Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 1214 din 18.05.2011


Pe rol, judecarea cauzei civile având ca obiect „partaj bunuri comune”, privind reclamantul-pârât Ş.C., pârâta-reclamantă J.(Ş.) M. şi intervenienta în nume propriu Ş.G.

Concluziile în fond ale cauzei, au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de  mai 2011, care face parte integrantă din prezenta şi când, pentru a dat posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, pronunţarea s-a amânat pentru data de astăzi.

După deliberare,

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei  civile de faţă,  constată următoarele:

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 811/227 din 27.03.2009, reclamantul Ş.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Ş.M., ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună împărţirea bunurilor comune dobândite de către părţi în timpul căsătoriei.

În  fapt, reclamantul arată că s-a căsătorit cu pârâta la data de 28 mai 1987, iar prin sentinţa civilă nr. 21/08 ianuarie 2009 s-a declarat desfăcută căsătoria, prin acordul părţilor.

În timpul căsătoriei au dobândit împreună  următoarele bunuri mobile şi imobile:

- un apartament cu două camere şi dependinţe, dobândit prin cumpărare conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2185/21.07.1995 situat în mun. F. în valoare de 80.000 lei; cota de 1/2 din apartamentul nr. 18, situat în mun. F.dobândit prin cumpărare conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2235/21.07.1998, în valoare de 47.500 lei (valoarea totală a apartamentului fiind de 95.000 lei, cota de 1/2 din acesta, aparţinând fiicei părţilor, intervenienta  în cauză Ş.G.); un imobil-casă de locuit împreună cu suprafaţa de 3600 mp. situate în satul U., com. B., între vecinii: M.V. F. I.P.E. drum, dobândite conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1114/27.03.1998, în valoare de 35.000 lei; bijuterii din aur în valoare de 2000 lei; bibliotecă formată din 9 corpuri în valoare de 600 lei; 2 paturi şi un fotoliu în valoare de 200 lei; 2 TV şi două mese TV în valoare de 250 lei; 2 mese de 6 persoane şi 6 scaune în valoare de 100 lei; cuier hol în valoare de 50 lei; dulap bucătărie în valoare de 50 lei; frigider DEW în valoare de 200 lei; maşină spălat Rofel în valoare de 1200 lei; aragaz cu 4 ochiuri în valoare de 150 lei; recamier de 2 persoane, 2 fotolii pat, dulap cu două uşi în valoare de 500 lei; frigider Arctic, două aragaze (unul cu două ochiuri, unul cu 4 ochiuri) în valoare totală de 500 lei.

Ca proiect de partaj, reclamantul solicită să-i fie atribuite următoarele bunuri:

- apartamentul cu două camere şi dependinţe, dobândit prin cumpărare conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2185/21.07.1995 situat în mun. F., în valoare de 80.000 lei; bibliotecă formată din 9 corpuri în valoare de 600 lei; 2 paturi şi un fotoliu în valoare de 200 lei; 2 TV şi două mese TV în valoare de 250 lei; 2 mese de 6 persoane şi 6 scaune în valoare de 100 lei; cuier hol în valoare de 50 lei; dulap bucătărie în valoare de 50 lei; frigider DEW în valoare de 200 lei; maşină spălat Rofel în valoare de 1200 lei; aragaz cu 4 ochiuri în valoare de 150 lei; bunuri în valoare totală de 82.800 lei.

De asemenea, reclamantul solicită atribuirea în lotul pârâtei a următoarelor bunuri:

- cota de 1/2 din apartamentul nr. 18, situat în mun. F. dobândit prin cumpărare conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2235/21.07.1998, în valoare de 47.500 lei (valoarea totală a apartamentului fiind de 95.000 lei, cota de 1/2 din acesta, aparţinând fiicei părţilor, intervenienta  în cauză Ş.G.); un imobil-casă de locuit împreună cu suprafaţa de 3600 mp. situate în satul U. com. B., între vecinii: M.V. F. I.P. E. drum, dobândite conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1114/27.03.1998, în valoare de 35.000 lei; bijuterii din aur în valoare de 2000 lei; recamier de 2 persoane, 2 fotolii pat, dulap cu două uşi în valoare de 500 lei; frigider Arctic, un aragaz cu două ochiuri, bunuri  în valoare totală de 85.500 lei.

