Fond funciar

Sentinţă civilă 2496 din 03.04.2015


Dosar nr. 8566/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal:4246

SENTINŢA CIVILA NR. 2496/2015

Şedinţa publică de la 03 Aprilie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: Marius Alexandru Lumineanu

Grefier: Claudia Manea

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta G în contradictoriu cu pârâţii  C şi G, având ca obiect fond funciar, anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, cu ocazia pronunţării, lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită. Dată fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că au fost depuse la dosar concluzii scrise de către pârâta C.

Se constată că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 20 martie 2015, fiind consemnate pe larg în încheierea din acea dată, când instanţa a amânat pronunţarea la data de 03 aprilie 2015, încheierea pronunţată făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.09.2014, sub nr. 8566/288/2014, reclamanta G în contradictoriu cu pârâta C a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004 şi eliberarea altui titlu pe numele reclamantei. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că titlul de proprietate nr. 2780/19.07.2004 a fost eliberat în mod incorect pe numele soţului său, deoarece moştenitoarea de drept este reclamanta, care a fost înfiată de Drăgănescu Constantin.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Prin cererea înregistrată la data de 11.12.2014 reclamanta şi-a modificat acţiunea introductivă, solicitând introducerea în cauză în calitate de pârâţi a următoarelor persoane: Comisia Locală de Fond Funciar Rm. Vâlcea, GN, GE şi AC. A arătat că solicită să se dispună anularea titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004 şi a actelor premergătoare ale acestuia (proces verbal de punere în posesie nr. 05856/14.06.2004, HCJ nr. 77/17.10.1991) şi eliberarea acestora pe numele reclamantei. A invocat dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/2007, Legea nr. 247/2005 (fila 44).

Pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Rm. Vâlcea a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei de interes, arătând că acesta nu este determinat, legitim, personal, născut şi actual, în condiţiile în care avea calitatea de soţie supravieţuitoare a celui pe numele căruia a fost eliberat titlul în litigiu şi a inadmisibilităţii cererii, motivând că acţiunea în nulitate întemeiată pe dreptul comun nu mai poate fi formulată după apariţia Legii nr. 18/1991. Pârâta a mai arătat că reclamanta nu a formulat cerere de reconstituire, fiind decăzută din dreptul de a mai formula o asemenea cerere şi că nu a contestat în termen legal reconstituirea dreptului de proprietate.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 din C.p.c. şi ale Legii nr. 18/1991.

Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii întemeiată pe faptul că acţiunea în nulitate întemeiată pe dreptul comun nu mai poate fi formulată după apariţia Legii nr. 18/1991, instanţa reţine că, în speţă, reclamanta a formulat cererea de anulare a titlului de proprietate şi a actelor premergătoare şi de emitere a acestor acte pe numele reclamantei, întemeindu-se pe dispoziţiile legilor fondului funciar, iar nu pe dreptul comun. Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii.

Instanţa va respinge ca neîntemeiată şi excepţia lipsei de interes a cererii, folosul practic al reclamantei fiind acela că, în eventualitatea admiterii acţiunii, ar deveni unic proprietar al terenurilor care fac obiectul titlului de proprietate în litigiu, iar nu doar coproprietar, aşa cum este în prezent.

În cauză au fost încuviinţate şi administrate proba cu înscrisurile depuse la dosar şi proba cu interogatoriul pârâţilor.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În prezenta cauză, reclamantă contestă titlul de proprietate nr. 2780/19.07.2004 aflat la fila 6 în dosar, care a fost emis pe numele soţului reclamantei, G Alexandru, susţinând că a fost emis incorect pe numele acestuia, în condiţiile în care terenurile provin de la autorul Drăgănescu Constantin, care este autorul reclamantei în urma adopţiei, decedat în anul 1979 (potrivit certificatului de deces de la fila 103).

