Fara titlu

Sentinţă civilă 277 din 06.02.2009


Dosar nr. 3233/257/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA  CIVILA Nr. 277

Sedinta publica din 06 Februarie 2009

 

Constata ca prin plângerea înregistrata la Judecatoria Medias sub nr. de dosar civil 3233/257/2008, la data de 5 decembrie 2008, contravenienta/petenta societatea comerciala  „G” S.R.L. Medias a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta,

în contradictoriu cu intimata GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDETEAN SIBIU, sa se dispuna:

- în principal, anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. 008073/24. XI. 2008, a amenzii în suma de 30.000 lei si a masurii complementare de suspendare a activitatii de spalare auto pâna la realizarea masurii de protectie fonica si încadrare în limitele admise de STAS;

- în subsidiar, înlocuirea sanctiunii  amenzii contraventionale cu cea de „avertisment”.

În motivarea actiunii s-au relevat urmatoarele aspecte: petenta a fost amendata cu suma de 30.000 lei la data de 24.XI.2008, pe considerentul ca ar fi încalcat prevederile art. 94 al. 1 lit. „c” din O.U.G. nr. 195/2005; agentul constatator a retinut ca la punctul de lucru/spalatorie auto petenta a depasit pragul fonic legal admis; agentul constatator a gresit aplicând sanctiunea deoarece masuratorile de poluare fonica s-au facut fara a fi oprita circulatia rutiera si feroviara ce se desfasura în apropiere; controalele repetate se datoreaza faptului ca persoana ce face sesizarile (B R) urmareste ca astfel sa fie închisa spalatoria auto; tot nelegal s-a dispus si masura de suspendare a activitatii spalatoriei auto deoarece petenta nu a savârsit nici o contraventie; daca instanta va aprecia – totusi – ca s-a savârsit o contraventie sa fie înlocuita amenda cu un avertisment.

În drept s-au invocat prevederile O.G. nr. 2/2001.

Legal citata si reprezentata la judecarea cauzei intimata a solicitat respingerea plângerii (întâmpinare f. 17-19 dosar).

În justificarea acestei pozitii procesuale intimata a aratat, în esenta, urmatoarele: verificarile efectuate la punctul de lucru „spalatorie auto” s-au constatat depasiri ale limitei maxime admise a nivelului de zgomot pentru intervalul de timp 6-22; aceste depasiri au fost repetate; dupa controlul din 16 iunie 2008 petentei i s-a impus sa asigure lucrari  de izolare  fonica  a halei  de  spalari auto  pentru  încadrare  în  limita  maxima de  zgomot  si  sa  efectueze operatiuni  de spalare auto doar cu usile închise; deoarece petenta nu a respectat aceste masuri a fost sanctionata dar amenda a fost dozata la minimul legal; în concluzie plângerea nu este întemeiata.

În drept s-au invocat prevederile art. 115 si urmatoarele Cod procedura civila; ale O.U.G. nr. 195/2005 si ale O.G. nr. 2/2001.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata cele ce urmeaza:

Prin procesul-verbal contraventional seria GNM nr. 008073/24  noiembrie 2008 (f. 6-7 dosar) intimata a sanctionat pe petenta cu o amenda în suma de 30.000 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 96 al. 2 pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2005.

Totodata, în temeiul prevederilor art. 5 al. 3 lit. „e” din O.G. nr.2/2001 petentei i s-a aplicat masura complementara a suspendarii activitatii de spalare autovehicule pâna la realizarea masurilor de protectie fonica si de încadrare în limitele legal admise.

În fapt, s-a retinut ca în urma controlului facut la spalatoria auto din Medias- str. Brateiului jud. Sibiu s-a constatat ca compresoarele de spalare functioneaza fara a fi asigurate masurile de izolare si protectie fonica; activitatea desfasurata depaseste pragul fonic admis de STAS 10.009/88 si OMS nr. 536/1997; masuratorile ce au constatat depasirile pentru care s-a aplicat sanctiunea s-au facut la datele de 16 iunie si respectiv 12 noiembrie 2008.

Actele atasate f. 8, 29-32 si 36-37 dosar confirma veridicitatea starii de fapt cuprinsa în actul sanctionator. Astfel,

La data de 16 iunie 2008 intimata a efectuat un control la punctul de lucru al petentei ce are profil de activitate spalatorie auto. Verificarea nivelului de poluare fonica a demonstrat faptul ca acesta depasea limitele legal admise.

În consecinta, petentei  s-au impus obligatia de a asigura lucrari de izolare fonica a halei de spalare pentru ca nivelul de poluare sa nu depaseasca 50 dB si obligatia de a efectua operatiunile de spalare auto cu usile închise. Cu privire la prima obligatie s-a stabilit termen la data de 21 iulie 2008 iar pentru a doua termenul a fost 20 iulie 2008.

La data de 12 noiembrie 2008 /deci mult dupa data limita stabilita prin actul de control precedent/ intimata a efectuat o noua verificare la punctul de lucru de pe str. Brateiului si s-a constatat astfel ca societatea petentei nu a îndeplinit obligatiile ce i-au fost impuse, valorile de poluare fonica depasind limita admisa de 50 dB.

Instanta nu poate accepta apararea petentei în sensul ca nivelul de poluare a fost categoric  influentat de circulatia rutiera si feroviara din proximitate.

Din actele dosarului rezulta ca la stabilirea nivelului de zgomot al spalatoriei s-a avut în vedere zgomotul de fond si s-au facut corectiile corespunzatoare. Concluzia a fost aceea ca sursa de zgomot monitorizata (spalatoria) depasea limitele de produse admise.

Pe de alta parte, sanctiunea aplicata este legala, fiind dozata la limita minima.

În raport de cele constatate pe baza probatoriului administrat în cauza instanta apreciaza ca plângerea nu este întemeiata, actul atacat fiind temeinic si legal, motiv pentru care în baza prevederilor art. 97 al. 3 din O.U.G. 195/2005 si ale art. 31-35 din O.G. nr. 2/2001 o va respinge.