Reclamantul consideră că acest proiect de partaj este corect şi va ajunge la o înţelegere cu pârâta.

În dovedire anexează la dosar înscrisuri (f.6-10) şi solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Prin întâmpinare şi cererea reconvenţională depusă la dosar (f.16), pârâta arată că este de acord cu acţiunea de partaj bunuri comune promovată de către reclamant, dar cu următoarele modificări şi completări:

- să-i fie atribuit apartamentul nr. 10, situat în mun. F., deoarece în acest apartament a locuit împreună cu soţul, de unde acesta a plecat pentru a locui împreună cu o altă femeie, cu menţiunea că aceasta nu are o altă locuinţă;

- de asemenea să-i fie atribuită cota de 1/4 din apartamentul nr. 18, situat în mun. F. care este cumpărat împreună cu fiica părţilor, intervenienta din cauză, Ş.G., pe care arată pârâta că o cedează fiicei lor, pentru a-i oferi acesteia o viaţă mai bună şi să aibă o bază materială pentru viitor;

- casa de locuit împreună cu suprafaţa de 3600 mp. situate în satul Unceşti, com. Buneşti, aceasta arată că este de acord să-i fie atribuită în lotul reclamantului;

În legătură cu aurul despre care reclamantul spune că se află în posesia sa, arată că deţine doar o pereche de cercei, un inel şi un lănţişor, în valoare de 800 lei, iar reclamantul deţine un lanţ de 14 gr. în valoare de 1100 lei, cumpărat împreună;

Pârâta arată că sunt de împărţit şi 30 stupi aflaţi în satul Unceşti în valoare de 10.000 lei, în cote de 1/2 pentru fiecare;

La plecarea reclamantului din locuinţa comună, acesta şi-a însuşit din casă suma de 15.000 lei şi 750 EURO, bani dobândiţi împreună de către aceştia, la care consideră pârâta că are drept la 1/2 ;

Mai menţionează pârâta că reclamantul şi-a însuşit la data de 11.12.2007 şi suma de 198.278.52 lei, reprezentând c/valoarea unui apartament comun, vândut de aceştia în anul 2007, banii fiind depuşi la bancă pe numele reclamantului, aceasta fiind trecută clauză şi consideră că are drept la 1/2 din această sumă.

Solicită de asemenea să fie adusă la masa bunurilor comune de împărţit şi monumentul de la mormântul părinţilor reclamantului, care a costat 1000 lei, făcut din bani comuni.

Arată pârâta că multe bunuri specificate de către reclamant în cererea sa, sunt vechi, deteriorate, uzate, fiind aruncate de către fiica lor şi înlocuite cu lucruri noi, cumpărate în mod exclusiv de către aceasta şi fiica lor, fără nici o contribuţie din partea reclamantului.

Reclamantul-pârât, prin răspunsul la întâmpinare şi cererea reconvenţională (f.22 dosar), arată că nu este de acord cu atribuirea în lotul pârâtei al apartamentului nr. 10, situat în mun. F. deoarece pârâta poate locui împreună cu fiica lor, în apartamentul nr.18 situat în mun. F. şi să-i fie atribuit lui acest apartament; în caz contrar solicită 1/2 din valoarea apartamentului, adică suma de 40.000 lei.

De asemenea solicită ca partea sa din apartamentul din str. N.G., să-i fie atribuită, nefiind de acord să o cedeze fiicei lor.

Reclamantul arată că nu poate locui în casa situată în sat U. com. B., deoarece acolo sunt vecini, părinţii pârâtei şi fraţii acesteia, cu care acesta arată că nu se împacă, având numai scandaluri cu aceştia, solicitând să-i fie atribuită această locuinţă împreună cu suprafaţa de 3600 mp. pârâtei.

Din totalul stupilor, reclamantul arată că este de acord să-i dea pârâtei un nr. de 15 stupi, specificând că la despărţirea lor, i-a rămas acesteia o tonă de miere de albine.

