Fond funciar

Sentinţă civilă 2505 din 21.12.2010


Prin sentinţa civilă nr. 2505/21.12.2010 s-a admis în parte acţiunea având ca obiect obligare la punere în posesie, privind reclamantul … domiciliat în sat .., comuna Baia, judeţul Suceava, în contradictoriu cu pârâţii: .. domiciliat în sat .., comuna Baia, judeţul Suceava, Comisia comunală de fond funciar Baia, Comisia Judeţeană Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi cu intervenienţii …..

S-a obligat pe pârâta, Comisia Comunală de aplicare a Legii nr.18/1991 Baia la punerea în posesie  a reclamantului cu suprafaţa de teren evidenţiată în Rolul agricol din anii 1959-1962, evidenţe existente la nivelul localităţii Baia, judeţul Suceava, la poziţia nr.171, pe numele autorului … respectiv  0,60 ha teren livadă , 0,79 ha teren fânaţ – vatră sat, 0,05 ha curţi clădiri, 039 ha  teren arabil şi livadă, 0,58 ha fânaţ – vatră sat.

S-a respins ca prematur introdusă cererea de modificare a titlului de proprietate nr.1786/2004.

S-a respins cererea privind acordarea daunelor cominatorii.

S-a respins cererea completatoare privitoare la constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate  nr. 1891 /29.08.2006 eliberat pe numele pârâtului ….

S-a respins cererea de intervenţie în nume propriu  formulată de  intervenienţii ….

Obligă pe pârâta Comisia de aplicare a Legii nr.18/1991 Baia să plătească reclamantului suma de 2500 lei cheltuieli de judecată.

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 16.04.2007 şi înregistrată sub nr. 1193/227 , reclamantul …. a chemat în judecată pe pârâţii Comisia comunală de aplicare a legii fondului funciar Baia şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea prim pârâtei  să-l pună în posesie cu terenurile pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr.18/1991 pe amplasamentele care le-a avut înainte de anul 1962, când terenurile au trecut la CAP; cu cheltuieli de  judecată, iar printr-un alt capăt de cerere solicită daune cominatorii de 100 lei pe zi de întârziere, din momentul pronunţării hotărârii şi până la  punerea efectivă în posesie.

În motivare, reclamantul a arătat că, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 29 ari teren agricol situat în intravilanul satului Baia, comuna Baia între vecinii: ….. conform titlului de proprietate nr.1786/06.08.2004.

Menţionează că, prim pârâta nu l-a pus în posesie pe amplasamentul care l-a deţinut până la colectivizare, şi l-a pus în posesie pe un alt amplasament faţă de cel deţinut de autorii săi.

Faţă de cele mai sus arătate, solicită ca prim – pârâta să fie obligată la plata daunelor cominatorii de 100 lei pe zi de întârziere din momentul pronunţării hotărârii şi până la  punerea efectivă în posesie.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe disp.art.169/1997.

În dovedire a anexat la dosar  copia titlului de proprietate nr.1786/2004 ( fila 3 dosar), act de vânzare ( fila 5 dosar), contract de vânzare veşnică( fila 6 dosar).

Pentru termenul de judecată din data de 29.05.2007, reclamantul a formulat precizări la acţiune ( fila 27 dosar) prin care a solicitat să se dispună modificarea titlului de proprietate nr.1786/2004 eliberat după … în sensul de a se  înscrie vecinătăţile reale ale suprafeţei de 2.900 m.p. ” …” intravilan, arabil solă 82, corespunzătoare vechiului amplasament al proprietăţii; să oblige prim – pârâta să-l pună în posesie cu suprafaţa de 2900 m.p. „ …” teren intravilan, arabil pe vechiul amplasament, cu cheltuieli de judecată.

În motivare arată că la locul litigiului, autorul său … a avut anterior cooperativizării în proprietate suprafaţa de 13.296 m.p. dobândită prin cumpărare, conform contractelor încheiate la data de 16.09.1933 ( 50 prăjini sau 9000 m.p.) şi la data de 30.03.1939 (24 prăjini sau 4.296 m.p.).

