Acţiune în constatare partaj judiciar

Sentinţă civilă 1176 din 03.10.2013


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant T.M. D.şi pe pârât T. S., pârât H. I. C., pârât B. A., pârât B. E., pârât T. V. -  decedată, pârât D. I.  C., având ca obiect acţiune în constatare partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  nu  se  prezintă  părţile  .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează  că  mersul dezbaterilor  şi susţinerile părţilor  au  fost consemnate în  încheierea  de şedinţă  din  12 septembrie  2013  ,  ce face  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre  ,  iar  pentru  ca  pârâtul  D.  I.C.  să  achite diferenţa  de  onorar expert în  sumă  de 562,5  lei s-a  amânat  pronunţarea  pentru  termenul  din  19  septembrie 2013  ,  pentru termenul  din 26 septembrie 2013 ,  apoi ,  pentru termenul  de  azi  3 octombrie 2013  ,  când  : 

INSTANŢA

Prin  acţiunea civilă înregistrată  la această instanţă  la  data  de 15  iunie  2012 ,  reclamantul  T.  M.  D. a  solicitat  instanţei  ,  în  contradictoriu  cu  pârâţii  T.S. , H. I. C.  , B. A. şi  soţia B. E. ,  ca prin  hotărârea  ce  o  va  pronunţa  să constate  că  reclamantul  T.  M.  D. este  succesorul  legal  al  defunctului T.  M. ,  înscris ca  proprietar sub B.20  din  c.f.  1333 Ceica ,  nr.  top.  1126/2 ;  să  constate că  pârâta  T.S.  este succesoarea  legală a  defunctului  T.G. înscris ca proprietar sub B. 21 din  c.f.  1333  Ceica ,  nr. top.  1126/2 şi sub  B.14  , din c.f.  76 Ceica  ,  nr.  top.  1089/3 ;  să dispună ieşirea din indiviziunea existentă  asupra imobilelor  situate în  Ceica  ,  cu  nr.  top. 1126/2 înscris în CF 1333 Ceica şi  nr.  top.  1089/3  înscris în  c.f.  76 Ceica ,  formarea  a  două  loturi din  fiecare  număr topografic  în  favoarea reclamantului şi  înscrierea în  cartea  funciară . 

În  motivarea acţiunii  reclamantul  arată  că  ,este  proprietar  asupra  cotei  de ¼  parte  din  cota  de  2800 mp  ,ce formează  imobilul  cu  nr.  top. 1089/3 din  c.f.  76 Ceica  şi  totodată  este  moştenitorul  defunctului T. M. ,  ce figurează  înscris cu  ¼  parte  din  cota  de 200/1877  părţi  din  imobilul  cu nr.  top. 1126/2 din c.f.  1333 Ceica  . Reclamantul  mai  arată  că , cele  două  imobile reprezintă  terenuri intravilane ,  care sunt  alăturate  ,  iar frontul  la  stradă  este situat  pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2. Totodată ,  se  mai  arată  că ,asupra  imobilului  cu  nr.  top. 1089/3  sunt  coproprietari reclamantul , împreună cu pârâţii T. S. şi H. I.  C. (fostă A.) ,  iar  asupra  imobilului  cu nr.  1126/2 coproprietari  sunt reclamantul şi  toţi  pârâţii . 

În  drept  , invocă dispoziţiile art.  669,686 cod civil .

În  probaţiune  ,  reclamantul  depune la  dosar copii  in extenso  după  c.f.  76 şi 1333 Ceica  . 

La data  de 13 septembrie 2012,  reclamantul  a  depus  la  dosar completare de acţiune, prin  care  solicită introducerea în  cauză a  pârâtei T. V. , domiciliată  în Ceica  nr. 103, jud.  Bihor  ,  aceasta  fiind  soţia  supravieţuitoare  a  defunctului T.  M.  .

Totodată ,  reclamantul solicită  a  se constata  că în  calitate  de succesoare  legală  , aceasta  are  vocaţie  succesorală  la  masa  succesorală  a  defunctului , în  cota  de  ¼  părţi  alături  de reclamant  ,  care  are vocaţie la  ¾  părţi  din  imobilul care  a  aparţinut defunctului ,  înscris sub B.20 din  c.f.  1333  Ceica  cu  nr.  top. 1126/2 . 