Reclamantul arată că nu şi-a însuşit nici o sumă de bani, aşa cum specifică pârâta în cererea sa, doar suma de 52.000 lei din vânzarea unui apartament, deoarece şi pârâta şi-a însuşit suma de 20.000 lei din vânzarea junei garsoniere, conform contractelor de vânzare-cumpărare anexate. Consideră că pârâta cu rea-credinţă a solicitat la masa de împărţit, monumentul făcut la mormântul părinţilor săi, deoarece aceştia le-au lăsat moştenire 20 ari livadă, din care pârâta a vândut între 1000-5000 kg. anual de pere şi mere, folosind banii cum a dorit aceasta şi mai au o livadă cu pruni, din care fac în jur de 50 litri ţuică, pe  care tot pârâta îi vinde în piaţă.

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, Ş.G. prin care a solicitat să se constate că este coproprietară cu părţile, asupra cotei de 1/2 din apartamentul situat în mun. F. iar în urma partajului să-i fie atribuit acest imobil, cu obligarea sa la plata sultelor corespunzătoare către reclamant şi pârâtă.

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2235/21.07.1998 au dobândit cota indiviză de 1/2 din imobilul indicat, cealaltă cotă de 1/2 din imobil, fiind dobândită prin acelaşi contract ca bun comun codevălmaş, de reclamant şi pârâtă.

Dat fiind faptul că prin acţiunea principală dedusă judecăţii s-a solicitat şi partajarea imobilului asupra căruia are şi aceasta calitatea de coproprietară, justifică interesul de a formula prezenta cerere de intervenţie în interes propriu, în cond. art. 49 alin.2 Cod proc.civ. în scopul valorificării dreptului său de coproprietate.

Pe fond, având în vedere contractul de vânzare-cumpărare nr. 2235/1998, solicită să se constate că din apartamentul situat în mun. F. deţine o cotă indiviză de 1/2, iar cealaltă cotă de 1/2 face parte din masa bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei de reclamantă şi pârâtă.

Sub aspectul modalităţii de lotizare, în considerarea criteriilor prev. de art. 673 ind.9 Cod proc.civ. solicită să-i fie atribui ei în totalitate imobilul menţionat, motivat de faptul că are cota cea mai mare, ea a fost cea care a exercitat posesia asupra apartamentului de la data achiziţionării până în prezent şi că nu are o altă locuinţă, spre deosebite de reclamant şi pârâtă care deţin fiecare câte un imobil (apartamentul din str. Al.N. aflat în posesia pârâtei şi casa cu anexe gospodăreşti din satul U., com. B., aflată în posesia reclamantului).

Menţionează că apartamentul în discuţie, fiind compus din numai două camere şi dependinţe, nu este comod partajabil în natură.

În drept, îşi întemeiază cererea pe disp. art. 39 alin.2 Cod proc.civ. art. 728 Cod Civil art., 613 ind.1 şi urm. Cod proc.civ.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv: înscrisurile anexata la dosar, susţinerile părţilor, depoziţiile martorilor audiaţi, rapoartele de expertiză întocmite în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul s-a căsătorit cu pârâta la data de 28 mai 1987, căsătoria fiind declarată desfăcută prin sentinţa civilă nr. 21/08.01.2009 a Judecătoriei F., rămasă irevocabilă.

În perioada convieţuirii lor, cei doi soţi au dobândit în comun următoarele bunuri:

1.un apartament cu două camere şi dependinţe, situat în mun. F. achiziţionat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2185/2005 în valoare de 92.717 lei.

La stabilirea acestei valori s-a avut în vedere valoarea imobilului din raportul de expertiză construcţii, întocmit de expert C.S., respectiv de 101.887 lei, valoare ce a fost diminuată cu un procent de 9%, corespunzător coeficienţilor pozitivi care au fost greşit reţinuţi.

Potrivit fişei de calcul anexa 1 la raportul de expertiză, au fost avute în vedere o serie de coeficienţi de individualizare de natură a influenţa preţul de circulaţie al imobilului, însă unii dintre coeficienţii indicaţi de către expert, nu sunt aplicabile, apartamentului în discuţie.