Conform  titlului de proprietate nr. 402/10.03.1995  i s-a reconstituit după defunctul  .. dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 10.400 mp „.. ..", moştenitorilor acestuia , între care s-a sistat definitiv şi irevocabil starea de indiviziune, conform S.C. nr. 1502/23.05.1997 (Dosar. nr. 273/1996) a Judecătoriei Fălticeni.

Menţionează că, astfel, lui .. i s-a atribuit suprafaţa de 1.400 mp „…", cu vecinătăţile: .. s-a atribuit suprafaţa totală de 0,40 ha „.." în două parcele: 2.400 mp între vecinii: .. şi 1.600 mp între vecinii: …, drum comunal şi drum, şi reclamantului i s-a atribuit suprafaţa de 4.000 mp între vecinii: .., restul proprietăţii mele şi …

Precizează că a formulat cerere de reconstituire pentru diferenţa de 2.900 mp „.." în baza L. 169/1997 şi a L. 1/2000, care a fost validată de comisia comunală în tabelul-anexă nr. 3, poziţia 8.

Din titlul de proprietate care i s-a eliberat, nr. 1786/06.08.2004, suprafaţa de 2.900 mp „…" nu a fost reconstituită pe vechiul amplasament al proprietăţii,ci între vecinii: … .. încât s-a ajuns la o suprapunere în scriptic  între terenul înscris în titlul 1786/2004 şi cel înscris în titlul 402/1995.,

Precizează că suprafaţa de 2.900 mp la care este îndreptăţit este situată în vecinătatea terenului atribuit lui ... prin S.C. nr. 1502/1997 a Judecătoriei Fălticeni, de o parte şi de alta a drumului prin care se asigură accesul dinspre drumul comunal spre terenul pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate conform titlului 1191/22.01.1997 .

În al doilea rând solicită punerea efectivă în posesie pe vechiul amplasament  al proprietăţii.

Pentru termenul de judecată din data de 29.05.2007 secund pârâta a formulat precizări la acţiunea formulată de reclamant ( fila 31 dosar) prin care a invocat că potrivit art.5 lit.” i” din regulamentul privind procedura de constituire, atribuire şi funcţionarea comisiilor  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi a disp. art.52 alin.2 din Legea fondului  funciar nr.18/1991 republicată şi modificată prin Titlul IV al Legii nr.247/2005, solicită ca judecarea cauzei să se facă în contradictoriu cu Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ...

La termenul de judecată din data de 29.05.2007 numiţii .. şi ….. au formulat cerere de intervenţie în nume propriu ( fila 32 dosar) prin care au solicitat admiterea  in principiu a acesteia, iar pe fondul cauzei sa fie admisă cererea  si sa se constate ca intervenienţii  sunt proprietarii suprafeţei de teren pe care reclamantul doreşte sa fie pus în posesie.

În motivarea cererii de intervenţie, au arătat că au fost notificati de catre …. prin notificarea executorului judecătoresc înregistrata la nr. 9/14.05.2007, pentru a nu mai edifica construcţia începuta pe suprafaţa de teren de 0,05 ha , si a nu mai depozita materiale de construcţie intrucat terenul pe care şi-au inceput construcţia  era in litigiu si era revendicat de catre reclamant.

Menţionează că terenul în litigiu a fost cumpărat de la numitul .....  printr-un act de vânzare –cumpărare autentificat sub nr.2788 din 21.11.2006 încheiat la Notar public ..., teren pe care l-a şi intabulat.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe disp. Art. 49-56 Cod procedură civilă.

Legal citată, prim- pârâta a formulat întâmpinare ( fila 34 dosar) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

În motivarea întâmpinării a aratat că, după apariţia Legii nr.18/1991,  comisia a măsurat terenul reclamantului aflat in intravilan …. Având la bază această măsurătoare cât si R.A. din anii 1959-1962 si actele de vânzare-cumpărare a tatălui său, reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa de teren ce nu  a fost trecuta in titlul de proprietate si care exista în teren in baza Legii l/2000( precizând că în R.A. există o suprafaţă mai mică decât cea existentă în teren).

