Plangere refuz executor

Sentinţă civilă 814 din 30.01.2015


Dosar nr. 6118/288/2013*

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. ….

Şedinţa publică de la ….

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE M D

Grefier A-H R U

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe contestatorul O N A, cu domiciliul ……., în contradictoriu cu intimatul BEJ P A R, cu sediul în ………., având ca obiect plângere impotriva refuzului executorului judecătoresc.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cu ocazia pronunţării au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecată din …., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, în vederea deliberării, a fost amânată pronunţarea pentru azi, …….

INSTANŢA

Asupra cauzei, constată:

Prin cererea formulată de creditorul O N Ad, înregistrată în data de …., sub nr. ….., a chemat în judecată pe BEJ P A R, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa să dispună: să fie obligat executorul să îi pună la dispoziţie orice act va solicita din dosarul de executare nr. ….; să fie obligat să înceapă procedura executării silite împotriva debitorilor, în sensul de a înştiinţa debitorii despre dosarul de executare şi, dacă debitorii nu doresc să plătească sumele datorate, să înceapă procedura executării silite asupra bunurilor acestora, astfel cum a solicitat prin cererea de executare; să fie obligat BEJ P A R să plătească suma de 10 lei pe zi, începând cu data de …, cu titlu de daune interese, până la executarea obligaţiilor.

De asemenea, a solicitat  plata cheltuielilor de judecată.

Expunând în fapt motivele cererii a arătat următoarele: în anul 2012 a  deschis la BEJ P A R dosarul de executare nr. ….., primind încuviinţarea de executare de la Judecătoria Rm.Vâlcea; în februarie …… a luat  legătura, personal şi prin avocata sa, cu executorul judecătoresc şi a cerut acestuia să facă dovada înştiinţării debitorilor săi; executorul a invocat diverse probleme, prin care explica faptul că nu a avut timp, însă va trimite înştiinţările cât mai curând; întrucât nu a putut rezolva problema telefonic a încercat să-i lase un mesaj prin e-mail şi a fost încunoştinţat, în sensul că va primi un răspuns cât mai curând; a fost personal la executor, împreună cu  avocata sa şi executorul a susţinut ca nu a primit de la poştă confirmarea de primire, aşa încât nu are ce să-i arate.

A considerat contestatorul că BEJ P A R îi încalcă drepturile prin refuzul de a începe procedura executării silite, întrucât nu-şi poate recupera creanţa, iar debitorii nu au venituri constante, singura garanţie fiind  reprezentă de un teren de 400 mp, ce a fost scos la vânzare de către aceştia.

În drept a invocat dispoziţiile Legii 188/2000, art.1528, 1530, 1531, 1532, 1536 c.civ., art. 399, 400 c.pr.civ.

Taxa de  timbru aferentă cererii a fost achitată.

Intimatul BEJ P A R  a formulat întâmpinare – f. 15, prin care a solicitat respingerea tuturor capetelor de cerere şi obligarea creditorului la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepţie a invocat necompetenţa teritorială a Judecătoriei Rm.Vâlcea,  motivând că cererea se depune la instanţa în a cărei circumscripţie  domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

Pe fond, a învederat că pe rolul Judecătoriei Piteşti este înregistrată cererea de  abţinere în toate dosarele de executare ale creditorului. Cu privire la aceste dosare, a afirmat că nu s-a pus niciodată problema unui refuz din partea sa, în a da curs solicitărilor creditorului, verbal fiind adus la cunoştinţa acestuia stadiul executării. Însă, din momentul în care a primit de la Judecătoria Rm.Vâlcea, comunicarea  actelor de chemare în judecată a înaintat cerere de abţinere, motivat de faptul că relaţiile sunt tensionate şi nu mai poate fi obiectivă în dosarele creditorului.

În drept a  invocat disp. art. 205-208  c.pr.civ.

În probaţiune a solicitat înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 9491/2013 din 20 decembrie 2013 instanţa a respins plângerea, reţinând că petentul a avut mai multe litigii pe rolul Judecătoriei Rm.Vâlcea şi Judecătoriei Piteşti, legate de creanţele sale, astfel că  executorul a fost în imposibilitate obiectivă de a continua executarea. De asemenea, a reţinut că nu s-a făcut dovada că executorul a refuzat continuarea executării.

Împotriva sentinţei menţionate a formulat recurs contestatorul, ce a fost admis prin decizia civilă nr. ………, fiind casată  hotărârea şi trimisă cauza spre rejudecare. În considerentele deciziei s-a reţinut că din analiza sentinţei civile recurate rezultă că instanţa de fond a concluzionat că se impune respingerea cererii de chemare în judecată fără a indica motivele acestei soluţii.

