Asigurări. Accident produs în România de un autoturism înmatriculat în alt stat membru ue

Sentinţă civilă 2082 din 02.08.2012


La nivelul Uniunii Europene este direct aplicabilă Decizia nr. 2003/564/CE din 28 iulie 2003 a Comisiei, al cărei scop este acela de a realiza libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor în interiorul Uniunii, prin instituirea unui mecanism rapid de despăgubire a persoanelor păgubite într-un stat membru de un autovehicul înmatriculat în alt stat membru. În concret, birourile asigurătorilor de autovehicule din fiecare stat membru realizează cu celeritate despăgubirea persoanei păgubite, în numele şi pentru biroul asigurătorilor din statul membru al persoanei responsabile de producerea accidentului, urmând ca raporturile dintre birourile de asigurători şi raporturile dintre biroul de asigurători al statului persoanei responsabile şi persoana vinovată de producerea accidentului să se lămurească ulterior, după repararea prejudiciului produs persoanei nevinovate.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de … sub nr. …, reclamanta SC G SA a chemat în judecată pe pârâta MA, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 2628 lei reprezentând contravaloarea despăgubirii achitate de reclamantă în baza asigurării facultative CASCO, la plata dobânzii legale calculate de la data pronunţării sentinţei până la data plăţii integrale, şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că, ca urmare a producerii accidentului rutier din data de …, în urma căruia a fost avariat autovehiculul marca … cu nr. de înmatriculare … asigurat CASCO la societatea reclamantă, conform poliţei nr. …, s-a stabilit culpa numitei CA, în calitate de conducător al autoturismului cu nr. de înmatriculare …, prin procesul-verbal seria …, emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ….

În baza raportului de asigurare facultativă CASCO, reclamanta a deschis dosarul de daună nr. …, achitând pentru asiguratul păgubit, în contul unităţii reparatoare, despăgubirea în cuantum total de 2628 lei, conform extrasului de cont din data de …. Cuantumul despăgubirii acordate este justificat prin factura fiscală nr. … emisă de SC E SRL, corespunzător avariilor constatate prin procesul-verbal de contravenţie, autorizaţia de reparaţii şi prin procesul-verbal de constatare întocmit de către inspectorul de daune al reclamantei.

Verificând valabilitatea poliţei Carte Verde, reclamanta a constatat că autovehiculul condus de pârâtă nu era asigurat la data producerii accidentului, astfel că, la data de …, reclamanta a notificat-o pe pârâtă, convocând-o pentru soluţionarea amiabilă a litigiului la data de …, dar aceasta din urmă nu a răspuns solicitărilor reclamantei.

În drept, reclamanta s-a întemeiat pe prevederile art. 998, 999 Cod civil, art. 1106 Cod civil, art. 22 din Legea nr. 136/1995, art. 11 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar, în fotocopii, următoarele înscrisuri: proces-verbal de contravenţie …, factura nr. … emisă de SC E SRL, deviz reparaţii, extras de cont, poliţă asigurare CASCO nr. …, notificare conciliere directă şi dovada de comunicare, avizare daună, certificat de înmatriculare …, autorizaţie de reparaţii …, extrase corespondenţă electronică.

Cererea reclamantei a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 221,24 lei şi timbre judiciare de 3 lei.

Pârâta nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la judecarea cauzei şi a arătat că avea asigurare RCA, conform poliţei nr. …, valabilă pentru perioada …, emisă de … din Franţa, depunând la dosar copie de pe această poliţă.

Cu privire la poliţa respectivă, reclamanta a precizat că nu este o poliţă valabilă şi a arătat că iniţial, pentru acest caz, a fost deschis de către persoana păgubită dosarul de daună nr. … pentru plata despăgubirii în baza Cărţii Verzi, însă acest dosar a fost închis fără plata despăgubirii, întrucât asigurătorul … Franţa nu a confirmat valabilitatea asigurării.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar extrase din corespondenţa sa electronică.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a depus precizări la dosar, prin care a arătat că societatea de asigurare … din Franţa a infirmat valabilitatea asigurării pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare … la data producerii accidentului, adică la …. Prin urmare, nu se poate angaja răspunderea asigurătorului … din Franţa în această cauză.

