Sentinta penala

Sentinţă penală 307 din 01.07.2009


Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

Dosar nr. 307/239/2009 , loviri şi alte violenţe

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI 

Şedinţa publica din 01  iulie 2009

PREŞEDINTE - TAM

Grefier - S M

Ministerul Public a fost reprezentat prin

PROCUROR - AMI

Sentinţa penală nr. ..........

La ordine fiind judecarea cauzei penale având ca obiect - infractiunea de loviri şi alte violenţe  - privind pe inculpatul X  şi parte vătămată X.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  lipsesc părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura completă fără citare .

Dezbaterile si cuvintul pe fond au avut loc in sedinta publica din data de 29.06.2009,  fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integrantă din prezenta sentintă,  când, instanta, avind nevoie de timp pentru a delibera a amînat pronuntarea pentru  cauză, astazi

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale  de fata

La nr 307/239/24.02.2009 a fost inregistrat rechizitoriul Parchetului de pe langă Judecătoria Hârlău  cu privire la punerea in mişcare a actiunii penale şi trimiterea in judecata  a inculpatul X  pentru săvârsirea infractiunii de loviri şi alte violente prevăzută de art 180 alin 2 cod penal..

In fapt, in actul de sesizare s-a reţinut că la data de 01.10.2008 partea vătămata a formulat plângere relatând că la data de 12.09.2008 numitul Xl-a lovit in fata locuinţei sale cu un cuţit  cauzându-I leziuni ce necesită 15-17 zile ingrijiri medicale, constituind infractiunea de loviri şi alte violente prevăzută de art 180 alin 2 cod penal.

Invinuitul  a fost cercetat in stare de libertate si  in faza de urmărire penală nu a recunoscut săvârşirea.

Fapta se  probeaza cu plângerea şi declaraţia  părtii  vătămate , certificate medico legal, declaraţii invinuit, declaraţii martori,.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale a inculpatului şi din aceasta rezultă că  nu este inscris.

Inculpatul a fost cercetat in stare si libertate, insă nu a putut fi audiat  fiind pelcat în Italia..

S-a adus la cunoştinta părtii  vătămate drepturile prevăzute de legea 211/2004 privind protectia victimelor infractiunii.

În prezenta cauză, partea vătămată prin apărător  s-a constituit parte civilă in prezenta cauză cu suma de 3000 lei din care 2000 lei daune morale şi 1000 daune materiale.

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi sub prestare de jurământ, martorii din lucrări TM,  şi martorii propuşi de inculpate TF şi CI, şi martorii propuşi de partea vătămată  GA, GM,  potrivit dispozitiilor art.78-86 şi 327 raportat la  art.323 C.proc.pen., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei. 

Pentru martorul MC s-a dat citire declaratiei de la urmărire penală ca urmare a imposibilităţii executarii mandatului de aducere.

Inculpatul a ost audiat după ce in prealabil i-au fost aduse la cunoştintă drepturile şi obligatiile, conform depoziţiei atasate la dosar şi a arecunoscut săvârşirea faptei  nuantat de stare de provocare din partea vătămate.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele  şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine următoarea  situatie de fapt şi de drept:

În fapt la data de 26.09.2008 partea civilă X s-a adresat cu o plâgere Postului de Poliţie Erbiceni reclamând că în data de 12.09.2008 in jurul orelor 19 a fost lovit cu un corp tăios de catre X cauzându-I leziuni ce au necesitat ingrijiri medicale de 15-17 zile.

În sustinerea plăngerii sale a depus certificate medico legal nr 8650/18.09.2008 din care rezultă că partea văţămată prezintă plăgi tăiate,  excoriaţii, echimoză hemoragie subconjunctivală şi fractură piramidă nazală  ce s-au putut produce prin lovire  cu corp tăietor întepător şi obiecte contondente şi pot data din data de 12.09.2008  şi necesită îngrijiri medicale de 15-17 zile.

Din ansamblul material probator rezultă că in data de 12.09.2008 partea vătămată se afla in curtea sa şi la un moment dat  l-a văzut pe inculpate care se intorcea de la serviciu. Din cauza unui conflict anterior dintre copii,  partea vămată a iesit în drum pentru a discuta cu acesta şi discutia lor a generat in agresiune când inculpatul a lovit de mai multe ori  partea vătamată cu un obiect intepător  cauzându-I lziuni e au necesitat ingrijiri medicale de 15-17 zile asa cum rezultă din certificatul medico legal.

Conflictul a fost perceput în mod direct de către sotia parţii vătămate X care a ieşit în stradă şi a inceput să tipe să nu îl mai lovească, iar inculpatul a incetat activitatea infractională plecând spre casă.

