Anulare act administrativ

Sentinţă comercială 282 din 22.04.2015


Prin cererea înregistrată sub nr. 2424/104/2014, pe rolul Tribunalului Olt, secţia  a- II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, reclamantul X in contradictoriu cu Y,  a formulat contestaţie împotriva Raportului de Inspecţie Fiscala nr 213/21.02.2014, intocmit de către AJFP Olt -Serviciul Inspecţie Fiscala Persoane Fizice, precum si impotriva Deciziilor de Impunere nr 214/21.02.2014, precum si impotriva celorlalte Decizii de impunere intocmite in cauza in baza acestui Raport contestat, dar si impotriva Deciziei 414/16.06.2014, privind soluţionarea Contestaţiei formulate, solicitând anularea in parte a acestor documente.

 Arată că a fost efectuat un control privind obligaţiile fiscale: Impozit pe venit din activităţi independente : 01.01.2009 - 31.12.2012; TVA : 01.04.2010- 31.12.2013; Contribuţia de asigurări sociale de sănătate : 01.01.2009 -31.12.2012.Urmare acestui control, au fost stabilite in sarcina sa obligaţii fiscale in cuantum de 86.000 lei, insa contestam doar suma de 37.144 lei, reprezentând impozit pe venit, TVA si contribuţii sociale.

În motivarea contestaţiei se arată că, cu privire la  impozitul pe venit aferent anului 2009, inspecţia fiscala nu a acordat drept de deducere pentru cheltuieli de 15.720,31 lei, dupa cum urmează:

Pentru suma de 2.209,26 lei, reprezentând obiecte de inventar, întrucât bunurile achiziţionate nu au fost înscrise in Registrul Inventar, desi au fost prezentate documente justificative (facturi fiscale si dovada plaţii, dar si constatarea fizica făcuta de echipa de control). Pentru tinerea incorecta a acestui Registru Inventar, a fost sancţionat contravenţional, insa este neintemeiata neacordarea dreptului de deducere pentru Obiectele de Inventar pentru care exista documente justificative si care au fost vizionate de către echipa de control.

Pentru suma de 8.760, 96 lei, reprezentând Combustibil auto,de asemenea, nu i s-a acordat drept de deducere pentru aceasta cheltuiala, desi in patrimoniul Cabinetului exista un autoturism Mercedes, care este folosit exclusiv in scopul aducerii de venit, dovada făcând-o cu foile de parcurs depuse la dosarul de control.

C)Pentru suma de 603 lei, reprezentând cheltuieli de studiu personal. Este evident ca aceste cheltuieli de pregătire personala sunt menite sa conducă la menţinerea si sporirea activităţii Cabinetului.

D)Pentru suma de 1953,78 lei, reprezentând cheltuiala cu achiziţionarea un TV LCD. In registrele noastre aceasta achiziţie a înregistrata ca o cheltuiala directa, insa nu s-a acordat  drept de deducere având in vedere ca este un mijloc fix amortizabil, insa nu s-a calculat amortizarea nici de către echipa de control, considerând ca bunul nu este in patrimoniul Cabinetului. Măsura este si nelegala si netemeinica, deoarece dreptul de proprietate a fost demonstrat cu actele puse la dispoziţie. Or, daca deducerea am calculat-o eronat si in mod direct, echipa de control trebuia sa calculeze deducerea provenita din amortizare.

Pentru factura fiscala seria ALU nr 132/23.03.2009 in valoare de 4.023,30, inclusiv TVA. materiale de construcţie , a prezentat contractele de comodat si Procesele verbale de recepţie a lucrărilor. Cu toate acestea, nu s-a acordat drept de deducere pentru ca nu am prezentat bonuri de consum si situaţii de lucrări. Măsura este nelegala.

Factura fiscala seria FXVB nr 0136532/17.04.2009, in valoare de 2350 lei, inclusiv TVA, fara atribut fiscal RO menţionat la datele Cabinetului. In acest caz este, evident, o greşeala materiala a emitentului facturii, iar organul de inspecţie era obligat sa-mi solicite sa îndrept aceasta omisiune a altei persoane, acordându-i-se si un termen. Cu toate acestea, organul trebuia sa verifice declaraţia 394 a emitentului in care putea observa ca acesta si-a inregistrat corecta factura.

Factura fiscala nr 0001119/16.12.2009, in valoare de 120 lei, achitata cu chitanţa fiscala nr 0001024/16.12.2009, nu a primit drept de ducere nefiind inregistrat in evidenta contabila. Măsura este neîntemeiata atat timp cat documentul justificativ a fost prezentat. Având in vedere principiul simetriei ce funcţionează atat in ştiinţa dreptului dar si in contabilitate, daca un document de venit nu a fost inregistrat in contabilitate el creează obligaţii pentru operatorul economic, tot asa un document justificativ ce reprezintă o cheltuiala trebuie luat in seama, cu consecinţa sancţionării contravenţionale a contribuabilului; ceea ce s-a si întâmplat, fiind sancţionat cu amenda de 2500 lei.

Pentru suma de 4662 lei, reprezentând Asigurare Casco, cheltuiala făcuta pentru autoturismul ce se afla in proprietatea Cabinetului, pentru care a fost pus la dispoziţie documentul justificativ.Pentru suma de 772,05 lei, reprezentând consumabile, organul de inspecţie nu a acordat drept de deducere, desi este vorba despre lucrurile obişnuite la un birou, coli, xerox, pixuri etc.

Totodată arată că la determinarea venitului net anual impozabil aferent anului fiscal 2010, echipa de inspecţie fiscala nu a considerat deductibile fiscal cheltuieli in suma de 8.195 lei, dupa cum urmează:

A) Suma de 773,38 lei, reprezentând obiecte de inventar, neînscrise in Registrul inventar, motiv pentru care nu s-a acordat drept de deducere, considerând ca nu sunt utilizate in interesul desfăşurării activităţii, in baza art 48 alin 8 si 9 din Cf. Decizia organului de inspecţie fiscala este netemeinica si nelegala, deoarece textele de lege invocate prevăd ,/8) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor in vizoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi uite documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.(9) în Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii". Or, observam ca se impune aceasta obligaţie de a tine Registrul Inventar si Registrul de jurnal de încasări si plaţi, insa nu sub sancţiunea neacordarii dreptului de deducere. Caracterul de uz personal sau in scopul activităţii aducătoare de venit trebuia analizat de către organul de inspecţie fiscal raportandu-se la natura bunului si nu prin neinregistrarea in Registrul Inventar.