Urmare demersului de verificare al BAAR, Biroul Naţional Carte Verde din Franţa nu a identificat o societate de asigurare la care să fi fost asigurat pentru RCA/Carte Verde autovehiculul cu nr. de înmatriculare …, implicat în accidentul de circulaţie din data de …, dar a confirmat faptul că autovehiculul respectiv era legal înmatriculat în Franţa la data producerii accidentului.

BAAR a mai arătat că Biroul Naţional Carte Verde din Franţa este semnatar al Acordului Multilateral de Garantare, acord la care a aderat şi Biroul Naţional Carte Verde (BAAR) din România începând cu data de 01 august 2007. Prin semnarea Acordului Multilateral de Garantare, birourile semnatare garantează plata despăgubirilor la care au dreptul persoanele prejudiciate prin accidente produse de autovehicule care au locul obişnuit de staţionare în aria lor de competenţă, în principal care sunt înmatriculate în ţara biroului, şi care nu sunt asigurate pentru RCA/Carte Verde.

Prin asumarea obligaţiei de garanţie, Birourile Naţionale nu se transformă în societăţi de asigurare. Acordul Multilateral de Garantare are rolul de a proteja persoanele prejudiciate prin accidente produse de autovehicule neasigurate. Birourile se comportă în astfel de situaţii ca fidejusori pentru obligaţia de despăgubire, fără a putea invoca beneficiul de discuţiune. Dacă însă sunt obligate ele însele să plătească despăgubirile, au un drept de regres împotriva persoanelor responsabile sub aspect delictual, pentru repararea prejudiciului.

BAAR a adăugat că, în acest caz, se angajează obligaţia de garantare a Biroului Naţional Carte Verde din Franţa pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin accidentul produs de conducătorul autovehiculului cu nr. de înmatriculare … la data de …, în măsura în care vinovăţia acestuia în producerea accidentului a fost stabilită. BAAR, în calitate de Birou Naţional din România, şi având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul General al Consiliului Birourilor, va reprezenta în această cauză Biroul Naţional Carte Verde din Franţa (Bureau Central Francais).

Faţă de precizările BAAR, la termenul din …, instanţa a dispus citarea în cauză, în calitate de intervenient, a Bureau Central Francais, prin mandatarul său – Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

La data de …, BAAR a depus precizări la dosar, prin care a arătat că, în numele Bureau Central Francais, este de acord cu plata sumei de 2551,89 lei, sumă care a fost menţionată de reclamantă ca fiind plătită către SC E SRL cu titlu de despăgubire pentru daunele materiale provocate autovehiculului cu nr. de înmatriculare ….

Referitor la plata dobânzii legale şi a cheltuielilor de judecată solicitate de reclamantă, BAAR a apreciat că nu poate fi obligat la plata acestora, având în vedere faptul că a luat la cunoştinţă despre pretenţiile solicitate în prezentul dosar doar în momentul în care dosarul se afla deja pe rolul instanţei. În opinia BAAR, aceste cheltuieli trebuie suportate de către pârâtă, care cunoştea existenţa obligaţiei sale de despăgubire şi a fost inclusiv convocată la conciliere directă.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Conform procesului-verbal de contravenţie …, emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului …, pârâta MA a fost sancţionată contravenţional, reţinându-se în sarcina sa că la data de …, ora …, în localitatea …, a oprit autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare … pe …, şi a deschis portiera stângă faţă, acroşând autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, care circula regulamentar, producând acestuia avarii.

La data accidentului respectiv, autoturismul … era asigurat CASCO la societatea reclamantă, motiv pentru care reclamanta a suportat cheltuielile cu despăgubirea proprietarului autoturismului. Conform extrasului de cont de la fila …, cuantumul despăgubirilor suportate de reclamantă se ridică la suma de 2551,89 lei, iar nu la suma de 2628 lei, aşa cum a indicat reclamanta prin acţiunea sa.