Inculpatul , audiat fiind a recunosut că a agresat partea văamtă însă  a arătăt că el a fost iniţial cel amenintat şi înjurat de către partea vătămată din cauza conflictelor dintre copii. Instanta retine că aceasta atitudine a părtii vătamate nu este de natură a provoca inculpatul  iar situatia conflicuală anteroară(din altă zi) prin care şi el a faost lovit cu furca de către parta vătămată nu are aracterul unei stări de provocare, ci eventual acesta putea formula plângere , putând să se efectueze cercetări distincte

Având în vedere situatia relatata de  inculpat in faza de urmărire penală  şi  declaratia părtii vătămate, coroborată cu declaraţiile martorilor audiaţi, acestea concordă, in baza  dispoziţiilor art.69 C.proc.pen. care prevăd că declaraţiile inculpatului pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente în cauză, instanta urmează a ale aprecia în stabilirea vinovătiei acestoruia .

În drept, fapta inculpatului care in data de 12.09.2008 in jurul orelor 19 l-a lovit cu un obiect ascuţit partea vătămată cauzându-I leziuni ce necesită 15-17 zile ingrijiri medicale, prezintând  astfel, plăgi tăiate,  excoriaţii, echimoză hemoragie subconjunctivală şi fractură piramidă nazală, constituind infractiunea de loviri şi alte violente prevăzută de art 180 alin 2 cod penal.

Astfel, elementul material al laturii obiective este realizat de acţiunea de lovire, urmarea imediată a constat în suferinţele fizice şi vătămările cauzate părţii vătămate, respectiv leziunile pentru care au avut nevoie de 15-17 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare; între acţiunea inculpatului şi urmarea imediată existând legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpat cu intenţie directă, în condiţiile art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pen., acesta prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte.

Existand infractiune, va exista si raspundere penala si pedeapsa.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala coroborat cu art 180 alin 2 cod penal va condamana inculpatul prin aplicarea unei pedepse cu amenda penala incadreată intre limitele minime şi maxime prevăzute de lege..

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului instanta are in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevazuta  de art. 72 Cod penal, scopul pedepsei prevazuta de art.52 Cod penal si necesitatea asigurarii preventiei generale si speciale.

Fata de modul si mijloacele de săvâsire a faptei, scopul urmarit,  dar si fata de atitudinea inculpatului,  de a  recunoaste savarsirea infractiunii, precum si de pericolul social concret al faptei, inculpatul este necunoscut cu antecedente penale ,  instanta si-a format convingerea ca aplicarea fata de inculpat a unei pedepse cu amenda  orientata spre minimul special,  cu suspendarea executarii, satisface exigentele individualizarii judiciare a pedepsei.

Dat fiind faptul că pedeapsa prevăzută de lege pentru ambele infractiuni este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda penală, instanţa, ţinând cont de cele arătate mai sus, consideră că pedeapsa amenzii poate duce la îndeplinirea scopului legii penale. Astfel, potrivit art. 180 alin. 2 C.pen., raportat la art. 63 alin. 3 teza a II-a C.pen., limitele legale ale amenzii penale pentru această infracţiune sunt între 500 lei şi 30000 lei.

Pe baza acestor criterii instanta va aplica inculpatului pedeapsa  amenzii penale de 500 lei.

In baza art 81 Cod penal va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatilor, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar si fără executarea acesteia.

Conform art 82 cod penal va stabili un termen de incercare de un an.

Va atrage atentia  inculpatului cu privire la dispozitiile art 83 Cod penal cu privire la revocarea suspendarii conditionate in caz de savarsire a unei noi infractiuni.

In ceea ce priveşte actiunea civilă devoluată, instanţa constată că partea  vătămată Tîrziman Constantin s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 3000 lei reprezentând daune  materiale 1000 lei şi 2000 lei daune morale.

Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi 999 C.civ., respectiv fapta ilicită, constând într-o încălcare a normelor dreptului obiectiv prin care se aduce atingere unor drepturi subiective, prejudiciul, care trebuie să fie cert şi nereparat, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei făptuitorului, instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ cerinţele arătate mai sus, insă în ceea ce priveste daunele materiale  partea vătamată nu a dovedit decât contravaloarea certifcatului medico lega de 39 lei cu chitanta 0003561/18.09.2008.

In ceea ce priveste celelete daune materiale solicitate cei doi martori audiati in cauza in latură civila respectiv x, instanta apreciază ă acesti martori nu cunosc ce cheltuili a afăcut partea civilă cu cheltuilile cu transportul şi medicatia , nestiind nici câte drumuri a afăcut la Spital De asemena mai retine instanta din declaratia martorului GM că partea civilă nu lucra pământul nici anterior agresiunii iar faptul că cei doi martori au ajuat partea vătămata timp de 2 săptămâni la cules şi pentru care au primit sume de bani (necuantificate, "am lucrat cam 2 saptamâni si m-a plătit cu 40 lei pe zi".."nu tin minte câti bani am primit în total") nu sunt de natură a oblige inculpatul la aeste cehltuili deoarece in mod normal ar fi luat personae la lucru care să îl ajute, neexistând legătura de cauzalitate intre la fapta inculpatului şi plata acestor sume de bani.

