Pretenţii

Sentinţă civilă 414 din 06.11.2012


DOSAR NR. (…)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUI

JUDEŢUL COVASNA

SENTINŢA CIVILĂ  NR.414

Şedinţa publică din 6 noiembrie 2012

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (…)-judecător

GREFIER : (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulată  de  reclamanta (...)  în  contradictoriu cu pârâtul (...), având  ca  obiect  „pretenţii”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedură fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după  care:

Concluziile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din 23 octombrie 2012, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru această dată.

 J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile  de faţă, constată următoarele:

 Pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului la data de 15.03.2012 , sub dosar nr. (...)  s-a înregistrat cererea formulată de reclamanta  (...) în contradictoriu cu pârâtul  (...), prin care a solicitat instanţei  să fie obligat pârâtul să-i  achite suma de suma de 14469 lei, reprezentând contravaloare factură nr. (...), factură achitată ca urmare a reparării prejudiciului produs din culpa execlusivă a pârâtului; cu cheltuieli de judecată.

În fapt, arată reclamanta că la data 24.10.2011 pârâtul se afla pe DN 10 în localitatea Întorsura Buzăului, la volanul autoutilitarei Ford Transit cu nr. de înmatriculare (…) , din direcţia Braşov- Buzău şi a oprit în dreptul marcajului continuu care separă sensurile de mers, apoi a efectuat manevra de mers înapoi fără să se asigure , moment în care a lovit cu partea din spate a autoutilitarei pe care o conducea, partea din faţă a autoturismului Volksvagen Tiguan , proprietatea reclamantei , cu nr. de înmatriculare  (…),  autoturism care circula regulamentar din direcţia Braşov- Buzău.

În urma acestei manevre au rezultat mai multe avarii în partea din faţă a autoturismului VW Tiguan  care au fost reparate la (…), evenimentul fiind constatat de către organele de poliţie rutieră  din Întorsura Buzăului, care în urma verificărilor au încheiat procesul verbal de contravenţie seria (…) nr. (…) şi prin care s-a reţinut că manevra de mers înapoi efectuată de pârât este contrară regulilor de circulaţie şiîn consecinţă accidental a avut loc din culpa sa exclusivă.

 Se mai arată de către reclamantă că în această situaţie  a fost obligată să suporte în totalitate cheltuielile ocazionate de repararea autoturismului proprietatea acesteia  şi că deşi a  încercat să recupereze contravaloarea prejudiciului de la pârât , acesta refuză să plătească despăgubirile pentru prejudiciile produse exclusiv din culpa sa.

În drept, se invocă dispoziţiile art.1349 Noul Cod Civil.

 S-au anexat cererii următoarele înscrisuri : copie carte identitate (fila 5), proces verbal de contravenţie (fila 6), factură şi bonuri fiscale (filele 7-8), împuternicire avocaţială (fila 9).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 980, 14 lei (filele 4 şi 19) şi timbru judiciar de 5 lei.

La data de 29.03.2012 prin Serviciul Registratură al instanţei pârâtul (...)  a depus întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie  (filele 13- 15), prin care a solicitat respingerea pretenţiilor solicitate de reclamantă , ca neîntemeiate, obligarea chematei în garanţei la plata sumei de 14469 lei reprezentând contravaloarea prejjdiuciului produs prin accidentul rutier din data de 08.11.2011, cu cheltuieli de judecată , atât cele solicitate de reclamantă, cât şi cele ocazionate acestuia de prezentul proces.

Referitor la cererea de chemare în judecată pârâtul arată că reclamanta nu indică avariile produse ca urmare a coliziunii, iar din documentele ataşate dosarului cauzei reiese, că potrivit notei de constatare a organelor de poliţie avariile constate în urma evenimentului rutier sunt mai mici decât cele invocate.

Faptul că reclamanta a procedat la efectuarea reparaţiei autoturismului său, nu conduce la existenţa fără dubiu a realităţii acestor daune, respectiv dacă au fost ocaionate în totalitate prin acest eveniment rutier.

Referitor la cererea de chemare în garanţie  pârâtul solicită admiterea cererii şi introducerea în cauză a societăţii de asigurare, care potrivit poliţei de asigurare  seria (…) nr. (…), valabilă de la 28.12.20120 până la 29.12.201, este răspunzătoare de repararea daunelor cauzate porin evenimentul rutier.

Ca urmare a producerii accidentului rutier la data de 08.11.2011 prin procesul verbal seria (…) nr. (…), întocmit de IPJ  Covasna  s-a menţionat existenţa  asigurării obligatorii potrivit poliţei nr. (…), care a fost predată reclamantei.

