Fond funciar

Sentinţă civilă 175 din 25.01.2010


Prin sentinţa civilă nr. 175/25.01.2010 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect obligare la punere în posesie, formulată de reclamantele GT şi CM, prin mandatar GM în contradictoriu cu pârâta Comisia municipală de fond funciar F, jud. Suceava.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2604/227 din 08.10.2008, GM, în calitate de mandatar şi coproprietar cu soţia sa GT şi mandatar pentru CM, a solicitat, în contradictoriu cu Comisia municipală de fond funciar F, obligarea acesteia la punerea lor în posesie cu suprafaţa de 0,27 ha teren arabil intravilan situat în tarlaua „Ţ” pe raza Mun. F.

În motivare, arată că prin sentinţa civilă nr. 179 din 24.01.2008 a Judecătoriei Fălticeni, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1026/06.05.2008 a Tribunalului Suceava, li s-a reconstituit dreptul de proprietate şi pentru suprafaţa de 0,27 ha mai sus-individualizată.

În baza acesteia  au notificat Comisia Municipală Fălticeni la data de 02.09.2008 pentru punerea în posesie, însă aceasta le-a comunicat în scris şi verbal că nu există teren în rezerva sa, fiind eliberate titluri de proprietate altor persoane şi, în temeiul Legii nr. 1/2000 (art. 4 alin. 1) cu modificările şi completările ulterioare, s-a propus acordarea de despăgubiri.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul.

Aşa cum rezultă din adresele emise de Comisia Municipală de fond funciar F şi din documentaţia aferentă, în tarlaua „Ţ” nu există amplasamente libere, toate parcelele fiind ocupate în mod legal de către persoane cărora le-a fost reconstituit dreptul de proprietate în baza legilor fondului funciar, reclamantele fiind îndreptăţite la despăgubiri în condiţiile legii.

De altfel, în temeiul Titlului IV - modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, art. I pct. 6, art. 24 alin. 2 „ Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri”.

Domenii speta