Partaj succesoral

Decizie 564 din 09.06.2009


Pronunţând sentinţa civilă nr.171/26.04.2007 Judecătoria P.T. a admis acţiunea formulată de reclamanţii D.C., M.E. şi M.M. împotriva pârâţilor D.V. şi B.M., a respins cererea reconvenţională formulată de pârâtul D.V. şi, dispunând ieşirea părţilor din indiviziune, a atribuit lotul nr.1 reclamantului D.C., în valoare de 8915,66 lei, cu obligarea acestuia la plata unei sulte de 1208,33 lotului nr.3, lotul nr.2 reclamantei M.E., în valoare de 8503,89 lei, cu obligarea acesteia la plata unei sulte de 796,56 lei lotului nr.3, lotul nr.3 reclamantei M.M., în valoare de 2538 lei, lotul nr.4 pârâtului D.V., în valoare de 16041,10 lei, cu obligarea acestuia de a plăti sultă 3164,44 lei lotului nr.3 şi 5169,33 lei lotului nr.5, lotul nr.5 pârâtului B.M., în valoare de 2538 lei.

Totodată, instanţa a obligat pe pârâtul D.V. să plătească reclamantului D.C. 165 lei, pe pârâtul B.M. reclamantei M.E. 315 lei, pe reclamanta M.M. 188 lei reclamantului D.C. şi 127 lei reclamantei M.E., cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs în termen, motivate, de asemenea, în termen, legal scutit de plata taxei judiciare de timbru (art.14 din O. M.Justiţiei nr.760/C/1999, respectiv legal timbrat (29, 36-38, 49,50,72,74) reclamanţii D. C-tin şi M.E. şi pârâtul D.V..

În motivarea recursului lor, reclamanţii au arătat că sunt nemulţumiţi de faptul că au fost obligaţi la plata cheltuielilor de judecată (f.2) iar pârâtul a solicitat casarea celor două hotărâri pronunţate de instanţa de fond şi, în rejudecare, respingerea acţiunii formulate împotriva sa, cu obligarea părţilor intimate la plata cheltuielilor de judecată, arătând că:

1.instanţa a judecat luând în considerare titlul de proprietate nr.60439/1995, deşi s-a cerut pe cale separată constatarea nulităţii absolute a acestui titlu;

2.instanţa nu a respectat autoritatea de lucru judecat a sentinţei nr.9382/1992 a Judecătoriei Bacău, incluzând în masa succesorală curţile şi terenurile casei în suprafaţă de 1000 mp din sat.P., com. P.T., deşi aceste terenuri au făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare şi al unui dosar de partaj;

3.instanţa nu a respectat principiul  de drept conform căruia moştenitorul are prioritate la acordarea în natură a fiecărei din categoriile de bunuri mobile si imobile care fac parte din masa succesorală si care pot fi divizate şi nu a respectat prev. art.6735 alin 2 cod procedură civilă.

4. instanţa nu a respectat principiul contradictorialităţii probelor, neţinând cont de solicitarea recurentului de a se opune  expertizelor tehnice juridice si aprecierea unei alte părti (a unui expert imobiliar) astfel încât să fie respectate prev. de art. 735  cod civil şi estimarea imobilelor să se facă după adevăratul lor pret.

5.instanţa a atribuit lot şi pârâtului B.M. deşi acesta este străin de succesiunea defuncţilor D.S. şi D.I.;

6.instanţa nu a respectat şi argumentat cererea recurentului privind pasivul moştenirii defunctei D.I., pasiv constând în cheltuielile de întreţinere efectuat în anii 1991-1993, cheltuielile de înmormântare şi cu cele 10 pomeni făcute de recurent din 1993, toate în valoare de 15.000 lei;

7.instanţa a respins cele 3 cereri reconvenţionale pe care le-a formulat de-a lungul procesului fără a da vreo explicaţie;

D-l D.V. a formulat şi întâmpinare şi cerere reconvenţională, reluând motivele arătat în declaraţia de recurs (f.7-21).

La dosarul de recurs au fost depuse înscrisuri (f.63, 64, 97-111, 119, 122).

Prin încheierea din 9.04.2008 instanţa a suspendat în temeiul art.244 pct.1 Cpc judecata recursului până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.337/829/2007 (f.74), cauza fiind repusă pe rol la acelaşi termen la care au avut loc şi dezbaterile pe fondul cauzei (18.05.2009).

Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de motivele de recurs invocate, instanţa reţine următoarele:

 Primul motiv de recurs invocat este neîntemeiat; astfel,deşi sentinţa judecătoriei a fost criticată întrucât instanţa a avut în vedere TP nr.60439/12.08.1995 a cărui nulitate absolută s-a cerut a fi constatată în dos. nr.337/829/2007 (până la soluţionarea irevocabilă a căruia a fost suspendată şi judecata prezentului recurs), se constată că prin decizia nr.565/5.06.2008 Tribunalul Bacău a respins recursul formulat împotriva sentinţei civile nr.301/19.09.2007 pronunţate în dosarul nr.337/829/2007, sentinţă prin care acţiunea de anulare a TP nr.60439/12.08.1995 a fost respinsă ca nefondată (f.63, 64, 110, 111 dosar recurs).

