Reincredintare Minori

Sentinţă civilă 931 din 06.04.2009


Reîncredin?are minori. Schimbarea împrejur?rilor.

Revenire  asupra m?surii. Condi?ii .

Judec?toria Horezu , sec?ia civil?,

sentin?a civil?  nr.931/06. aprilie  2009 .

Prin cererea înregistrat? sub nr. 2303/241/2008, reclamanta  F. M. N.  a chemat în judecat? pârâtul  D. G. M., solicitând instan?ei ca prin  sentin?a ce o va pronun?a s? dispun? modificarea m?surii de încredin?are a minorei  D. G. M., n?scuta la 25.03.2000, în sensul încredinrii acesteia reclamantei ; sistarea oblig?rii reclamantei la  plata pensiei de între?inere în favoarea minorei , dispus? prin sentin?a civil? nr. 430/2005, a Judec?toriei Horezu,  pârâtul s? fie obligat la plata pensiei de între?inere în favoarea minorei.

În motivarea cererii reclamanta a ar?tat c? prin sentin?a civil? nr. 1164/2004, a Judec?toriei Horezu , s-a desf?cut c?s?toria dintre ea si pârât, iar minora  a fost încredin?at? spre cre?tere ?i educare ei.

Ulterior , prin  sentin?a civil? nr. 430/2005, a Judec?toriei Horezu, minora a fost reîncredin?at? pârâtului, iar ea reclamanta a fost obligat? la plata pensiei de între?inere în cuantum de 70 lei.

Având în vedere c? minora a avut unele probleme de s?n?tate, iar pârâtul nu s-a implicat,  în anul 2005, a formulat o ac?iune pe cale de ordonan pre?edin?ial? ?i prin sentin?a civil? nr. 861/23.09.2005, minora i-a fost încredin?at? ei.

De la aceea dat? ?i în prezent minora este în îngrijirea ei, ?i datorit? situa?iei dificile din ?ar? a plecat împreun? cu minora în str?in?tate.  Aici are un loc de munc? stabil ?i bine pl?tit, reu?ind s?-i ofere minorei , condi?ii de via mult superioare celor pe care le avea în ?ar?. Precizeaz? c? minora frecventeaz? cursurile unei scoli primare , s-a integrat bine în colectiv, ?i consider? c? este în interesul acesteia s? r?mân? în continuare în  grija ei.

Analizând întreg probatoriu, instan?a a constatat c? ac?iunea reclamantei este întemeiat? , momentul în care reclamanta a p?r?sit tara împreun? cu minora în urm? cu trei ani, aceasta avea o sentin în baza în care îi fusese încredin?at? minora , într- adev?r vremelnic? .

Minora , în vârst? de 9 ani , este ata?at? de mam?, ?i abia a reu?it s? se adapteze ?i s? se integreze în colectivul clasei în care este înscris? în urm? cu trei ani de zile, este familiarizat? cu colectivitatea unde  locuie?te, iar localitatea ?i domiciliul în care tr?ie?te în prezent , mediul familial actual, constituie în psihicul minorei no?iunea „de acas?”.

Instan?a nu a identificat, o situa?ie alarmant? la domiciliul actual al reclamantei , ca s? justifice înapoierea minorei pârâtului, dimpotriv? consider? c?, reclamanta are condi?ii materiale ?i morale pentru cre?terea ?i educarea minorei ?i este în interesul acesteia s? r?mân? în continuare la reclamant?.

Revenirea minorei în ?ar? dup? atâta timp, ar avea un  impact negativ asupra psihicului minorei , care a fost obi?nuit? timp de trei ani cu un alt stil de viat?, un alt program ?colar, toate acestea constituind o amenin?are la adresa s?n?tii ?i bunei dezvolt?ri psihice ?i fizice a minorei, atr?gând astfel mai multe consecin?e negative decât avantaje, ceea ce nu este în interesul minorei.

Fa  de probatoriu administrat ?i considerentele ar?tate  prin  sentin?a civil? nr.931/06.04.2009 – s-a admis  ac?iunea reclamantei , având în vedere disp. art.44 cod fam. ?i art.42 , alin.1 cod fam.,dispunându-se  reîncredin?area minorei D.G.M mamei reclamante, s-a sistat plata pensiei de între?inere la care a fost obligat? reclamanta , în favoarea minorei , stabilit? prin sentin?a civil? nr.430/2005 a Judec?toriei Horezu, iar pârâtul a fost obligat la plata pensiei de între?inere în favoarea minorei.

1