Întrucât parcela reclamantului era delimitată pe toate părţile cu gard edificat de părinţii reclamantului si care ulterior a fost întreţinut de reclamant, gard care delimitează concret  şi distinct proprietatea sa, până în prezent nu au fost solicitări la Comisia locală de schimbare sau completare a terenului aflat în vecinătatea locuinţei acestuia.

Având in vedere ca titlul de proprietate nr. 1786/2004 s-a eliberat in anul 2004,iar reclamantul nu a solicitat pâna in prezent un alt amplasament,sau o alta parcela decât cea pe care o detine, Comisia comunala a considerat ca este o solicitare neîntemeiata .

Mai arată că, de fapt acel teren înainte de cooperativizare a fost a familiei ….,iar potrivit legii 18/1991 moştenitorii „….” au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acel teren si in prezent  deţin îl conform titlului de proprietate.

Suprafaţa de 500 m.p.din terenul familiei …,a fost atribuit legal ca lot de casa numitului …. pe timpul fostului C,A.P..

In tot acest timp (1991-2007),nu s-a depus la comisia comunală nici o solicitare din partea reclamantului de reconstituire a dreptului de proprietate pe acel amplasament (fost al familiei …..,vandut de C.A.P.lui … A. reconstituit ca drept de proprietate acestuia şi vandut ulterior familiei … din satul Bogata).

Cu privire la obligarea comisiei la plata daunelor cominatorii de 100 lei/zi de întârziere până la punerea in posesie,consideră cererea total nejustificata si cu rea credinţa din partea reclamantului.

Având in vedere cele mai sus arătate consideră că acţiunea reclamantului este neîntemeiata.

In drept şi-a  întemeiat cererea pe disp.art.l 15-119,Cod Proc.Civila.

Pentru termenul de judecată din data de 19.06.2007, reclamantul a formulat precizări la acţiune( fila 109 dosar) prin care a solicitat introducerea în calitate de pârât a numitului …. şi constatarea nulităţii titlului de proprietate nr. 1891 din 29.08.2006 eliberat pe numele … în sensul excluderii suprafeţei de 500 m.p. intravilan Baia  curţi construcţii, învecinată cu : drum sat, …..

În cauză a solicitat obligarea comisiei locale la punerea în posesie , corelativ modificării titlului de proprietate nr. 1786/16.08.2004 eliberat pe numele …, pe vechiul amplasament al proprietăţii  terenului de 2,900 m.p. intravilan arabil la locul ” ..„ invocând disp. art.11 alin.21 din Legea nr. 1/2000.

Numiţii .. …. au formulat cerere de intervenţie în interes propriu, invocând că au cumpărat în baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. …. suprafaţa de 500 m.p. , identică cu parcela 1A din corpul de proprietate nr.1026 al com. cad. .., înscrisă în CF nr.549/N a localităţii cadastrale Baia, între vecinii: drum, …, ….

Intervenienţii au arătat că terenul cumpărat ar fi fost constituit în proprietatea vânătorului … prin titlul de proprietate nr.1891/29.08.2006, în care figurează înscrisă în intravilan curţi- construcţii o suprafaţă de 500 m.p., învecinată cu : drum sătesc, …, …..

Consideră că, în speţă este dată nulitatea titlului nr.1891/2006 eliberat pe numele lui …., invocând disp. art.III, pct.1, lit.a subpct.i şi ii şi art.III, pct.1 lit.c din Legea nr.247/205, întrucât acesta nu justifică îndreptăţirea la constituire pe amplasamentul în litigiu, motivat de următoarele:

-numiţii .. şi … au cumpărat de la fostul C.A.P. .. suprafaţa de 500 m.p., în vederea edificării unei locuinţe, însă în anul 1969 şi nu în anul 1973;

-contractul depus de către intervenienţi ( filele 40-41 dosar) nu este cel încheiat cu fostul C.A.P. Baia şi .. şi ……., ci cuprinde  prima filă din convenţia încheiată în  anul 1969 ( vânzarea fiind aprobată în baza Procesului verbal nr.4/14.09.1969 al Adunării Generale a C.A.P.) şi ultima filă a unui contract încheiat la 22.02.1973 şi care a fost trecut în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni al fostului Notariat de Stat judeţean .. sub nr.128-129 din 24.02.1973( fila 41 verso).