La  data  de 27  septembrie  2012, reclamantul  a  depus  la  dosar precizare de acţiune , prin  care solicită  a  se constata  că, masa succesorală  rămasă  în  urma  defunctului T. M. este compusă  din ¼ părţi din  cota  de 200/1877 din  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2 ,  din  c.f.  1333 Ceica  , succesori  fiind  reclamantul T.  M.  D.  în  calitate  de fiu  şi pârâta  T.V. ,  în  calitate  de  soţie  supravieţuitoare , în cota  de ¼  parte  ;  să  se  constate că  masa  succesorală rămasă  în  urma  defunctului T. G. se  compune din cota  de  2/4  părţi din  imobilul  cu  nr.  top.  1126/2 din  c.f.  1333 Ceica  şi  din  cota  de  2/4  părţi din  imobilul  cu  nr. top.  1089/3 Ceica  din  c.f. 76 Ceica  . 

  La  data  de 11.10.2012 s-a  depus  la  dosar  un înscris din  partea  lui  Duma  Ionuţ Cătălin prin  care arată că  ,  raportat la  construcţiile existente pe  imobilul  cu  nr. top. 1126/2,  prin  Sentinţa  civilă  nr.  1267/2011 pronunţată  de  Judecătoria  Beiuş  , în  dosar  nr.  714/187/2010,  rămasă  definitivă  şi  irevocabilă , i s-a  stabilit  un drept  de  proprietate asupra  construcţiilor în  cota de  ½  parte  . 

Anexează copia  sentinţei  civile nr.  1267/2011 pronunţată  de  Judecătoria  Beiuş în  dosar  nr.  714/187/2010. 

  La data  de 15.11.2012 reclamantul a  depus  la  dosar completare  de  acţiune  ,  prin  care  solicită  introducerea în  cauză  a  pârâtului D. I.  C.  cu  domiciliul  în Ceica  .  . 

De asemenea  ,  tot  prin  completarea de  acţiune reclamantul  solicită  ca instanţa  să  constate  că  pe  imobilul  cu  nr.  top.  1126/2 Ceica există o  construcţie casă  de locuit ,  asupra căreia au un  drept  de  proprietate ,  pe de  o  parte,  reclamantul T.  M. D.  ,  defunctul  T. G. şi  pârâta  H.  I. în  cota  de  ½  parte ,  iar  pe de  altă  parte pârâtul  D.  I. C.  asupra  cotei  de  ½  parte  ;  să  se  dispună  ieşirea din  indiviziune cu  privire  la această  construcţie prin  atribuirea  în întregime  în  favoarea reclamantului .

  La termenul  de judecată  din 15.11. 2012  , prezenţă  în faţa  instanţei ,  pârâta T.  S.  arată  că este  de  acord  cu  acţiunea reclamantului  , respectiv ca  partea ce  i-ar reveni să fie atribuită  reclamantului  ,  fără  nici  o  pretenţie  şi fără  plata vreunei  sulte  .

La data  de 15  ianuarie 2013 pârâtul  D.  I. C. a depus  la  dosar întâmpinare  ,  prin care  arată  că  nu  se  opune  la acţiunea reclamantului  şi  nici  la sistarea  stării  de  indiviziune în  sensul atribuirii întregilor construcţii reclamantului ,  cu  obligarea acestuia  la plata  unei sulte  . 

În  motivarea întâmpinării pârâtul  arată  că,  a devenit coproprietar cu  reclamantul  şi celelalte  părţi  din proces,  asupra  cotei  de  ½  parte  din construcţii ,  în baza  Sentinţei  civile  nr.  1267/2011  pronunţată  de  Judecătoria  Beiuş  în  dosar  nr.  714/187/2010 ,  rămasă  definitivă  şi  investită  cu  formulă  executorie  . Arată  că ,  este  de acord  cu  modalitatea de partaj avansată  de  reclamant dar solicită ,  ca  în  urma atribuirii imobilelor ,  reclamantul  să  fie  obligat  la plata  unei sulte reprezentând echivalentul  a  ½  din  valoarea  de circulaţie a construcţiei .

