Ordonanţă preşedinţială, condiţii de admisibilitate

Hotărâre 623 din 24.06.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. …./198/2015, la data de …..05.2015, reclamanta V. V. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta S.C. V. S.R.L., pe cale ordonanţă preşedinţială, ca instanţa să dispună obligarea pârâtei să sisteze lucrările de construcţie a unei păstrăvării în curs de edificare în punctul „ Valea Heleşteului” din Oraşul Brezoi, pe o suprafaţă de teren ce aparţine reclamantei şi copiilor acesteia.

În motivare s-a arătat că terenul mai sus amintit a fost vândut pârâtei de către numitul P. C. C., cu acte false, astfel că a formulat şi o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi.

Deşi l-a înştiinţat pe administratorul pârâtei ca a cumpărat un teren care nu era proprietatea vânzătorului, precum şi să oprească lucrările de construcţii, acesta a refuzat.

În drept s-au invocat disp.art. 996 şi următoarele Cod procedură civilă.

În dovedire a depus un set de înscrisuri, dosar filele nr. 4-10.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (fila 14).

Pârâta S.C. V. S.R.L. a formulat întâmpinare, filele nr.18-20, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, arătând că nu s-a făcut dovada că cererea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 996 Cod procedură civilă, iar terenul pe care se edifică păstrăvăria a fost dobândit legal de pârâtă, dreptul de proprietate al acesteia fiind şi înscris în cartea funciară a imobilului.

În dovedire a depus un set de înscrisuri, dosar filele nr. 21-55 şi a solicitat proba cu înscrisuri.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare arătând că terenul a fost dobândit prin Decizia Curţii de Apel Piteşti nr. …./A/24.06.2004, precum şi faptul că a promovat o acţiune în revendicare înregistrată la Judecătoria Brezoi sub nr. …../198/2015.

În probaţiune, instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, se reţine că prin Decizia Curţii de Apel Piteşti nr. …/A/24.06.2004 pronunţată în dosarul nr. …./2004, urmare a unui litigiu având ca obiect partaja succesoral, reclamantei, alături de alte persoane, i s-a atribuit în lot un imobil teren în suprafaţă de 11.993 m.p., situat în punctul „ Heleşteu” din Oraşul Brezoi, filele nr. 4-10.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. C. A. L.a, sub nr. 1539/22.12.2014, pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 35.446 m.p., situat în oraşul Brezoi, sat Păscoaia, jud. Vâlcea, înscris în C.F. nr. 36164 Brezoi, de la vânzătorul P. C., filele nr. 25-35.

Pe terenul dobândit în proprietate pârâta a demarat o investiţie intitulată „ Alimentare cu apă şi evacuare ape uzate pensiune şi amenajare piscicolă”, investiţia fiind autorizată de Admnistraţia Bazinală de Apă Olt, fila nr. 36-37 şi avizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Vâlcea, filele nr. 39-45.

Prin promovarea prezentei cereri reclamanta solicită sistarea lucrărilor demarate de pârâtă, pe considerentul că terenul pe care se edifică aceste construcţii îi aparţine, contestând totodată titlul de proprietate deţinut de pârâtă.

În drept, se reţine că, potrivit art.996 alin.(1) din Cod proc.civ., pentru a fi admisibilă o cerere formulată potrivit procedurii ordonanţei preşedinţiale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 1) aparenţa dreptului să fie în favoarea reclamantului; 2) măsura solicitată a fi dispusă să aibă un caracter provizoriu (vremelnicia); 3) să existe un caz grabnic (urgenţa); 4) prin măsura solicitată a fi dispusă să nu fie judecat însuşi fondul raporturilor juridice dintre părţi (neprejudecarea fondului).

În ceea ce priveşte condiţia aparenţei dreptului în favoarea reclamantei, instanţa constată că această condiţie nu este îndeplinită din următoarele considerente:

Sub un prim aspect instanţa reţine că reclamanta nu a făcut dovada, nici cel puţin în aparenţă, a faptului că lucrările de investiţie demarate de pârâtă se realizează pe terenul ce i-a fost atribuit prin Decizia Curţii de Apel Piteşti nr. …/A/24.06.2004 pronunţată în dosarul nr. …/2004, deşi avea această obligaţie, potrivit art. 249 Cod proc.civ.

De cealaltă parte, în aparenţă, instanţa reţine că pârâta a făcut dovada că terenul pe care a demarat investiţia îi aparţine, dreptul său de proprietate fiind înscris în cartea funciară a imobilului pe care se edifică lucrarea, deci supus publicităţii imobiliare, iar lucrările se realizează cu concursul autorităţilor publice competente să supravegheze desfăşurarea acestei investiţii.