Mai precizează că, schiţa de la fila 42 dosar vizează amplasamentul terenului formând obiectul contractului încheiat la 22.02.1973, cuprins între vecinii: la E- .. – lot C.A.P. la V- .., la S- …. şi la N – şoseaua satului.

În anul 1969, numitul … a cumparat suprafaţa de 500 m.p.de la C.A.P. ( din terenul care anterior cooperativizării făcea parte din patrimoniul autorului reclamantului, …, în vederea construirii unei locuinţe. Acesta a ridicat locuinţa, însă în anul 1973 a demolat acea casă şi a încheiat un alt contract de vânzare-cumpărare pentru o altă suprafaţă de 500 m.p. ( care făcea parte dintr-un teren care anterior cooperativizării fusese în patrimoniul soacrei sale), pe care şi-a edificat o nouă gospodărie.

Precizează că, pe amplasamentul suprafeţei cumpărate în anul 1969 a rămas doar temelia vechii case, pe care tatăl autorului lui … şi anume …., a edificat fără autorizaţie o casă, în care nu a locuit nimeni şi care există şi în prezent.

Învederează că, terenul de 500 m.p. aferent casei  a fost ocupat de vecinii ……, care au edificat pe acel teren o şură şi care, după apariâia legii fondului funciar, au făcut demersuri  pe lângă numitul …, ca acesta  să-şi constituie dreptul de proprietate pe amplasamentul în litigiu şi care în final l-a vândut ginerului lui …., intervenientul ……….

Potrivit art.11 alin.21 din Legea nr.18/1991 rep. şi art.2 alin.1 din Legea nr. 1/2000 , punerea în posesie şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea fostului proprietar se face obligatoriu pe vechile amplasamente şi cum acel teren nelegal a fost atribuit în proprietatea pârâtului ….., de la care intervenienţii l-au cumpărat, apreciază că acel titlu este nul absolut.

A invocat nulitatea titlului prin completarea acţiunii iniţial formulate, răspunzând pretenţiilor intervenienţilor, care au solicitat recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unui amplasament care, nefiind proprietatea vânzătorului, nu îl putea transmite valabil în baza unui contract translativ de proprietate.

Din documentaţia aferentă emiterii titlului de proprietate nr.1891/29.08.2006, rezultă că, acel titlu s-a eliberat în baza Hotărârii nr. 2391/11.08.2006 a Comisiei Judeţene Suceava.

Toate demersurile iniţiate de pârâtul …. în vederea reconstituirii dreptului de  asupra amplasamentului în litigiu sunt ulterioare intrării în vigoare a Legii nr.247/2005.

Reclamantul a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament cu privire la suprafaţa totală de 2.900 m.p., în baza Legii nr.169/1997 şi 1/2000, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr.247/2005.

Acele demersuri s-au finalizat cu înstrăinarea către intervenienţi a acelui teren având drept scop împiedicarea punerii în posesie a reclamantului cu terenul în suprafaţă de 500 m.p. pe vechiul amplasament.

Or, …. nu justifică că este îndreptăţit la constituire pe amplasamentul în litigiu şi cum, în  lipsa unui titul valabil, nu putea transmite valabil în proprietate intervenienţilor terenul, nefiind date situaţiile de excepţie prev. de art.2 alin.1 din Legea nr. 1/2000, art. III, pct.1, lit.c din Legea nr.169/1997 şi art.11 alin.21 din Legea nr. 18/1991 rep., suprafaţa de 500 m.p. nu a fost atribuită legal în modalitatea prev. de art.24 din Legea nr.18/1991 rep., invocând incidenţa art.II din legea nr.169/1997 şi art.2 alin.2 din Legea nr.1/2000.

Prin eliberarea în baza Legii nr.247/2005 a titlului  de proprietate nr.1891/29.08.2006 , reclamantului i s-a adus atingere unui drept valabil câştigat în baza Legii nr.18/1991 .

Pentru toate acestea solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost completată şi precizată.

