Plangere impotriva incheierii de cf.

Sentinţă civilă 1787 din 06.08.2014


Prin încheierea nr. x/22.11.2012 emisă de OCPI Cluj – BCPI Turda s-a respins cererea având ca obiect întabularea sentinţei civile nr. x/2006 pronunţată de Judecătoria Turda in dosarul nr. x/328/2006 formulată de petenţii BV şi BO.

Prin încheierea nr. x emisă în dosarul nr. x/04.03.2013 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda s-a respins cererea de reexaminare promovată de petenţii emisă în dosarul nr. x/04.03.2013 cu privire la încheierea nr. x/22.11.2012 a BCPI Turda , reţinându-se, în principal, că imobilul asupra căruia se solicită a fi efectuate operaţiunile de carte funciară nu este indentificat cu nr. cadastral, definit conform prevederilor legale.

În drept, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. a şi b din Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară, documentaţiile cadastrale stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere şi al imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire.

În acelaşi sens, prin Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se stipulează în cuprinsul art. 39 alin. 2 că atunci când intervin dezlipiri, imobilele nou create vor primi numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi. Potrivit art. 60 alin. 1 din Ordin, în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, dacă înscrisurile în temeiul cărora se cere intabularea identifică imobilul prin noul nr. cadastral, se va solicita persoanei autorizate efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionate de către Biroul Teritorial, care să-l identifice corespunzător cu nr. topografic de parcelă din cartea funciară existentă.

Din analiza textelor de lege precitate rezultă că „imobilul", în accepţiunea Legii nr. 7/1996, se identifică printr-un număr cadastral unic, alocat în indexul cadastral cu prilejul recepţiei cadastrale. În scopul alocării acestui număr cadastral este necesară întocmirea documentaţiei cadastrale, singura care permite alocarea unui nr. cadastral, conform dispoziţiilor Ordinului nr. 634/2006.

Instanţa mai reţine că potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 7/1996, republicată, întabularea se dispune, prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte, alături de alte condiţii expres prevăzute, şi aceea constând in  individualizarea imobilului printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic.

Având în vedere că prin cererea de înscriere promovată de petenţii BV şi BO s-a solicitat întabularea dreptului de proprietate într-o nouă carte funciară, instanţa constată că era obligatorie alocarea unui număr cadastral, precum şi realizarea unei documentaţii care să identifice imobilul sub aspect cadastral, documentaţie care nu există in dosarul de carte funciară comunicat de către OCPI Cluj.

Susţinerile petenţilor în sensul că nu s-a emis o nota de completare cu privire la acest aspect nu poate conduce la o altă concluzie, intrucât potrivit art.71 ind. alin. 5 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliar, cererea de reexaminare se solutioneaza numai in baza actelor anexate cererii initiale, iar pentru soluţionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare