Contestaţia la executare pentru anularea formelor de executare şi suspendarea executării silite pornite în dosar execuţional

Hotărâre 1486 din 03.10.2011


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.1486/2011

Sedinta publica din 3 octombrie 2011

Presedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare  la a doua strigare cauza civila  privind contestatia la executare  formulata de  contestatorii M. A. si M. G. împotriva intimatilor C.S.D.V., C.T.D. si B.E.J. B.L.M., pentru anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite pornite în dosar executional nr.

 La apelul nominal se prezinta  intimata  C.S.D.V, lipsa fiind  contestatorii M. A. si M. G. si intimatii C.T.D. si B.E.J. B.L.M.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca prin serviciul registratura al instantei contestatorii au depus o cerere prin care solicita suspendarea judecarii cauzei în temeiul art.244 alin.1 , pct.1 c.proc.civ., respectiv pâna la solutionarea dosarului civil nr. aflat pe rol la Tribunalul Arad în apel, la care s-au atasat motivele de apel si extrasul efectuat de pe sectiunea ,,informatii detaliate despre dosar” de pe portalul Tribunalului Arad, din data de 27.09.2011.

Instanta pune în discutie exceptia lipsei calitatii procesual pasive a B.E.J. B.L.M. precum si cererea de suspendare  a judecatii, formulata în scris de contestatori.

Intimata C.S.D.V. arata ca se opune cererii de suspendarea judecatii, iar cu privire la exceptia ridicata de BEJ B.L.M., arata ca lasa la aprecierea instantei.

În sustinerea pozitiei, intimata arata ca ,executarea a fot pornita în baza sentintei civile nr.730/2011 din dosar nr., având ca obiect obligarea contestatorilor la ridicarea fântânii aflata pe terenul proprietatea intimatei si a sotului acesteia C.T., iar în dosar nr.2008 se ridica problema liniei de hotar, dar între aceste cauze nu exista legatura de conexitate, potrivit considerentelor sentintei civile nr.730/2011.

Mai arata ca este proprietar tabular asupra a doua imobile, respectiv CF nr.  si CF nr., iar actiunea în servitute formulata de contestatori a fost respinsa ca nefondata.

În sustinerea pozitiei, respectiv a întâmpinarii formulate la termenul anterior depune la dosar concluzii scrise, exemplarul doi al actiunii în servitute, ordinul nr. si  CF nr., extras din Ordinul nr. privind aprobarea onorariilor executorilor judecatoresti.

Asupra cererii de suspendare a judecatii, fondata pe prevederile art.244 alin.1 , pct.1 c.pr.civ., având în vedere ca s-a pornit executarea silita în baza sentintei civile nr.730/2011, definitiva si irevocabila prin nerecurare, având ca obiect obligatie de a face, iar în dosar nr.  se ridica problema liniei de hotar, dintre proprietatea contestatorilor din CF  si cea a intimatilor, apreciind ca nu sunt incidente prevederile art.244 alin.1, pct.1 c.pr.civ., respingerea cererea de suspendare a judecatii.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a BEJ B.L.M., fata de petitul contestatiei la executare, respectiv fiind solicitata anularea tuturor formelor de executare silita, inclusiv procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, exceptia apare ca nefondata, fiind respinsa.

Instanta pune în vedere intimatei daca mai are sau nu alte cereri de formulat, când aceasta arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri ,instanta declara încheiata faza probatorie si acorda cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Intimata C.S.D.V. solicita respingerea ca nefondata a cererii de suspendare si pe fondul cauzei solicita respingerea contestatiei la executare si mentine pozitia exprimata prin întâmpinare si concluziile scrise depuse în sedinta publica de azi, cu cheltuieli de judecata constând din onorariu avocat.

Contestatia la executare este legal timbrata cu 198 lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar de 0,30 lei.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei de fata, constata ca pe calea contestatiei la executare înregistrata la aceasta instanta la data de 2011, legal timbrata, contestatorii M. A. si M. G., , au solicitat în contradictoriu cu intimatii C.S.D.V. si C.T. si B.E.J. B.L. a se dispune suspendarea executarii silite initiate în dosarul executional nr. al B.E.J. B.L. pâna la solutionarea irevocabila a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. aflat în etapa judecarii apelului la Tribunalul Arad precum  si anularea formelor de executare silita întocmite de B.E.J. B.L.

Nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Au motivat în fapt prin aceea ca, prin somatia emisa de B.E.J. B.L, s-a solicitat în dosarul executional nr. ridicarea constructiei fântâna si instalatia aferenta  de alimentare cu apa de pe  terenul situat  în , înscris în CF nr., proprietatea creditorilor C.S.D.V. si C.T., precum si plata sumei de 5.480,30 lei ce reprezinta 1.000 lei cheltuieli de judecata si 4.480, 30 lei cheltuieli de executare.