În rejudecare  cauza a fost înregistrată sub nr.  …..

La primul termen de judecată în rejudecare s-a pus în discuţie probatoriul, dispunându-se emiterea unei adrese către executor, cu solicitarea de a preciza dacă a  întocmit acte de executare în dos. nr. ….., în caz afirmativ să le înainteze în copie, dacă i s-a solicitat de creditor să îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege şi  care este modul  de soluţionare a  acestora.

La acelaşi termen s-a prorogat discuţia cu privire la proba testimonială propusă de contestator prin cererea depusă la ……., ulterior comunicării relaţiilor.

În şedinţa publică din ….. contestatorul personal a arătat că nu mai solicită proba testimonială.

La adresa emisă de instanţă, executorul a comunicat înscrisurile şi relaţiile de la f. 19 - 159 şi cele înaintate prin fax pentru termenul de judecată din 23 ianuarie 2015.

Deliberând, instanţa  constată în fapt şi în drept cele ce  urmează:

În data de 6 decembrie 2012, s-a înregistrat sub nr. 539 ( f.20) la BEJ P A R, cererea de executare silită imobiliară formulată de creditorul O N A, cu privire la terenul păşune intravilan în suprafaţă de ……. situat în …..  proprietatea debitorilor P J  şi P V, pentru recuperarea sumei de …..lei, reprezentând cheltuieli de executare conform procesului verbal nr. …….

Executorul judecătoresc a înaintat către Judecătoria Rm.Vâlcea, prin poştă ( f. 30) la ….., cerere de încuviinţare a executării silite în dos nr. …….

Prin încheierea nr. ………. a fost  admisă cererea, fiind încuviinţată executarea silită a procesului verbal de constatare a cheltuielilor de executare silită  nr. …….

Creditorul O N A a solicitat executorului, prin cererea depusă la .. ( f. 32) să adauge la cheltuielile de executare suma de … lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei nr. ………..  ataşată cererii ( f. 33).

Executorul judecătoresc a întocmit procesul verbal de constatare a  cheltuielilor de executare, în data de 18 ianuarie 2015 (f. 35) prin care a stabilit cu acest titlu suma de 5055,60 lei, din care 4500 lei - onorariu avocat.

În data de 01.03.2013 executorul a emis înştiinţare (f.36) prin care a adus la cunoştinţa debitorilor P J şi P V că, în conformitate cu prevederile art. 496 c.pr.civ., va proceda la identificarea imobilului urmărit, din Rm.Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 119 D.

Ulterior, în data de …..,  executorul a  întocmit procesul verbal ( f. 38) prin care a  identificat suprafaţa de  ….  mp din  …... Pentru imobilul menţionat a emis somaţie imobiliară, în data de  ………

Executorul judecătoresc a formulat cerere de abţinere, înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti sub nr. 11076/280/2013, ce a fost respinsă prin  încheierea din 11 iunie 2013. În considerentele  încheierii ( f.50) s-a reţinut că  executorul a  pretins existenţa unor relaţii tensionate între acesta şi creditorul din dos. nr. 539/2012, 540/2012, 559/2012, 109/2013, 110/2013. De asemenea, s-a reţinut starea de fapt expusă de executor în sensul că, O N A şi-a manifestat  făţiş nemulţumirea, acesta a mai avut dosare la alţi colegi din Piteşti, faţă de care a adoptat aceeaşi atitudine agresivă şi, în toate dosarele de executare a trimis prin poştă  împuterniciri avocaţiale şi  chitanţe, cu sume enorme faţă de debitele reale.  Instanţa învestită cu soluţionarea cererii de abţinere a reţinut că  executorul nu se  poate abţine dacă nu a fost recuzat.

Debitorii din dos nr. 539/2012  - P J şi P  V au formulat contestaţie la executare  (f.74) ce a fost admisă în parte prin  sentinţa civilă nr. ………din …… pronunţată de Judecătoria Rm.Vâlcea în dos. nr. ….. dispunându-se anularea actelor de executare, respectiv somaţia imobiliară din ……, proces verbal de constatare cheltuieli de executare  din …., proces verbal de situaţie,  în limita sumei de …. lei.

Deşi cererea de suspendare a executării formulată de debitori, în cadrul dosarului nr. …., a fost respinsă, pe durata soluţionării contestaţiei nu s-au întocmit acte de executare.