Se reţine din această fişă de calcul că la valoarea tehnică actualizată a apartamentului, s-au aplicat printre altele, un coeficient pozitiv de +2% pentru „apropierea faţă de mijloacele de transport în comun” şi un coeficient pozitiv de +2% pentru „casa scării cu ascensor sau interfon”, însă potrivit obiecţiunilor pârâtei confirmate de către reclamant, „facilităţile corespunzătoare coeficienţilor respectivi, nu se regăsesc la imobilul în cauză, întrucât casa scării nu este dotată cu ascensor sau interfon, iar mijloacele de transport în comun nu există în apropierea apartamentului şi nici pe raza mun. F.

Deosebit de aceşti coeficienţi, expertul a avut în vedere un coeficient de +5% pentru balcon cu suprafaţă mare, bine orientat ori, din raportul de expertiză rezultă că balconul apartamentului are o suprafaţă de 2,99 mp. iar din suplimentul la raportul de expertiză, rezultă că suprafaţa normală a unui balcon este de 3 mp.

Cum în raport de susţinerile expertului din raport, rezultă că suprafaţa acelui balcon nu depăşeşte standardele normale, nu poate fi aplicabil coeficientul de +5%.

2. cota de 1/2 dintr-un apartament cu două camere cu dependinţe, situat în mun. F. achiziţionat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2235/1998, cealaltă cotă de 1/2 fiind dobândită prin acelaşi contract de către intervenienta Ş.G.

Valoarea cotei este de 53.472,66 lei şi această valoare rezultă din următoarele:

Prin raportul de expertiză construcţii, apartamentul a fost evaluat la suma de 123.552 lei, conform metodei preţului tehnic actualizat şi corelat cu valoarea imobilului pe piaţa liberă.

Aşa cum rezultă din fişa de calcul anexa 2 la raportul de expertiză construcţii şi în cazul imobilului din str. N.G. valoarea tehnică actualizată a fost majorată prin reţinerea unor coeficienţi pozitivi, totalizând 9% din valoare, pentru „apropierea faţă de mijloace de transport în comun”, „casa scării cu ascensor sau interfon”şi „balcon cu suprafaţă mare, bine orientat”, coeficienţi care nu-şi găsesc aplicarea în cauză din aceleaşi considerente reţinute la imobilul anterior.

Valoarea reală de circulaţie a apartamentului, se impune a fi diminuată cu acelaşi procent de 9%, corespunzător coeficientului de individualizare greşit aplicat.

Separat de aceasta, prin anexa 2 la raportul de expertiză, au fost evaluate lucrările de îmbunătăţiri executate de intervenientă la apartamentul din Str. N.G., având o valoare de 15.487 lei, constând în montarea parchetului şi plăcilor de rigips, tâmplărie exterioarei exterioare şi interioare, calorifere.

Potrivit depoziţiei martorului M.V. (f.108 dosar), confirmată de susţinerile pârâtei-reclamante, rezultă că aceste lucrări au fost efectuate de către intervenientă în perioada anilor 2003-1004, cu contribuţia sa exclusivă.

Deducând această valoare din valoarea imobilului, rezultă că valoare de împărţit a imobilului apartament situat în mun. F. este de 53.472,66 lei, cealaltă cotă, împreună cu lucrările de îmbunătăţire aparţinându-i intervenientei Ş.G.

3. una casă de locuit cu anexe gospodăreşti situată în satul U. com. B. jud. S. împreună cu suprafaţa de  3600 mp. teren în valoare de 30.937 lei.

Această valoare a imobilului construcţii + teren a fost stabilită de către expert prin raportul de expertiză construcţii, precum şi prin raportul de expertiză măsurători agricole (valoare construcţii- 23.476 lei, valoare teren- 7461 lei).

Separat de imobilele construcţii şi teren, părţile au dobândit şi:

4. bunuri mobile, după cum urmează: bibliotecă cu 9 corpuri în valoare de 600 lei; 2 paturi şi un fotoliu în valoare de 200 lei; 2 Televizoare şi 2 mese TV în valoare de 250 lei; 2 mese a 6 persoane şi 6 scaune în valoare de 100 lei; cuier hol în valoare de 50 lei; dulap bucătărie în valoare de 50 lei; frigider DEW în valoare de 200 lei; maşină spălat Rofel în valoare de 1200 lei; 2 aragaze unul cu 2 ochiuri şi unul cu 4 ochiuri în valoare de 500 lei; recamier 2 persoane, 2 fotolii pat, dulap cu două uşi în valoare de 500 lei; frigider Arctic.