S-au invocat dispoziţiile art.9, 51 şi 41 din Legea 136/1995, art.60 şi 115 C.pr.civilă.

S-au anexat  întâmpinării următoarele înscrisuri: poliţa de asigurare (file 16) şi chitanţa seria (…) nr. (…).

La termenul de judecată din 03.04.2012, instanţa i-a pus în vedere pârâtului să timbreze cererea de chemare în garanţie cu taxă de timbru în cuantum de 979,14 lei şi timbru judiciar în cuantum de 5 lei, ocazie cu care pârâtul a formulat cerere de ajutor public judiciar (fila 29) şi a depus  înscrisuri doveditoare (filele 20- 27, 29).

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din  03.04.2012 (filele 33-34) instanţa a admis în parte cererea de ajutor public judiciar  şi a dispus reducerea taxei de timbru la  suma de 342,65 lei reprezentând 65% din timbrajul aferent cererii de chemare în garanţi, taxă  de timbru achitată de pârât  prin chitanţa seria  (…) nr. (…) (fila 74).

Prin Serviciul Registratură al instanţei s-a depus la data de 11.04.2012 autorizaţia de reparaţii seria (…) nr. (…) (fila 37) emisă de către Poliţia Întorsura Buzăului.

La data de 03.05.2012 prin acelaşi serviciu al instanţei s-a depus  întâmpinare  (filele 47-51) de către chemata în garanţie (…) ,  prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în garanţie ca netemeinică şi nelegală, invocând faptul că în urma evenimentului rutier, aceasta a deschis dosarul de daună nr. (…), motivat  de împrejurarea că vinovat de producerea evenimentului rutier este pârâtul care conducea autoutilitara  ce avea încheiată o poliţă de asigurare de răspundere civilă auto  (RCA) seria (…)nr. (…) la (…).

Se mai arată de către chemata în garanţie că având în vedere deformaţiile celor două autovehicule, în conformitate cu prevederile art.35 alin.2 din Ordinul 5/2010 a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, ce are ca obiectiv şi stabilirea posibilităţii de evitare a accidentului rutier, de către cine şi cui aparţine culpa în producerea respectivului eveniment rutier, lucrare ce a fost efectuată de către expert tehnic judiciar autovehicule rutiere, ing. (…).

Reclamanta a fost înştiinţată despre faptul că se sistează de la plată acordarea despăgubirii, în conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.3 din ordinul menţionat , chemata în garanţie notificând la data de 03.11.2011 păgubita despre faptul că până la clarificarea  aspectelor legate de modul de producere al evenimentului, se va sista de la plată dosarul de daună  (…)

Se mai arată că în urma investigaţiilor întreprinse , având la baza concluziile raportului de expertiză tehnică auto extrajudiciară, s-a stabilit faptul că evenimentul rutier  în care au fost implicate cele două autovehicule s-a produs în locul indicat de conducătorii acestora, însă culpa producerii accidentului rutier aparţine d-lui (...)  care nu a păstrat o distanţă corespunzătoare în mers faţă de vehiculul care circula  în faţa sa, încălcând astfel dispoziţiile art.51 din OUG 195/2002 , accidentul putând fi evitat numai de către dl. (…).

În  conformitate cu dispoziţiile art.27 alin.1 lit.b din ordinul 5/2010 chemata în garanţie prin adresa nr. (…) a încunoştiinţat reclamanta de faptul că nu aceasta nu poate primi despăgubiri pentru evenimentul din 24.10.2011.

 În consecinţă se solicită respingerea cererii de  chemare în garanţie  şi a petitului  referitor la acordarea  cheltuielilor de judecată , motivat de faptul că în speţă nu se poate considera culpa acesteia în neacordarea despăgubirii, având în vedere că s-a procdat la instrumentarea dposarului de daună în conformitate cu dispoziţiile legale.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.115 C.pr.civilă, art.27 alin.1 lit.b , art.36 alin.2 şi 3 din Ordinul 5/2010 .

S-au anexat întâmpinării următoarele înscrisuri: împuternicire avocaţială (fila 52), cerere despăgubire (fila 53), declaraţie reclamantă (fila 54), chitanţe şi facturi fiscale (filele 55-57), nota de constatare  (fila 58), înştiinţare cu privire la producerea unui accident (filele 59- 60), declaraţie (...) (filele 61-62), proces verbal de contravenţie (fila 63), adresa nr. (…) (fila 64), adresa nr. (…) (filas 65), raport de expertiză extrajudiciară (filele 66- 73).

