (1) din OG nr. 2/2001.

În ceea ce priveşte faptul că, contestatoarea a completat codul său de identificare fiscală pe OP cu care a efectuat plata amenzii contravenţionale, instanţa reţine faptul că suma a fost înregistrată cu toate acestea în contul indicat de către organul care a întocmit procesul verbal de contravenţie.

Mai mult decât atât instanţa reţine din susţinerile intimatei….., consemnate în întâmpinarea aflată la filele 39-42 dosar, că intimata nu a avut cunoştinţă de existenţa în momentul emiterii somaţiei a acelei plăţi, recunoscând astfel, că, contestatoarea a operat plata amenzii contravenţionale. Instanţa urmează a îndepărta această susţinere având în vedere faptul că prin OP nr. 93/10.11.2010, prin care s-a realizat plata sumei de 500 lei, contravaloarea amenzii contravenţionale, se specifică în mod expres că suma de 500 lei reprezintă contravaloarea amenzii stabilită prin procesul-verbal de contraventie nr. 186E/09.11.2010.

Având însă în vedere faptul că suma de 500 lei a fost returnată conform adresei nr. 1115725.01.2011, emisă de AFP Craiova, Trezoreria mun. Craiova în data de 12.11.2010, iar această sumă era datorată de către contestatoare conform procesului-verbal de contraventie nr. 186E/09.11.2010, instanţa urmează a admite in parte contestatia la executare şi a disoune anularea Somatiei nr. 17/14.01.2011 intocmita in dosarul de executare nr. 2787/2010, în ceea ce priveşte suma de 4500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte contestatia la executare privind pe contestatoarea contestatoarea….., în contradictoriu cu intimatele….., cu sediul în…...

Anuleaza Somatia nr. 17/14.01.2011 intocmita in dosarul de executare nr. 2787/2010, în ceea ce priveşte suma de 4500 lei.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astăzi 17.10.2011, la sediul Judecătoriei Drăgăşani.

PREŞEDINTE, GREFIER,

5ex./22.11.2011

Red. I.O.C.

Tehnored: V.E.M. 

1