  Prin  notele  de  şedinţă depuse  la  dosar  la  data  de  17.01.2013  reclamantul T.  M.  D. solicită încuviinţarea obiectivelor pentru  efectuarea raportului  de expertiză ,  respectiv :  formarea  unui  lot în  favoarea sa  în  vederea  ieşirii  din  indiviziune  ,  care  să cuprindă casa  de  locuit  şi  teren  din  ambele  imobile ,  în  cota ce  i  se cuvine  ,  potrivit înscrierilor  de  carte  funciară ,  cât  şi  a  cotei aferente pârâtei  T.  S.  ,  care  , a fost de acord  să îi  transmită cota ei  parte  ,  cu  arătarea valorii  imobilelor  în  vederea  calculării  eventualei  sulte .

Prin  notele  de  şedinţă depuse  la  dosar  la  data  de  28.02.2013  reclamantul T.  M. D. solicită încuviinţarea obiectivelor pentru  efectuarea raportului  de expertiză ,  respectiv :  formarea  unui  lot în  favoarea sa  în  vederea  ieşirii  din  indiviziune  ,  care  să cuprindă casa  de  locuit  şi  teren  din  ambele  imobile ,  în  cota ce  i  se cuvine  ,  potrivit înscrierilor  de  carte  funciară ,  cât  şi  a  cotei aferente pârâtei  T.  V. ,  soţia defunctului  T.  M. ,  cu  arătarea valorii  imobilelor  în  vederea  calculării  eventualei  sulte.

Totodată reclamantul depune  la  dosar copie  c.f.  50525 Ceica (fost  c.f. 1333 Ceica  )  ,  în  care s-a efectuat operaţiunea de înscriere a  Sentinţei  civile  1267/2011  pronunţată  de  Judecătoria  Beiuş .

 La termenul  de  judecată  din  28  februarie 2013  , a  fost  încuviinţată  proba  cu efectuarea unui raport  de expertiză pentru evaluarea construcţiilor  şi  a  terenului , având ca  obiective  -  identificarea imobilelor teren şi construcţii  ; - formarea unui  lot pe  seama  reclamantului format din  casă  şi  întreg  terenul identificat  cu  nr.  top. 1126/2 şi  1089/3  din CF  76 Ceica  ; -  indicarea valorii imobilelor şi  calcularea sultei conform cotelor de  proprietate .

La data  de 10  iunie 2013 s-a depus  la  dosar raportul  de expertiză tehnică topografică  întocmită  de  către expertul  T. T.  S.  ,  din  concluziile  căruia se reţine că ,  au  fost  identificate amplasamentele actuale  ale imobilelor care  fac  obiectul cauzei  ,  respectiv  :  terenul  arabil  situat  în  intravilanul  comunei  Ceica în  suprafaţă  de  1595 mp  ,  proprietatea  pârâţilor  B.  E. şi  B.  A.  ,  aflat  în  posesia şi  folosinţa acestora  ; -  terenul  arabil  situat  în  intravilanul comunei Ceica , în  suprafaţă de  2800 mp  proprietatea  reclamantului T.  M.  D. – ¼  parte  ,  pârâta  A.  I.  C. - ¼  parte şi pârâta  T. S. - 2/4  parte  ;  cota  de  1636 mp  aflată  în  posesia şi  folosinţa  reclamantului  T.  M.  D. ¼ parte , pârâta  A.  I. C.  - ¼  parte şi pârâta  T. S. - 2/4  parte ; -  imobilul  cu  nr. cadastral  50525 - 200  mp din  CF  50525 Ceica  , ce  în  natură reprezintă  curte  în  intravilan  şi  casă de  locuit în  suprafaţă  construită  de  63,00 mp  ,  suprafaţă  utilă  de 49,71 mp şi  regim  de înălţime parter  .