La termenul de judecată din 08.05.2012 pârâtul a  depus adresa nr. (…) ( filele 75- 76), iar reclamanta prin mandatar a depus cererea de chemare în judecată cu respectarea dispoziţiilor art.82 C.pr.civilă  referitoare la semnătură  (filele 77-78).

 La termenul de judecată din 12.06.2012 , în temeiul art. 167 C.pr.civilă, instanţa  a încuviinţat pentru reclamantă  proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei , pentru  pârât proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi proba testimnonială cu martorul (...),  iar pentru chemata în garanţie  proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 23.10.2012 instanţa a procedat la audierea martorului (...), a cărui depoziţie a fost consemnată la dosar (fila 97).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine  următoarele:

 Din  menţiunile  procesului – verbal de contravenţie seria (…) nr. (…) încheiat la 24.10.2011  de IPJ Covasna (fila 63) a rezultat  că pârâtul (...) a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 268 lei reprezentând 4 puncte amendă şi cu sancţiunea complementară de 3 puncte penalizare ,  pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.128 alin.1 lit.a din Regulamentul de Aplicare a OUG 195/2002  şi sancţionată potrivit art.100 alin.2 din OUG 195/2002 

S-a reţinut în fapt că în data de  24.10.2011 orele 08:25 pârâtul (...)  conducând  autoutilitara  Ford Transit  cu nr. de înmatriculare (…) ,  din direcţia Braşov- Buzău, a oprit voluntar pe carosabil în dreptul marcajului continuu, care separă sensurile de mers şi a efectuat manevra de mers înapoi , lovind cu partea din spate , partea din faţă a auto VW Tiguan cu nr. de înmatriculare (…), condus de către numitul (...) ,  care se afla în spatele său, circulând regulamentar în aceeaşi direcţie.

La rubrica “alte menţiuni” agentul constatator a consemnat poziţia contravenientului (...) care a declarat că nu are obiecţiuni de făcut şi este de acord ca despăgubirea prejudiciului să se facă conform Legii 136/1995, indicându-se  datele poliţei de asigurare a autovehicului condus de pârât, poliţă care potrivit susţinerilor pârâtului a fost predată celuilalt conducător auto, respectiv numitului (...).

 La data producerii evenimentului rutier autovehiculul cu nr. (…)condus de pârâtul (...) era asigurat facultativ la  (…)  cu  Poliţia  seria (…)  nr. (…)  emisă la 29.12.2010, cu valabilitate 28.12.2011. (f.16).

Proprietarul vehiculului accidentat , reclamanta (…) a solicitat  la data de 08.11.2011 chematei în garanţie (…).  plata despăgubirilor  reprezentând contravaloarea reparaţiilor  în cuantum de  14469,80 lei  (fila 53 ) sens în care s-a constituit dosarul de daună nr. (…).

Din nota de constatare emisă de (…)  în data de 25.10.2011 în dosarul de daună  (fila 58) a rezultat că autovehicul proprietatea reclamantei prezintă următoarele avarii: capotă motor deformată, balamale capotă motot stângă şi dreaptă deformate, grila radiator ruptă, mască faţă ruptă, ochelari  far stâng  şi drept deformaţi, sigla VW lipsă, bara faţă ruptă , absorbant bară faţă rupt, nr. circ faţă deformată, traversă susţinere mască faţă deformată, priză aer faţă 3 bucăţi sparte, far dreapta carcasă spartă, far stâng prindere ruptă, deflector superior radiator rupt, radiator ac deformat, intercooler spart, deflector radiator stânga rupt, suport traversă faţă rupt din sudură, stâlp parbriz dreapta deformat, stălp parbriz stâng zgâriat.

În acceaşi dată, reclamanta a înştiinţat chemata în garanţie despre producerea accidentului rutier,  astfel cum rezultă din înştiinţarea de la filele 59-60 din dosar, conducătorul auto (...) dând în acceaşi zi o declaraţie  (fila 61) în faţa inspectorului de asigurări.

Analizând temeinicia acţiunii prin prisma dispoziţiilor care reglementează condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa reţine aplicabilitatea în drept a dispoziţiilor art. 998 C.civ şi  art. 999 C. civ., având în vedere data producerii accidentului rutier, respectiv 24.10.2011, când erau în vigoare dispoziţiile  vechiului cod civil,

 Raportat la condiţiile angajării răspunderii civile delictuale , respectiv  existenţa unei fapte ilicite , a unui prejudiciu cert, a raportului  de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu şi  vinovăţia celui care a cauzat prejudiciul, instanţa va analiza îndeplinirea acestor condiţii  din prisma probelor administrate în cauză şi  a dispoziţiile legale aplicabile în materie.