Totodată solicită a se emite adresă comisiei locale , în vederea înaintării documentaţiei care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.1891/29.08.2006. 

Pentru termenul de judecată din data de 19.06.2007, reclamantul a formulat la cererea de intervenţie întâmpinare ( fila 127 dosar) .

S-a arătat că, intervenienţii …. şi …., au formulat cerere de intervenţie în interes propriu, în temeiul disp. art. 49 al. 2 şi 50 C. Pr. Civ., invocând că au cumpărat în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2788/21.11.2006 suprafaţa de 500 mp, identică cu parcela IA din corpul de proprietate nr. 1026 al corn. cad. .., înscrisă în CF nr. 549/N a localităţii cadastrale …, între vecinii: drum, …….

Terenul cumpărat ar fi fost constituit în proprietate vânzătorului … prin titlul 1891/29.08.2006, în care figurează înscrisă în intravilan curţi-construcţii o suprafaţă de 500 mp, învecinată cu: drum sat, …….

Arată că,  în anul 1969 … a cumpărat 500 mp de la C.A.P. (din terenul care anterior cooperativizării făcea parte din patrimoniul autorului reclamantului, (…), în vederea construirii unei locuinţe. A ridicat construcţia, însă în anul 1973 a demolat această casă şi a încheiat un alt contract de vânzare-cumpărare pentru o altă suprafaţă de 500 mp (care făcea parte dintr-un teren care anterior cooperativizării fusese în patrimoniul soacrei sale), pe care a edificat o nouă gospodărie.

Pe amplasamentul suprafeţei cumpărate în anul 1969 a rămas doar temelia vechii case, pe care tatăl lui …, numitul …, a edificat fără autorizaţie o casă, în care nu a locuit nimeni şi care există şi în prezent.

Terenul de 500 mp aferent acestei case a fost ocupat de vecinii …, care au edificat pe acel teren o şură şi care, după apariţia legii fondului funciar, au făcut demersuri pe lângă … (moştenitorul lui …), ca acesta să-şi constituie dreptul de proprietate pe amplasamentul în litigiu.

Pentru cele expuse , apreciază că intervenienţii nu puteau dobândi în proprietate  în mod valabil un teren care nelegal, a fost atribuit vânzătorului.

Ulterior reclamantul a depus la dosar mai multe memorii prin care a cerut să fie pus în posesie cu întreaga suprafaţă de teren ce face obiectul contractelor de vânzare – cumpărare din anii 1933, 1945 şi 1939.

În dovedire a depus la dosar memoriu precum şi  o serie de înscrisuri  depuse la filele 159-166.

Pentru termenul de judecată din data de 03.09.2007,  … a depus la dosar memoriu ( fila 167 ) prin care a arătat că, a muncit în străinătate şi şi-a edificat o casă de locuit pe un teren cumpărat , pe care se afla o casă bătrânească demolată.

Menţionează că reclamantul recurge la ameninţări, sens în arată că doreşte să ajungă la o înţelegere cu reclamantul.

 Prin memoriul depus la fila 158 dosar, reclamantul învederează faptul că, între acesta şi numiţii … nu există nici un conflict , că ..hiorghi a cumpărat suprafaţa de 500 m.p. de la numitul … care se află sub şura lui … şi casa construită este pe suprafaţa de 1000 m.p., iar suprafaţa respectivă este inclusă în ieşirea de acces al reclamantului.

În dovedire au depus la dosar o serie de înscrisuri( filele 180-183 dosar).

Prin Încheierea de şedinţă din data de 18.10.2007 s-a admis în principiu cererea de intervenţie formulată de intervenineţii în nume propriu …. .

Prin întâmpinarea de la fila 243 dosar, pârâtul …. a menţionat că el, este proprietarul acelei suprafeţe de teren încă din anul 1973, obţinut prin cumpărarea de la fostul C.A.P. Baia  , conform contractului de vânzare – cumpărare.

Precizează că acel teren l-a cumpărat legal , iar în baza Legii nr. 247/2005 a solicitat constituirea  dreptului de proprietate pentru acel teren , iar conform acestei legi precum şi a disp. art. 9 alin.2 din  Hotărârea Guvernului României nr. 890/2005, RMC, terenurile atribuite în intravilanul localităţilor  precum şi construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, se înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor  primite în acest scop de la cooperative agricole de producţie sau de la fostele Consilii Populare.

