Partaj succesoral

Sentinţă civilă 7 din 09.01.2007


Pe rol, soluţionarea procesului civil, având ca obiect „partaj succesoral”, privind pe reclamantul B.V., în contradictoriu cu pârâţii B.E., S.V., T. N., V. A.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns personal părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut oral referatul  cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, părţile prezente depun la dosar o tranzacţie şi sunt de acord să se ia act de aceasta, sens în care, după legitimare, se semnează tranzacţia în faţa instanţei, de fiecare parte.

Instanţa, luând act de tranzacţia încheiată, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având pe rând cuvântul, solicită să se ia act de tranzacţia încheiată.

Pârâţii, având pe rând cuvântul, de asemenea solicită să se ia act de această tranzacţie.

Dezbaterile fiind încheiate,

Prin cererea de chemare în judecată adresată acestei instanţe şi  înregistrată pe rol sub nr.67/230/2006 (nr.în format vechi 1665/29.11.2006), reclamantul B. V. i-a chemat în judecată  pe pârâţii B. E, S.V., T. N., V. A., pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună partajul terenurilor rămase de pe urma defunctului B C. .decedat , terenuri înscrise în T.P.nr.456-59078/1994 şi situate pe raza comunei Brădeşti, sat Tatomireşti, judeţul Dolj.

In aceste condiţii, aplicându-se cotele succesiunii legale, reclamanţii solicită să se stabilească cotele ce li se cuvin, în calitatea de moştenitori ai defunctului şi sistarea stării de indiviziune prin atribuirea efectivă a suprafeţelor de teren, respectându-se posesia actuală, reclamantul fiind cel care are în posesie suprafaţa de 2500 m.p. situată în T.72, p.229.

In drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp.art.728 din C.civ. şi art.6731 din C.p.civ.

In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei copii după T.P.nr.456-59078/31.03.1994 şi după actele de stare civilă ale părţilor (filele 4- 14 dosar), precum şi după certificat de deces al autorului B. C.

 Acţiunea a fost timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

La termenul de azi, părţile au încheiat o tranzacţie pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului  partajând terenurile voluntar.

Analizând tranzacţia încheiată prin prisma dispoziţiilor art.271 c.p.civ. şi a lucrărilor dosarului, instanţa constată că aceasta întruneşte condiţiile de fond şi formă, pentru a putea forma dispozitivul unei hotărâri de expedient.

Astfel, după defunctul B. C., decedat la data de 17.08.2006, i s-a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenurilor din T.P.nr.456-59078/1994.

Cum potrivit dispoziţiilor lg.18/1991, ieşirea din indiviziune a celor îndreptăţiţi la reconstituirea terenurilor se face în condiţiile codului civil iar părţile au efectuat o asemenea ieşire în mod voluntar, instanţa va urma să admită acţiunea şi să pronunţe hotărârea de expedient amintită, luând act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Admite acţiunea formulată de reclamatul B.V.,în contradictoriu cu pârâţii B. E.,  S. V., Ţ. N., V. A,

Ia act de tranzacţia intervenită între părţi, care va fi cuprinsă în dispozitivul hotărârii de expedient:

"Reclamant B. V. şi Pârât B. E., Pârâta S. V. , Pârâta Ţ.N.,V. A.

Noi, părţile, am convenit să împărţim masa partajabilă rămasă de pe urma defunctului B.C. după cum urmează:

Reclamantul B. V., voi primi, în deplină proprietate şi liniştită posesie prafaţa de 2500 m.p. teren situat în T.P.456-59078 din 31.03.1994, T.72, p.229, cu amplasamentul în com.Brădeşti, sat Tatomireşti şi vecinătăţile: N – G. M., S – Râul Jiul, E – B. E., V – M. P;

- Eu, pârâtul B. E. voi primi în deplină proprietate şi liniştită posesie următoarele suprafeţe de teren din T.P.456-59078 din 31.03.1994, situate în com.Brădeşti, sat Tatomireşti, cu următoarele vecinătăţi:

- 2500 m.p. T.72, p.229 – la N – G. M., S – Râul Jiul, E – D. E., V – B. V.;

- 2144 m.p. în T.76, p.15, - N – DJ 1585, E – G. C. ,S – CFR 1683 , V – M. I;

- Eu, pârâta S.V., voi primi în deplină proprietate şi liniştită posesie, următoarele suprafeţe de teren din T.P.456-59078 din 31.03.1994, situate în com.Brădeşti, sat Tatomireşti cu vecinătăţile:

- 1216 m.p. T.40, p.16, cu vecinii: N – M. M., E – P/051, S – Z.P., V – DE 1084.

- 0198 m.p. T.75, p.70, N – DJ 1696, E – Z. I., S – A.21, A.22, V – F. M.;

- 2550 m.p. T.37, p.336, N – 768, E – M.I., S – Parcela 367, V – P. I. – hotar Răcari;

- 2500 m.p. T.11, p.31, N – B. I., E – DE 309, S – Z. I, V – DE 369.

- 2550 m.p. T.37,. p.367, N – A.366, E – M. I., S – P.994, V – P. I.- Răcari;

- 1320 m.p. T.39, p.200 (intravilan), N – B. P., E – CC 199, S – Z. I., V- PI D 38;

- 1000 m.p. T.39, p.199 (intravilan), N – B. P., E – DC 1595/3, S- Z. I., V – A.200.

- Eu, pârâta T. N., voi primi în deplină proprietate şi liniştită posesie, următoarele suprafeţe de teren din T.P.456-59078 din 31.03.1994, situate în comuna Brădeşti, sat Tatomireşti, cu vecinătăţile:

- 2516 m.p. T.40, p.206, N – PD 1048, E – N. A., S – P 1102/1, V – P.217 prim;

- 3800 m.p. T.63, p.245, N – G. E./19, E – P 1550, S – CC 246, V – DC 1595/3;

- 1000 m.p. T.63, p.246, N – A.245, E – A 245, S – I. Al., V – DC  1595/3.

- Eu, pârâta V. A., voi primi în deplină proprietate şi liniştită posesie următoarele suprafeţe de teren din T.P. 456-59078/31.03.1994, situate în comuna Brădeşti, sat Tatomireşti, judeţul Dolj, cu vecinătăţile:

- 2500 m.p. T.63, p.304, N – P. El., E – DE 1572, S – P.M., V – P.1550/4;

- 2806 m.p. T.68, p.42, N – C. Dumitru, E – HC 43/1, S – P. E., V – PD 1617.

Această înţelegere scrisă reprezintă voinţa noastră liberă, neviciată, pe care o depunem la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în temeiul art.271  273 c.pr.civ.