Plângere contravenţională, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Hotărâre 267 din 24.06.2015


Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Brezoi la data de 02/2015 sub numărul din antet, petentul S.C. L. L. S.R.L. a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria ... nr.... încheiat la data de 01.2015 de către intimatul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier- Inspectoratul Teritorial nr. 6 Vâlcea şi  în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a arătat că prin procesul-verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina sa faptul că nu a respectat perioada de odihnă săptămânală redusă cu patru ore sau mai mult, pentru cei doi conducători auto depistaţi în trafic de către intimată.

În urma verificării programului informatic Tahoscan, privind activitatea celor doi  conducători auto petentul a constatat că în perioada 02.01.2015-30.01.2015 aceştia au respectat perioadele minime de odihnă săptămânală.

Petentul a mai arătat că pentru luna ianuarie 2015, zilele de 2,3 şi 4 au fost libere, prima perioadă de repaus săptămânal a început la 09.01.2015, ora 19:12 şi s-a sfârşit la data de  11.01.2015, ora 17:26 (total 46 de ore).

A doua  perioadă de repaus săptămânal a început la 17.01.2015, ora 06:11 şi s-a sfârşit la data de  18.01.2015, ora 18:02 (total 36 de ore).

În ziua de 21.01.2015 cei doi şoferi beneficiau de o perioadă de repaus zilnic normală de cel puţin 11 ore, astfel cum e definită de art. 4 lit.g) din Regulamentul  (CE) nr 561/2006, iar la acea dată şoferii au fost în repaus de la ora 02:29, la ora 21:19 (total 18 ore).

Următoarea perioadă de  repaus săptămânal a început la 25.01.2015, ora 13:15 şi s-a sfârşit la data de 27.01.2015, ora 00:19 ( 45 de ore).

În consecinţă, la data de 21.01.2015 cei doi şoferi nu erau obligaţi să respecte perioada minimă de odihnă săptămânală redusă de 24 de ore, ci pe cea de repaus zilnic de 11 ore.

Astfel, s-a concluzionat în sensul că cei doi conducători auto au respectat perioadele minime de odihnă săptămânală deci procesul verbal este netemeinic.

În subsidiar a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment

În dovedirea plângerii, petentul a anexat procesul verbal contestat şi înscrisuri.

În drept a invocat dispoziţiile Regulamentului  (CE) nr 561/2006.

Plângerea a fost legal timbrată cu o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei.

Intimatul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - Inspectoratul Teritorial nr. 6 Vâlcea legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În motivarea, intimatul a arătat că în data de 30.01.2015 ora 14:39 pe DN7 CC, km 7+500 m, Localitatea Călimăneşti, Judeţ Vâlcea, a fost oprit si verificat ansamblul de vehicule format din autovehiculul cu numărul de înmatriculare AR... si semiremorca cu numărul de înmatriculare AR...., utilizat de către petent, în baza copiei conforme nr. CC .... a licenţei de transport, conduse de conducătorii auto S.L. şi I. A., în timp ce efectua transport rutier contra cost de mărfuri in trafic internaţional. La momentul controlului, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele :

a)nerespectarea de către conducătorul auto S.L a perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu patru ore sau mai mult, în perioada 21.01.2015 ora 02:29 - ora 21:19;

b)nerespectarea de către conducătorul auto I. A a perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu patru ore sau mai mult, în perioada 21.01.2015 ora 02:29 - ora 21:18.

Contravenţiile au fost constatate prin descărcarea cartelei tahograf a conducătorilor auto şi analizarea datelor în sistem informatic cu programul TachoScan.

În drept a invocat dispoziţiile art 205-208 Cod.Proc.Civ, OG nr 2/2001 cu modificările si completările ulterioare, OG nr 37/2007 cu modificările si completările ulterioare, OMT nr 1058/2007 cu modificările si completările ulterioare, Regulamentul (CE) nr 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

În temeiul art. 411 alin. 1 teza a 2-a Cod procedură civilă, intimatul a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

A anexat în copie procesul verbal contestat şi înscrisuri.

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând plângerea de faţă, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a apărărilor formulate, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiilor seria ... nr..... încheiat la data de 30.01.2015, s-a reţinut de către agentul constatator că la aceeaşi dată, la orele 14:39 pe DN7 CC, km 7+500 m, Localitatea Călimăneşti, Judeţ Vâlcea, a fost oprit si verificat ansamblul de vehicule format din autovehiculul cu numărul de înmatriculare ... si semiremorca cu numărul de înmatriculare ..., utilizat de către petent, în baza copiei conforme nr. CC .... a licenţei de transport, conduse de conducătorii auto S.L şi I. A, în timp ce efectua transport rutier contra cost de mărfuri in trafic internaţional.

În urma verificărilor s-a constatat săvârşirea următoarelor fapte contravenţionale:

- nerespectarea de către conducătorul auto S.L a perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu patru ore sau mai mult, în perioada 21.01.2015 ora 02:29 - ora 21:19.  S-a reţinut că fapta săvârşită constituie contravenţia prevăzută de art. 8  alin.1 pct. 9 din O.G nr. 37/2007, pentru care s-a aplicat în temeiul art. 9 alin.1 lit. c) din acelaşi act normativ, amendă în cuantumul minim legal, de 4.000 lei, sau 2.000 lei, în 48 de ore;

- nerespectarea de către conducătorul auto I. Aa perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu patru ore sau mai mult, în perioada 21.01.2015 ora 02:29 - ora 21:18. S-a reţinut că fapta săvârşită constituie contravenţia prevăzută de art. 8  alin.1 pct. 9 din O.G nr. 37/2007, pentru care s-a aplicat în temeiul art. 9 alin.1 lit. c) din acelaşi act normativ, amendă în cuantum minim legal, de 4.000 lei, sau 2.000 lei, în 48 de ore.

