Curatelă

Decizie 861 din 07.12.2011


Dosar nr. /223/2011 curatelă

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI - JUDEŢUL VÂLCEA

Î N C H E I E R E A Nr. 861

Camera de Consiliu din 07 decembrie 2011

 Completul constituit din :

Preşedinte :

Grefier :

Pe rol este judecarea cererii privind pe petentul ..şi intimatul…., având ca obiect  „instituire curatelă”.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu se prezintă petentul, lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

declară că stăruie în cererea formulată şi, în calitate de nepot de soră al intimatului, consimte să fie numit curator al acestuia în dosarul nr./223/2011. Ataşează la dosar cartea de identitate în xerocopie.

S-a luat interogatoriu, din oficiu, petentului , care a fost consemnat şi ataşat la dosar.

Petentul precizează că nu are alte cereri de formulat şi nici probe de solicitat în cauză.

Instanţa constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi probe de solicitat în cauză, declară închise dezbaterile şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Petentul, solicită admiterea cererii, în sensul de a fi numit curator al unchiului său, care de la vârsta de 3 ani a contactat boala cu care a fost diagnosticat şi care a dus la diminuarea consimţământului. Nu se poate coopera cu intimatul deoarece după primele cuvinte pronunţate începe să vorbească incoerent. Nu are interes în procesul de partaj.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând, constată următoarele:

La data de 28 noiembrie 2011 sub nr. /223/2011, s-a înregistrat cererea formulată de petentul …în contradictoriu cu intimatul…, prin care solicită să fie numit curatorul intimatului.

În motivarea în fapt a cererii, petentul precizează că …este pârât în dosarul nr.  /223/2011 şi nu are discernământ din cauza alienaţiei mintale.

În drept se invocă dispoziţiile art.178 – 186 Cod civil.

Cererea s-a disjuns din dosarul nr. /223/2011 ce are ca obiect „succesiune”, în care…., unchiul petentului, figurează ca pârât.

Cererea este însoţită de înscrisuri.

Analizând cererea în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Instanţa, reţine că instituirea curatelei poate fi dispusă de instanţa de tutelă potrivit art.178 Cod civil. Potrivit acestui text de lege, instanţa de tutelă poate institui curatela dacă din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate personal să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice nu-şi poate numi un reprezentant sau un administrator.

Pe calea acestei instituţii juridice, orice persoană fizică având deplină capacitate de exerciţiu şi fiind în măsură să îndeplinească această sarcină, poate fi numită curator în cazurile prevăzute la art.178 Cod civil, când instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacităţii celui pe care curatorul îl reprezintă.

În speţa de faţă, instanţa reţine că în dosarul nr. /223/2011 având ca obiect succesiune, ……figurează ca pârât.

Din raportul de expertiză medico – legal psihiatrică întocmit la data de 31 martie 2010 în dosarul nr. /223/2009, s-a concluzionat că numitul prezintă diagnosticul „Schizofrenie reziduală. Sechele poliomielită. Are discernământul diminuat, înţelege parţial conţinutul şi consecinţele faptelor sale”.

Pe de ală parte, potrivit art. 41 din Codul de proc. civ., orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată, în timp ce persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt reprezentate, asistate ori autorizate în cazul arătat în legile sau statutele  care rânduiesc capacitatea sau organizarea lor.

Cum ocrotirea majorului are loc potrivit Codului civil, şi prin instituirea curatelei, faţă de cele precizate mai sus, se impune admiterea cererii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite cererea petentului în contradictoriu cu intimatul, şi în consecinţă:

Numeşte curator al numitului, pârât în dosarul nr. /223/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Drăgăşani, pe domnul..

Dispune comunicarea încheierii în scris curatorului şi afişarea la sediul Judecătoriei Drăgăşani precum şi la sediul Primăriei municipiului Drăgăşani.

Executorie şi definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07 decembrie 2011 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

PREŞEDINTE, GREFIER,

8 decembrie 2011/Red.S.L./Tehnored.T.A.R./5 ex.

2