Totodată, din extrasul de carte funciară al imobilului pe care se edifică investiţia, filele nr. 29-30, nu rezultă că imobilul este afectat de sarcini, că reclamanta deţine un drept asupra acestuia, sau că în cartea funciară este notat vreun litigiu cu privire la acest imobil teren, deşi potrivit art. 902 alin.1 Cod Civil, drepturile, faptele sau alte raporturi juridice privind imobilele devin opozabile terţelor persoane (în cazul de faţă pârâtei) exclusiv prin notarea acestora în cartea funciară a imobilului, dacă nu se dovedeşte că au fost cunoscute pe altă cale.

De asemenea, potrivit art. 901 alin.1 Cod Civil, se mai reţine că orice persoană care a dobândit cu bună-credinţă vreun drept real asupra unui imobil înscris în cartea funciară, în temeiul unui act juridic cu titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului înscris în folosul său.

Astfel, având în vedere că pârâta a dobândit, printr-un act de vânzare-cumpărare, încheiat în formă autentică, dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se edifică investiţia, iar dreptul său de proprietate este înscris în cartea funciară a imobilului, în care nu există nicio menţiune privind un drept în favoarea unei alte persoane, aparenţa dreptului de proprietate este în favoarea pârâtei şi nu în favoarea reclamantei.

Deci, aparenţa dreptului analizat în prezenta procedură, raportat la toate aceste considerente, este în favoarea pârâtei şi nu a reclamantei.

Împrejurarea că pe rolul Judecătoriei Brezoi se află pe rol o acţiune de drept comun, înregistrată la data de 03.06.2015, sub nr. …./198/2015, prin care reclamanta revendică terenul dobândit de pârâtă, nu este de natură a duce la concluzia că pârâta desfăşoară lucrări pe un teren aflat în proprietatea reclamantei, această chestiune litigioasă urmând a fi tranşată în litigiul de fond.

În ceea ce priveşte condiţia vremelniciei, instanţa reţine că în mod constant s-a decis în jurisprudenţa instanţei supreme că o obligaţie de a face nu poate fi dispusă pe calea ordonanţei preşedinţiale decât în cazurile în care se tinde la încetarea unor acte abuzive, deoarece numai în acest fel se păstrează caracterul vremelnic al măsurilor luate. Soluţia menţionată, promovată de instanţa supremă, are o dublă semnificaţie, şi anume aceea a statuării că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu i se poate impune pârâtului o obligaţie de a face şi nici nu se pot adopta măsuri cu caracter definitiv. Totuşi, se admite, ca o excepţie de la regula enunţată, că ordonanţa preşedinţială este admisibilă atunci când se urmăreşte încetarea unor acte abuzive, situaţie în care i se poate impune pârâtului chiar şi o obligaţie de a face.

În cauza de faţă, cel puţin în aparenţă, rezultă că pârâta deţine autorizaţiile necesare pentru edificarea investiţiei, astfel că lucrările de investiţie nu a apar fi nelegale şi implicit abuzive, iar reclamanta nici nu a invocat faptul că lucrările realizate de pârâtă nu respectă legislaţia în domeniu, ci doar că aceste lucrări se realizează pe un teren care îi aparţine.

În consecinţă, nici această condiţie de admisibilitate nu este îndeplinită în cauza de faţă.

Astfel, instanţa apreciind că nu sunt îndeplinite primele două condiţii de admisibilitate a unei cereri de ordonanţă preşedinţială, mai sus enunţate, fără a mai fi necesară analizarea şi a celorlalte două condiţii, în temeiul art.996 alin.(1) din C.proc.civ., va respinge prezenta cerere, privind emiterea unei ordonanţe preşedinţiale.

În temeiul art. 453 alin.1 coroborat cu art. 451 alin.1 Cod proc.civ., reţinându-de culpa procesuală a reclamantei, instanţa va respinge cererea pârâtei privind obligarea acesteia la cheltuieli de judecată ca fiind neîntemeiată, nefiind depuse nici un fel de dovezi din care să rezulte că pârâta a suportat cheltuieli de judecată în legătură cu prezentul litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea privind emiterea unei ordonanţe preşedinţiale formulată de reclamanta V. V., având CNP: …., domiciliată în or.Brezoi, ……, în contradictoriu cu pârâta S.C. V. S.R.L., având CUI nr. … şi nr. ORC …/1993, cu sediul în or.Brezoi, …..jud.Vâlcea, reprezentată legal prin adm.N. L.M..

Respinge cererea pârâtei, privind obligarea reclamantei la plata de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Brezoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.06.2015.

Preşedinte,Grefier,

Red.C.C./tehn.M.L.C.

Ex.4/26.06.2015