Conform  folosinţei  actuale s-a  procedat  la  efectuarea  cuvenitelor dezmembrări  a  imobilului  cu  nr. top.  1089/2  în  : imobilul  cu  nr.  top.  1089/3 în  suprafaţă  de  1636 mp  ;  nr.  top.  1089/4  în  suprafaţă  de 1595 mp  şi  nr.  top.  1089/5 în  suprafaţă  de  1164  mp  .  Valoarea de circulaţie a  construcţiei -  casă  de locuit - de  la  nr.  administrativ 111/A Ceica este  15.000  lei  . Totodată  ,  pentru egalizarea  loturilor s-au  calculat sultele pe care reclamantul T.  M.  D. le  va achita  ,  pentru teren 2754  lei  către T.S.  , 1377  lei  către Alb  Irina  ,  iar pentru construcţii  :  - 7500  lei  către pârâtul  D.  I. C. , 2500  lei  către  T. S.  şi  2500  lei  către A.  I.  C.  .

La termenul  de  judecată  din  12  septembrie 2013 părţile  au arătat că  sunt  de  acord  cu  concluziile raportului  de expertiză .

 Analizând întreg  materialul  probator  de  la  dosar ,  instanţa  reţine  în  fapt  următoarele  :

Imobilele ce formează  obiectul cauzei  sunt identificate  ca fiind  nr.  top.  1126/2  înscris în  c.f. 1333 Ceica  (  actualmente  nr.  cad 50525 Ceica ) şi imobilul  cu  nr.  top.  1089/2  înscris în  c.f.  76 Ceica  . Pe  imobilul  cu nr.  top.1126/2,  respectiv asupra  cotei  de 200  mp  din acest  imobil  ,  este  amplasată o construcţie  , situată  la  nr.  administrativ  111/A ,  asupra căruia sunt  proprietari reclamantul T.  M.  D.  , defunctul  T.G.  ,  pârâta  H.  I.  C.(fostă A.)  -  toţi în  cota  de  ½  parte  şi  pârâtul  D.  I. C.  -  în  cota  de ½ parte ,  astfel  cum  rezultă din Sentinţa civilă 1267/2011  pronunţată  de Judecătoria  Beiuş în  dosar  nr.  714/187/2011 precum  şi  din coala  c.f.  50525 Ceica . 

Reclamantul este  proprietar  asupra  cotei  de ¼  parte  din  cota  de  2800 mp  ce formează  imobilul  cu  nr.  top. 1089/2 din  c.f.  76 Ceica  şi  totodată  este  moştenitorul  defunctului T. M. ,respectiv tatăl  său  ,  ce figurează  înscris cu  ¼  parte  din  cota  de din  cota  de 200/1877  părţi  din  imobilul  cu nr.  top. 1126/2 din c.f.  1333 Ceica  . Cele  două  imobile reprezintă  terenuri intravilane ,  care sunt  alăturate  ,  iar frontul  la  stradă  este situat  pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2. Totodată ,  asupra  imobilului  cu  nr.  top. 1089/2  sunt  coproprietari reclamantul  împreună cu pârâţii T. G. şi H.  I.  C.  (fostă A.) ,  iar  asupra  imobilului  cu nr.  1126/2 coproprietari  sunt reclamantul şi  pârâtele  T.  S. şi  H.  I.C. aşa  cum  rezultă  din  copia colii  c.f.  76  Ceica aflată  la  dosar  .

Astfel  în baza art.  650  Cod  civil  ,potrivit căruia „succesiunea se deferă sau prin lege, sau după voinţa omului prin testament” ,art. 669 cod civil potrivit căruia „ copii sau descendenţii  lor succed tatălui, mamei, moşilor, moaşelor şi oricăror alt ascendent , fără deosebire de sex şi chiar de ar fi născuţi din  deosebite căsătorii”va constata  că masa  succesorală a defunctului  T. M. se  compune din  cota  de 1/4  parte din cota  de 200/1877 din imobilul - teren identificat  cu nr.  top. 1126/2 înscris c.f.  1333 Ceica  , actualmente  50525 Ceica, vocaţie succesorală având  reclamantul T. M.  D. în calitate  de succesor  legal în  cota  de  ¾  parte  şi pârâta  T. V.  -  soţie  supravieţuitoare în  cota  de  ¼  parte  .

