Contestatie la executare. Contract de leasing. Rezilierea contractului înainte de expirare a perioadei contractuale. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Sentinţă civilă 2231 din 03.03.2014


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 4.09.2013 sub nr. 23900/212/2013, contestatoarea C.L. a formulat contestatie la executare silita în contradictoriu cu intimata SC E.T.  S.R.L., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna anularea încheierii nr. 10361/12.07.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta – Sectia Civila, în dosarul nr. 17512/212/2013; anularea încheierii din 31.07.2013 emisa de B.E.J. D.D. în dosarul de executare nr. (...)/2013, precum si anularea tuturor formelor de executare silita întreprinse în dosarul nr. (...)/2013 al B.E.J. D.D.. Totodata, contestatoarea a solicitat si suspendarea executarii silite, pâna la solutionarea irevocabila contestatiei la executare.

În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca în anul 2005 a încheiat în nume propriu cu intimata SC E.T. S.R.L. Contractul de leasing financiar nr. OPEL 1824/20.12.2005, cu valoare reziduala inclusa în rate, cu rate lunare fixe, pe care le-a achitat fara întârzieri mai mari de o luna.

Suma în valoare de 7837,27 lei, reprezentând ultimele 6 rate inclusiv dobânzile aferente fiecarei rate si penalizarile de întârziere de la rata 43, a fost achitata la data de 14.11.2009, fara a-i fi emise originalele facturilor pentru aceste plati. Creditorul initial, SC E. SRL, dupa achitarea sumei de 7837,27 lei, a obligat-o sa semneze actul aditional nr. 1 la contractul de leasing nr. OPEL 1824/20.12.2005 si sa accepte ca UTILIZATOR 2 pe SC E.T. S.R.L., fara precizarea vreunui debit datorat, ca si garantie, pâna la vânzarea unui alt autoturism luat în leasing de sotul sau, în nume propriu, si predat firmei SC E. SRL înca din anul 2008.

Apreciaza contestatoarea ca intimata SC E.T. S.R.L. nu are calitatea procesuala activa, întrucât proprietarul si implicit creditorul initial cu care a încheiat contractul initial de leasing nr. OPEL 1824/20.12.2005 este SC E. SRL. Conform prescriptiei extinctive, creditorul avea la dispozitie 3 ani de la scadenta finala din 1.12.2009 sa o cheme în judecata pentru eventuale debite ale autoturismului Opel Corsa model 5DR Cosmo Z13DT contractat în baza leasingului nr. OPEL 1824/20.12.2005. SC E. SRL i-a conditionat emiterea unei noi carti de identitate pentru masina aratata si înmatricularea acesteia pe numele sau de vânzarea autoturismului detinut de sot pe numele sau.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 711-719 C. proc. civ.

Contestatia la a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 100 lei potrivit dispozitiilor art. 10 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (f. 10).

Intimata a formulat în termen legal întâmpinare la cererea de chemare în judecata (f.37), prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata si nefondata, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata. În motivarea întâmpinarii, intimata a aratat, în esenta, ca SC E. SRL a fost absorbita de SC E.T. S.R.L., astfel încât exceptia lipsei calitatii sale procesuale active este neîntemeiata. Prin actul aditional nr. 2 la contractul de leasing nr. OPEL 1824/20.12.2005, contestatoarea pierde calitatea de utilizator în favoarea SC E.T. S.R.L., astfel încât aceasta nu mai are calitate procesuala pasiva. Mai arata intimata ca cererea sa de executare are ca obiect restituirea autoturismului Opel Corsa detinut de debitoare fara nici un titlu, si nu plata vreunei datorii. Contestatoarea nu a cerut transferul proprietatii autoturismului nici pâna la acest moment, cunoscând faptul ca a pierdut acest drept odata cu semnarea actului aditional nr. 1/2009.

La data de 8.01.2014, contestatoarea a formulat note de sedinta prin care a formulat exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita în ceea ce priveste predarea autoturismului. De asemenea, fata de aspectul ca în speta nu exista o creanta certa, exigibila si lichida, solicita anularea încheierii de încuviintare a executarii silite.