B) Pentru suma de 2750,98 lei (Factura 303960/20.12.2010, Factura 204714/25.05.2010, F 30283W25.01.2010, Factura 303492/05.08.2010, 303454/26.07.2100), considerându-se ca nu am făcut dovada utilizării autovehiculului in mod exclusive in interesul direct al activităţii, in baza art 48 alin 7.

 Cu active pe care le depune , respectiv foi de parcurs, face dovada folosirii exlusive a autoturismului in scop aducător de venituri, in scopul desfăşurării activităţii de avocat. Dupa cum se stie, avocatura nu se desfăşoară acasă sau la sediul Cabinetului, ci la instanţele de judecata , dar si la sediile clienţilor sau a potenţialilor clienţi. Pentru deplasări, am folosit autoturismul din dotare, consumând combustibil strict in interesul activităţii.

c) Pentru suma de 1661,29 lei - Factura nr 14545/18.09.2010, reprezentând c/v tamplarie PVC (usa Cabinetului), pentru care, in opinia organului de control, nu am supus-o regimului de amortizare si pentru care aceştia nu au calculate amortizarea având in vedere ca nu a inregistrat-o in Registrul Inventar. Echipa de control a considerat ca aceasta nu face parte din patrimoniul Cabinetului. Desigur, echipa de control a nesocotit definiţia patrimoniului, anume "totalitatea drepturilor si obligaţiilor unei persoane". Urmare a cumpărării unui bun, respectiv usa mea, acesta a intrat in patrimoniul Cabinetului. Astfel, decizia organului este nelegala.

D)la calcularea impozitului pe venit nu s-a ţinut seama de factura 0219/30.06.2010 in valoare de 3.000 lei, reprezentând chirie pentru birou.

E)la calcularea impozitului pe venit nu s-a ţinut seama de factura 425/31.12.2010 in valoare de 3.000 lei, reprezentând chirie pentru birou.

Pentru anul 2011, inspecţia fiscal nu a acordat drept de deducere pentru cheltuieli in valoare de 4624 ,46 lei. Contestam decizia echipei de inspecţie pentru :

A)Pentru suma de 437,88 lei reprezentând reparaţii la auto Logan, pentru care echipa de inspecţie a considerat nu am drept de deducere, având in vedere ca autoturismul nu este inscris in Registrul Inventar, in baza art 48 alin 7 lit a ((7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;)

Acest autoturism se afla in posesia contestatorului in Baza unui contract de comodat , ataşat la dosar. Autoturismul Logan este folosit strict in folosul activităţii, atunci cand auto Mercedes este in reparaţie sau cand din alte motive nu poate fi utilizat.

B) Pentru suma de 1943,35 lei, contravaloare obiecte de inventar, neinscrise in Registrul inventar, motiv pentru care nu s-a acordat drept de deducere, considerând ca nu sunt utilizate in interesul desfăşurării activităţii, in baza art 48 alin 8 si 9 din Cf. Decizia organului de inspecţie fiscala este netemeinica si nelegala, deoarece textele de lege invocate prevăd ,/8) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

(9) In Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii". Or, observam ca se impune aceasta obligaţie de a tine Registrul Inventar si Registrul de jurnal de incasari si plaţi, insa nu sub sancţiunea neacordarii dreptului de deducere. Caracterul de uz personal sau in scopul activităţii aducătoare de venit trebuia analizat de către organul de inspecţie fiscal raportandu-se la natura bunului si nu prin neinregistrarea in Registrul Inventar. De altfel, in acest sens s-au pronunţat toate instanţele de judecata, insclusiv instanţa suprema.

 C)  la calcularea impozitului pe venit nu s-a ţinut seama de factura 0541 in valoare de 3.000 lei, reprezeantand chirie pentru birou.

Pentru anul 2012, echipa de inspecţie fiscal nu acordat drept de deducere pentru cheltuieli in cuantum de 9.379,34 lei.

1. Pentru suma de 591,26 lei, reprezentând 50% cheltuieli cu reparaţia autoturismului marca Mercedes, afla in proprietatea Cabinetului, considerându-se ca nu am făcut dovada utilizării autovehiculului in mod exclusiv in interesul direct al activităţii, in baza art 48 alin 7.

Cu actele pe care le depunem , respectiv foi de parcurs, precum si Decizia de utilizare a autoturismului exclusiv pentru deplasarea la client si procese , facem dovada folosirii exlusiva a autoturismului in scop aducător de venituri, in scopul desfăşurării activităţii de avocat. Dupa cum se stie, avocatura nu se desfăşoară la acasă sau la sediul Cabinetului, ci la instanţele de judecata , dar si la sediile clienţilor sau a potenţialilor clienţi. Pentru deplasări, am folosit autoturismul din dotare, consumând combustibil strict in interesul activităţii.

2)Pentru suma de 1.740,60 lei, reprezentând reparaţii Dacia Logan pentru care echipa de inspecţie a considerat nu am drept de deducere, având in vedere ca autoturismul nu este inscris in Registrul Inventar, in baza art 48 alin 7 lit a ((7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;)

Acest autoturism se afla in posesia noastră in Baza unui contract de comodat , pe care-1 atasem prezentei. Autoturismul Logan este folosit strict in folosul activităţii, atunci cand auto Mercedes este in reparaţie sau cand din alte motive nu poate fi utilizat.

De altfel, faptul ca utilizam 2 autoturisme , unul pe motorina(Mercedes) si unul pe benzina (Dacia Logan) face si dovada ca unul este folosit pentru activitatea profesioanal si unul pentru nevoile personale.

3) Pentru suma de 3.836,09 lei, reprezentând obiecte de inventor, neinscrise in Registrul inventar, motiv pentru care nu s-a acordat drept de deducere, considerând ca nu sunt utilizate in interesul desfăşurării activităţii, in baza art 48 alin 8 si 9 din Cf. Decizia organului de inspecţie fiscala este netemeinica si nelegala, deoarece textele de lege invocate prevăd „(8) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

Pentru suma de 186, 27 lei, reprezentând consumabile, achiziţionate cu factura fiscal emisa pe CNP , dar pentru utilizarea in scopul Cabinetului, fiind evident o eroare material ace ar fi putut fi reparata, chiar in timpul controlului.