 Fapta ilicita, ca element al răspunderii civile delictuale, este definită în doctrină ca  fiind orice fapta a omului prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau intereselor legitime aparţinând unei persoane.

În cauză, fapta ilicită imputată pârâtului ,  pentru care a fost sancţionat contravenţional prin procesul verbal de contravenţie seria (…) nr. (…) constă în  oprirea  voluntară pe carosabil în dreptul marcajului continuu, care separă sensurile de mers şi  efectuarea  manevrei  de mers înapoi.

Conform art.125 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002  pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul.

Faptul că pârâtul în  efectuarea manevrei de mers înapoi nu s-a asigurat, rezultă din starea  de fapt reţinută  prin procesul verbal de contravenţie seria (…) nr. (…) încheiat la 24.10.2011 de IPJ Covasna şi din  declaraţia martorului (...)  (filele 61,97)

Potrivit declaraţiei martorului (…) acesta a  condus autoturismul marca VW Tiguan cu nr. de înmatriculare  (…) pe DN 10 în direcţia Braşov- Buzău , în Sita Buzăului, în faţa sa fiind autovehiculul condus de către pârâtul (...) , care la un moment dat s-a oprit , după care a efectuat manevra de mers înapoi , fără a se asigura , ocazie cu care s-a produs coliziunea, partea din spate a autovehiculului condus de pârât lovind partea din faţă a vehiculului condus de martor.

Din depoziţia martorului (...) a mai rezultat că manevra de mers înapoi , a fost efectuată de pârât , fără să se asigure, pe o distanţă de aproximativ 3-4 metri, coliziunea producându-se când autovehiculul condus de martor era oprit.

Referitor la condiţia existenţei unui prejudiciu  , instanţa reţine că reclamanta trebuie să dovedească efectul negativ suferit ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o altă persoana.

 În cauză, din analiza probelor administrate, instanţa reţine că prejudiciul constă în avariile suferite la autoturismul persoanei asigurate.

 Conform autorizaţiei de reparaţii seria (…) nr. (…) emisă în 24.10.2011 de Poliţia Întorsura Buzăului (fila 37) autovehiculul  marca VW Tiguan proprietatea reclamantei (…) prezintă următoarele avarii: capotă motor înfundată, ornament mască faţă crăpat, spoiler faţă, vopseaua zgâriată, tăbliţa nr. de înmatriculare faţă deformată.

Potrivit devizului efectuat de către (…)  consemnat în factura fiscală nr. (…) (filele 56- 57) valoarea reparaţiilor este în cuantum de 14.469,80 lei, sumă achitată de către reclamantă prin  bonurile fiscale nr. (…) în valoare de 2500 lei în data de 26.10.2011  şi nr. (…) în valoare de 11.969,80 lei în data de 04.11.2011 (fila 8). 

Aceste avarii au fost constatate  cu ocazia întocmirii dosarului de daună  prin nota de constatare din 25.10.2012 (fila 58) şi prin autorizaţia de reparaţii seria (…) nr. (…) (fila 37) şi evaluate la suma  de 14469,80  lei, astfel cum rezultă din calculul detaliat din devizul de lucrări cuprins în facturile fiscale de la filele 56-57. 

 În analizarea  cauzei producerii accidentului şi implicit a stabilirii culpei în producerea evenimentului rutier,  instanţa va avea în vedere  procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (fila 6), autorizaţia de reparaţii seria (…) nr. (…) (fila 37) , nota de constatare din 25.10.2011 efectuată de inspectorul de asigurare (fila 58) şi declaraţia martorului (...)  (filele 61, 97).

 Prin procesul verbal de contravenţie mai sus menţionat neconstestat de către pârât s-a stabilit vinovăţia pârâtului în producerea accidentului, care  şi-a exprimat în mod expres acordul ca acoperirea prejudiciului creat reclamantei să se facă conform legii 136/1995.

 Instanţa reţine că prin întâmpinare chemata în garanţie (…)  a susţinut că în producerea accidentului culpa aparţine celuilalt conducător auto, procedând  la efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare (filele 66-73) care  concluzionează că  vinovăţia celuilalt conducător auto, (...)  constă în faptul  că nu a  păstrat o distanţă corespunzătoare în timpul mersului, faţă de vehiculul din faţă

Instanţa va înlătura susţinerile chematei în garanţie cu privire la reţinerea vinovăţiei celuilalt conducător auto , având în vedere caracterul extrajudiciar al acestei probe, precum şi faptul că raportul de expertiză  tehnică  nu a fost însuşit de nici una din părţi.