Din copia dosarului de executare, înaintat în rejudecare de către executor, rezultă că  în data de  19.06.2014 (f.152) acesta a încheiat procesul verbal de  stabilire a  cheltuielilor de executare, prin care a stabilit cu acest titlu suma de 1085,24 lei, iar în aceeaşi dată a emis somaţie imobiliară (f.153)  prin care a  pus în vedere debitorilor P J şi P V să achite suma de 2989,24 lei compusă din  debit restant – 1904 lei şi cheltuieli de executare – 1085,24 lei. Ulterior, în data de  31.10.2014  a emis o înştiinţare  ( f. 156)  prin  care a  pus în vedere  debitorilor să achite aceleaşi  sume.

Prin răspunsul înaintat instanţei pentru termenul din 23 ianuarie 2015, executorul a arătat că, ulterior înaintării către instanţă a copiilor certificate  din dosarul de executare, pentru termenul din 21.11.2014, nu a mai emis alte acte de executare. În plus, a învederat că nu s-a pus problema unui refuz în a da curs solicitării creditorului, acestuia fiindu-i aduse la cunoştinţă verbal, stadiile dosarelor de executare, de către personalul biroului şi că angajaţii i-au solicitat creditorului să stabilească de comun acord cu  executorul o întrevedere, acesta  refuzând pe motiv că  vine când vrea.

La dosar s-a depus adresa emisă în data de 10 ianuarie 2015, prin care executorul a pus în vedere creditorului, să achite suma de  60 lei cu titlu de taxă pentru notarea somaţiei imobiliare în Cartea  funciară şi să sune la biroul executorului pentru a stabili o întâlnire, dat fiind faptul că are deplasări programate pentru punerea în executare a titlurilor executorii.

Privitor la cheltuielile de executare, contestatorul a afirmat că nu s-a pus niciodată problema unui refuz în suportarea acestora şi a ataşat înscrisuri  privind  sumele avansate.

Primul capăt de cerere din cuprinsul plângerii are ca obiect obligarea  executorului să pună la dispoziţia creditorului orice act va solicita din dosarul de executare nr. 539/2012,  petit în legătură cu care instanţa reţine:  potrivit  disp. art. 53 al 3 din Legea 188/2000  „La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuţiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.”; în calitate de creditor, contestatorul justifică interesul în comunicarea înscrisurilor din dosarul de executare; acesta a solicitat în scris, potrivit cererilor aflate în dosarul de executare, depus în copie conformă cu originalul ( f.20-158), atât înaintarea înscrisurilor din dosarul de executare cât şi comunicarea stadiului executării; executorul nu a pretins că a soluţionat cererile contestatorului, respectiv că ar fi comunicat acestuia înscrisurile din dosarul de executare sau că l-ar fi încunoştinţat, în scris, despre stadiul executării, ci doar a afirmat că angajaţii i-au  prezentat verbal date în acest sens -  susţinere ce nu este probată; şi în ipoteza afirmată de executor, în care ar fi adus la cunoştinţa creditorului stadiul executării şi ar fi prezentat acestuia, spre studiu, dosarul de executare nu se reţine o îndeplinire a obligaţiei prescrise de norma menţionată, ce impune în sarcina executorului eliberarea în copie a  actelor de executare întocmite.

În consecinţă, instanţa constată că executorul judecătoresc nu a respectat prevederile art. 53 al 3 din Legea 188/2000, întrucât la cererea justificată a creditorului nu a eliberat acestuia, înscrisuri din dosarul de executare nr. 539/2012. 

Prin al doilea capăt de cerere, contestatorul a solicitat a fi obligat executorul să  înceapă executarea silită asupra bunurilor debitorilor, conform cererii de executare, petit în legătură cu care instanţa reţine:

Potrivit disp. art.  399  al 1 c.pr.civ. -  invocat  de contestator în motivarea în drept a cererii, în vigoare la data înregistrării acesteia, se poate face contestaţie, în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, art. 7 lit. a din Legea 188/2000 prevede în sarcina executorului judecătoresc, obligaţia de a pune în executare dispoziţiile cu caracter civil din titlurile executorii.

De la data înregistrării cererii de executare –  6 decembrie 2012, până în prezent executorul a întocmit doar actele de executare susmenţionate, de la filele 30, 35, 36, 38, 41, 152, 153, 156, deşi în toată perioada, executarea nu a fost suspendată, iar actele de executare au fost anulate în parte, cu privire la cuantumul onorariului pentru avocat, solicitat în  cadrul executării, aşa încât, nu se impunea emiterea altora, ci continuarea executării, pentru recuperarea debitului şi a cheltuielilor de executare diminuate de instanţă.