În cauza a fost solicitata si încuviintata pentru ambele parti proba cu înscrisuri, fiind apreciata de catre instanta ca fiind utila solutionarii cauzei, potrivit art. 255 C. proc. civ.

La solicitarea instantei, Biroul Executorului Judecatoresc D.D. a depus în copii certificate pentru conformitate cu originalul dosarul de executare nr. (...)/2013.

Prin încheierea din 13.02.2014, instanta a calificat exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita ca fiind aparari pe fondul cauzei.

Analizând actele si lucrarile aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele considerente:

Potrivit art. 711 C. proc. civ., „(1) Împotriva executarii silite, a încheierilor date de executorul judecatoresc, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si în cazul în care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa îndeplineasca un act de executare silita în conditiile legii”.

Dat fiind faptul ca prin executarea silita demarata fa?a de contestatoarea C.L. se tinde la predarea silita a unui autoturism aflat în posesia sa, precum si la obligarea acesteia la plata unor cheltuieli de executare, rezulta fara putin?a de tagada ca aceasta din urma este o persoana vatamata prin executarea silita în discu?ie, justificând ca atare pe deplin calitatea procesuala activa, prin raportare la dispozitiile art. 711 C. proc. civ.

În speta, prin cererea formulata la data de 19.06.2013, creditoarea SC E.T. S.R.L. a solicitat B.E.J. D.D. începerea executarii silite împotriva debitoarei C.L.. În motivarea cererii sale, acesta a aratat ca debitoarea nu si-a îndeplinit obligatiile prevazute în Contractul de leasing nr. OPEL 1824/20.12.2005 privind predarea autoturismului marca Opel Corsa, model 5DR COSMO Z13DT cu nr. de înmatriculare (...).

Prin încheierea nr. 10361/12.07.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta – Sectia Civila, în dosarul nr. 17512/212/2013, instanta a încuviintat executarea silita împotriva debitoarei, pentru predarea autoturismului anterior identificat.

Potrivit art. 665 alin. (5) C. proc. civ. „Instanta poate respinge cererea de încuviintare a executarii silite numai daca: 1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decât cel sesizat; 2. hotarârea sau, dupa caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;3. înscrisul, altul decât o hotarâre judecatoreasca, nu întruneste toate conditiile de forma cerute de lege;4. creanta nu este certa, lichida si exigibila; 5. debitorul se bucura de imunitate de executare;6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silita;7. exista alte impedimente prevazute de lege”.

În speta, creanta creditorului este certa, lichida si exigibila.

Astfel, în temeiul Contractului de leasing nr. OPEL (...)/20.12.2005, SC E. SRL, în calitate de locator, avea dreptul, conform art. 9 lit. h, de a rezilia unilateral contractul, în caz de întârziere la plata. Potrivit Actului aditional nr. 1/2009 din 09.11.2009 la acest Contract, semnat si însusit de catre contestatoare si care are forta obligatorie între parti pâna la anularea acestuia pe caile legale, C.L., în calitate de Utilizator 1, a consimtit la pierderea calitatii sale de utilizator, cu toate drepturile conferite de aceasta calitate, în favoarea Utilizatorului 2, care este SC E.T. S.R.L. si care, de la acea data preia toate drepturile si obligatiile Utilizatorului 1 - SC E. SRL.

Asadar, în temeiul acestor acte, intimata din prezenta cauza era îndreptatita sa ceara executarea silita împotriva contestatoarei, în temeiul contractului de leasing nr. OPEL (...)/20.12.2005 si a actului aditional, astfel încât, în ceea ce priveste lipsa calitatii sale active, invocata pe calea exceptiei de catre contestatoare, aceasta aparare este neîntemeiata, SC E.T. S.R.L. fiind subiectul activ al obligatiei de predare a autoturismului, dupa cum urmeaza.

