Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate nu are nicio influenţă asupra soluţiei ce urmează să fie pronunţată cu privire la excepţia insuficientei timbrări a cererii de recuzare.

Hotărâre - din 11.09.2013


 În conformitate cu disp. art. 9 al. 1 lit. a din OUG nr. 80/2013 cererile de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea  se timbrează cu o taxă de timbru de 100 lei.

În cauză, instanța a invocat din oficiu excepția insuficientei timbrări a cererii de recuzare formulate de către pârâtă pe care a admis-o, motivat de faptul că, aducându-i-se la cunoştinţă obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru de 96 de lei, reprezentând diferenţa dintre taxa de timbru plătită şi cea datorată, pârâta nu a  formulat cerere de ajutor public judiciar sau de acordare a unui nou termen de judecată în vederea achitării taxei, ci a  invocat excepţia de neconstituţionalitate a OG nr. 80/2013.

Cu privire la influenţa invocării excepţiei de neconstituţionalitate asupra prezentei cauze, respectiv pentru soluţionarea excepţiei de netimbrare a cererii de recuzare, instanţa a constatat că excepţia de neconstituţionalitate nu are nici o influenţă asupra soluţiei ce urmează să fie pronunţată cu privire la excepţia de netimbrare. În acest sens, potrivit art. 29 al. 1 din legea nr. 47/1992 „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.”

Potrivit disp. art. 29 din legea nr. 47/1992 invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu are ca efect suspendarea judecăţii cauzei, instanţa urmând să analizeze admisibilitatea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale astfel formulate (prin raportare la disp. art. 29 al. 1 din Legea nr. 47/1992) şi să dispună sau nu sesizarea Curţii constituţionale.

Instanţa a acordat un termen pentru a da posibilitatea pârâtei petente să îşi motiveze  excepţia de neconstituţionalitate, dar aceasta nu are semnificaţia opririi cursului judecăţii asupra cererii de recuzare.

Pe cale de consecinţă, instanţa a analizat îndeplinirea condiţiilor de sesizare cu privire la cererea de recuzare formulată, inclusiv sub aspectul legalei îndepliniri a obligaţiei de timbrare.

Cererea de recuzare formulată de către pârâtă  a fost depusă după intrarea în vigoare a noului act normativ de stabilire a taxelor judiciare de timbru, ca atare cererea formulată trebuie timbrată potrivit dispoziţiilor acestui act normativ conform art. 55  din OUG nr. 80/2013 coroborat cu art. 1 alin. 1 din același act normativ.

În conformitate cu disp. art.  33 al. 1 din actul normativ menţionat taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat iar din dispoziţiile art. 33 al. 1 coroborat cu art. 34 al. 2 din OUG nr. 80/2013 rezultă că în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată sancţiunea aplicabilă este aceea a anulării cererii.

Datorită faptului că cererea de recuzare nu reprezintă o cerere de chemare în judecată nu se pot reţine dispoziţiile menţionate în art. 33 al. 2 privind regularizarea cererii. În acelaşi timp însă instanţa apreciază că sancţiunea nulităţii cererii intervine şi în ipoteza în care  în care  nu se realizează o regularizare a cererii, atâta timp cât instanţa a pus în vederii părţii care a formulat această cerere să achite taxa de timbru corespunzătoare iar partea nu şi-a îndeplinit obligaţia.

A aprecia altfel ar însemna ca nerespectarea unor reguli esenţiale  pentru sesizarea instanţei (timbrarea cererii)  să fie lipsită de sancţiunea prevăzută în mod tradiţional în legislaţia românească pentru neplata taxei de timbru ,  o serie de cereri formulate  după intrarea în vigoare a noului act normativ (cereri de recuzare, cereri de strămutare, cereri de perimare)  fiind formulate  în dosare ce se judecă potrivit codului de procedură civilă de la 1865, nefiind aşadar supuse procedurii regularizării.

De asemenea, aceste cereri pentru care  noul act normativ a stabilit anumite taxe de timbru  pot fi formulate  şi în dosarele ce se soluţionează  potrivit noului cod de procedură civilă, ulterior momentului realizării procedurii regularizării.

Pentru aceste considerente instanţa apreciază că pentru cererea de recuzare formulată în cauză sancţiunea care intervine pentru neplata taxei de timbru datorate, astfel cum a fost stabilită această taxă prin  OUG nr. 80/2013, este sancţiunea anulării cererii.

Pârâta  petentă nu a formulat cerere de ajutor public judiciar şi nu a formulat cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru,  dar nici nu a achitat taxa de timbru de 96 de lei, astfel încât să fie complinită taxa de timbru datorată.

Având în vedere cele menţionate mai sus, instanța a admis excepţia insuficientei timbrări a cererii de recuzare, a anulat cererea de recuzare a judecatorului, ca insuficient timbrată, a fixat termen pentru continuarea judecăţii,  acordând pârâtei un termen de 7 zile, până la termenul de judecată fixat, cameră de consiliu, pentru a depune motivele cererii de sesizare a curţii Constituţionale.

Domenii speta