La calcularea impozitului pe venit nu s-a ţinut seama de factura 0289/03.05.2012 in valoare de 3.000 lei, reprezentând chirie pentru birou.

Cu privire Ia TVA. 2010 echipa de control a calculat la TVA colectat in luna iunie 2010 factura nr 0000087/29.03.2010, in valoare de 2800 lei +534 lei TVA. De altfel, aceasta factura a fost depusa ca dovada a incasarii onorariului avocaţial in Dosarul nr 662/184/2010, ce a avut termen in data de 29.03.2010. Deci, acest TVA a fost colectat in luna 03.2010 si nu in luna iunie 2010, urmând a fi refăcuta si calcularea accesoriilor. 2012.

Nu s-a acordat drept de deducere pentru suma de 456 lei aferenta facturii nr 2017000025005078/10.03.2012, emisa de către Metro pentru achiziţionarea unui Laptop, deoarece nu a fost menţionat codul fiscal, desi este trecut la rubrica „cumpărător" Cab Av Patru Cristian. In aceasta situaţia, echipa de control trebuia sa-mi acorde un răgaz de timp pentru a corecta aceasta eroare materiala a emitentului. Astfel, trebuie recalculate si accesoriile ce au fost stabilite la aceasta suma.

Nu s-a acordat drept de deducere pentru suma de 174 lei, aferenta facturii nr *?017000011016638/15.07.2012, emisa de către Metro pentru achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat Fairlane, deoarece nu a fost menţionat codul fiscal, desi este trecut la rubrica „cumpărător" Cab Av Patru Cristian. In aceasta situaţia, echipa de control trebuia sa-mi acorde un răgaz de timp pentru a corecta aceasta eroare materiala a emitentului.

Cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale, echipa de control nu a a acordat drept de deducere pentru factura nr 75/26.09.2013. emisa de către SC COLBAX TRUST SRL. cu CUI RO 28466052, catalogând operaţiunea ca fiind artificiala.

Factura cu pricina a fost emisa in baza unui contract ce avea ca obiect „lucrări construcţii, amenajare birou - la cheie". Cu ocazia controlului s-a putut observa ca exista un contract, ca SC G SRL a inregistrat in evidente factura respectiva, colectând TVA, iar plata acesteia s-a făcut prin virament bancar. De altfel, echipa de control, desi nu se menţionează in RIF, a efectuat si o vizita la acel obiectiv realizat, constatând ca operaţiunea nu este artificiala. Tot in mod incorect . echipa de control a constatat ca totalul indicatorilor din deviz este de 180.488,24 fara TVA. cand chiar in Devizul centralizator este indicat totalul 149.411 lei. Probabil, echipa de control a adunat acest deviz centralizator cu celelalte devize.

Factura nr 19174/18.06.2013, emisa de SC Z SA nu a primit drept de ducere deoarece a fost inscris CNP-ul, iar nu CUI-ul. Cu toate acestea, factura este emisa pe Cabinet Avocat, fiind înscrisa in declaraţiile fiscale, atat ale sale, cat si ale furnizorului.

Factura nr.5302/19.09.2013, emisa de SC G SR1 in valoare de 254 Iei (49,16 TVA) a fost întocmita fara sa fie menţionat  la Cabinetul De avocat. Cu toate aceste factura a fost inregistrata in evidentele contabile ale celor doua entităţi.

In dovedirea cererii, solicită proba cu înscrisuri si proba cu expertiza de

specialitate, respectiv expertiza contabila.

De asemenea, solicită să se pună în vedere paratei sa depună la dosarul cauzei actele din dosarul de control.

La data de 4.11.2014 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Olt a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiata a acestei contestaţii, pentru următoarele motive:

În motivare, arată că  prin decizia nr. 414/16.06.2014 emisa de DGRFP Craiova a fost respinsa contestaţia formulata împotriva deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare nr.214/21.02.2014 pentru suma totala de 37.144 lei, suma ce reprezintă impozit pe venit, TVA si contribuţii sociale, perioada supusa inspecţiei fiscale 01.01.2009 - 31.12.2012.

In motivarea contestaţiei se susţine că în mod greşit s-au stabilit în sarcina societăţii obligaţii fiscale in cuantum de 37.144 lei.

Consideră astfel că susţinerile contestatoarei sunt complet neîntemeiate, organele de inspecţie fiscală stabilind corect situaţia de fapt şi de drept având în vedere obiectivele controlului realizând o încadrare juridică adecvată.

 Din verificarea efectuata s-a constatat că în ceea ce priveşte impozitul pe venit aferent anului fiscal 2009 la determinarea rezultatelor financiare aferente anului fiscal 2009 organele de inspecţie fiscala nu au dat drept de deducere pentru cheltuieli in suma de 15.720,31 lei reprezentând:-suma de 2.209,26 lei, contravaloare obiecte de inventar, neinscrise in Registrul - inventar, pentru care operatorul economic avea obligaţia înregistrării acestora in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 8 ) si (9 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare . In condiţiile neinregistrarii in evidenta contabila a obiectelor de inventar nu sunt îndeplinite condiţiile de deductibilitate fiscala, astfel au fost considerate ca nefiind utilizate in  interesul desfăşurării activităţii;

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, face precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, punctul nr. 37A2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil, cu respectarea prevederilor art. 48, alin. (4)-(7), din Codul fiscal.

-suma de 8.760,96 lei contravaloare combustibili aprovizionaţi ulterior datei de 01.05.2009, operatorul economic nefăcând dovada utilizării exclusive a autovehiculului in interesul direct al activităţii si, care in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 7 ) litera l/1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat cu modificările si completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate in categoria cheltuielilor deductibile fiscal;

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, echipa de inspecţie fiscala face precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, alin. ( 7), litera l/1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificare si completările ulterioare, legea nu aduce excepţia de deductibilitate in favoarea contribuabilului, in cazul prezentării de dovezi, in sensul ca, prin prezentarea ulterioara de foi de parcurs cheltuielile ar trebui tratate ca deductibile, autoturismul deţinut de Cabinetul Individual de avocat, neînscriindu-se in excepţiile prevăzute de actul normativ mai sus amintit.