Menţionează că niciodată după anul 1991, după apariţia Legii nr.18/1991, reclamantul nu a solicitat acel teren, nici nu a susţinut că acel teren ar fi fost proprietatea părinţilor acestuia.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv, înscrisurile anexate la dosar, susţinerile părţilor, raportul de expertiză întocmit în cauză de expert …, instanţa a reţinut următoarele:

Conform registrului agricol din anii 1959-1962 …, tatăl reclamantului are înscris în rolul său de la fila 171 dosar, următoarele suprafeţe de teren: 60 ari arabil „ livadă”, 79 ari fânaţ- vatra sat, 5 ari curţi- construcţii, 39 ari arabil livadă, 58 ari fânaţ- vatra sat.

La apariţia Legii nr.18/1991 reclamantului şi celorlalţi moştenitori ai defunctului tată li s-au reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul ce au aparţinut autorului  lor , prin titlul de proprietate nr. 402/10.03.1995 ( fila 3 dosar), în care este evidenţiată o suprafaţă de 1,28 ha teren situată pe raza satului …, comuna Baia, judeţul Suceava.

Ulterior prin titlul de proprietate nr.1191/22.01.1992 ( fila 612 dosar) i s-a constituit în favoarea reclamantului o suprafaţă de 0,1080 ha situată pe raza satului Bogata, comuna Baia, judeţul Suceava iar prin  titlul de proprietate nr. 1786/06.08.2004 reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,29 ha teren situată pe raza comunei Baia, judeţul Suceava în calitate de moştenitor al defunctului ….

Conform acestor titluri de proprietate , reclamantul ar trebui să  deţină suprafaţa de 14380 m.p. ( 1080 m.p., 2900 m.p. , 1040 m.p.).

La data efectuării  expertizei, reclamantul deţinea suprafaţa de 11324 m.p.( anexa nr.1 din raport, evidenţiate în culoare galbenă, puncte de contur 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-94-19-80-77-76-75-97-59-56-54-53-47-48-49-32-33-34-35-39-36-37-38-1,cu următoarele vecinătăţi:

 Nord- drum comunal, ……….

Est – …………….;

Sud -  …………….;

Vest – pârâul Ruginei.

Expertul arată  în cuprinsul raportului că, emiterea titlurilor de proprietate sus menţionate, nu au avut la bază o punere în posesie reală, astfel că expertul nu a identificat în teren întreaga suprafaţă de 14380 m.p. reconstituită în favoarea acestuia şi a celorlalţi moştenitori ai defunctului ……….

Avându-se în vedere  această situaţie de fapt, instanţa consideră îndreptăţită cererea reclamantului de obligare la punere în posesie cu suprafaţa de teren evidenţiată în rolul agricol din anii 1959-1962 al autorului ………, în cauză fiind incidente  prev. de art. 64 din Legea nr. 169/1997 cu modificările ulterioare.

Deşi reclamantul a solicitat ca  la punerea în posesie să se aibă în vedere întreaga suprafaţă de teren dobândită de autorul său prin contractele  de veşnică  vânzare din  anii 1933, 1935 şi 1994, autentificate sub nr. 3588/1933, 1433/1935 şi 1843/1939  iar prin obiectivele solicitate s-a numărat şi cel privind  identificarea şi  măsurarea  acelor suprafeţe de teren evidenţiate în contractele mai sus arătate, instanţa nu va admite solicitarea reclamantului de a fi pus în posesie cu suprafaţa totală de 17950 m.p. rezultată din aceste contracte, întrucât reclamantul nu a făcut dovada că i s-a reconstruit dreptul de proprietate pentru această suprafaţă de teren.

În ceea ce priveşte  capătul de cerere privind modificarea titlului de proprietate nr.1786/2004 în sensul înscrierilor vecinilor reali, constată că această cerere este prematur introdusă  având în vedere că este necesar ca mai întâi Comisia locală de fond funciar să procedeze la punerea în posesie a reclamantului cu suprafaţa de teren deţinută de autor, înainte de cooperativizare, pe vechiul amplasament.