Totodata, au aratat ca în cadrul dosarului executional nr., conform titlului executoriu conferit de sentinta civila nr.730/2011 a Judecatoriei Ineu s-a emis somatia cu atasarea Procesului-verbal privind cheltuielile de executare pentru plata sumei de 5.480,30 lei ce reprezinta 1000 lei cheltuieli de judecata, solicitându-se cheltuieli de executare care depasesc cu mult debitul principal, respectiv pentru suma de 1.000 lei dispusa prin titlul executoriu se pretinde suma 4.480, 30 lei cheltuieli de executare

De asemenea, au aratat ca modalitatea prin care s-a lotizat terenul asupra caruia este edificata instalatia de apa si fântâna proprietatea contestatorilor, fiind eronata atât cu privire la dimensiunea loturilor cât si prin forma terenului supus granituirii, teren care se afla în litigiu pentru solutionarea apelului, cu termen de judecata la , la Tribunalul Arad, în dosarul civil nr., consideram ca nu se poate proceda la desfiintarea lucrarilor de alimentare cu apa potabila în conditiile în care nu s-a statuat în mod definitiv si irevocabil amplasamentul instalatiei, respectiv daca aceasta se afla sau nu pe proprietatea intimatilor.

Au mai sustinut ca, întrucât nu s-a stabilit în mod irevocabil întinderea terenului aferent topograficului nr. top. , nu se poate desfiinta lucrarea existenta pentru ca , pe de o parte s-ar ajunge la întoarcerea executarii în cazul admiterii apelului în dosarul civil nr., cu consecinta repunerii partilor în situatia anterioara, ceea ce în materie de constructii ar fi irealizabila faptic dupa sistarea instalatiilor functionale care sunt incorporate la adâncime în sol iar pe de alta parte.

În fine, au aratat ca îsi asigura apa potabila strict din fântâna ce se solicita desfiintata, fiind astfel lipsiti de sursa de apa potabila, pâna la stabilirea în mod definitiva a liniei de hotar dintre proprietatile noastre, iar prin desfiintarea constructiilor exista riscul sa fie prejudiciati de executarea unei sume mult mai mari decât cea prevazuta în titlul executoriu, situatie în care daca se va stabili linia de hotar pe amplasamentul care este faptic în prezent între proprietati , atunci instalatia de apa potabila se situeaza pe proprietatea acestora.

Masura suspendarii este justificata tocmai pe considerentul ca fântâna este amplasata si în prezent pe terenul contestatorilor, nu cel al intimatilor.

În drept si-au fondat contestatia pe prev. art. 399 si urm. c.pr.civ.

Intimatii C.S.D.V. si C.T., prin întimpinarea formulata la fila 56 dosar, au solicitat respingerea contestatiei la executare împotriva executarii silite pornite în dosar executional nr. al BEJ B.L.M., cu obligarea contestatorilor la cheltuieli de  judecata, iar cu privire la suspendarea executarii silite au aratat ca nu a fost consemnata o cautiune, si totodata ca se invoca faptul ca procesul de granituire nu este finalizat si ca se afla în prezent pe rolul Tribunalului Arad doar pentru a se tergiversa punerea în executare a unei hotarâri definitive si irevocabile, împotriva careia nu s-a exercitat calea de  atac.

De asemenea au  mai aratat ca, eventualele prejudicii invocate de contestatori  care le-ar suferi în urma desfiintarii constructiei si faptul ca este unica lor sursa de apa potabila, fac referire la fondul cauzei, neputând fi puse în discutie în cadrul contestatiei la executare.

În vederea solutionarii contestatiei au fost depuse înscrisuri: dovada de comunicare a somatiei fila 6, somatia emisa de BEJ B.L. fila 7, proces-verbal fila 8, sentinta civila nr.730/2011 filele 9-11, dosar executional nr. filele 21-54,dosar, concluzii scrise intimati fila 75, exemplarul doi al actiunii în servitute, fila 77, Ordinul nr. fila 78 si  CF nr., fila 78 dosar.

Din ansamblul probelor administrate, asupra contestatiei la executare instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 28.06.2011 intimatii C.S.D.V. si C.T. au solicitat intimatului BEJ B.L., punerea în executare silita a titlului executoriu format din sentinta civila  nr.730 pronuntata de Judecatoria Ineu la data de 10 mai 2011 în dosar civil nr., ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare, copie fila 21 dosar.

Prin Încheierea civila nr.3057 a Judecatoriei Arad, fila 12 dosar, s-a dispus încuviintarea executarii silite, fiind format dosar executional nr. BEJ Bosneac L.M.

La data de 21.07.2011, în conformitate cu prev.art.387 c.pr.civ a fost emisa somatie, fila 7 dosar, prin care s-a solicitat contestatorilor, ca în termen de 10 zile de la primirea somatiei, sa se conformeze titlului executoriu de mai sus, în sensul ,,de a ridica constructia fântâna si instalatia aferenta de alimentare cu apa de pe terenul situat în, înscris în CF nr. proprietatea creditorilor C.S.D.V. si C.T., respectiv de a achita creditorilor suma totala de 5.480,30 lei ce reprezinta 1.000 lei cheltuieli de judecata si 4.480,30 cheltuieli de executare”, fila  59-60 dosar.