Prejudiciul moral a constat în  consecinţele negative ale faptei inculpatului asupra părţii civile, precum şi implicaţiile acestei fapte pe toate planurile vieţii acesteia, respectiv pe plan fizic, psihic, moral, social, profesional şi familial, partea civilă fiind în imposibilitatea de a-şi desfăşura în mod normal activitatea, numărul relative  mic de îngrijiri medicale, şi intensitatea agresiunii(relative mică) situatia concretă in care a avut loc(pe fondul unui conflict anterior). Cât priveşte, însă, cuantumul acestei sume, instanţa hotărăşte că prejudiciul moral suferit poate fi satisfăcut prin plata sumei de 500 lei, sumă considerată de către instanţă suficientă pentru a repara dauna morală cauzată de către inculpat  părţii civile.

Având în vedere cele arătate mai sus, instanţa, în baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 998, 999 C. civil, cu referire la art. 14 alin. 1 şi 5 C.proc.pen., urmează să admită în parte cererea de despăgubiri formulată de către partea civilă, şi să oblige inculpatul la plata sumei de 500 lei  cu titlu de daune morale şi 39 lei daune materiale.

Sub aspectul actiunii civile devoluate instantei  prin constituirea partii vatamate  Spitalul Clinic de Urgente Sf Dr N Oblu  care s-a constituit parte civila cu suma de 326,47 lei,  suma ce reprezinta ingrijirile medicale acordate partii vatamate X, şi a Serviciului de ambulantă are s-a constituit parte civilă cu suma de 270 lei pentru trasnportul părtii vatămate, în baza art 313 alin 1 din legea 95/2006 modificata si completat de OUG 72/2006 persoanele prin care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia să repare prejudiciul cauzat furnizorilor de servicii medicale reprezentând cheltuieli efective ocazionate  de asistenta medicală şi transport.

Cererile de constituire de parte civila formulate de catre unitatile furnizoare  de servicii medicale sunt intemeiate pe dispozitiile art 313 din legea legea 95/2006 şi OUG 72/2006.

Având in vedere constarea cuplei inculpatului  faţa de spitalizarea şi transportul părtii vatamate va admite actiunea civila şi va obliga inculpatul la plata acestor cheltuieli cu spitalizarea.

În temeiul art. 191 alin.1 C.proc.pen., instanţa va obliga inculpatii la plata sumei de 300 lei , reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat în prezenta cauză din care 100 lei din faza de urmărire penală.

In baza art 193 cod procedura penala va obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei către X  reprezentând onorar avocat, conform chitanelor depuse de acesta la dosar.

Pentru aceste motive

In numele legii

HOTARASTE,

Condamnă pe inculpatul X fiul lui Mihai şi Maria  la  amenda penala de 500 lei pentru savarsirea infractiunii de loviri şi alte violente prevăzută şi pedepsită de art  180 alin. 2 C.pen., cu referire la art. 63 alin. 3 teza a II-a C.pen in dauna părtii vătămate X.

In baza art 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului.

Conform art 82 cod penal stabileste un termen de incercare de 1 (un) an.

În baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 998, 999 C. civil, cu referire la art. 14 alin. 1 şi 5 C.proc.pen., admite în parte cererea de despăgubiri formulată de către partea civilă, şi pe cale de consecintă obligă inculpatul la plata sumei de 539 lei, din care 39 lei daune materiale şi 500 lei cu titlu de daune morale.

In temeiul art 14 raportat la art 346 cod procedura penala admite actiunea formulată de X  şi pe cale de consecintă  obligă inculpatul la plata sumei de 326,47 lei  lei reprezentând cheltuielile cu spitalizarea afectuate pentru numitul X.

In temeiul art 14 raportat la art 346 cod procedura penala admite actiunea formulată de X şi pe cale de consecintă  obligă inculpatul la plata sumei de 270  lei reprezentând cheltuielile cu transportul  afectuate pentru numitul X.

In baza disp art 191 alin 1 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 300  lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 100 lei din din faza de urmarire penala.

In baza art 193 cod procedura penala obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei către X  reprezentând onorar avocat

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru reprezentantul Parchetului, inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă.

Pronuntata in sedinta publica azi,  01.07.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER

1/7

Dosar 307/239/2009