-suma de 603,00 lei reprezentând contravaloare " taxe de studiu " justificata prin chitanţa de plata seria USH nr. 2732076/02.02.2009, emisa in numele personal al operatorului economic, pe C.N.P. si nu pe Cabinet de avocat Patru I. Ion - Cristian cu cod fiscal si, care in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 7 ), litera a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare nu îndeplineşte condiţiile de deductibilitate fiscala;

-suma de 1.953,78 lei, reprezentând contravaloare mobilier, mijloc fix amortizabil pentru care operatorul economic nu a aplicat prevederile art. 24, alin. ( 11 ) privind amortizarea in sensul ca, nu a procedat la calculul amortizării, incepand cu luna următoare, nu l-a inscris in Registrul - 1 inventar, tratandu-l astfel ca nefacand parte din patrimoniul Cabinetului de avocat Patru I. Ion - Cristian;

Potrivit prevederilor art. 80, alin. ( 5) si art. 94, alin. ( 1), ( 2), din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, contribuabilii sunt obligaţi sa evidenţieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin intocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege, nestand in atribuţiile si funcţiile inspecţiei fiscale calculul amortizării fiscale, art. 24, alin. ( 11 ) din Legea nr. 571/2003, republicata, menţionând in mod clar obligaţia operatorului economic.

Referirea la factura fiscala seria ALU nr. 132/23.03.2009 in valoare de 4.023,30 lei, inclusiv TVA, 3.380,92 lei baza, cheltuiala a fost considerata deductibila fiscal, asa dupa cum rezulta din documentele cumulative, anexa la Raportul de inspecţie fiscala cu nr. 213/21.02.2014, tocmai datorita faptului ca, in timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, echipa de inspecţie fiscala a solicitat si primit, documente si situaţii de lucrări clarificatoare din partea contribuabilului, acordându-i timp rezonabil pentru indreptarea erorilor materiale constatate.

Referirea la factura fiscala seria ELVB nr. 0136532/17.04.2009, in valoare de 2.350,00 lei, inclusiv TVA, ( eronat menţionata suma totala a facturii ), corect fiind, in valoare de 2.325,00 lei, inclusiv TVA, 1.953,78 lei, baza, constând in mobilier, fara a preciza natura acestuia, mijloc fix amortizabil pentru care operatorul economic nu a aplicat prevederile art. 24, alin. (11) privind amortizarea in sensul ca, nu a procedat la calculul amortizării, începând cu luna următoare, nestand in atribuţiile si funcţiile inspecţiei fiscale calculul amortizării fiscale, art. 24, alin. (11 ) din Legea nr. 571/2003, republicata, menţionând in mod clar obligaţia operatorului economic.

Cu privire la factura fiscala nr. 0001119/16.12.2009 in valoare de 120,00 lei, neinregistrata in evidenta contabila a operatorului economic, facem precizarea ca, menţionarea erorii contribuabilului, făcuta in documentul cumulativ intocmit, reprezintă o neregularitate, prin neinregistrarea in evidenta contabila, respectiv in Registrul - jurnal de incasari si plaţi aferent perioadei, nu tace obiectul acordării vreunui regim de deductibilitate, si reprezentând o neregula s-a procedat la sancţionarea contravenţionala a operatorului economic.

Pentru suma de 4.662,00 lei, reprezentând asigurare casco - auto, echipa de inspecţie fiscala a acordat drept de deducere, asa dupa cum rezulta din calculul venitului net anual impozabil aferent anului fiscal 2009.

Pentru suma de 772,05 lei, reprezentând consumabile cabinet, echipa de inspectie fiscala a acordat drept de deducere, asa dupa cum rezulta din calculul venitului net anual impozabil aferent anului fiscal 2009.

Cu privire la impozitul pe venit aferent anului fiscal 2010 -la determinarea venitului net anual impozabil aferent anului fiscal 2010 echipa de inspecţie fiscala nu a considerat deductibile fiscal cheltuieli in suma de 8.185,65 lei reprezentând: - suma de 773,38 lei, contravaloare obiecte de inventar, neinscrise in Registrul  -  inventar,  pentru  care operatorul  economic avea  obligaţia înregistrării acestora in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 8 ) si ( 9 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, nu îndeplinesc condiţiile de deductibilitate fiscala, nefiind considerate ca fiind utilizate in interesul desfăşurării activităţii;

-suma de 1.661,29 lei, reprezentând contravaloare tamplarie PVC, pentru care operatorul economic avea obligaţia înregistrării acestora in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 8 ) si ( 9 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, nu îndeplinesc condiţiile de deductibilitate fiscala, nefiind considerate ca fiind utilizate in interesul desfăşurării activităţii;

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, echipa de inspecţie fiscala face precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, punctul nr. 37A2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil, cu respectarea prevederilor art. 48, alin. (4) - ( 7), din Codul fiscal.

-suma de 2.750,98 lei, contravaloare combustibili aprovizionaţi ulterior datei de 01.05.2009, operatorul economic nefacand dovada utilizării autovehiculului, exclusiv in interesul direct al activităţii si, care in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 7 ) litera l/1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate in categoria cheltuielilor deductibile fiscal;

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, facem precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, alin. ( 7), litera l/1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, legea nu  aduce excepţia de deductibilitate in favoarea contribuabilului, in cazul  prezentării de dovezi, in sensul ca, prin prezentarea ulterioara de foi de  parcurs cheltuielile ar trebui tratate ca deductibile, autoturismul deţinut de Cabinetul Individual de avocat, neînscriindu-se in excepţiile prevăzute de actul normativ mai sus amintit.

In ceea ce priveşte neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuieli in suma de 6.000,00 lei, chirie pentru birou, subliniem faptul ca, documentele reprezentând cheltuieli cu chiriile, prezentate de operatorul economic, nu au fost înregistrate in evidenta contabila, iar potrivit prevederilor fiscale, persoanele impozabile stabilite in România trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operaţiunilor efectuate in desfăşurarea activităţilor economice, una din condiţiile de deductibilitate a documentelor contabile fiind aceea de a fi inregistrate in evidenta contabila a operatorului economic.