În baza art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, instanţa va analiza legalitatea şi temeinicia procesului-verbal atacat.

Din punct de vedere al legalităţii, raportat la motivele de nulitate absolută, instanţa constată că, la întocmirea procesului-verbal de contravenţie contestat, au fost respectate toate dispoziţiile art.16 si 17 din O.G. nr. 2/2001, vizând menţiunile ce în mod obligatoriu trebuie să fie cuprinse în procesul-verbal, cu privire la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, denumirea şi sediul contravenientului, a faptelor săvârşite, a datei săvârşirii şi semnătura agentului constatator.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal se reţine chiar din plângerea petentului că aceasta contestă acuzaţiile ce i-au fost aduse susţinând că în realitate nu a săvârşit cele două contravenţii reţinute în sarcina sa.

Sub un prim aspect instanţa reţine că săvârşirea faptelor contravenţionale, astfel cum au fost descrise de agentul constatator în procesul verbal contestat rezultă din înregistrările aparatului tahograf cu care era dotat autovehiculul depistat în trafic şi deţinut de petent, înregistrări ce au fost listate de agentul constatator şi înaintate la dosar de către intimată, dosar filele nr. 38-41.

Se mai reţine că înregistrările depuse de intimată nu au fost contestate de petent, iar cu privire la criticile aduse de petent şi mai sus amintite se reţine că potrivit art. 4 alin.h) şi i) din Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier, „(h) „perioadă de repaus săptămânal”: o perioadă săptămânală în timpul căreia un conducător auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o „perioadă de repaus săptămânal normală” sau o „perioadă de repaus săptămânal redusă”:

— „perioadă de repaus săptămânal normală”: orice perioadă de repaus de cel puţin patruzeci şi cinci de ore;

— „perioadă de repaus săptămânal redusă”: orice perioadă de repaus de mai puţin de patruzeci şi cinci de ore, care poate fi redusă la minimum douăzeci şi patru de ore consecutive, sub rezerva condiţiilor menţionate la articolul 8 alineatul (6);

(i) „săptămână”: perioada cuprinsă între ora 00.00 a zilei de luni şi ora 24.00 a zilei de duminică;”

Faţă înregistrările aparatului tahograf cu care era dotat autovehiculul depistat în trafic şi deţinut de petent, înregistrări ce au fost listate şi înaintate la dosar filele nr. 38-41, se reţine că raportat la intervalul analizat, 05.01.2015 (prima zi de luni a anului 2015) - 31.01.2015, cei conducători auto, la data de 21.01.2015, aveau obligaţia să efectueze o perioadă de repaus săptămânal redusă, de minimum douăzeci şi patru de ore consecutive, însă cei conducători auto, în această perioadă, au efectuat repus mai redus, cu aproximativ 5 ore şi 10 minute.

În consecinţă apărările petentului nu pot fi primite din considerentele mai sus amintite, iar faptele contravenţionale au fost reţinute în mod temeinic în sarcina petentului.

Se va avea în vedere şi faptul că pentru contravenţiile reţinute în sarcina petentului legiuitorul a stabilit că sancţiunile vor fi aplicate „ întreprinderii/operatorului de transport rutier”, potrivit art. 9 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 37/2007, în cauza de faţă această calitate fiind îndeplinită de petent şi nu de către conducătorii auto.

În consecinţă, instanţa reţine că pentru fiecare dintre cele două contravenţii mai sus amintite, i-au fost aplicate petentului, în mod temeinic şi legal, sancţiunile minime contravenţionale constând în amenzi în cuantum de câte de 4.000 lei, în temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 37/2007.

Este adevărat că potrivit art. 7 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 instanţa poate înlocui sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului, chiar dacă actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune, însă această măsură poate fi dispusă numai dacă anumite circumstanţe de ordin personal sau real demonstrează că fapta concretă este de gravitate redusă.

Cum în cauză nu a fost dovedite asemenea circumstanţe, petentul aflându-se într-o situaţie identică cu a oricărui al contravenient care nu respectă dispoziţiile legale sus amintite, astfel că nu este oportună înlocuirea sancţiunilor cu avertisment, aşa cum a solicitat petentul, întrucât s-ar încălca principiul legalităţii sancţiunilor aplicate şi nu s-ar mai realiza scopul urmărit de legiuitor prin incriminarea acestor contravenţii.

Instanţa apreciază că pentru corectarea conduitei petentului este necesară menţinerea sancţiunilor aplicate de reprezentantul intimatei, legiuitorul român stabilind că faptele contravenţionale săvârşite constituie încălcări foarte grave ale dispoziţiilor legale de natură a pune în pericol siguranţa traficului rutier.

În aceste condiţii, se constată că intimatul a făcut dovada legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, fiind respectate în totalitate prevederile art. 6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi, pe cale de consecinţă, văzând şi dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, plângerea petentului apare ca fiind neîntemeiată şi va fi respinsă, urmând a se menţine procesul-verbal de contravenţie ca legal şi temeinic.

Fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul S.C. L. L. S.R.L ., având ......, nr.ORC ......, reprezentată legal de adm.I.C., cu sediul or.Arad, ......, jud.Arad, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 6, cu sediul în Slatina, str.Nicolae Titulescu, nr.47, jud.Olt.

Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal de constatare a contravenţiilor seria ... nr....... încheiat la data de 30.01.2015 de către intimat.

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Brezoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, .06.2015.

Preşedinte,Grefier,

Red.C.C./tehn.M.L.C.

Ex.4/15.07.2015