Partaj judiciar 2 succesiuni/ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă - din 05.12.2018


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

 JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA CIVILĂ NR. -/2018

Şedinţa publică de la data de 05 decembrie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE -

Grefier  -

Pe rol fiind pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamantul  TG şi pe pârâţii TM, PV, ZGM, UUI, CV, AL, CE şi SE, având ca obiect partaj judiciar 2 succesiuni/ieşire din indiviziune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, nu au răspuns părţile.

Procedura de citare, este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2018 şi au fost consemnate separat în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru studierea  actelor dosarului şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea la această dată, când:

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă, deliberând, constată următoarele:

Sub numărul ..../205/2018 la data de 19 aprilie 2018, pe rolul Judecătoriei Câmpulung, judeţul Argeş, a fost înregistrată acţiunea civilă formulată de reclamantul TG, în contradictoriu cu pârâţii TM, PV, ZGM, UUI, CV, AL, CE şi SE, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate deschisă succesiunea autorilor OZ, decedată la data de 29 septembrie 2000 şi OG, decedat la data de 25 mai 2001, ambii cu ultimul domiciliu în Municipiul ........, judeţul Argeş şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra masei succesorale rămase la decesul acestora.

În considerente reclamantul arată, în esenţă, că autorii au decedat la data de 29 septembrie 2000 - OZ şi OG, la data de 25 mai 2001, că aceştia nu au lăsat descendenţă comună, astfel că sunt moşteniţi de colaterali ordinari, respectiv nepoţi de fraţi şi surori.

Totodată, reclamantul menţionează şi faptul că‚ în succesiunea autorilor au rămas 2 terenuri situate în Municipiul ......, strada ....., nr. ...., judeţul ....., o casă de  locuit edificată în anul 1957 amplasată pe terenul în suprafaţă de 600 mp curţi – construcţii, şi o anexă din lemn edificată în anul 1958 pe acelaşi teren.

Arată reclamantul, că de la decesul celor 2 autori, acesta s-a ocupat efectiv de  întreţinerea gospodăriei celor 2 defuncţi şi solicită ieşirea din indiviziune asupra succesiunii acestora prin trimiterea în posesie a sa asupra tuturor bunurilor ce compun masa succesorală şi acordarea de sultă celorlalţi pârâţi.

La data de 06 iulie 2018 s-a formulat şi depus la dosarul cauzei întâmpinare de către pârâta SSE (fila 55) prin care arată că recunoaşte în totalitate pretenţiile reclamantului şi solicită a nu mai fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea a fost întemeiată în drept de pârâtă pe dispoziţiile art. 204 şi art. 454 Cod de procedură civilă.

La data de 13 iulie 2018 (fila 57) a fost depusă la dosarul cauzei întâmpinare de către pârâtul TMS, care arată că nu are nicio pretenţie asupra bunurilor supuse partajării rămase în succesiunea celor 2 defuncţi, iar la data de 09 august 2018 a depus un alt  înscris (fila 59) prin care arată că este de acord cu solicitările reclamantului şi de asemenea doreşte să nu fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

În cauză s-au administrat proba cu acte şi înscrisuri.

La data de 26 septembrie 2018 apărătorul reclamantului a solicitat instanţei acordarea unui termen pentru încheierea unei tranzacţii, cerere care a fost admisă de instanţă.

Ulterior însă, s-au depus la dosarul cauzei alte înscrisuri intitulate ,,întâmpinare” prin care toţi ceilalţi pârâţi au arătat că recunosc pretenţiile reclamantului, că nu au nicio pretenţie asupra masei succesorale, înscrisuri însoţite de copii ale cărţilor de identitate şi actelor de  naştere ale pârâţilor, respectiv cele ce probează calitatea lor succesorală.

La termenul de judecată din data de 28 noiembrie 2018 reclamantul TG (fila 112 dosar), a precizat acţiunea sub aspectul prenumelui corect al celor doi moştenitori, respectiv pârâtul TM, numele corect fiind TMS, domiciliat în ........., iar al pârâtei SS, corect este SE, domiciliată în comuna ....., ....., aşa cum rezultă din actele de stare civilă depuse de aceştia, la dosar.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine cele ce succed:

Conform actelor de stare civilă depuse în copii la dosarul cauzei, la data de 29 septembrie 2000 a decedat OZ, cu ultimul domiciliu în Municipiul ......, (act deces depus în copie la fila 21 dosar), iar la data de 25 mai 2001 a decedat OG, care a avut ultimul domiciliu tot în Municipiul ......., (act de deces depus în copie la fila 20 dosar).