Instanţa  mai reţine că  nu a fost dovedită o altă stare de fapt decât  cea reţinută  în cuprinsul procesului verbal de contravenţie şi care stabileşte vionovăţia pârâtului în producerea accidentului,  constând  în efectuarea manevrei de mers înapoi cu nerespectarea dispoziţiilor legale  referitoare la circulaţia pe drumurile publice.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, având în vedere şi poziţia pârâtului care  prin apărările formulate în întâmpinare nu a afirmat  că nu are culpă în producerea  accidentului rurtier, contestatând doar valoarea  reparaţiilor  efectuate de reclamantă şi nici nu a contestat procesul verbal de contravenţie,  instanţa va reţine culpa exclusivă a pârâtului în producerea accidentului, care în efectuarea manevrei de mers înapoi , avea obligaţia să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.125 din Regulkamentul de aplicare a OUG 195/2002.

În ceea ce priveşte prejudiciul, instanţa reţine că acesta este dovedit  de  următoarele înscrisuri: facturile  fiscale  depuse la dosar (fila 56-57 ),  bonurile fiscale (fila 55) autorizaţia de reparaţii ( fila 37) şi nota de constatare emisă în dosarul de daună (fila 58).

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că fapta pârâtului întruneşte elementele răspunderii civile delictuale, astfel că raportat la dispoziţiile art.998-999 Cod civil ,  urmează a admite cererea reclamantei şi va obliga pârâtul la plata către reclamanta a sumei  de 14469,80 lei, cu titlu de despăgubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011

De asemenea,  în temeiul dispoziţiilor art. 274 c.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâtului, instanţa urmează a-l obliga şi la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, constând în taxa de timbru , timbru judiciar  şi onorar de avocat  în valoare de 2485 lei

 Referitor la cererea de chemare în garanţie a (…) formulată de pârâtul  (...), instanţa reţine că potrivit art.60 C.pr.civilă, partea poată să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul în care ar cădea în pretenţii, cu o cerere de chemare în garanţie.

Pârâtul (...) , a chemat în garanţie societatea de asigurare cu care a încheiat contractul de asigurare şi drept consecinţă s-a emis Poliţa de asigurare RCA  seria (…)  nr. (…) emisă la 28.12.2010 , valabilă la momentul producerii accdientului rutier din 24.10.2011

Instanţa mai reţine că potrivit art.49 din Legea 136/1995 asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare;

De asemenea conform art.50 din acelaşi act normativ despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

Avându-se în vedere dispoziţiile art.49,50 din Legea 136/1995 , precum şi cele ale art.60 al.1 C.pr.civ., instanţa va admite  cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul (...)  în contradictoriu cu chemata în garanţie (…), apreciind-o drept întemeiată.

În consecinţă, în raport şi de soluţia pronunţată cu privire la cererea principală, instanţa va obliga chemata în garanţie să achite pârâtului suma de 14469,80  lei, cu titlu de despăgubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011  şi suma de  2485  lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

De asemenea fiind în culpă procesuală, potrivit art.274 C.pr.civilă, chemata în garanţie va mai fi obligată  să achite pârâtului suma de 643 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente cererii de chemare în garanţie,  reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorar de avocat.

În baza art. 18 din OUG 51/2008 obligă chemata în garanţie să achite către stat suma de 636 lei reprezentând taxă de timbru de care pârâtul a fost scutit prin  încheierea de şedinţă  din Camera de Consiliu din 03.04.2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta  (...), cu domiciliul ales în (…), jud. (…)  în contradictoriu cu pârâtul  (...)  domiciliat (…), jud. (…) şi în consecinţă:

Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 14469 lei reprezentând  contravaloare despăgubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011.

Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 2485 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar şi onorariu de avocat.

Admite cererea de chemare în garanţie a  (…)  cu sediul în (…) formulată de pârâtul  (...)  şi în consecinţă:

Obligă chemata în garanţie să achite pârâtului suma de 14469 lei  cu titlu de despăgubiri cauzate prin evenimentul rutier din 24.10.2011 şi cheltuieli de judecată  în cuantum de 2485 lei.

Obligă chemata în garanţie să achite pârâtului suma de 643  lei cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de soluţionarea cererii de chemare în garanţie , reprezentând taxă de timbru şi onorariu de avocat.

În baza art. 18 din OUG 51/2008 obligă chemata în garanţie să achite către stat suma de 636 lei  reprezentând taxă de timbru de care pârâtul a fost scutit prin  încheierea de şedinţă  din Camera de Consiliu din 03.04.2012.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 06.11.2012.

PREŞEDINTE   GREFIER

(…) (…)

Red. (…)/06.12.2012

Tehnored. (…)/7ex./06.12.2012