Aceste bunuri au fost evaluate de expertul merceolog prin raportul de expertiză şi suplimentul la raportul de expertiză întocmit în cauză.

Cât priveşte celelalte bunuri mobile solicitate de către părţi a fi incluse în masa partajabilă, potrivit suplimentului la raportul de expertiză merceologică, rezultă că bunurile situate în imobilul din com. B. ar avea un grad ridicat de uzură fizică şi morală, iar potrivit procesului verbal întocmit de către expert şi însuşit de părţi prin semnătură, reclamantul-pârât a renunţat la cererea de partajare a celorlalte bunuri menţionate în cererea principală, respectiv bijuteriile din aure, frigider, 2 aragaze, recamier, 2 fotolii, pat, dulap cu două uşi.

5.  30 de stupi de albine în valoare de 100.000 lei.

Existenţa acestora şi valoarea lor, a fost recunoscută de către reclamant potrivit consemnărilor din încheierea de şedinţă de la fila 228 dosar;

6.suma de 99.348 lei depusă în cont bancar.

Cu privire la această sumă, din extrasul de cont depus la f.38 dosar, rezultă că reclamantul-pârât şi pârâta – reclamantă au avut un depozit bancar la BCR F. în sumă totală de 99.348 lei, care a fost lichidat de către reclamant la data de 2 iulie 2007, dată la care intervenise despărţirea în fapt a soţilor.

Prin răspunsul la întâmpinarea şi cererea-reconvenţională, reclamantul-pârât a recunoscut ă şi-a însuşit suma de bani aflată în depozitul bancar, contestând cuantumul aceluia pe care i-a indicat, ca fiind de numai 52.000 lei, însă susţinerile acestuia sunt infirmate de extrasul de cont depus la dosar.

Deşi reclamantul-pârât a pretins prin răspunsul la întâmpinare că şi pârâta J.M. şi-ar fi însuşit o sumă de 20.000 lei rezultată din vânzarea unei garsoniere, această susţinere nu a fost dovedită de probe.

Instanţa nu poate reţine nici susţinerea pârâtei-reclamante cum că reclamantul-pârât şi-ar fi însuşit suma de 18.079,50 lei (150.000 ei şi echivalentul a 750 Euro), la data părăsirii domiciliului conjugal, întrucât nu există probe clare, concludente sub acest aspect, iar depoziţia martorului  M.V. (f.108 dosar) cum că pârâta-reclamantă i-ar fi spus fiicei sale în prezenţa martorului, să ia din casă 750 Euro şi 150 mil.lei, nu poate convinge instanţa de existenţa acestor sume la domiciliul comun al părţilor.

Deosebit de aceasta, nu se poate reţine nici împrejurarea relatată de martor, cum că reclamantul-pârât ar fi recunoscut în faţa fiicei sale  că a luat aceste sume de bani, motivând că are nevoie pentru a putea trăi.

Totalizând valorile acestor bunuri, rezultă că valoarea bunurilor comune dobândite de cei doi soţi în timpul căsătoriei, este de 292.059,83 lei.

Sub aspectul cotelor de contribuţie, acestea sunt egale de 1/2 pentru fiecare aspect necontestat de către nici o parte.

Art. 36 alin. 1 Codul Familiei, prevede: „la desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între soţi, potrivit învoielii acestora.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi având în vedere prevederile legale sus enunţate, coroborate şi cu dispoziţiile art. 6731 urm. Cod proc.civ. instanţa va admite în parte atât acţiunea, cât şi cererea reconvenţională, precum şi cererea de intervenţie în interes propriu, va constata masa bunurilor comune dobândite de cei doi soţi reclamantul-pârât şi pârâta-reclamantă în timpul căsătoriei, cota părţilor, va constata că intervenienta este proprietara cotei de 1/2 din apartamentul situat în str. N.G. şi că a executat lucrări de îmbunătăţiri în valoare de 15.487 lei şi va dispune lichidarea stării de indiviziune în care se află părţile cu intervenienta, precum şi lichidarea stării de devălmăşie dintre soţi.

