Obligatie de a face

Sentinţă civilă 1980 din 12.03.2012


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL A 

DOSAR NR.. /246/2012

SENTINŢA CIVILĂ NR.1980 /2012

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de .. februarie 2012, timbrată legal, reclamantul P.I.V cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual avocat --, cu sediul în comuna B, nr.--, judeţul A a solicitat în contradictoriu cu pârâta P.A. CNP -- domiciliată în M, nr.--, judeţul A , ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la predarea terenurilor arabile extravilane, înscrise în Titlul de proprietate nr.--, cod 105412 eliberat la data de 01.04.2004, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 4100 mp, în Titlul de proprietate nr.-- , cod 9949-4 eliberat la data de 20.06.2003, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de -- 00 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 0500 mp; tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 2400 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5000 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela -- /-- , în suprafaţă de 5250 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5400 mp, tarla -- , parcela -- -- , în suprafaţă de 2700 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela -- -- , în suprafaţă de 1800 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de -- 00 mp precum şi cele înscrise în Titlul de proprietate nr.-- , cod 103821 eliberat la data de 14.11.2003, respectiv tarla -- , parcela -- /-- în suprafaţă de 8600 mp, tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 8600 mp, cu preţul de 5000 lei, preţ achitat integral la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, urmând ca sentinţa ce se va pronunţa să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare în formă autentică .

Cu cheltuieli de judecată în cazul în care pârâta se opune admiterii acţiunii..

În fapt a arătat că, prin actul intitulat „Convenţie” încheiat la data de 10.11.2011, reclamantul a cumpărat de la pârâtă imobilul arătat în petitul acţiunii, cu preţul de 5000 lei, preţ achitat integral la data încheierii convenţiei. De la data cumpărării, reclamantul foloseşte singur terenul şi a achitat la zi toate taxele şi impozitele datorate.

Pârâta este singura moştenitoare legală, în calitate de nepoată de fiu, după proprietarul terenului respectiv T.A , care a decedat la data de 23.04.2002, conform certificatului de deces, având ca fiu pe T.I , care a decedat şi el la data de 04.12.2010.

Având în vedere că, până la această dată, pârâta nu a dezbătut moştenirea după antecesorul său şi nu s-a prezentat pentru a perfecta actul autentic, reclamantul a formulat prezenta acţiune.

În drept, acţiunea s-a fondat pe dispoziţiile art. --6, art. 1179 noul c.civil, art.274 c.pr.civilă.

Pârâta P.A., deşi legal citată nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare, fiind citată cu această menţiune.

Pentru soluţionarea cauzei au fost depuse la dosar în  xerocopii:, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru fila 4,împuternicire avocaţială f.5, titlul de proprietate fila 6-8, copie acte stare civilă f.9-11,15,17, anexa 23 f.12-13, antecontract de vânzare-cumpărare fila 14, certificat fiscal fila 16 dosar, astfel că, faţă de cererea reclamantului, a dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Titularului T.A , i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 4100 mp. situat în extravilanul satului C, comuna C, judeţul A, înscris în Titlul de proprietate nr.--, eliberat la data de 01.04.2004; suprafaţa de  4 ha şi 5164 mp situat în extravilanul satului V.G, comuna V.G, judeţul A înscris în Titlul de proprietate nr.-- , cod 9949-4 eliberat la data de 20.06.2003 şi suprafaţa de 1 ha şi 7200 mp situat în extravilanul comunei C, judeţul A înscris în Titlul de proprietate nr. -- , cod 103821 emis la data de 14.11.2003 de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor A, copie la fila 6-8 dosar.

Potrivit actelor de stare civilă depuse la filele 9-11 dosar, respectiv anexa cu moştenitorii, f.12-13 dosar, se reţine că pârâta P.A., este moştenitoare legală, în calitate de nepoată de fiu, după proprietarul terenului respectiv T.A , decedat la data de 23.04.2002, conform certificatului de deces, având ca fiu pe T.I , decedat şi el la data de 04.12.2010, fiind astfel justificată calitatea procesual pasivă a pârâţilor.