Va constata  că masa  succesorală a defunctului  T.  G. se  compune din  cota  de 2/4  parte din cota  de 200/1877 din imobilul - teren identificat  cu nr.  top. 1126/2 înscris c.f.  1333 Ceica  -  actualmente 50525 Ceica  ,  precum  şi  din cota  de 1/6  parte din  casa  de  locuit existentă pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2 Ceica  , înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica  şi cota  de  2/4  părţi  din  imobilul  cu nr.  top. 1089/2 înscris  în  c.f. 76 Ceica , vocaţie succesorală având  pârâta T. S. în calitate  de succesoare  legală.

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 728 cod  civil potrivit căruia „  nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune . Un coerede poate cere oricând împărţeala  succesiunii, chiar dacă ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii” şi  ” art. 730 cod civil , potrivit căruia „  dacă toţi erezi sunt prezenţi şi majori , se pot împărţii între dânşii , oricum ar voi , fără îndeplinirea vreunei formalităţi”.

 Faţă  de cele  de  mai  sus ,  având  în  vedere că  pârâţii  sunt de  acord  cu acţiunea reclamantului  ,  aceştia împreună  cu  reclamantul  sunt coproprietari  asupra  imobilelor în  litigiu , iar prin raportul  de expertiză au fost formate  loturile  şi  s-au calculat sultele  corespunzătoare pentru  egalizarea  loturilor  , instanţa  urmează  să admită acţiunea reclamantului  astfel  cum  a  fost formulată , completată  şi  precizată  .

Va  constată că masa  de împărţit se  compune din casa  de  locuit existentă pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2 Ceica înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica ,  asupra căruia sunt proprietari  în cota  de  3/6 parte pârâtul  D.  I. C. ,  în  cota  de 3/6  parte reclamantul  T.  M. D.  ,  defunctul  T. G.  şi pârâta  H. I.  C.  ,  precum  şi  terenul în  suprafaţă  de 200  mp  aferent  imobilului cu  nr.  top. 1126/2 Ceica înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica, imobilul  cu  nr.  top.  1089/2  în  suprafaţă  de  4395 mp  asupra căruia sunt proprietari  reclamantul T.  M.  D. în  cota  de ¼  parte,  defunctul  T.  G. în cota  de 2/4  parte  şi  pârâta H. I. C. în cota  de  ¼  parte  . 

Va  dispune dezmembrarea  imobilului  cu  nr.  top.  1089/2 înscris  în  c.f.  76 Ceica  în  :

- nr. top.  1089/3 în  suprafaţă  de  1636 mp

- nr.  top.  1089/4 în  suprafaţă  de  1595 mp  şi

- nr.  top.  1089/5 în  suprafaţă de  1164 mp ,  conform raportul  de expertiză topografică  întocmit  de  către expertul  T.T.  .S. 

Va  dispune ieşirea  din  indiviziune  prin formarea a  două  loturi , Lotul nr.  1 în favoarea reclamantului  T.  M.  D. compus din casa  de locuit  existentă pe  imobilul nr.  top.  50525 ( provenit din  conversia pe  hârtie  a imobilului  cu  nr.  top.  1126/2 ) , suprafaţa  de 200  mp aferent acestui  imobil precum  şi  imobilul  cu  nr.  top.  1089/3 în  suprafaţă  de 1636  mp ; Lotul  nr.  2 format  din imobilul nr.  top.1089/4 în  suprafaţă  de  1595 mp  şi 1089/5 în  suprafaţă de  1164 mp  în  favoarea pârâţilor B. A. ,  B. E. şi  H.  I.  C.  ,  în  indiviziune  . 

 În  baza  art. 742 Cod  civil  ,  potrivit căruia  „ inegalitatea părţilor date  în  natură  se compensează  prin  bani „va obliga  reclamantul  T.  M.  D. să  plătească  pârâtului  D.  I. C.  suma  de 7500  lei ,  pârâtei T.S.  suma  de  5254  lei şi  pârâtei H.  I.  C.  suma  de 3877  lei cu  titlul sultă .