Privitor la capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 1981/06-08-2006, instanţa reţine că, prin titlul menţionat s-a constituit în favoarea pârâtului …….. dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 500 m.p.

Verificând documentaţia care a stat la baza  emiterii titlului de proprietate contestat, rezultă că pârâtului ……… i-a fost atribuit de către C.A.P: în anul 1973 prin contractul de vânzare – cumpărare suprafaţa de 500 m.p situată în vatra satului ….., comuna …, judeţul Suceava cu vecinii: şoseaua satului, …….. ( fila 40-42 dosar).

În baza acestui contract s-a emis autorizaţie pentru construirea unei case de locuit, autorizaţia  nr.2 din 20 februarie 1973 ( fila 43 dosar).

Raportul de expertiză întocmit în cauză, relevă faptul că această suprafaţă de teren de 500 m.p. evidenţiată în titlul de proprietate nr. 1891/06.08.2006 nu face parte din suprafaţa identificată la pct. 1, respectiv suprafaţa de teren ce a aparţinut autorului defunctului reclamantului.

De altfel, Comisia de aplicare a Legii nr.18/1991 Baia  susţine în întâmpinare că terenul în suprafaţă de 500 m.p. a aparţinut anterior cooperativizării familiei ….. şi că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de moştenitorii lui … pentru terenul arătat a fost respinsă pe motiv că, pârâtul …… deţine  teren cu act de vânzare- cumpărare de la C.A.P.

În atare situaţie,  cum titlul de proprietate nr. 1891/06.08.2006 emis pe numele pârâtului ….. a fost eliberat cu respectarea dispoziţiilor legale, nefiind date prevederile art.III, pct. 1,  lit.a şi c din Legea nr.169/1997  modificată şi completată  ulterior, instanţa va respinge capătul de cerere formulat de către reclamant privitor la constatarea nulităţii absolută a acestuia.

Cât priveşte cererea reclamantului de acordare a daunelor cominatorii, acestea s-ar justifica în condiţiile legii dacă ar exista dovada refuzului din partea Comisiei comunale  de aplicare a Legii nr.18/1991 Baia  privitor la punerea în posesie a reclamantului.

Ori, din înscrisul ataşat la dosar, susţinerile părţilor nu rezultă faptul că reclamantul s-ar fi adresat cu vreo cerere privind punerea în posesie cu alte suprafeţe de teren decât cele pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlurile  emise astfel că nefiind dat refuzul pârâtei privind  punerea în posesie  pe vechiul amplasament , cererea de daune cominatorii nu se justifică.

Referitor la cererea de intervenţie în interes propriu formulată în cauză de intervenienţii ………… prin care solicită să se constate că în baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 2788/2006 cu pârâtul ……..  sunt  proprietari ai suprafeţei de 500 m.p. instanţa, faţă de concluziile  raportului de expertiză, de celelalte înscrisuri ataşate la dosar, va respinge cererea pentru următoarele:

Pe de o parte, suprafaţa de 500 m.p. constituită pârâtului …….. prin titlul de proprietate nr. 1891/2006 rezultată din procesul verbal de punere în posesie al pârâtului, nu are nici un corespondent  cu suprafaţa deţinută actualmente de intervenienti şi nici cu documentaţia cadastrală cu nr. cadastral 1026, înscris în C.F. 549/N, iar pe de altă parte din raportul de expertiză nu rezultă că suprafaţa deţinută de intervenienti se suprapune  cu cea pentru care reclamantului i s-a reconstituit  dreptul de proprietate prin titlul de proprietate  nr. 1786/2004.

Întrucât Comisia de fond funciar Baia a emis titlul de proprietate  fără să procedeze la punerea în posesie efectivă  cu suprafaţa de teren  deţinută de autorul reclamantului anterior cooperativizării, instanţa consideră îndreptăţită cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, astfel că în conformitate cu prev. de art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâta Comisia de fond funciar Baia, să plătească reclamantului suma de 2500 lei cu acest titlu, reprezentând onorariu expert.