2.Al doilea motiv de recurs este, însă, întemeiat, respectiv motivul de recurs ce priveşte includerea în masa partajabilă a suprafeţei de 1000 mp teren din sat P., comuna P.T., teren ce făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6133/23.07.1990 (f.44 dosar fond). Într-adevăr, dacă în ceea ce priveşte construcţiile situate în sat P. prin încheierea de admitere în principiu se arată că acestea au fost înstrăinate pârâtului D.V. şi soţiei sale (f.177 dosar fond), situaţia terenului nu a fost clarificată, fiind necesar a se verifica prin efectuarea unui supliment la expertiză dacă terenul aferent acestor construcţii a fost inclus în titlul de proprietate nr.60439/1995 (în acest sens arătându-se şi prin decizia nr.565/2008 a Tribunalului Bacău că prin titlul de proprietate respectiv s-a realizat o reconstituire a  dreptului de proprietate,  confirmându-se calitatea de proprietar a defunctilor D.I. si D.S.. Contractul de vânzare cumpărare din 1990 va fi avut în vedere în momentul dezbaterii succesiunii, drepturile  rezultate din el urmând a fi valorificate de reclamant în momentul partajului  succesoral.

Prin urmare şi acest motiv de recurs impune casarea sentinţei

 recurate cu trimitere spre rejudecare.

3.  Motivul de recurs referitor la formarea loturilor urmează a fi avut în vedere de instanţa de fond, cu ocazia rejudecării, având în vedere analiza motivului de recurs referitor la includerea în masa succesorală a terenului înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6133/23.07.1990, cu respectarea dispoziţiilor art.6735 alin.(2) cpc.

4.  Motivul de recurs vizând respectarea principiului contradictorialităţii probelor urmează a fi avut în vedere, de asemenea, la rejudecare, de către instanţa de fond întrucât se constată că, deşi la termenul de judecată din 8.06.2006 probele s-au discutat în prezenţa recurentului (f.126 dosar fond), la 19.04.2007 instanţa a respins cererea acestuia de refacere a raportului de expertiză construcţii fără a motiva această soluţie (f.260 dosar fond).

5. Întemeiat apare şi cel de-al cincilea motiv de recurs având în vedere faptul că prin sentinţa recurată instanţa de fond a atribuit lot şi pârâtului B.M., deşi, chiar în considerentele hotărârii se reţine că acesta a formulat întâmpinare prin care precizează că înţelege să renunţe la moştenire în favoarea celorlalţi moştenitori, în mod egal (f.68 dosar fond).

6. şi 7. Aceste motive vor fi analizate împreună, ambele vizând cererile reconvenţionale formulate de către recurent, constatându-se ca fiind întemeiate; astfel, prin cererea reconvenţională formulată până la primul termen de judecată din 29.09.2005, d-l D.S.V. a solicitat, printre altele, să se aibă în vedere cheltuielile pe care le-a efectuat cu întreţinerea în anii 1991-1993, cu înmormântarea şi pomenirea mamei sale (f.29 dosar fond), la termenul de judecată din 19.01.2006, d-l D. S. V. a solicitat raportarea de către cei doi reclamanţi, M.E. şi D.C. la masa succesorală după defunctii D.S. si D.I. a dreptului de servitute (care reprezintă conform art.576 cod civil” o sarcină impusă  asupra unui imobil  pentru uzul si utilitatea unui imobil având alt stăpân – proprietar „) asupra celor două proprităţi pe care le  au în folosinţă de 46 respectiv 37 ani ( o sumă echivalentă  unei chirii de 100 lei Ron pe lună) astfel:

- M.E. să raporteze  suma de 55.200 lei Ron ( 552.000.000 lei vechi)

-  D.C. să raporteze  suma de 44.400 lei Ron (448.000.000 lei vechi)- (f.96-99).

Prin concluziile scrise, recurentul – pârât - reclamant a revenit solicitând reţinerea pasivului succesoral şi formulând precizări legate de compunerea masei succesorale (f.171-174 dosar fond).

Prin încheierea de admitere în principiu din 2.11.2006 (f.176-178) instanţa stabilit calitatea de moştenitor, cotele cuvenite acestora, masa de partajat rămasă după fiecare din cei doi defuncţi, arătând că asupra  celorlalte cereri se va pronunţa la fond, pentru ca prin sentinţa pronunţată pe fondul cauzei, instanţa să respingă cererea reconvenţională formulată de pârâtul D.V. fără a analiza toate cererile cu aspect reconvenţional formulate succesiv de acesta şi fără a motiva soluţia pentru care a optat, atrăgând,astfel, incidenţa art.312 alin.(5) cpc.

La rejudecarea cauzei, impunându-se şi completarea probatoriului,

instanţa de fond va avea în vedere şi nemulţumirile recurenţilor-reclamanţi D. S. C. şi M.E. referitoare la stabilirea cheltuielilor de

judecată.