Cu privire la impozitul pe venit aferent anului fiscal 2011 -la determinarea venitului net anual impozabil aferent anului fiscal 2011 echipa de inspecţie fiscala nu a acordat drept de deducere pentru cheltuieli in suma de 4.624,17 lei reprezentând: suma de 437,86 lei, contravaloare reparaţii autoturism Dacia Logan, care nu face parte din patrimoniul Cabinetului de avocat, neregasindu-se înscris in Registrul - inventar, contrar prevederilor art. 48, alin. 7 litera a, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare . Cheltuiala nu poate fi considerata angajata in interesul activiatii, nefiind legata de obţinerea venitului impozabil, ci fiind efectuata in interesul direct al operatorului economic, astfel ca nu îndeplineşte condiţiile impuse de lege pentru a fi considerata deductibila fiscal.

- suma de 1.943,35 lei, contravaloare obiecte de inventar, neinscrise in Registrul - inventar, pentru care operatorul economic avea obligaţia înregistrării acestora in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 8 ) si ( 9 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, nu îndeplineşte condiţiile de deductibilitate fiscala, nefiind considerate ca fiind utilizate in interesul desfăşurării activităţii;

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, echipa de inspecţie fiscala face precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, punctul nr. 37A2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil, cu respectarea prevederilor art. 48, alin. (4) - (7'), din Codul fiscal.

Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuieli in suma de 3.000,00 lei, chirie pentru birou, subliniem faptul ca, documentele reprezentând cheltuieli cu chiriile, prezentate de operatorul economic, nu au fost înregistrate in evidenta contabila, iar potrivit prevederilor fiscale, persoanele impozabile stabilite in România trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operaţiunilor efectuate in desfăşurarea activităţilor economice, una din condiţiile de deductibilitate a documentelor contabile fiind aceea de a fi înregistrate in evidenta contabila a operatorului economic.

La determinarea venitului net, aferent anului fiscal 2012 echipa de inspecţie fiscala nu a acordat drept de deducere pentru cheltuieli in suma de 9.379,34 lei reprezentând:  suma de 591,26 lei reprezentând 50 % cheltuieli cu reparaţia autoturismului marca Mercedes, aflat in proprietatea Cabinetului de avocat Patru I. Ion - Cristian, intrucat contrar prevederilor art. 48, alin. ( 7 ), litera lA1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, operatorul economic nu a prezentat dovezi rezonabile din care sa rezulte utilizarea exclusiva a autoturismului in interesul direct al activităţii, fiind in obligaţia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezulta si din Hotărârea Curţii Europene de Justiţie in Cauza C-268/83 D.A. Rompelman si E.A, Rompelman - Van Deelen impotriva Minister van Financier;

- suma de 1.740,60 lei, reprezentând contravaloare reparaţii si întreţinere autoturism marca Dacia Logan care nu face parte din patrimoniul Cabinetului de avocat, autoturismul neregasindu-se inscris in Registrul - inventar, astfel ca, in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 7 ), litera a, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cheltuiala nu indeplineste condiţiile impuse de lege pentru a fi considereta deductibila fiscal, nu poate fi considerata angajata in interesul activităţii, nefiind legata de obţinerea venitului impozabil, ci fiind efectuata in interesul direct al operatorului economic .

-suma de 3.836,09 lei, reprezentând contravaloare obiecte de inventar, neanscrise in Registrul - inventar, pentru care operatorul economic avea obligaţia înregistrării acestora in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 8 ) si ( 9 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, nu îndeplinesc condiţiile de deductibilitate fiscala, nefiind considerate ca fiind utilizate in interesul desfăşurării activităţii:

Referitor la neacordarea dreptului de deducere, echipa de inspecţie fiscala face precizarea ca, potrivit prevederilor art. 48, punctul nr. 37A2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil, cu respectarea prevederilor art. 48, alin. (4) - ( 7), din Codul fiscal.

-suma de 186,27 lei reprezentând consumabile, achiziţionate cu factura fiscala emisa pe numele operatorului economic, pe C.N.P. si nu pe Cabinet de avocat cu C.U.I, si care in conformitate cu prevederile art. 48, alin. ( 7 ), litera a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, nu constituie cheltuiala deductibila fiscal.

Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuieli in suma de 3.000,00 lei, chirie pentru birou, subliniem faptul ca, documentele reprezentând cheltuieli cu chiriile, prezentate de operatorul economic, nu au fost înregistrate in evidenta contabila, iar potrivit prevederilor fiscale, persoanele impozabile stabilite in România trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operaţiunilor efectuate in desfăşurarea activităţilor economice, una din condiţiile de deductibilitate a documentelor contabile fiind aceea de a fi înregistrate in evidenta contabila a operatorului economic.

Operatorul economic afirma ca la determinarea taxei pe valoarea adăugata aferenta perioadei fiscale 01.04.2010 - 31.12.2010, echipa de inspecţie fiscala a colectat taxa aferenta facturii fiscale cu nr. 0000087/29.03.2010, in valoare de 2.800,00 lei, TVA 534,00 lei, afirmaţie ce nu se regăseşte in constatarea organelor fiscale, dovada stand faptul ca in perioada de raportare iunie 2010 realizează venituri din prestări servicii avocaţiale in suma de 17.858,00 lei cu un TVA colectata in suma de 3.389,00 lei, pentru care faptul generator si exigibilitatea taxei a intervenit la data prestării serviciului si emiterea facturilor fiscale, asa dupa cum reglementează art. 134A1 si 134A2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

De altfel, in decontul de taxa pe valoarea adăugata aferent perioadei de raportare iunie 2010, operatorul economic declara un TVA colectata in suma de 2.229,00 lei. Intre taxa pe valoarea adăugata constatata de echipa de inspecţie fiscala si cea declarata de operatorul economic este o diferenţa in suma de 1.160,00 lei si nu in suma de 534,00 lei corespunzătoare facturii fiscal la care face referire.

Cu ocazia efectuării controlului fiscal organele de inspecţie fiscala s-a constatat, ca operatorul economic nu a respectat prevederile art. 146.2, din Legea nr. 571/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, punctul nr. 46.1 alin. (1 ) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal in care se precizează ca " Facturile emise in condiţiile prevăzute la art. 155, alin. (11 ), ( 12 si ( 20 ) din Codul fiscal constituie documente justificative in vederea deducerii taxei numai in situaţia in care au inscris si codul de înregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului".

Cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale echipa de inspecţie fiscala nu a acordat drept de deducere pentru o taxa pe valoarea adăugata in suma de: 456,00 lei aferenta facturii fiscale nr. 2017000025005078/10.03.2012 emisa pe C.N.P, si nu pe C.U.I, cu atributul fiscal RO; 174,00 lei aferenta facturii fiscale nr. 2017000011016638/15.07.2012 emisa pe C.N.P, si nu pe C.U.I, cu atributul fiscal RO, taxa pe valoarea adăugata pentru care operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile de exercitare a dreptului de deducere reglementat de art. 146 " condiţii de exercitare a dreptului de deducere " facturile fiscale astfel prezentate neîndeplinind condiţiile impuse de prevederile art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Facem menţiunea ca, pentru diferenţa de taxa de plata, stabilita in plus aferente trimestrului III, anul 2012, accesoriile au fost calculate pana la data depunerii Decontului de taxa pe valoarea adăugata aferent perioadei de raportare septembrie 2013, cand operatorul economic procedează la ajustarea taxei pe valoarea adăugata in suma de 19.090,00.

In aplicarea si, având in vedere prevederile art. 5, alin. (1 ) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, " organul fiscal este obligat sa aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României ", in scopul stabilirii corecte a impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat si tinand cont de prevederile art. 64, " Forţa probanta a documentelor justificative si evidente contabile ", in sensul ca, documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere, având in vedere si prevederile art. 65, " sarcina probei in dovedirea situaţiei de fapt fiscale", in vederea stabilirii scopului sau conţinutului economic al unor tranzacţii, si al situaţiei fiscale reale a operatorului economic.

Cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale echipa de inspecţie a constatat ca operatorul economic si-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugata in suma de 28.800,00 lei, aferenta facturii fiscale fara serie cu nr. 75 din data de 26.09.2013 in valoare totala de 148.800,00 lei ( inclusiv TVA ), având in scrís in rubrica " denumirea produselor sau serviciilor, Lucrări construcţii, amenajare birouri ", emitentul facturii fiscale fiind S.C. X S.R.L, cu C.U.I. RO28466052, J28/329/2011, sediul social situat in localitatea Bobicesti, str. Comanesti, nr. 68, Judeţul Olt.

In baza prevederilor art. 49 " Mijloace de proba ", ale art. 6, si, art. 7 " Rolul activ "din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, echipa de inspecţie fiscala a procedat la aprecierea, in limitele atribuţiilor si competentelor ce ii revin, relevanta stării de fapt fiscale si, al adoptării soluţiei admisa de lege, întemeiata pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare in cauza si, analizând, datele deţinute de organele fiscale cu ajutorul aplicaţiei informatice A.N.A.F. - si INFOPC, a constatat următoarele:

S.C. X S.R.L, cu C.U.I. RO28466052, J28/329/2011, sediul social in localitatea Bobicesti, str. Comanesti, judeţul Olt, are ca asociat unic pe d.ul F, cu C.N.P. 1751231280029, posesor al «artii de identitate seria OT nr. 415.236, cu domiciliul de reşedinţa situat in oraşul Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 4, bloc 3, sc. 1, et. 3, ap. 8, Judeţul Olt;

Situaţia fata de Legea nr. 85/2006 republicata, privind procedura insolventei, stare - FALIMENT din data de 11.11.2013 .

Echipa de inspecţie fiscala constata astfel îndeplinirea condiţiilor definite in art. 7* alin. ( 1 ), punctul nr. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca relaţiile dintre cele doua entităţi, sunt definite ca fiind "persoane afiliate ", in sensul legii .

Îndeplinirea condiţiilor reglementate de lege este definita de faptul ca d.ul F, in calitate de asociat unic, deţine 100 % din valoarea / numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la persoana juridica, controlând in mod efectiv persoana juridica.

In aceste condiţii, echipa de inspecţie fiscala a solicitat operatorului economic supus verificării, respectiv Cabinetului de avocat, prin adresa înregistrata sub nr. 154 din data de 03.02.2014, documente cu relevanta fiscala constand din :contractul de prestări servicii întocmit in forma autentica, in legătura cu serviciile de " lucrări de construcţii, amenajare birou "; situatul de lucrări;-devize de lucrări;-procese - verbale de recepţie partiala/finala a lucrărilor;-proiecte aferente investiţiilor aflate in execuţie/finalizate;-rapoarte de lucrări;-alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate, sau, dupa caz, in funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de catre beneficiar.

Operatorul economic a pus la dispoziţia echipei de inspecţie fiscala in format original, Contractul de antrepriza înregistrat sub nr. 1/01.09.2013, încheiat intre; Cabinet de avocat cu sediul in Bals, Judeţul Olt, C.U.I. R021214198, in calitate de Beneficiar;  si, S.C. R S.R.L, cu sediul in Bobicesti, str. principala, Judeţul Olt, reprezentata prin Director General, numit mai departe Executant, la capitolul 2.1 " Obiectul contractului" mentionandu-se; S.C. R S.R.L, in calitate de executant, se obliga sa realizeze si sa finalizeze lucrări de < reparaţii birou - la cheie , la Obiectivul « Cab Av », situat in str. Nicolae Balcescu, nr. 19, bl. 23, Judeţul Olt, in conformitate cu prevederile contractului, legislaţiei romane in vigoare ".Organele de inspecţie fiscala constata ca operatorul economic prezintă Devize de lucrări, iar pe baza Listei de lucrări, din deviz, valoarea acestora este in suma de 98.626,57 lei, din Lista consumurilor de resurse materiale ( cantităţi totale ), valoarea acestora fiind in suma de 75.946,12 lei, din lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii ( cantităţi totale ), valoarea acestora este in suma de 5.826,40 lei, din Lista consumurilor privind transportul (cantităţi totale ) fiind in valoare de 89,15 lei.

Astfel valoarea însumată a prestaţiilor conţinute in Devizul prezentat, este de 180.488,24 lei fara TVA.

Conform art. 5, punctul 5.1 din Contractul de prestări servicii cu nr. 1/01.09.2013 " Valoarea estimata a contractului este de 130.000,00 lei, insa preţul contractului se va calcula prin înmulţirea cantităţilor real executate, verificate din proiect cu preturile unitare ".Conform extrasului de cont fara număr emis pentru perioada 01.10.2013 - 30.10.2013, operatorul economic efectuează plata sumei de 148.800,00 lei, catre S.C. G S.R.L.

