Minori şi familie – încredinţare minor

Sentinţă civilă 867 din 04.11.2009


Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect “încredintare minor” actiune formulata de reclamanta A. P. I., împotriva pârâtului G. N. G. si în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. F., jud.CL.

Dezbaterile  au avut loc în sedinta publica din data de 28.10.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 04.11.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea formulata la data de 15.04.2009 reclamanta A. P. I., a chemat în judecata pe pârâtul G. N.-G., si în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. F., jud.CL, a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna încredintarea spre crestere si educare a minorei G. A.-N., reclamantei.

De asemenea relamanta a solicitat ca pârâtul sa fie obligat a plati o pensie de întretinere în favoarea minorei G. A.-N.,.

 În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca s-a aflat în relatii de concubinaj notoriu cu pârâtul, iar din aceste relatii a rezultat minora G. A. N.

Datorita unor neîntelegeri repetate, convietuirea partilor a încetat, si la plecarea reclamantei din domiciliul comun, aceasta a luat cu ea si pe minora, însa pârâtul a venit si a luat pe minora la locuinta sa si refuza sa o înapoieze reclamantei.

A mai aratat reclamanta ca minora are vârsta de 4 ani si nu este bine îngrijita de familia pârâtului, iar acesta între timp s-a casatorit cu o femeie care are un copil dintr-o alta relatie, si nu dispune de conditii care sa asigure un trai decent pentru minora în cauza.

Dimpotriva reclamanta are conditii mult superioare celor de care dispune pârâtul, realizând un venit în cuantum de 1100 lei lunar si locuieste într-un apartament cu trei camere, fata de pârât care locuieste împreuna cu alte doua familii în doua camere si o bucatarie.

A mai aratat reclamanta ca întrucât ea se poate ocupa personal de îngrijirea si educarea copilului minor, ca ea dispune de conditii materiale mult mai bune decât cele ale pârâtului se impune a fi admisa prezenta actiune.

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 65, 86 si 94  din  C.Fam.

Pentru dovedirea actiunii reclamanta a solicitat administrarea probelor constând în interogatoriu, ancheta sociala, înscrisuri si martori.

La cererea de chemare în judecata reclamanta a atasat în copie:

-cartile de identitate privitoare la reclamanta;

-certificatul de nastere privitor la reclamanta si la minora G. A. N.

-certificatul de casatorie privitor la reclamanta si la numitul A. M..

Pârâtul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna încredintarea spre crestere si educare a minorei G. A.-N. catre pârât.

De asemenea pârâtul a solicitat ca reclamanta sa fie obligata a plati o pensie de întretinere în favoarea minorei G. A.-N.

În motivarea cererii reconventionale s-a aratat ca reclamanta este o fire usuratica si dupa încetarea relatiilor de concubinaj dintre parti reclamanta a luat pe minora cu ea, dar la câteva zile a abandonat-o la locuinta parintilor ei, apoi minora a fost luata la pârât de catre concubina tatalui reclamantei.

De atunci minora locuieste împreuna cu pârâtul si parintii acestuia, de care este atasata afectiv, fiind bine îngrijita si atent supravegheata, si beneficiaza de conditii corespunzatoare de trai, deci este în interesul minorei sa fie încredintata pârâtului pentru crestere si educare.

La cererea reconventionala pârâtul a atasat adeverinta eliberata de Primaria or. F, prin care se atesta ca familia pârâtului este înscrisa în evidentele acestei institutii cu o casa de locuit si teren în suprafata de 1432 m.p.,  cartea de identitate privitoare la pârât, si un proces verbal prin care pârâtul a fost pus în posesie asupra terenului în suprafata de 400 m.p..

În cauza s-a efectuat ancheta sociala la locuintele partilor, iar din referatul întocmit rezulta ca numai reclamanta dispune de conditiile necesare cresteri si dezvoltarii normale a minorei G. A.-N.

Aceasta situatie de fapt a rezultat si din declaratiile martorilor S. A. D. si S. L.

  Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt.

Partile au fost în relatii de concubinaj si din aceste relatii a rezultat minora G. A.-N.

Relatiile de concubinaj dintre parti au încetat,  iar minora a ramas la domiciliul pârâtului. 

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca actiunea formulata de reclamanta este fondata  si pe cale de consecinta urmeaza sa o admita, în temeiul art. 44, 86 si 94 din Codul Familiei  si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Datorita faptului ca minora are o vârsta mica care reclama prezenta permanenta a reclamantei în preajma acesteia, si reclamanta manifesta un atasament puternic fata de acesta, iar conditiile materiale de care dispune reclamanta asigura un mediu de viata stabil si contribuie la o mai buna crestere si educare a copilului minor, instanta constata ca este în interesul superior al minorei G. A.-N., sa fie încredintata spre crestere si educare reclamantei.

De asemenea instanta va strabili în sarcina pârâtului sa plateasca pentru minora G. A.-N., o pensie de întretinere, în temeiul art. 86 al. 4 C.Fam. si în cuantumul prevazut de art. 94 al. 3 din C.fam, tinând cont de faptul ca pârâtul nu are un alt copil minor în întretinere.

Potrivit art. 86 al. 3 din Codul Familiei, descendentul cât timp este minor are drept la întretinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se afla si prin dispozitiile art. 86 al. 1 din Codul Familiei se prevede ca obligatia de întretinere exista între parinti si copii.

Prin urmare minora G. A.-N., are dreptul la întretinere de la tatal lui, si pe cale de consecinta pârâtul, în calitate de parinte al acestuia are obligatia de a-i  acorda întretinere pentru ca minorul se afla în stare de nevoie ca urmare a faptului ca nu realizeaza venituri. 

Referitor la nivelul veniturilor functie de care se va stabili cuantumul pensiei de întretinere, instanta va avea în vedere nivelul salariului minim pe economie, pentru ca în cauza partile nu au admnistrat dovezi din care sa rezulte ca pârâtul este încadrat în munca.

Relativ la cererea reconaventionala, instanta constata ca aceasta nu este întemeiata, întrucât pârâtul dispune de conditii mult inferioare celor ale reclamantei, si oricât de bine intentionat ar fi pârâtul nu poate sa asigure minorei în cauza o crestere si educatie la nivelul pe care le poate asigura reclamanta.

Prin urmare aceata cerere reconventionala va fi respinsa în temeiul art. 723 al. 1 din C.pr.civ..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta A. P. I., împotriva  pârâtului G. N.-G., si în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. F., jud.CL.

Încredinteaza reclamantei spre crestere si educare pe minora G. A.-N.

Obliga pe pârâtul G. N.-G. sa plateasca minorei G. A.-N., o pensie de întretinere în cuantum de 125 lei  lunar de la data de 15.04.2009 si pâna la majoratul minorei.

Respinge cererea recoventionala formulata de pârâtul G. N.-G.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.