 În  baza art.  276 c.pr.  civilă  urmează a compensa cheltuielile  de  judecată  suportate  de  părţi .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată ,  completată şi  precizată la  data  de  13.10.2012 ,  la  data  de 27 septembrie 2012  ,  la  data  de 15.11.2012  de reclamantul  T.  M.  D în  contradictoriu  cu  pârâţii  T. S. - ., B.E., H.I.C.,  T. V. ,  D. I. C. - şi  în  consecinţă  :

Constată că masa  de împărţit se  compune din casa  de  locuit existentă pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2 Ceica înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica ,  asupra căruia sunt proprietari  în cota  de  3/6 parte pârâtul  D.I. C.  ,  în  cota  de 3/6  parte reclamantul  T.  M. D. ,  defunctul  T. G.  şi pârâta  H.  I.  C.  ,  precum  şi  terenul în  suprafaţă  de 200  mp  aferent  imobilului cu  nr.  top. 1126/2 Ceica înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica, imobilul  cu  nr.  top.  1089/2  în  suprafaţă  de  4395 mp  asupra căruia sunt proprietari  reclamantul T. M.  D. în  cota  de ¼  parte,  defunctul  T.  G. în cota  de 2/4  parte  şi  pârâta H.  I.  C. în cota  de  ¼  parte  . 

Constată  că masa  succesorală a defunctului  T.  M. se  compune din  cota  de 1/4  parte din cota  de 200/1877 din imobilul - teren identificat  cu nr.  top. 1126/2 înscris c.f.  1333 Ceica  , actualmente  50525 Ceica, vocaţie succesorală având  reclamantul T. M.  D. în calitate  de succesor  legal în  cota  de  ¾  parte  şi pârâta  T. V.  -  soţie  supravieţuitoare în  cota  de  ¼  parte  .

Constată  că masa  succesorală a defunctului  T.  G. se  compune din  cota  de 2/4  parte din cota  de 200/1877 din imobilul - teren identificat  cu nr.  top. 1126/2 înscris c.f.  1333 Ceica  -  actualmente 50525 Ceica  ,  precum  şi  din cota  de 1/6  parte din  casa  de  locuit existentă pe  imobilul  cu  nr.  top. 1126/2 Ceica  , înscris  în  c.f.  1333 Ceica  ,  actualmente  50525 Ceica  şi cota  de  2/4  părţi  din  imobilul  cu nr.  top. 1089/2 înscris  în  c.f. 76 Ceica , vocaţie succesorală având  pârâta T. S. în calitate  de succesoare  legală.

Dispune dezmembrarea  imobilului  cu  nr.  top.  1089/2 înscris  în  c.f.  76 Ceica  în  :

- nr. top.  1089/3 în  suprafaţă  de  1636 mp

- nr.  top.  1089/4 în  suprafaţă  de  1595 mp  şi

- nr.  top.  1089/5 în  suprafaţă de  1164 mp ,  conform raportul  de expertiză topografică  întocmit  de  către expertul  T. T.  S.. 

Dispune ieşirea  din  indiviziune  prin formarea a  două  loturi , Lotul nr.  1 în favoarea reclamantului  T.  M.  D. compus din casa  de locuit  existentă pe  imobilul nr.  top.  50525 ( provenit din  conversia pe  hârtie  a imobilului  cu  nr.  top.  1126/2 ) , suprafaţa  de 200  mp aferent acestui  imobil precum  şi  imobilul  cu  nr.  top.  1089/3 în  suprafaţă  de 1636  mp ; Lotul  nr.  2 format  din imobilul nr.  top.1089/4 în  suprafaţă  de  1595 mp  şi 1089/5 în  suprafaţă de  1164 mp  în  favoarea pârâţilor B. A. ,  B.  E.şi  H. I.  C.  ,  în  indiviziune  . 

 Obligă  reclamantul  T. M. D. să  plătească  pârâtului  D.  I. C. suma  de 7500  lei ,  pârâtei T. S. suma  de  5254  lei şi  pârâtei H.  I.  C. suma  de 3877  lei cu  titlul sultă .

 Compensează cheltuielile  de  judecată  suportate  de  părţi .

Cu  recurs în  15  de  zile  de  la  comunicare .

Pronunţată  în  şedinţă  publică  azi 3  octombrie  2013

Domenii speta