Acţiune în constatare vânzare – cumpărare Promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare teren bun comun dobândit în timpul căsătoriei Lipsa consimţământului expres al celuilalt soţ la înstrăinarea terenului

Sentinţă civilă 3303 din 23.05.2008


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu la data de 22.03.2007, reclamantul I.N.  a chemat în judecată pe pârâţii  P.G. şi P.M. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate săvârşită vânzarea - cumpărarea  terenului agricol în suprafaţa de 5000 m.p., situat în judeţul Giurgiu.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 09.01.2006 a cumpărat de la pârâţi terenul agricol în suprafaţă totală de 5000 m.p., situat în extravilanul  comunei, jud. Giurgiu, cuprins în contractul de vânzare-cumpărare nr. 381/13.05.1997.

A mai arătat reclamantul că preţul vânzării a fost de 5.000.000.-lei vechi, achitat integral, iar de la aceeaşi dată a intrat în stăpânirea terenului.

Întrucât actele nu au putut fi încheiate până la această dată, reclamantul a solicitat admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi să se constate săvârşită vânzarea - cumpărarea.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 111 C.pr.civ..

Reclamantul a depus la dosar, în copie, înscrisul intitulat „act de vânzare-cumpărare”, contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 381/13.05.1997 de Biroul Notarial Olga Tache.

Prin încheierea de şedinţă din data de 18.10.2007, faţă de lipsa părţilor, instanţa a suspendat judecata, în baza art. 242 al.1 pct. 2 C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 20.03.2008, judecata a fost reluată.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat ca este de acord cu acţiunea formulată de reclamant, învederând că la data de 09.01.2006 împreună cu soţia sa, P.M. a vândut reclamantului  terenul agricol în suprafaţă de 5000 m.p., situat în judeţul Giurgiu, pentru suma de 5.000.000.-lei, reclamantul având posesia de la data înţelegerii.

Instanţa a încuviinţat reclamantului proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, interogatoriile pârâţilor şi proba cu declaraţia martorului semnatar al chitanţei, G.I.

Potrivit art. 193 C.pr.civ.a fost audiat martorul G.I., declaraţia acesteia fiind consemnată la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 09.01.2006, pârâtul P.G., căsătorit cu pârâta P.M., a vândut reclamantului, printr-un înscris sub semnătură privată, intitulat  „Act de vânzare - cumpărare”, suprafaţa  de 5000 m.p. teren agricol, situat în extravilanul comunei, jud. Giurgiu, pentru preţul de 5.000.000.-lei(ROL).

Imobilul-teren descris mai sus a fost dobândit de pârâţi, în timpul căsătoriei, prin cumpărare, astfel cum rezultă din  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 381/13.05.1997 de Biroul Notarial Olga Tache( fila 2 dosar).

Instanţa retine că potrivit art.2 alin.1 din L.247/2005, terenurile cu sau fără construcţii situate în intravilan şi extravilan indiferent de destinaţia sau de întinderea lor pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, astfel încât, înţelegerea intervenită între reclamant şi pârâtul P.G. are valoarea unei promisiuni bilaterale de vânzare - cumpărare, a unui antecontract care dă naştere unei obligaţii reciproce între părţi, de a încheia în viitor contractul în forma prevăzută de lege.

Prin prezenta, dând eficienţă forţei executorii a antecontractului, reclamantul a înţeles să procedeze la executarea silită, în natură, a obligaţiei asumate de pârât, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare - cumpărare. Or, în lipsa consimţământului expres al pârâtei la înstrăinarea terenului, bun comun, o astfel de soluţie ar nesocoti dispoziţiile imperative ale art. 35 al. 2 din Codul familiei, potrivit cărora, nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi nu poate greva un teren sau o construcţie - bunuri comune - dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ, iar lipsa manifestării de voinţă a pârâtei nu poate fi complinită pe cale judecătorească.

Având în vedere ca reclamantul nu a făcut dovada că  pârâta, nesemnatară a antecontractului de vânzare - cumpărare, a consimţit în mod expres la actul juridic intervenit, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.