Contrar sustinerilor contestatoarei, instanta constata ca obligatia de a preda autoturismul este o obligatie de a face ce incumba debitoarei C.L. în cadrul raportului obligational ce rezulta din contractul de leasing nr. OPEL (...)/20.12.2005. Continutul raportului juridic de obligatie este format din dreptul de creanta apartinând creditoarei SC E.T. S.R.L. si obligatia corespunzatoare acestui drept, care incumba debitoarei C.L..

Potrivit art. 9 pct. 3 din Contractul de leasing nr. OPEL (...)/20.12.2005, în toate situatiile de reziliere a contractului înainte de expirare a perioadei contractuale, fara ca utilizatorul sa îndeplineasca obligatiile asumate prin contract, utilizatorul se obliga ca in termen de 5 zile de la reziliere sa restituie locatorului autovehiculul.

Desi din actele de executare nu rezulta care a fost data rezilierii, instanta constata ca data scadentei contractului era de 19.12.2009 iar data actului aditional este 09.11.2009, asadar atunci ar fi putut declara cel mai târziu rezilierea SC E.T. S.R.L.

În acest caz, instanta constata ca la momentul încuviintarii executarii silite, SC E.T. S.R.L. avea o creanta certa, lichida si exigibila împotriva debitoarei C.L., astfel cum aceasta este reglementata de art. 662 C. proc. civ. Astfel, creanta este certa, întrucât existenta ei neîndoielnica rezulta din dispozitiile Contractului nr. OPEL 1824/20.12.2005. Creanta este lichida si ea consta în predarea autoturismului marca Opel Corsa, model 5DR COSMO Z13DT cu nr. de înmatriculare CT-08-XAE.

În fine, asa cum s-a aratat anterior, creanta este exigibila, întrucât debitoarea era obligata sa predea autoturismul la data de 09.11.2009.

În ceea ce priveste însa puterea executorie a titlului în temeiul caruia a început executarea silita care face obiectul dosarului de executare al dosarului nr. (...)/2003 aflat pe rolul B.E.J. D.D., apararile contestatoarei referitoare la prescriptia dreptului de a cere executarea silita sunt însa întemeiate iar instanta de încuviintare nu le-ar fi putut analiza în procedura încuviintarii executarii silite, care se desfasoara în camera de consiliu, fara citare parti.

În cazul obligatiilor contractuale pozitive, constând în a da sau a face, prescriptia începe sa curga din momentul exigibilitatii obligatiei, data de la care debitorul trebuie sa execute obligatia.

Potrivit art. 705 C. proc. civ. „ (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. … (2) Termenul de prescriptie începe sa curga de la data când se naste dreptul de a obtine executarea silita. În cazul hotarârilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie începe sa curga de la data ramânerii lor definitive”.

Potrivit art. 706 alin. 2 „Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu îsi pierde puterea executorie. În cazul hotarârilor judecatoresti si arbitrale, daca dreptul de a obtine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, dupa caz, nu s-a prescris, creditorul poate obtine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fara a i se putea opune exceptia autoritatii de lucru judecat”.

Cum în cauza intimata nu a facut dovada niciunei cauze de întrerupere sau suspendare a termenului de prescriptie, rezulta ca în cauza termenul de prescriptie a început sa curga cel mai târziu la 09.11.2009, acesta împlinindu-se la 09.11.2012, astfel încât la momentul începerii executarii silite, 19.06.2013, creditoarea SC E.T. S.R.L. nu mai avea un titlu executoriu împotriva debitoarei.

Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa admita cererea contestatoarei si sa dispuna anularea întregii executari silite ce face obiectul dosarului nr. (...)/2013 aflat pe rolul B.E.J. D.D..

Având în vedere dispozitiile art. 453 alin.1 C. proc. civ., potrivit carora partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a câstigat, sa îi plateasca acesteia cheltuieli de judecata, fata de solutia la care a ajuns cu privire la cererea introductiva, instanta o va obliga pe intimata la plata cheltuielilor de judecata suportate de contestatoare în cuantum de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.