Referitor la modalitatea de lotizare, instanţa va atribui în lotul părţilor, bunurile mobile şi imobile funcţie de posesia actuală, confirmată de probatoriul administrat în cauză.

Astfel, se reţine că reclamantul-pârât se află în posesia casei de locuit situată în com. B., jud. S.

Deşi a susţinut la ultimul termen că s-ar afla în posesia imobilului din Str. Al. N. şi că nu deţine casa din B., aceste susţinere sunt infirmate de adresa nr. 23/2011 emisă de Asociaţia de Locatari Speranţa F., din care rezultă că începând cu anul 2007, în evidenţele asociaţiei este înregistrată o singură persoană, reclamantul recunoscând că a părăsit apartamentul din str. Al. N., prin răspunsul la întâmpinare.

Din aceleaşi probe rezultă că pârâta-reclamantă se află în posesia imobilului din str. Al. N., în timp ce intervenienta deţine imobilul din str. N.G. F., fapt dovedit şi de depoziţiile martorilor: M.V. F.V. T.P. şi B.M.

În această situaţie, loturile părţilor voe cuprinde: reclamantul-pârât va primi în lotul său casa de locuit împreună cu anexe şi teren situate în satul U., com. B.; pârâta-reclamantă imobilul situat în str. Al. N. F., în timp ce intervenienta va primi apartamentul situat în str. N. G.-F.

Privitor la cele două apartamente, se constată că nu pot fi partajabile în natură, fiind compuse fiecare din câte două camere şi dependinţe, apartamentul din str.-N. G. este deţinut de intervenientă împreună cu martorul M.V. şi mai mult, intervenienta are o cotă mai mare decât cota ce revine fiecăreia din celelalte părţi, întrucât a executat în mod exclusiv lucrările de îmbunătăţiri.

În privinţa bunurilor mobile, instanţa va atribui în natură ambelor părţi aceste bunuri, potrivit opţiunilor exprimate de acestea.

Cât priveşte suma de bani - 99.348 lei ce face parte din masa partajabilă, având în vedere că aceasta a fost însuşită de către reclamantul-pârât, aceasta urmează a fi atribuită în lotul acestuia.

Pentru egalizarea loturilor, instanţa, în conformitate cu prev. art. 742 Cod Civil va obliga pe intervenientă să plătească reclamantului-pârât cu titlu de sultă, suma de 8964,91 lei, iar pârâtei-reclamante suma de 44.507,74 lei.

Diferenţa de sulte la care a fost obligată intervenienta către reclamantul-pârât şi pârâtă-reclamantă, derivă din compensarea dintre valorile loturilor atribuite părţilor (celor doi soţi), cota devălmaşă fiind de câte 146.029,91 lei pentru fiecare, iar reclamantul-pârât a primit în lotul său bunuri în valoare de 137.065 lei.

În conf. cu prev. art. 277 Cod proc.civ. instanţa va obliga pe pârâta-reclamantă şi intervenientă, să plătească reclamantului-pârât cheltuieli de judecată proporţional cu cota ce le revine la dobândirea bunurilor, după compensare.

Pentru aceste motive

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul-pârât Ş.C., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă J. (Ş.) M. şi cu intervenienta în nume propriu Ş.G.

Admite în parte cererea reconvenţională.

Admite cererea de intervenţie în interes propriu.