Prin înscrisul sub semnătură privată intitulat „Convenţie” încheiat la data de 10.11.2011 între reclamant, în calitate de cumpărător şi pârâtă, în calitate de vânzător, ca moştenitoare legală, în calitate de nepoată de fiu, după titularul T.A , titular al dreptului de proprietate înscris în Titlul de proprietate, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate, prin cumpărare asupra terenurilor arabile extravilane, înscrise în Titlul de proprietate nr.--, cod 105412 eliberat la data de 01.04.2004, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 4100 mp, în Titlul de proprietate nr.-- , cod 9949-4 eliberat la data de 20.06.2003, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de -- 00 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 0500 mp; tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 2400 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5000 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela 18-- /-- , în suprafaţă de 5250 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5400 mp, tarla -- , parcela 18-- -- , în suprafaţă de 2700 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela 18-- -- , în suprafaţă de 1800 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de -- 00 mp precum şi cele înscrise în Titlul de proprietate nr.-- , cod 103821 eliberat la data de 14.11.2003, respectiv tarla -- , parcela 13-- /22 în suprafaţă de 8600 mp, tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 8600 mp, cu preţul de 5000 lei, preţ achitat integral la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.

, f.14 dosar.

Faţă de cele de mai sus, instanţa reţine că antecontractul încheiat între părţi, aflat la fila 14 dosar, îndeplineşte cerinţele generale de validitate a actelor juridice prevăzute de art.1179 din codul civil, respectiv că terenul se afla în patrimoniul vânzătorului promitent la data vânzării prin reconstituirea dreptului de proprietate, fiind executate clauzele anticipatorii, prin plata preţului.

Potrivit art.1279 din codul civil, dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite.

Ori, înscrisul pe care se fondează cererea reclamantului, întruneşte cerinţele de validitate prevăzute de lege de la momentul încheierii lui, mai precis cele prevăzute de art.948, art.969 din Codul civil din 1864.

De asemenea, potrivit prevederilor art.1669 din codul civil ,,Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite”.

Din certificatul de atestare fiscală  nr../09.02.2012 ,potrivit prevederilor art.259 c.fiscal, eliberat de Serviciul Impozite-Taxe C, depus la fila 16 dosar, se reţine că pârâta vânzătoare, ca moştenitoare legală după defunctul T.A , nu are creanţe bugetare de plată către stat.

Văzând în drept disp. art.1179, art.1279, art.1669 din codul civil,  coroborat cu prevederile art.948, art.969 din Codul civil 1864 , instanţa apreciind ca întemeiată cererea reclamantului, urmează să o admită.

Pe cale de consecinţă, urmează a se constata că prin înscrisul sub semnătură privată intitulat „Convenţie” încheiat la data de 10.11.2011 între reclamant, în calitate de cumpărător şi pârâtă, în calitate de vânzător, ca moştenitoare legală, în calitate de nepoată de fiu, după titularul T.A , titular al dreptului de proprietate înscris în Titlul de proprietate, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate, prin cumpărare asupra terenurilor arabile extravilane, înscrise în Titlul de proprietate nr.--, cod 105412 eliberat la data de 01.04.2004, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 4100 mp, în Titlul de proprietate nr.-- , cod 9949-4 eliberat la data de 20.06.2003, respectiv tarla -- , parcela --  în suprafaţă de -- 00 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 0500 mp; tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 2400 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5000 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela 18-- /-- , în suprafaţă de 5250 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 5400 mp, tarla -- , parcela 18-- -- , în suprafaţă de 2700 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de 3600 mp, tarla -- , parcela 18-- -- , în suprafaţă de 1800 mp, tarla -- , parcela -- , în suprafaţă de -- 00 mp precum şi cele înscrise în Titlul de proprietate nr.-- , cod 103821 eliberat la data de 14.11.2003, respectiv tarla -- , parcela 13-- /22 în suprafaţă de 8600 mp, tarla -- , parcela --  în suprafaţă de 8600 mp, cu preţul de 5000 lei, preţ achitat integral la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.

Urmează a obliga pârâta să încheie cu reclamantul contract autentic de vânzare-cumpărare privind terenul identificat mai sus, în caz contrar hotărârea urmând a ţine loc de contract autentic de vânzare cumpărare.

Se va autoriza înscrierea în cf a dreptului de proprietate al reclamantului, pe titlu de cumpărare, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept dispoziţiile art.274 cod procedură civilă, nu se vor acorda.