Somaţie de plată

Sentinţă civilă 1612 din 22.12.2010


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1681/259/2010, petenta Primăria comunei S., judeţul Prahova, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul I.T.M. Prahova, pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună anularea Procesului-verbal de contravenţie seria SSM, nr.6639/01.10.2010, întocmit de I.T.M. Prahova, cu efectul exonerării acesteia de la plata amenzii în valoare de 4.000 lei, iar în subsidiar reducerea cuantumului sancţiunii aplicate sau înlocuirea sancţiunii indicate cu avertismentul.

În motivarea plângerii sale petenta a arătat că în urma unui control efectuat la data de 24.09.2010, inspectorii intimatei au încheiat procesul verbal de contravenţie seria SSM, nr.6639/01.10.2010, prin care a fost sancţionată cu amendă în sumă de 4.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art.13 din Legea nr.309/2006, că este adevărat faptul că acuzaţiile aduse, sunt fondate, dar că niciodată vreun reprezentant al intimatei nu i-a făcut instructaj în legătură cu modul de aplicare a prevederilor Legii nr.309/2006.

De asemenea, petenta arată că se află la prima abatere de genul celei incriminate prin actul constatator, fapt pentru care solicită în subsidiar reducerea cuantumului sancţiunii aplicate sau înlocuirea sancţiunii indicate cu avertismentul.

Deşi legal citat, intimatul I.T.M. Prahova,  nu a depus întâmpinare şi nu a fost reprezentat în faţa instanţei.

În cauză s-au administrat probatorii cu acte.

Instanţa  a reţinut, în fapt, următoarele :

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil sub nr.1681/259/2010, petenta Primăria comunei S., judeţul Prahova, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul I.T.M. Prahova, pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună anularea Procesului-verbal de contravenţie seria SSM, nr.6639/01.10.2010, întocmit de I.T.M. Prahova, cu efectul exonerării acesteia de la plata amenzii în valoare de 4.000 lei, iar în subsidiar reducerea cuantumului sancţiunii aplicate sau înlocuirea sancţiunii indicate cu avertismentul.

Instanţa  a mai  reţinut  că deşi legal citat, intimatul I.T.M. Prahova,  nu a depus întâmpinare şi nu a fost reprezentat în faţa instanţei.

În urma coroborării datelor care rezultă din situaţia de fapt reţinută în Procesul-verbal de contravenţie seria SSM, nr.6639/01.10.2010, întocmit de I.T.M. Prahova, cu cele care rezultă din susţinerile petentei, inclusiv de la momentul concluziilor pe fondul cauzei, dar şi cu dispoziţiile legale incidente în materie, respectiv principiile care decurg din Legea nr.319/2006, instanţa va aprecia asupra  admisibilităţii plângerii în ultimul subsidiar al acesteia, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în continuare :

Astfel, instanţa va reţine în primul rând faptul că încadrarea juridică nu este cea corectă faţă de situaţia de fapt relevată în Procesul-verbal de contravenţie seria SSM, nr.6639/01.10.2010, întocmit de I.T.M. Prahova, prin Notele scrise depuse la dosarul cauzei de către intimată -, încadrarea corectă fiind aceea a faptei contravenţionale prev. de art.13 lit.b din Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu celelalte măsuri adiacente ale planului privind prevenirea şi protecţia sănătăţii în muncă (incluzând şi evaluare riscuri, soluţii şi măsuri de diminuare sau evitare a acestora, întocmirea fişelor individuale de protecţia muncii) şi nu cea indicată de agentul constatator, respectiv art.13 lit.m care se referă la fapta de neprezentare a documentelor în materia stabilirii riscurilor privind securitatea şi sănătatea personalului din cadrul Primăriei comunei S,  judeţul Prahova, a soluţiilor de eliminare sau diminuare a acestora, în materia stabilirii Planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea prealabilă a riscurilor şi în ceea ce priveşte întocmirea fişelor postului pentru angajaţi, din punctul de vedere al atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor pe care aceştia le exercită.

Acest viciu al procesului-verbal de contravenţie nu este însă invocat de către petenta Primăria comunei S, judeţul Prahova -, aceasta având o conduită sinceră de recunoaştere a săvârşirii faptei de neîndeplinire a obligaţiilor legale stipulate în sarcina acesteia de legiuitor în art.13 lit.b din Legea nr.319/2006 ca şi în celelalte dispoziţii legale ale aceluiaşi act normativ.

În ceea ce priveşte sancţiunea amenzii în valoare de 4.000 lei aplicată petentei, instanţa va aprecia că în raport cu datele care rezultă din economia înscrisurilor depuse la dosarul cauzei -, respectiv în raport cu împrejurarea că intimata nu a susţinut existenţa şi producerea  deja a unor evenimente cu consecinţe grave asupra sănătăţii şi securităţii muncii desfăşurate de personalul petentei şi nici desfăşurarea unor lucrări cu un grad de periculozitate ridicat pentru personalul petentei -, aceasta este prea aspră şi nu corespunde gradului de pericol social concret al faptei contravenţionale săvârşite.

Este cunoscut faptul că în doctrina şi în practica judiciară în materie, în acord cu principiul dedus din art.5 din Legea nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, la stabilirea unei sancţiuni în materie contravenţională trebuie avut în vedere principiul proporţionalităţii între pericolul social concret al faptei contravenţionale săvârşite pe de o parte şi genul şi mărimea sancţiunii contravenţionale aplicate, pe de altă parte.

Ori, în speţa de faţă, în raport de pericolul social numai eventual care se desprinde din situaţia de fapt relatată de agentul constatator, sancţiunea amenzii în valoare de 4.000 lei este mult prea aspră -, dată fiind şi notorietatea scăderii resurselor  financiare acordate bugetelor autorităţilor locale care caracterizează perioada de recesiune economică în care se află societatea românească -, instanţa apreciind că în speţă avertismentul va fi o măsură care îşi va atinge scopul preventiv-educativ.

Instanţa va mai reţine că în concret instituţia „Primăria comunei S”, ca instituţie care în realitate întocmeşte acte de stare civilă, nici nu are calitatea obişnuită de „angajator” , această calitate fiindu-i atribuită prin analogie şi în virtutea unei sărăcii lexicale a termenilor utilizaţi de legiuitor în actul normativ deja menţionat.

Pe de altă parte se va constata că aşa cum rezultă din susţinerile petentei, aceasta era deja la data sesizării instanţei în curs de îndeplinire a dispoziţiilor legale în materia protecţiei personalului din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi deci în curs de a se conforma recomandărilor făcute de agentul constatator la data efectuării controlului, încă de atunci – obligaţie pe care aceasta deja şi-a îndeplinit-o, aşa cum rezultă din actele depuse la dosarul cauzei.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea, în primul său subsidiar şi ca urmare va dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în valoare de 4.000 lei, a cărei plată ar afecta bugetul local al unei întregi comunităţi de oameni -, cu avertismentul.

În baza disp.art.7 din O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată, instanţa va atrage atenţia petentei asupra respectării în totalitate a dispoziţiilor legale în materia securităţii protecţiei sănătăţii în muncă, prevăzute de Legea nr.319/2006.