Pretenţii

Hotărâre 1270 din 23.12.2010


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta B.A.M. şi pe pârâţii J.J., J.A., T.G.A., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa de judecată din data de 07 decembrie 2010, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 23.02.2010, la dosar nr.  al Judecătoriei Gheorgheni, reclamanta B.A.M., cu domiciliul în Gheorgheni, jud. Harghita, în contradictoriu cu pârâţii J.J. şi J.A., ambii cu domiciliul în Gheorgheni, jud. Harghita, şi T.G.A., cu domiciliul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, a solicitat instanţei să constate că plata făcută de reclamantă către pârâtul T.G.A., nu este debit fiind supusă repetiţiunii, să oblige pe pârâtul T.G.A. la restituirea sumei de 10.335 lei plătită nedatorat cu obligarea acestuia la achitarea dobânzilor la această sumă conform procentului operat la depozitele la termen cele mai avantajoase de către BCR de la data punerii în întârziere - 15 februarie 2010 şi până la restituirea efectivă a sumei, cu obligarea pârâţilor care se opun admiterii acţiunii la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că în cauza care a format obiectul Dosarului nr.  pârâţii J. au chemat în judecată pe pârâtul T.G.A., B.M. şi reclamanta din prezenta cauză, solicitând constatarea ca plata efectuată de către aceştia către pârâtul T. este nedatorată, fiind vorba de încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare care nu a putut fi executat. înaintea finalizării dezbaterilor, numiţii J. au renunţat la acţiune în ceea ce o priveşte.

Prin sentinţa civilă nr. 762/06.07.2009 s-a stabilit că sumele de bani primite de T.G.A., în legătură cu vânzarea care nu a putut fi finalizată, sunt plăţi nedatorate, iar acesta din urmă a şi fost obligat prin aceeaşi sentinţă civilă a Judecătoriei Gheorgheni la restituirea către J.J. şi J.A. a unei fracţiuni din preţul total, în cuantum de 25.000 RON.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin anularea recursului.

În cursul procesului, prin întâmpinare, numitul T.G.A. a recunoscu faptul că în afara sumelor primite de la reclamanţii (în acea cauză) J., a primit de la reclamanta din prezenta cauză, tot în legătură cu acea vânzare suma de 10.335 RON.

Întrucât prin hotărâre judecătorească irevocabilă s-a pronunţat deja instanţa, considerând că plăţile făcute în temeiul acelui antecontract sunt nedatorate, această constatare are puterea lucrului judecat privitor la acest aspect.

În privinţa reclamantei, instanţa însă nu s-a pronunţat întrucât nu a depus cerere separat şi mai mult, cum a arătat, s-a renunţat la judecată faţă de aceasta. Cu toate acestea însă, în considerentele hotărârii se vorbeşte despre intenţia de cumpărare a imobilului de către pârâţii

(reclamanţi) J. şi „... nepoata acestora „ adică reclamanta, tară ca numitul T. să fie obligat şi la restituirea sumelor plătite separat de către reclamantă.

Sumă plătită de reclamantă şi recunoaşterea de pârâtul T. este şi a fost nedatorată, întrucât imobilului nu a fost transcrise pe numele acesteia şi nici nu este în posesia acesteia.

Reclamanta arată că sunt îndeplinite şi în privinţa plăţii făcute de ea, condiţiunile art. 992 şi 1092 Codul civil, plata făcută de aceasta nu presupune o datorie şi ceea ce s-a plătit fără să fie debit este supus repetiţiunii.

Pârâtul a fost pus în întârziere la data de 15 februarie 2010, dată de la care reclamanta solicită ca pârâtul să fie obligat şi la dobânzile legale.

În drept, se invocă art. 992 şi 1092 Cod civil.

Cererea a fost timbrată cu timbru judiciar în cuantum de 712 lei (f. 11) şi timbru judiciar de 5,10 lei.

În dovedirea celor afirmate, reclamanta a anexat, în fotocopie, sentinţa civilă nr. 762/06.06.2009 a Judecătoriei Gheorgheni, pronunţată în dos. nr.(f.18-19), antecontract de vânzare cumpărare (f. 20-21), somaţie şi notificare (f. 22), acte de stare civilă (f. 23-24).

Prin întâmpinarea formulată pârâtul a solicitat respingerea pretenţiilor formulate, arătând că în cursul anului 2008, reclamanta B.A.M.1-a căutat şi i-a propus să vând ei imobilul, proprietatea lui, situat în Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 37, în care la vremea respectivă au locuit bunicii ei.

Pârâtul i-a spus că nu poate vinde imobilul nimănui până la data de 08.08.2012.

Reclamanta i-a oferit suma de 35.000 lei pentru imobilul din litigiu, pentru care s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare la data de 08.05.2008, preţul de vânzare al acestui imobil era de 35.335 lei, iar după data de 08.08.2012 vor încheia Contract de vânzare-cumpărare autentificat la notar public.