Conform art. 651 din Vechiul Cod civil, normă în vigoare la data decesului lor, instanţa

 constată deschise succesiunile defuncţilor OZ şi OG.

Autorii comuni nu au lăsat descendenţă firească, astfel încât succesiunea se dezbate între nepoţii de fraţi şi surori ai celor 2 defuncţi, conform art. 657 din Vechiul Cod civil, în calitate de colaterali ordinari.

Astfel, conform actelor de stare civilă depuse în copii la dosar, reclamantul este nepot de soră al defunctului, fiind fiul surorii acestuia, TL, alături de TMS, PV şi ZGM.

De la cealaltă soră a defunctului, FE, vin la succesiune pârâtele AL, CE, iar de la sora defunctului, UM vine la succesiune  UI şi CV,

În ceea ce o priveşte pe pârâta SE, aceasta este sora defunctei OZ.

 Conform încheierilor nr. 12 şi 13 din data de 12 martie 2018 privind verificările efectuate în evidenţele succesorale ale Camerei Notarilor Publici şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici date de Biroul Individual Notarial TF (depuse în original la filele 10 şi 14 dosar), nici un pârât nu a procedat la acceptarea expresă a  succesiunii şi nici nu s-au înregistrat acte de dispoziţie ale autorilor pentru cauză de moarte.

Singurul care a acceptat tacit succesiunea, preluând, întreţinând gospodăria şi plătind taxele şi impozitele prevăzute de lege, a fost reclamantul.

În succesiunea defuncţilor au rămas o casă de locuit edificată în anul 1957, de 72 mp amplasată pe terenul în suprafaţă de 600 mp curţi – construcţii, o anexă - magazie din lemn, în suprafaţă de 28 mp, edificată în anul 1958.

Cele două construcţii sunt situate pe terenul în suprafaţă de 600 mp curţi – construcţii,  situat în .......

Tot în succesiune a rămas şi suprafaţa de 2530 mp, situată la aceeaşi adresă, ambele terenuri având vecinătăţile stabilite prin titlul de proprietate nr. 6211 din data de 11 martie 1993 (depus în copie la fila 18 dosar).

Masa succesorală s-a probat prin depunerea la dosarul cauzei a următoarelor acte: titlul de proprietate nr. 6211 din data de 11 martie 1993; certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale, având nr. 5099 din data de 13 februarie 2018, adeverinţă de rol agricol nr. 5082 din data de 13 februarie 2018 ambele emise de  Primăria Municipiului ....., judeţul .....; actul de partaj voluntar autentificat sub numărul 663/483 din 30 iulie 1956 la Notariatul de Stat al Raionului Muscel, prin care autorul OG a intrat în posesia terenului (depus în copie la filele 29 - 30).

 Va reţine de asemenea instanţa, că pârâţii, prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei au precizat că înţeleg să rămână străini de succesiune, neavând nicio pretenţie materială asupra acesteia, nici în natură, nici prin acordarea de sultă.

Conform art. 686 din Vechiul Cod civil, nimeni nu este obligat de a face acceptarea  unei succesiuni, ce i se cuvine dacă nu-şi doreşte acest lucru.

În aceste condiţii, instanţa, în temeiul art. 728 şi următoarele din Vechiul Cod civil, va admite cererea şi va trimite pe reclamant în proprietatea şi posesia tuturor bunurilor din succesiune, urmând a lua act că ceilalţi pârâţi şi-au exprimat expres renunţarea la drept.

Totodată, se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul TG, împotriva pârâţilor TM, PV, ZGM, UUI, CV, AL, CE şi SE,

Constată deschisă succesiunea defuncţilor OZ, şi OG, , ambii cu ultimul domiciliu în Municipiul Câmpulung, Dispune ieşirea din indiviziune asupra succesiunii acestora prin trimiterea în posesie asupra tuturor bunurilor a reclamantului.

Ia act că pârâţii au renunţat la drept prin întâmpinările depuse.

Ia act că nu s-au solicit cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung, judeţul Argeş.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 decembrie 2018.

PREŞEDINTE,

.........

GREFIER,

.......

Domenii speta