Având in vedere prevederile conţinute in Contract, faptul ca operatorul economic a prezentat numai Devizul de lucrări, manopere, nepunand la dispozita echipei de inspecţie fiscala, Procese - Verbale de lucrări executate pe faze de execuţie a lucrărilor, proiecte aferente investiţiei, rapoarte de lucrări, anexele la care se face referire in conţinutul contractului, modul de întocmire al facturii fiscala cu nr. 75 din data de 26.09.2013 ( aceasta nu furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale in vigoare, respectiv numeşte întocmita in conformitate cu prevederile art. 155, ( 19 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prin faptul ca nu îndeplineşte nici cerinţele Ordinului nr. 3.512/2008, privind documentele financiar-contabile, Anexa 1, din Normele metodologice, Norme generale, punctul nr. 2, respectiv nu conţine numele si prenumele persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunilor economico-financiare .

Potrivit motivelor anterior invocate, organele de inspecţie fiscala au procedat la aplicarea prevederilor art. 11 " Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal " din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, in sensul ca au încadrat prestarea de servicii, constand in " Lucrări construcţii -amenajare birou ", ca fiind artificiala, considerând ca aceasta nu are un conţinut economic si nu poate fi utilizata in mod normal in cadrul unei practici economice obişnuite, si, scopul esenţial al acesteia fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.

Referitor la obligaţia organelor de inspecţie fiscala de a acorda, operatorului economic, timp necesar îndreptării erorilor materiale din documentele justificative, menţionam ca, inspecţia fiscala a fost suspendata in temeiul art. 2, litera b din Ordinul nr. 467/2013 privind condiţiile si modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, tocmai pentru refacerea evidentei contabile si corectarea erorilor materiale, fiind întocmita Dispoziţia privind masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala, operatorul economic fiind sancţionat contravenţional cu amenda, fiind intocmit in acest sens Procesul - Verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor seria A/2010 cu nr. 044214 din data de 29.10.2013 .

In drept, şi-a intemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 din Codul de procedura civila.

Solicita judecarea cauzei si în condiţiile art. 411 alin. (1) pct. 2 din  Codul de procedura civila.

La data de 11.05.2015 s-a depus la dosar raportul de expertiză întocmit în cauză.

 Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul X,  reprezentat prinZ, în calitate de avocat  titular, in contradictoriu cu pârata,  a formulat contestaţie împotriva Raportului de Inspecţie Fiscala nr 213/21.02.2014, întocmit de către AJFP Olt - Serviciul Inspecţie Fiscala Persoane Fizice, precum si împotriva Deciziilor de Impunere nr 214/21.02.2014, precum si împotriva celorlalte Decizii de impunere întocmite in cauza in baza acestui Raport contestat, dar si împotriva Deciziei 414/16.06.2014, privind soluţionarea Contestaţiei formulate, solicitând anularea in parte a acestor documente.

Prin decizia nr. 414/16.06.2014 emisa de x Craiova a fost respinsa contestaţia formulata împotriva deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare nr.214/21.02.2014 pentru suma totala de 37.144 lei, suma ce reprezintă impozit pe venit, TVA si contribuţii sociale.

Potrivit prevederilor art. 48, punctul nr. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil, cu respectarea prevederilor art. 48, alin. (4)-(7), din Codul fiscal. Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor sunt şi următoarele:

a) să fie efectuate în interesul direct al activităţii;

b) să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente;

c) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv în cazul cheltuielilor reprezentând plăţi efectuate în avans care se referă la alte exerciţii fiscale.

Totodată art. 48 alin. 7 din codul fiscal prevede categoriile de cheltuieli deductibile, precum şi excepţiile de la acestea, fiind acordat drept de deducere, aşa cum s-a constatat şi în raportul de expertiză efectuat în cauză, cu privire la cheltuielile în sumă de 4662lei reprezentând Asigurare Casco, cheltuiala efectuata pentru autoturismul ce se afla in proprietatea Cabinetului si pentru care a fost pus la dispoziţie documentul justificativ,s-a acordat drept de deducere,asa cum reiese din răspunsul dat de ANAF la contestaţia înaintata, pentru suma de 772,05lei reprezentând consumabile, suma de 4.023,30 lei, inclusiv TVA conform facturii fiscale seria ALU nr. 132/23.03.2009.

Instanţa reţine că în mod corect nu au fost admise şi nu s-a acordat drept de deducere pentru cheltuielile cu combustibilul în sumă de 8760,96lei,contravaloare combustibili aprovizionaţi ulterior datei de 01.05.2009,pana la 31.12.2010 şi în sumă de  2750,98lei,contravaloare combustibili aprovizionaţi ulterior datei de 01.05.2009 pana la 31.10.2010,nu s-a acordat deductibilitate fiscala, potrivit prevederilor art.48,alin.7,lit i si e din Legea 571/2003,privind Codul Fiscal,republicata ,cu modificările si completările ulterioare, nu sunt cheltuieli deductibile pentru perioada 1 mai 2009-31 dec.2010,cheltuielile privind combustibilii pentru vehiculele rutiere motorizate,care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane,cu o greutate maxima autorizata ,care sa nu depăşească 3500kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri,incluzând si scaunul soferului,autoturismul deţinut de Cabinetul Individual de Avocat,neînscriidu-se in excepţiile prevăzute de actul normativ mai sus amintit.

De asemenea pentru  suma de 603,00 lei reprezentând c/v taxe de studii care este justificata prin chitanţa nr.2732076/02.02.2009,emisa in numele personal al agentului economic,pe CNP si nu pe Cabinet de Avocat cu cod fiscal,nu se acorda drept de deducere, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare,art48,alin7,litera a,aceasta suma nu îndeplineşte condiţiile de deductibilitate fiscala,fiind utilizata de contribuabil pentru uzul personal.

În ceea ce priveşte c/v chiriei pentru anul 2010 si 201l, in suma de 6000lei,aceasta suma nu are drept de deducere, întrucât documentele reprezentând aceste cheltuieli cu chiriile, nu au fost înregistrate in evidenta contabilă si potrivit prevederilor fiscal,persoanele impozabile stabilite in România, trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operaţiunilor efectuate in desfăşurarea activităţilor economice, una din condiţiile de deductibilitate a documentelor contabile,fiind aceea de a fi înregistrate in evidenta contabila a operaţiunilor economice.

