Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia,

Sentinţă civilă 431 din 28.02.2011


în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă”.

Prin plângerea înregistrată contestatoarea X a chemat în judecată pe intimatul Y, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie si exonerarea de la plata amenzii contravenţionale.

În motivare, contestatoarea a arătat că prin actul constatator menţionat s-a reţinut că societatea ar fi săvârşit fapta contravenţională prevăzută de art. 8 alin.1 pct. 31 din OG 37/2007 cu modificările şi completările ulterioare deoarece nu au putut prezenta un număr necesar de diagrame tahografice, cartela tahografică sau listările efectuate de imprimant tahografului digital, dispunându-se aplicarea unei amenzi în cuantum de 4.000 lei. Apreciază contestatoarea că procesul verbal este lovit de nulitate absolută deoarece între societate şi conducătorul autos-a încheiat un contract individual de muncă înregistrat la I.T.M., iar sancţionarea societăţii a intervenit la data de 19.11.2010.  Conducătorul auto efectua astfel prima cursă după încheierea contractului de muncă astfel că era imposibil să prezinte un număr de 29 de diagrame tahograf aşa cum i s-a solicitat de către agentul constatator.

Se mai arată că trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 1169 Cod civil şi art. 129 alin. 1 din codul de procedură civilă , dar şi principiul prezumţiei de nevinovăţie consacrat de art. 66 din Codul de procedură penală.

Intimatul a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal de contravenţie.

Intimatul a susţinut faptul că în data de 19.11.2010, agentul constatator a controlat in trafic ansamblul auto format din autotractorul ce tracta semiremorca si a constatat că şoferul nu a prezentat la control numărul necesar de diagrame tahograf sau fişa de atestare a activităţilor conducătorului auto, fapte ce constituie contravenţie potrivit art. 8 alin.1 pct. 31 din OG 37/2007, constatându-se totodată că la data controlului şoferul nu deţinea contract de muncă valabil.  Mai mult, din înscrisurile anexate de contestatoare la dosar intimatul constată că la data efectuării controlului contractul de muncă nu era valabil, fiind înregistrat la Direcţia de Inspecţia Muncii ulterior la data de 23.11.2010.  În situaţia în care şoferul nu putea prezenta numărul suficient de diagrame tahograf acesta trebuia să prezinte fişa de atestare a activităţii prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal , intimatul arata ca a fost încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă impuse de  OG 2/2001.

Prin procesul-verbal de agentul constatator din cadrul intimatului, contestatoarea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 4.000 lei, constatându-se că şoferul ce conducea autotractorul ce tracta semiremorca nu a prezentat  numărul necesar de diagrame tahograf, prezentând doar diagrama tahograf din aparat, fără a deţine fişa de atestare a activităţii conducătorului auto.

În urma verificării potrivit de art. 34 din O.G. 2/2001, instanţa constată că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile de la data primirii procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Cu privire la legalitatea procesului verbal instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu privire la temeinicia procesul verbal, instanţa constată că potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 1 pct.31 din OG nr. 37/2007 constituie contravenţie „neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital”.

Potrivit 9 alin. 1 lit. c din OG nr. 37/2007, în cazul săvârşirii faptei prevăzute de art. art. 8 pct.31 din OG nr. 37/2007, răspunderea revine întreprinderii/operatorului de transport rutier.

Aşa cum rezultă din actele dosarului instanţa urmează a reţine ca fiind un fapt necontestat acela că la momentul controlului la bordul vehiculului nu se afla numărul necesar de diagrame tahograf aferente conducătorului auto şi nici certificatul pentru atestarea altor activităţi.

În acelaşi timp, din înscrisurile depuse în apărare de contestatoare, rezultă că şoferul a încheiat cu societatea-contravenientă un contract individual de muncă la data de 18.11.2010, cu o zi înainte de constatarea contravenţiei.

Potrivit Contractului Individual de muncă şoferul este angajat pe perioadă nedeterminată urmând să înceapă activitatea la data de 19.11.2010 din contract, acesta fiind şi motivul pentru care la momentul controlului nu a putut prezenta numărul necesar de diagrame.

Intimata I.G.P.R. apreciază ca nevalabil înscrisul prezentat însă instanţa, nefiind sesizată şi nici material competentă, nu poate să stabilească valabilitatea contractului de muncă.

Oricum, potrivit art.16 alin.1 din Legea 53/2003 (Codul muncii) „Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă”.

În consecinţă, instanţa constată că, nefiind dovedită vinovăţia contravenientei, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei atacat este netemeinic întocmit.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului la 06.06.2011.