Reclamanta nu a putut achita întreaga sumă cerută, astfel a venit în ajutorul ei bunica acesteia J.A., care a locuit în imobilul respectiv şi care de fapt a trimis suma de 25.000 lei printr-un verişor de-al lui, iar suma de 10.335 lei fiind achitată de reclamantă la încheierea antecontractului.

Pârâtul mai arată că singura condiţie a doamnei J.A. era, că reclamanta s-o accepte ca, chiriaşă în acest imobil, până când suma ce trebuie să plătească pentru chirie va fi egală cu suma împrumutată, chiria lunară fiind stabilită de 100 euro, astfel reclamanta nu va plăti înapoi bunicii ei suma împrumutată, deşi acestea nu aveau încheiat între ele contract de împrumut sau contract de locaţiune, întrucât d. na J.A. a avut încredere în nepoata ei, iar după semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare în familie au început certurile, mai cu seamă că reclamanta nu a vrut s-o treacă pe bunica în contract cu drept de uzufruct viager, considerând că va fi dată afară din casă şi va pierde banii daţi în sumă de 25.000 lei.

D-na J.A., fiind ameninţată de nepoată că va fi data afară din locuinţă deoarece nu are nici un drept să locuiască în acest imobil şi să dovedească faptul că i-a dat împrumut suma de 25.000 lei, neavând nici un act doveditor în acest sens, după care a solicitat banii de la acesta telefonic, ulterior fiind dat în judecată pentru anularea celor două acte în dosarul nr. , în care hotărârea dat a şi fost executată în sensul restituirii sumei, cât şi a cheltuielilor de judecată, respectiv suma de 28.009,80 lei la data de 01.04.2010.

In cursul lunii mai 2010, J.A. şi J.J. s-au mutat din imobilul din litigiu, unde au locuit timp de 2 ani cu acordul nepoatei lor fără să plătească chirie în sumă de 100 Euro/lună stabilită de comun acord de reclamantă şi pârât.

Instanţa a dispus acvirarea dosarului nr.  a Judecătoriei Gheorgheni, s-a administrat probei cu martora M.M., declaraţia acesteia fiind consemnate la filele.. .din dosar.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Intre pârâtul T.G.A., în calitate de promitent vânzător şi reclamanta B.A.M., în calitate de promitent cumpărător s-a încheiat un antecontract de vânzare cumpărare, având ca obiect încheierea în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare având ca obiect imobilul situat în Gheorgheni, , înscris în C.f. nr. … Gheorgheni, iar data la care se va încheia contractul de vânzare cumpărare a fost stabili data de 8 august, anul 2012. Conform antecontractului preţul de vânzare stabilit de părţi prin antecontract era de 35.335, plătit integral la data semnării antecontractului.

Reclamanta B.A.M. nu a putut achita întreaga sumă, astfel din suma de 35.335 RON reclamanta a achitat suma de 10.335 RON, iar suma de 25.000 RON a fost achitată de bunica reclamantei, pârâta J.A..

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gheorgheni, formând obiectul dosarului nr. , pârâţii J.J. şi J.A., ambii cu domiciliul în Gheorgheni,  jud. Harghita, au solicitat instanţei obligarea pârâtului T.G.A. la restituirea sumei de 25.000 RON, plătită de ei ca avans pentru locuinţa cumpărată de la T.G.A.. Prin sentinţa civilă nr.762/06.06.2009 a fost admisă acţiunea pârâţilor J.J. şi J.A., reclamanţi în cauza respectivă şi a fost obligat pârâtul T.G.A. să plătească către J.J. şi J.A. 25.000 lei pretenţii, plătit cu titlu de avans în cursul lunii aprilie 2008, în vederea cumpărării locuinţei.

Antecontractul de vânzare cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care are menirea de a conferi părţilor certitudinea că nici una dintre ele nu va capitula de la intenţia realizării contractului preconizat. Astfel, instanţa retine că între reclamantă şi pârâtul T.G.A. s-a realizat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare (sinalagmática) de a contracta în viitor imobilul pentru care s-a achitat suma de 10.335 lei, din partea reclamantei, respectiv la data de 8 august, anul 2012, termen contractual, care încă nu s-a împlinit.

Astfel, în cauză fiind incident o promisiune de vânzare şi de cumpărare bilaterală, când ambele părţi se obligă să încheie în viitor contract de vânzare-cumpărare, numai în cazul în care promitentul vânzător nu şi-a respectat obligaţia asumată în antecontract, poate fi obligat la restituirea sumei plătite drept avans, pe mecanismul îmbogăţirii fără justă cauză — fapt juridic licit, izvor de obligaţii civile.

Pentru aceste motive suma de 10.335 lei, plătită de către reclamantă nu poate fi supusă repetiţiunii, înainte de data prevăzută în antecontractul de vânzare cumpărare, 8 august 2012 dată la care părţile urmează a încheia contractul de vânzare-cumpărare referitor la imobil.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

 HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea, având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta B.A.M., cu domiciliul în Gheorgheni, jud. Harghita, în contradictoriu cu pârâţii J.J. şi J.A., ambii cu domiciliul în Gheorgheni, jud. Harghita, şi T.G.A., cu domiciliul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.