De asemenea, sumele de 121,96lei, 587lei, 782,96lei si 873lei reprezentând penalităţi de întârziere si penalităţi datorate persoanelor romane conform prevederilor art.47,alin.7,litera f din L571/2003, aceste cheltuieli nu sunt deductibile fiscal.

În ceea ce priveşte suma de 591/26lei, reprezentând 50% din cheltuiala cu reparaţia autoturismului marca Mercedes,aflat in proprietatea cabinetului nu s-a făcut dovada folosirii exclusive a autoturismului in scop aducător de venituri, conform L571/2003,art.48,alin.4,lit. a.

Pentru suma de 186,27lei reprezentând consumabile achiziţionate cu factura fiscala emisa pe numele CNP si nu pe Cabinet Avocat, cu Cod Unic de înregistrare, in conformitate cu prevederille art.48,alin.7,lit.l din L571/2003 privind Codul Fiscal,republicata,cu modificările si completările ulterioare,nu constituie cheltuiala deductibila fiscal.

Pentru sumele de 437,86lei si 1740,60lei reprezentând c/v reparaţii de întreţinere autoturism marca Dacia Logan,corect nu s-a acordat deductibilitate, întrucât conform L571/2003,privind Codul Fiscal, republicata, cu modificările si completările ulterioare, aceste cheltuieli nu pot fi considerate ca fiind efectuate in interesul direct al operatorului economic,astfel ca nu pot fi considerate deductibile fiscal, la Cabinetul de Avocat existând deja un autoturism Mercedes.

Pentru autoturismul Dacia Logan, operatorul economic nu a făcut dovada utilizării exclusive a autoturismului in interesul activităţii (Conform Hotărârii Curţii Europene,Cauza C-268/83 DA,Rompelman si EA,Rompelman-Van Declen, împotriva Minister Van până la 01.07.2012, cheltuielile de funcţionare si întreţinere, reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere si administraţie, erau considerate integral deductibile, in limita a cel mult 1 autoturism).

Începând cu data de 01.07.2012,doar 50% din nivelul acestor cheltuieli sunt deductibile,in aceleaşi condiţii de cel mult un autoturism, aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Pentru suma de 1953,78leî, reprezentând c/v hol,conf.fact.l36532/2009 si pentru suma de 2071,35lei reprezentând c/v LCD conf facturii nr.1381260, corect nu s-a acordat deductibilitate fiscala,deşi aceste cheltuieli,conf.art.48,alin4,punctele a si b au fost efectuate in cadrul activităţilor desfăşurate in scopul realizării veniturilor justificate prin documente si au fost cuprinse in cheltuielile exerciţiului financiar al anului in cursul căruia au fost plătite.

Conform punctului c,aceste cheltuieli trebuiau sa respecte si regulile privind amortizarea,dar la art48,alin.7,unde sunt enumerate cheltuielile nedeductibile,nu se regăseşte la niciuna din litere,neacordarea dreptului de deducere a cheltuielilor deja efectuate,daca acestea nu sunt supuse calculului amortizării si înregistrării in registrul inventor.

Pentru suma de 1661,29tei,factura nr. 14545/18.09.2010, reprezentând c/v tâmplărie PVC(usa cabinet) nu s-a acordat deductibilitate fiscala,întrucât din punct de vedere fiscal, proprietarul bunului avea obligaţia de a preda imobilul in asa stare, incat sa poată fi întrebuinţat in scopul prevăzut in contract(sediu) si de a suporta toate cheltuielile necesare,cu excepţia micilor reparaţii locative,care sunt in sarcina cabinetului. Rezulta ca au fost efectuate investiţii asupra unui bun luat cu chirie,ce nu pot fi considerate drept cheltuieli cu întreţinerea si funcţionarea bunului respectiv, pentru a fi deductibile fiscal.

Suma de 773,38lei c/v obiect de inventar care nu îndeplineşte condiţiile de deductibilitate fiscala, nefiind utilizate in interesul desfăşurării activităţii.

Suma de 3836,09lei reprezentând obiecte de inventar,nu s-a acordat deducere fiscala, întrucât in cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente sunt deductibile fiscal numai acele cheltuieli efectuate in interesul direct al activităţii impozabile, nefiind permisa deducerea cheltuielilor efectuate pentru uzul personal al contribuabilului si al familiei sale. Cheltuielile efectuate pentru achiziţia acelor obiecte de inventar, nu reprezintă cheltuieli indispensabile fără de care contribuabilul nu poate profesa.

Pe de altă parte, intimata în mod corect a reţinut că facturile fiscale nr.20170000250078/1-10.03.2012, nr.201700001016638/15.07.2012 nu pot fi deductibile fiscal întrucât nu îndeplinesc condiţiile impuse de prevederile art.155 din Legea nr.571/2003,privind Codul Fiscal,republicata,cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, aşa cum se reţine în raportul de expertiză, suma de 28800lei aferenta facturii 75/26.09.2013 emisa de SC G SRL,nu poate fi deductibila fiscal,întrucât operatorul economic,in calitate de contribuabil si persoana impozabila,trebuia sa îndeplinească condiţiile cerute la art.146 din L 571/2003 pentru a avea dreptul de deducere a TVA in sensul ca actul justificativ, respectiv factura,sa cuprindă informaţiile cerute de art.155 alin 5,din lege.

Astfel,conform dispoziţiilor înscrise in art.21 alin.4 lit.f si in art.145 alin.8,lit.a si b din L.571/2003 privind Codul Fiscal,precum si in art 6,alin.2 din Legea Contabilităţii nr.82/91,se impune sa se considere ca TVA nu poate fi dedusa si nici nu se poate diminua baza impozabila la stabilirea impozitului pe profit, in situaţia in care documentele justificative prezentate nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale in vigoare la data efectuării operaţiunii pentru care se solicita deducerea TVA(Decizia ICCJ nr.5/2007 privind deducerea si deductibilitatea cheltuielilor pe baza de facturi incomplete publicat in 24.05.2008,actualizat in martie 2013).

Faţă de aceste considerente, instanţa  a respins contestaţia ca  neîntemeiată.

Data publicarii pe portal:01.10.2015