Impedimentul invocat de executor, reprezentat de neplata sumelor necesare continuării executării nu se confirmă, întrucât nu rezultă că i s-a solicitat creditorului să avanseze sume în vedere continuării executării şi că acesta a refuzat să suporte cheltuielile prevăzute de lege în sarcina sa. Potrivit înscrisurilor depuse la dosar ( f 48, 77 recurs) contestatorul a avansat sume pentru dosar execuţional nr. 539/2012,  necontestate de  executor. De asemenea, se constată că o solicitare pentru plata taxei de 60 lei, în vederea notării în cartea  funciară a somaţiei, a  fost  emisă de executor, în cursul judecăţii, anume la 10 ianuarie 2015,  la care contestatorul a dat curs în data de 23 ianuarie 2015.

În consecinţă, sunt incidente dispoziţiile art. 56 din Legea 188/2000, refuzul executorului de a efectua actele de executare în dosarul nr. 539/2012, în  conformitate cu disp. art. 371 indice 1 al 3 c.pr.civ., anume „până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu precum şi a cheltuielilor de executare”, fiind  nejustificat.

Executorul este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public, potrivit  disp. art. 2 al 1 din Legea 188/2000 şi, fiind respinsă cererea acestuia de  abţinere, trebuia să respecte obligaţiile impuse în sarcina sa, pentru finalizarea  executării. 

Prin al treilea capăt de cerere, contestatorul a solicitat  plata de daune interese  în cuantum de 10 lei pentru fiecare zi, începând cu data de 26.04.2013 până la executarea  obligaţiilor.

Contestatorul a motivat în drept cererea pe prevederile art. 1528, 1530, 1531, 1532 1536 c.civ. – ce reglementează executarea silită în natură şi executarea prin echivalent  a obligaţiilor, în raporturile dintre creditor şi debitor. În speţă, executorul nu are calitatea de debitor, ci de participant în cadrul executării, iar norma specială ce reglementează răspunderea civilă a acestuia este înscrisă în art. 45 din Legea 188/2000, în conformitate cu care „Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.”

Acordarea de daune a fost justificată de creditor prin aceea că încearcă un prejudiciu întrucât nu-şi poate recupera creanţa, debitorii nu au venituri constante, singura garanţie fiind reprezentată de un teren în suprafaţă de 400 mp, deţinut de  aceştia.

Prejudiciul afirmat de contestator nu se confirmă, întrucât nu rezultă că prin neîndeplinirea obligaţiilor profesionale de către executor, nu poate fi recuperat debitul, ca urmare a insolvabilităţii debitorilor. Necontestat, prin neîndeplinirea obligaţiilor nu a fost finalizată executarea, însă această urmare imediată nu presupune, prin era însăşi, producerea prejudiciului pretins de creditor. În privinţa creanţei, creditorul are la îndemână procedura actualizării, aşa încât, sub aspectul valorii debitului, nu este prejudiciat.

Pentru aceste motive, va fi admisă în parte cererea, urmând a fi obligat executorul judecătoresc să elibereze contestatorului, la cerere, copii de pe actele întocmite în dosarul execuţional nr. 539/2012 şi să îndeplinească obligaţiile privind punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlul executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare cheltuieli de executare  silită nr. 276 din 28.11.2011  precum şi a cheltuielilor de executare.

Făcând aplicarea disp. art. 274 c.pr.civ. va fi obligat intimatul la plata cheltuielilor de judecată către contestator, în sumă de 200 lei. În acest sens instanţa reţine că, potrivit înscrisurilor de la f. 4, 5 - fond, f. 56, 58 - recurs, contestatorul probează efectuarea cheltuielilor cu procesul în sumă de 315, 60 lei (din care taxă timbru - 10 lei plus 5 lei, timbru judiciar - 0,30  lei  plus 0,30 lei şi onorariu avocat  - 300 lei ) iar cererea acestuia va fi admisă în parte,  în sensul celor expuse.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea privind pe contestatorul O N A cu domiciliul ales în …….. în contradictoriu cu intimatul BEJ P A R, cu sediul în ……….. având ca obiect plângere impotriva refuzului executorului judecătoresc.

Obligă executorul judecătoresc P A R să elibereze contestatorului O N A, la cerere, copii de pe actele întocmite în dosarul de executare nr. …...

Obligă executorul judecătoresc P A R să îndeplinească actele de executare în dos nr. …., pentru realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare cheltuieli de executare nr. …., precum şi a cheltuielilor de executare.

Respinge cererea contestatorului O N A privind plata de daune interese, ca neîntemeiată.

Obligă intimatul la plata cheltuielilor de judecată către contestatorul O N A, în sumă de 200 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  …………….

Preşedinte, Grefier,

MVD URA

Red./Tehn. DMV/URA

4ex/………..

1