În termen legal, fata de actele de executare silita, contestatorii au formulat contestatie la executare, solicitând anularea formelor de executare silita, pentru considerentele de fapt expuse punctual.

Cu privire la capatul de cerere având ca obiect anularea formelor de executare silita  din dosar executional nr. BEJ B.L.M, instanta retine ca prin sentinta civila nr.730 pronuntata de Judecatoria Ineu la data de 10 mai 2011 în dosar civil nr., ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare, filele 9-11 dosar, s-a dispus obligarea pârâtilor-contestatori sa ridice constructia fântâna si instalatia aferenta de alimentare cu apa de pe terenul situat în, înscris în CF nr. proprietatea reclamantilor reconventionali-intimatii C.S.D.V. si C.T., respectiv au fost obligati la plata sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecata catre reclamantii reconventionali-intimati.

Hotarârea mentionata a ramas irevocabila prin nerecurare.

Fata de considerentele contestatiei la executare pendinte, în raport de cele mentionate mai sus, rezulta ca aceasta este nefondata, excedând dispozitiilor ce reglementeaza executarea silita, prevazute la art.371 ind.1 si urmatoarele c.pr.civila, respectiv a prevederilor art.399 c.pr.civila.

Astfel, potrivit prevederilor art.399 c.pr.civila,, Împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281^1, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuza sa înceapa executarea silita ori sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita însasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.

De asemenea, dupa ce a început executarea silita, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, data fara îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca în contestatia la executare aparari de fond împotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede în acest scop o alta cale de atac.,,

Ori, asa cum se sustine prin contestatia la executare, contestatorii sunt nemultumiti de modalitatea prin care s-a lotizat terenul asupra caruia este edificata instalatia de apa si fântâna proprietatea acestora, teren care se afla în litigiu în dosar civil nr., aflat în apel, apreciind ca nu s-a stabilit în mod irevocabil întinderea terenului aferent topograficului nr. top. înscris în C.F. nr., acestea neformând obiectul executarii.

De asemenea, se sustine ca îsi asigura apa potabila strict din fântâna ce se solicita a fi desfiintata în prezenta executare, fiind astfel lipsiti de sursa de apa potabila, pâna la stabilirea în mod definitiva a liniei de hotar dintre proprietatile noastre, acestia au la dispozitie formularea unei cereri potrivit art.581 c.pr.civila.

Cu privire la cheltuielile de executare pretinse, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, rezulta ca acestea au stabilite de catre executorul judecatoresc potrivit art.3711 alin.3 c.pr.civ, respectiv art.37 alin.1 din Legea nr.188/2000 si Ordinul M.J.nr.2550/2006, prin proces verbal de stabilire a cheltuielilor, astfel: 2.200 + 24% TVA, adica 2728 lei, iar pentru ridicarea de constructii, persoana fizica si 1.240 lei pentru recuperarea sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli de întocmirea dosarului, comunicare acte procedura, cheltuieli de executare, adaugându-se în plus onorariul avocatului în faza de executare silita 500 lei, taxa de timbru, timbru judiciar, astfel ca nici aceste sustineri nu sunt fondate.

În fine, referitor la capatul de cerere prin care se solicita suspendarea executarii silite initiate în dosarul executional nr. al B.E.J. B.L. pâna la solutionarea irevocabila a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr.aflat în etapa judecarii apelului la Tribunalul Arad, potrivit prevederilor art.403 c.pr.civila, pâna la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune în cuantumul fixat de instanta, în afara de cazul în care legea dispune altfel.

Ori, contestatorii solicita suspendarea executarii pâna la solutionarea irevocabila a unui alt litigiu, fara legatura cu titlul ce se executa si cu prezenta executare, astfel ca si acest capa de cererea apare ca nefondat.

Prin urmare, pentru cele expuse, vazând în drept prevederile art.399 si urmatoarele c.pr.civila, instanta urmeaza a respinge contestatia la executare formulata de contestatori, ca nefondata.

Vazând ca s-au solicitat si justificat cheltuieli de judecata de catre intimatii C.S.D.V. si C.T., în drept prev.art.274 c .pr.civ. urmeaza a obliga contestatorii la plata a 1000 lei cheltuieli de judecata, justificate prin plata onorariului de avocat potrivit chitantei de la fila 57 dosar.

Pentru aceste motive instanta, în numele legii,

H O T A R A S T E

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii M.A. si M.G. împotriva intimatilor C.S.D.V. si C.T. si B.E.J. B.L. pentru anulare forme de executare silita din dosar executional nr. B.E.J. B.L.

 Obliga contestatorii la 1000 lei cheltuieli de judecata catre intimatii C.S.D.V. si C.T.

Cu recurs în 15 zile  de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 03 octombrie 2011.

Presedinte, Grefier,