Instanţa constată că susţinerile reclamantei sunt întemeiate. Astfel, reclamanta G este succesoarea lui DC în urma adopţiei, aşa cum rezultă din certificatul de adopţiune nr. 065343/1953 (fila 8), care se coroborează cu sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale (fila 105), aspect, de altfel, necontestat de niciuna dintre părţi.

Terenurile care fac obiectul titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004 au aparţinut autorului reclamantei, DC, aşa cum rezultă din registrul de rol agricol din perioada 1959 – 1963, primele 3 poziţii (fila 71). De altfel, această împrejurare rezultă chiar din cererea de reconstituire din anul 1991 formulată de soţul reclamantei GA aflată la fila 70 în dosar, cerere cunoscută şi de comisiile de reconstituire a dreptului de proprietate şi care a stat la baza emiterii actelor contestate în cauză.

Astfel, în cuprinsul cererii de reconstituire din anul 1991, GA a arătat expres că solicită reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor moştenite de soţia sa, G, de la autorul acesteia, DC.

Pe de altă parte, împrejurarea reţinută în paragraful anterior, semnifică faptul că GA nu a formulat cererea de reconstituire din anul 1991 în nume propriu, ci în numele soţiei reclamante, GM, în baza prezumţiei mandatului tacit reciproc dintre soţi, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate (care trebuie formulată într-un termen de decădere şi care, prin formularea sa, întrerupe acest termen sau împiedică împlinirea sa) reprezentând un act de conservare al patrimoniului soţilor.

Prin urmare, GA nu a formulat cererea de reconstituire în nume propriu cu privire la terenurile din titlul de proprietate în litigiu şi nu era persoană îndreptăţită la reconstituire. În schimb, reclamanta este cea care a formulat prin intermediul soţului mandatar cererea de reconstituire şi era persoană îndreptăţită la reconstituire, în calitate de moştenitoare a fostului proprietar anterior colectivizării, respectiv a autorului Drăgănescu Constantin.

Or, toată legislaţia fondului funciar, începând cu Legea nr. 18/1991 invocată prin întâmpinare, impune în vederea emiterii unui titlu proprietate, pe de o parte, formularea unei cereri de reconstituire în nume propriu, personal sau prin mandatar, iar pe de altă parte, îndreptăţirea persoanei solicitante la reconstituire.

Instanţa mai reţine şi faptul că pârâţii AC şi GN, descendenţii reclamantei şi ai lui GA, au arătat la interogatoriu că sunt de acord cu acţiunea reclamantei (filele 56, 57).

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea reclamantei, va constata nulitatea titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004 eliberat pe numele lui GA şi a actelor premergătoare, respectiv va constata nulitatea procesului verbal de punere în posesie nr. 05856/14.06.2004 şi nulitatea parţială a HCJ nr. 77/17.10.1991 cu privire la GA; va obliga Comisia Locală de Fond Funciar Rm. Vâlcea şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Vâlcea să elibereze pe numele reclamantei titlul de proprietate cu privire la terenurile care fac obiectul titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiate excepţia inadmisibilităţii şi excepţia lipsei de interes a cererii formulate de pârâtă.

Admite cererea formulată de reclamanta G în contradictoriu cu pârâţii COMISIA JUDEŢEANĂ, COMISIA LOCALĂ, GE şi AC,.

Constată nulitatea titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004 eliberat pe numele lui GA şi a actelor premergătoare acestuia, respectiv constată nulitatea procesului verbal de punere în posesie nr. 05856/14.06.2004 şi nulitatea parţială a HCJ nr. 77/17.10.1991 cu privire la GA.

Obligă Comisia Locală şi Comisia Judeţeană să elibereze pe numele reclamantei titlul de proprietate cu privire la terenurile care fac obiectul titlului de proprietate nr. 2780/19.07.2004.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.04.2015.

Preşedinte,

Marius Alexandru

Lumineanu

Grefier,

Claudia Manea

Red ML/ 15.04.2015

tehnored  CM/ 8ex

com 6 ex , astăzi _____________

Domenii speta