Constată că masa bunurilor comune dobândite de reclamant-pârât şi pârâta-reclamantă se compune din bunurile imobile şi mobile:

-1 apartament cu două camere cu dependinţe situat în mun. F. în valoare de 92.717,17 lei;

-cota de 1 din apartamentul cu două camere şi dependinţe situat în mun. F.în valoare de 53.472,66 lei;

-casă de locuit şi anexe gospodăreşti situată în satul U. com. B., jud. S. împreună cu suprafaţa de 3600 mp teren în valoare de 30.937 lei;

-o butelie în valoare de 150 lei;

-bibliotecă cu 9 corpuri în valoare de 2.000 lei;

-recamier extensibil cu vitrină în valoare de 480 lei;

-canapea extensibilă 2 locuri în valoare de 245 lei;

-TV color D 51 cm în valoare de 180 lei;

-TV color D 47 cm în valoare de 240 lei;

-comodă TV cu placă rotativă în valoare de 90 lei;

-comodă TV cu uşiţe jos în valoare de 210 lei;

-masă extensibilă 6 persoane în valoare de 112 lei;

-6 scaune cu spătar tapiţate în valoare de 33 lei;

-cuier hol cu oglindă în valoare de 105 lei;

-bufet bucătărie vechi în valoare de 25 lei;

-frigider 2 uşi Daewo 5 sertare în valoare de 600 lei;

-maşină automată de rufe în valoare de 855 lei;

-aragaz cu 4 ochiuri în valoare de 260 lei;

-30 stupi de albine în valoare de 10.000 lei;

-Suma de 99.348 lei depusă în cont bancar;

Valoarea totală a bunurilor comune dobândite de foştii soţi în timpul căsătoriei este de 292.059,83 lei.

Constată că intervenienta Ş.G. este proprietara cotei de 1 din apartamentul situat în mun. F., valoarea cotei fiind de 53.472,66 lei la care se adaogă contravaloarea lucrărilor de îmbunătăţire în sumă de 15.487 lei.

Cota părţilor este de 1 pentru fiecare, cota valorică fiind de câte 146.029,91 lei.

Lichidează starea de indiviziune dintre reclamantul-pârât şi pârâta-reclamantă, precum şi starea de indiviziune dintre reclamantul-pârât şi pârâta-reclamantă pe de o parte şi intervenienta în nume propriu pe de altă parte şi atribuie în loturi părţilor următoarele bunuri:

Atribuie în lotul reclamantului-pârât Ş.C.:

-imobilul casă de locuit situat în sat U. com. B. jud. S. cu anexe gospodăreşti, precum  şi suprafaţa de 3600 mp teren aferent în valoare de 30.937 lei;

-15 stupi de albine în valoare de 5.000 lei;

-o butelie în valoare de 150 lei;

-canapea extensibilă 2 locuri în valoare de 245 lei;

-TV color D 51 cm în valoare de 180 lei;

-comodă TV cu placă rotativă în valoare de 90 lei;

-maşină automată de rufe în valoare de 855 lei;

-aragaz cu 4 ochiuri în valoare de 260 lei;

-suma de 99.348 lei;

Total valoare lot este de 137,065 lei.

Atribuie în lotul pârâtei-reclamante J.M. următoarele bunuri:

-apartament cu două camere cu dependinţe situat în mun. F., în valoare de 92.717,17 lei;

-bibliotecă cu 9 corpuri în valoare de 2.000 lei;

-recamier extensibil cu vitrină în valoare de 480 lei;

-TV color D 47 cm în valoare de 240 lei;

-comodă TV cu uşiţe jos în valoare de 210 lei;

-masă extensibilă 6 persoane în valoare de 112 lei;

-6 scaune cu spătar tapiţate în valoare de 33 lei;

-cuier hol cu oglindă în valoare de 105 lei;

-bufet bucătărie vechi în valoare de 25 lei;

-frigider 2 uşi Daewo 5 sertare în valoare de 600 lei;

-15 stupi de albine în valoare de 5.000 lei;

Valoare totală lot – 101.522,17 lei.

Atribuie în lotul intervenientei Ş.G. imobilul apartament cu două camere şi dependinţe situat în mun. F.

Obligă pe intervenientă să plătească cu titlu de sultă reclamantului-pârât suma de 8.964,91 lei iar pârâtei-reclamante suma de 44.507,74 lei.

Obligă pe pârâta –reclamantă J.M. să plătească reclamantului-pârât suma de 2350 lei cheltuieli de judecată iar pe intervenientă să plătească reclamantului-pârât suma de 700 lei cu acelaşi titlu.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 mai 2011.

Domenii speta