Pârâta din prezenta cauză a precizat că, la rândul său, era asigurată RCA, conform poliţei nr. …, valabilă pentru perioada …, emisă de … din Franţa, care a fost depusă în fotocopie la dosar. Cu toate acestea, din corespondenţa electronică depusă de reclamantă la dosar reiese că societatea emitentă a poliţei respective a infirmat valabilitatea asigurării, fără a exista la dosar date sau probe despre motivul respectivei infirmări. În aceste condiţii, instanţa nu poate reţine că pârâta nu era asigurată RCA la data producerii accidentului, poliţa depusă la dosar de pârâtă prezentând suficiente elemente de natură să conducă la concluzia că este perfect valabilă şi producătoare de efecte juridice. Prin urmare, pretenţiile reclamantei vor fi analizate exclusiv prin raportare la calitatea de garant a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

În acest sens, instanţa reţine că la nivelul Uniunii Europene este direct aplicabilă Decizia nr. 2003/564/CE din 28 iulie 2003 a Comisiei, al cărei scop este acela de a realiza libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor în interiorul Uniunii, prin instituirea unui mecanism rapid de despăgubire a persoanelor păgubite într-un stat membru de un autovehicul înmatriculat în alt stat membru. În concret, birourile asigurătorilor de autovehicule din fiecare stat membru realizează cu celeritate despăgubirea persoanei păgubite, în numele şi pentru biroul asigurătorilor din statul membru al persoanei responsabile de producerea accidentului, urmând ca raporturile dintre birourile de asigurători şi raporturile dintre biroul de asigurători al statului persoanei responsabile şi persoana vinovată de producerea accidentului să se lămurească ulterior, după repararea prejudiciului produs persoanei nevinovate.

Gestionarea cererilor de despăgubire de către biroul asigurătorilor din ţara în care s-a produs accidentul este reglementată de prevederile art. 3 din Decizia menţionată, iar modalitatea de recuperare a prejudiciului de către acest birou este stabilită prin art. 5.

Instanţa reţine că, în prezenta cauză, conducătoarea unui autoturism înmatriculat în Franţa, din culpa sa exclusivă, a provocat un accident de circulaţie care a condus la avarierea unui autoturism înmatriculat în România. Prin urmare, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, în numele Bureau Central Francais, are obligaţia de a realiza despăgubirea persoanei prejudiciate, cu suma suportată de asigurătorul acesteia, în cuantum de 2551,89 lei.

În aceste condiţii, se impune obligarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, în numele Bureau Central Francais, la plata sumei de 2551,89 lei.

Cu privire la dobânda legală solicitată de reclamantă, aceasta nu poate fi imputată BAAR, deoarece dobânda legală este o modalitate de evaluare legală a prejudiciului suferit de creditor prin neplata la timp a obligaţiei de către debitorul aflat în culpă. Or, în prezenta speţă BAAR nu are o culpă pentru neachitarea la timp a despăgubirii, deoarece nu a fost informat despre accidentul în discuţie decât cu ocazia prezentului litigiu. De asemenea, dobânda legală nu poate fi imputată pârâtei MA deoarece, aşa cum s-a arătat, nu există la dosar elemente care să conducă la concluzia că pârâta nu era asigurată RCA.

Instanţa va respinge, prin urmare, capătul de cerere având ca obiect dobândă legală. Aceeaşi soluţie se impune şi cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de reclamantă, pe de o parte deoarece pârâta MA nu este parte căzută în pretenţii, iar pe de altă parte deoarece BAAR, la primul termen la care a fost citat cu copie de pe acţiune şi de pe înscrisuri, a recunoscut partea din pretenţiile reclamantei pentru care acţiunea va fi admisă, fiind astfel aplicabile prevederile art. 275 C. proc. civ.